Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Všeobecné súdy - Slovinsko

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?

Na tejto stránke nájdete informácie o organizácii všeobecných súdov v Slovinsku.


Všeobecné súdy

V súlade s článkom 98 zákona o súdoch sú v Slovinsku tieto súdy:

 • miestne súdy (okrajna sodišča),
 • okresné súdy,
 • vyššie súdy (višja sodišča),
 • Najvyšší súd Slovinskej republiky (ďalej len: Najvyšší súd).

Príslušnosť miestnych súdov

V súlade s článkom 99 zákona o súdoch majú miestne súdy v Slovinsku súdnu právomoc v týchto veciach:

Trestné veci

 1. V prvom stupni rozhodovať o trestných činoch, za ktoré je možné udeliť trest pokuty alebo odňatia slobody maximálne v trvaní troch rokov, okrem vecí týkajúcich sa trestných činov nactiutŕhania a poškodzovania dobrého mena v tlači, prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo iných prostriedkov verejnej informovanosti,
 2. Vyšetrovať trestné činy, ako je uvedené tu vyššie,
 3. Vykonávať iné záležitosti stanovené zákonom.

Občianskoprávne prípady

Súdne konanie/rozhodnutie na prvom stupni:

 1. v občianskoprávnych prípadoch v súlade s občianskym súdnym poriadkom,
 2. v dedičských veciach a v iných nesporových veciach, pokiaľ sa v zákone nestanovuje inak, a vo vedení katastra nehnuteľností;
 3. vo veciach vymáhania a zabezpečovania pohľadávok, ak nie je zákonom určené inak.

Iné záležitosti

Súdne konanie alebo rozhodovací proces v iných prípadoch, ak je stanovené zákonom.

Právna pomoc

Prax v prípadoch právnej pomoci, ktorá sa neriadi právom iného súdu, a na poskytovanie medzinárodnej právnej pomoci v prípadoch menej závažných trestných činov.

Súdna právomoc okresných súdov

Podľa článku 101 zákona o súdoch sú okresné súdy v Slovinsku príslušné v týchto prípadoch:

Trestné veci

 1. Posudzovať v prvom stupni trestné činy, ktoré nepatria do súdnej právomoci miestnych súdov,
 2. Vykonávať vyšetrovanie a vyšetrovaciu činnosť v súvislosti s trestnými činmi (ako je uvedené v bode 1),
 3. Viesť predbežné konanie a posudzovať v prvom stupni trestné činy spáchané neplnoletými osobami,
 4. Rozhodovať v prvom stupni o výkone trestného rozsudku vydaného zahraničným súdom,
 5. Vykonávať trestné rozsudky (vyplývajúce z bodov 1, 3 a 4) a vykonávať trestné rozsudky miestnych súdov,
 6. Rozhodovať o povolení zásahu do ľudských práv a základných slobôd,
 7. Dospieť k rozhodnutiu v mimosúdnej porote (aj v trestných záležitostiach, ktoré patria do súdnej právomoci miestnych súdov),
 8. Vykonávať iné záležitosti stanovené zákonom.
 9. Vykonávať dohľad v súvislosti so zákonným a riadnym zaobchádzaním s odsúdenými a dohľad nad zadržanými osobami.

Špecializované oddelenia (okresných) súdov sú zodpovedné plnenie úloh uvedených v bodoch 1, 2, 3, 6, 7 a 8 v komplexnejších prípadoch, ktoré sa týkajú organizovaného zločinu a hospodárskej kriminality, terorizmu, korupcie a ďalších podobných trestných činov.

Občianskoprávne prípady

Súdne konanie/rozhodnutie na prvom stupni:

 1. v občianskoprávnych veciach v súlade s občianskym súdnym poriadkom,
 2. o uznávaní rozhodnutí zahraničných súdov,
 3. vo veciach povinného vyrovnania, úpadku a likvidácie, ak patria do súdnej právomoci súdu a súvisia s danými spormi,
 4. v sporoch vo veci práv na duševné vlastníctvo,
 5. návrhy na nariadenie predbežných opatrení podané pred začatím konania na Súdnom dvore na účely obchodných sporov alebo prípadov, v ktorých bola dohodnutá arbitrážna právomoc, ako aj návrhov na nariadenie predbežných opatrení v oblasti duševného vlastníctva
 6. v nesporovom konaní, pre ktoré je to podľa zákona.

Iné záležitosti

 • Vedenie súdneho registra.
 • Súdny proces s inými otázkami, ak sa tak ustanovuje v právnych predpisoch.
 • Prax právnej pomoci v občianskych, trestných a iných veciach.
 • Poskytovanie medzinárodnej právnej pomoci.

Právomoci vyšších súdov

V súlade s článkom 104 zákona o súdoch majú vyššie súdy súdnu právomoc v týchto veciach:

 1. Súdne/druhostupňové rozhodnutia o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam okresných a okresných súdov v ich oblasti
 2. Rozhodovať o kompetenčných sporoch medzi okresnými súdmi a okresnými súdmi v ich oblasti právomoci a rozhodovať o prenesení právomoci na iné okresné alebo okresné súdy z jeho územia
 3. Vykonávať iné záležitosti stanovené zákonom.

Právne databázy

Názov a URL databázy

Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdnictvo Slovinskej republiky

Je prístup do databázy bezplatný?

Áno, prístup do tejto databázy je bezplatný.

Stručný opis obsahu

Odkaz sa zobrazí v novom okneSlovinské súdnictvo umožňuje prístup k veľkému počtu databáz, napríklad:

 • Súdny systém Slovinskej republiky,
 • súdne vyrovnanie
 • verejné registre (kataster nehnuteľností, súdny register).

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneZoznam súdov


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 29/10/2019