Obecné soudy - Slovinsko

Restaurer

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?

Tato stránka poskytuje informace o organizaci obecných soudů ve Slovinsku.


Obecné soudy

Podle čl. 98 zákona o soudech zahrnují obecné soudy ve Slovinsku:

 • místní soudy (krajna sodišča),
 • okresní soudy,
 • vrchní soudy (višja sodišča),
 • Nejvyšší soud Republiky Slovinsko (dále jen Nejvyšší soud).

Příslušnost místních soudů

Podle čl. 99 zákona o soudech jsou místní soudy ve Slovinsku příslušné v těchto věcech:

Trestní věci

 1. K rozhodování v prvním stupni o trestných činech, za něž lze uložit peněžitý trest nebo trest odnětí svobody do tří let, s výjimkou případů, kdy se týkají trestných činů proti pomluvě, kterých se tisk dopustil prostřednictvím rozhlasu, televize nebo jiných veřejných informací
 2. Vyšetřovat trestné činy popsané výše
 3. Plnit další úkoly stanovené zákonem.

Občanskoprávní věci

Hlavní líčení/rozhodnutí v prvním stupni:

 1. v občanskoprávních věcech podle občanského soudního řádu
 2. v dědických věcech a jiných nesporných věcech, nestanoví-li zákon jinak, a o správě katastru nemovitostí;
 3. ve věcech vymáhání a zajištění pohledávek, pokud není zákonem stanoveno jinak.

Jiné záležitosti

Soudního řízení nebo rozhodování v jiných případech, pokud tak stanoví zákon.

Právní pomoc

Praxe v oblasti právní pomoci, která se neřídí právem jiného soudu, a poskytování mezinárodní právní pomoci v případech méně závažných trestných činů.

Příslušnost okresních soudů

Podle čl. 101 zákona o soudech jsou krajské soudy ve Slovinsku příslušné v těchto případech:

Trestní věci

 1. Pro rozhodování v prvním stupni o trestných činech, které nespadají do pravomoci místních soudů
 2. Vyšetřování nebo vyšetřování trestných činů (viz výše bod 1)
 3. O předběžném řízení a rozhodování v prvním stupni o trestných činech nezletilých osob
 4. Rozhodovat v prvním stupni o trestním rozhodnutí vydaném cizím soudem
 5. Vykonávat trestní rozhodnutí (vyplývající z bodů 1, 3 a 4 výše) a vykonat trestní rozhodnutí místních soudů
 6. Rozhodovat o povolení zásahu do lidských práv a základních svobod
 7. Rozhodovat v přípravném trestním řízení (rovněž v trestních věcech spadajících do pravomoci místních soudů)
 8. Plnit další úkoly stanovené zákonem.
 9. Vykonávat dohled, pokud jde o zákonné a správné zacházení s vězni a dohled nad zadrženými.

Specializované útvary (okresních) soudů jsou odpovědné za řešení úkolů uvedených v bodech 1, 2, 3, 6, 7 a 8 ve složitějších případech týkajících se organizované a hospodářské trestné činnosti, terorismu, korupce a dalších takových trestných činů.

Občanskoprávní věci

Hlavní líčení/rozhodnutí v prvním stupni:

 1. občanskoprávní věci podle občanského soudního řádu
 2. o uznání rozhodnutí zahraničních soudů
 3. v případech nuceného vyrovnání, konkursu a likvidace, pokud se nachází v soudní příslušnosti, a v souvisejících sporech
 4. ve sporech týkajících se práv duševního vlastnictví
 5. návrhy na předběžné opatření předložené před zahájením řízení u Soudního dvora pro účely obchodních sporů nebo případů, kdy byla dohodnuta rozhodčí pravomoc a byl podán návrh na předběžné opatření v oblasti duševního vlastnictví
 6. v nesporném řízení, u něhož tomu tak je podle práva.

Jiné záležitosti

 • Správa soudního rejstříku.
 • Hodnocení dalších otázek, stanoví-li tak zákon.
 • Praxe právní pomoci v občanských, trestních a jiných záležitostech.
 • Poskytování mezinárodní právní pomoci.

Pravomoci vyšších soudů

Podle čl. 104 zákona o soudech mají vyšší soudy pravomoc v těchto oblastech:

 1. Rozhodnutí soudu ve věci samé/druhoinstanční rozhodnutí o odvoláních proti rozhodnutím okresních a okresních soudů v oblasti
 2. Rozhodnout o kompetenčních sporech mezi okresními soudy a okresními soudy v jejich obvodu a rozhodnout o přenesení příslušnosti na jiný okresní nebo okresní soud z jeho území
 3. Plnit další úkoly stanovené zákonem.

Právní databáze

Název a adresa URL databáze

Odkaz se otevře v novém okně.Soudnictví Republiky Slovinsko

Je přístup do databáze zdarma?

Ano, přístup do databáze je zdarma.

Stručný popis obsahu

Odkaz se otevře v novém okně.Slovinské soudnictví umožňuje přístup k velkému počtu databází, jako jsou:

 • Soudní systém Republiky Slovinsko
 • správa soudů
 • veřejné rejstříky (katastry nemovitostí, soudní rejstřík).

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Seznamy soudů


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 29/10/2019