Allmänna domstolar - Slovenien

Grąžinti pirminį

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?

På den här sidan finns information om hur domstolarna i Slovenien är organiserade.


Allmänna domstolar

I enlighet med artikel 98 i domstolslagen omfattar de allmänna domstolarna i Slovenien

 • lokala domstolar (okrajna sodišča),
 • tingsrätter,
 • högre domstolar (višja sodišča),
 • Republiken Sloveniens högsta domstol (nedan kallad Högsta domstolen).

Lokala domstolars behörighet

Enligt artikel 99 i domstolslagen är lokala domstolar i Slovenien behöriga i följande ärenden:

Och straffrättsligt samarbete

 1. Besluta i första instans om brott som är belagda med böter eller högst tre års fängelse, utom när brotten rör brott som begåtts av pressen, via radio, TV eller andra offentliga uppgifter,
 2. Att utreda brott enligt ovan
 3. Utföra andra uppgifter som fastställs i lag.

Tvistemål

Prövning/beslut i första instans:

 1. tvistemål enligt civilprocesslagen
 2. i arvsfrågor och andra ärenden som inte är tvistemål, i den mån det inte föreskrivs något annat i lagen, och förvaltningen av fastighetsregistret.
 3. i frågor som rör verkställighet och säkring av fordringar, om inte annat föreskrivs i lag.

Andra frågor

Rättegång eller beslutsfattande i andra fall, när detta föreskrivs i lag.

Rättslig hjälp

Rättshjälpsärenden som inte regleras av lagstiftningen i en annan domstol och för tillhandahållande av internationellt rättshjälp vid mindre förseelser.

Distriktsdomstolarnas behörighet

Enligt artikel 101 i domstolslagen är distriktsdomstolarna i Slovenien behöriga i följande fall:

Och straffrättsligt samarbete

 1. Besluta i första instans om brott som inte omfattas av de lokala domstolarnas behörighet
 2. Genomföra en utredning eller utredning av brott (se punkt 1 ovan).
 3. Inleda ett förberedande förfarande och döma i första instans avseende brott som begåtts av minderåriga.
 4. Besluta i första instans om verkställighet av en brottmålsdom som meddelats av en utländsk domstol
 5. Verkställa brottmålsdomar (som följer av punkterna 1, 3 och 4 ovan) och verkställa domar från lokala domstolar.
 6. Besluta om tillstånd att inkräkta på de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
 7. Att fatta beslut i en förundersökningskammare (även i brottmål som omfattas av lokala domstolars behörighet).
 8. Utföra andra uppgifter som fastställs i lag.
 9. Utöva tillsyn över att fångar behandlas och övervakas på ett lagligt och korrekt sätt.

Särskilda avdelningar vid (distrikts) domstolar handlägger mer komplicerade mål rörande organiserad och ekonomisk brottslighet, terrorism, korruption och liknande brott. dessa är behöriga enligt punkterna 1, 2, 3, 6, 7 och 8.

Tvistemål

Prövning/beslut i första instans:

 1. i tvistemål enligt civilprocesslagen
 2. erkännande av utländska domstolars avgöranden
 3. vid tvångsackord, konkurs och likvidation, när detta ligger inom domstolens behörighet, och i förbundna tvister
 4. tvister om immateriella rättigheter
 5. ansökningar om interimistiska åtgärder som lämnats in innan en tvist som anhängiggjorts vid domstolen har inletts med anledning av affärstvister eller ärenden som omfattas av en begäran om skiljeförfarande och ansökningar om interimistiska åtgärder i immaterialrättsliga frågor
 6. i rättsvårdsärenden för vilka detta är fallet enligt lagen.

Andra frågor

 • Administration av domstolsregistret.
 • Prövning av andra frågor, om detta föreskrivs i lag.
 • Rättshjälp i civilrättsliga, straffrättsliga och andra frågor.
 • Tillhandahållande av internationell rättshjälp.

Högre domstolars behörighet

Enligt artikel 104 i domstolslagen är högre domstolar behöriga på följande områden:

 1. Prövning/beslut i andra instans om överklagande av beslut av distriktsdomstolarna och distriktsdomstolarna inom deras område
 2. Om jurisdiktionstvister mellan distriktsdomstolar och distriktsdomstolar inom deras behörighetsområde och om överföring av behörighet till ett annat distrikt eller en tingsrätt inom dess territorium
 3. Utföra andra uppgifter som fastställs i lag.

Juridiska databaser

Databasens namn och URL

Länken öppnas i ett nytt fönsterRepubliken Sloveniens domstolsväsende

Är tillgången till databasen kostnadsfri?

Ja, tillgången till databasen är gratis.

Kort beskrivning av innehållet

DetLänken öppnas i ett nytt fönster slovenska rättsväsendet ger tillgång till ett stort antal databaser, t.ex.

 • Republiken Sloveniens rättssystem
 • domstolsförvaltning
 • offentliga register (fastighetsregister, domstolsregister).

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterFörteckning över domstolar


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 29/10/2019