Parastās tiesas - Slovēnija

Atjaunot Saglabāt kā PDF

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas slovēņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

 

Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par vispārējās piekritības tiesu organizāciju Slovēnijā.


Vispārējās piekritības tiesas

Saskaņā ar Likuma par tiesām 98. pantu Slovēnijā ir šādas vispārējās piekritības tiesas:

 • vietējās tiesas (Okrajno sodišče),
 • apgabaltiesas (Okrožno sodišče),
 • augstās tiesas (Višje sodišče),
 • Slovēnijas Republikas Augstākā tiesa (Vrhovno sodišče) (turpmāk tekstā Augstākā tiesa).

Specializētajām tiesām, kas izveidotas ar īpašu likumu, ja likumā nav norādīts citādi, ir jābūt:

 • apgabaltiesas statusam: pirmās instances tiesas, kuru lēmumus var pārsūdzēt specializētajā augstajā tiesā,
 • augstās tiesas statusam: otrās instances tiesas, kas lemj par apelācijām attiecībā uz specializēto pirmās instances tiesu lēmumiem,
 • augstās tiesas statusam: pirmās instances tiesas, kuru lēmumus var pārsūdzēt Augstākajā tiesā.

Vietējo tiesu jurisdikcija

Saskaņā ar Likuma par tiesām 99. pantu Slovēnijas vietējo tiesu jurisdikcijā ir šādas lietas.

Krimināllietas

 1. Izskatīt pirmajā instancē kriminālpārkāpumus, kur piemērojamais soda mērs ir naudas sods vai brīvības atņemšana uz laiku līdz trīs gadiem, ja vien šis kriminālpārkāpums neattiecas uz goda vai cieņas aizskaršanu, ko izdarījusi prese, izmantojot radio, televīziju vai citus sabiedriskās informēšanas līdzekļus.
 2. Izmeklēt iepriekš aprakstītos kriminālpārkāpumus.
 3. Izskatīt citus likumā paredzētus jautājumus.

Civillietas

Izskatīt vai izlemt pirmajā instancē:

 1. civillietas saskaņā ar Civilprocesa likumu;
 2. testamentus un citas ārpustiesas lietas, kā arī lietas, kas saistītas ar zemesgrāmatu;
 3. parāda piedziņas un prasījuma nodrošināšanas lietas, ja vien likumā nav noteikts citādi.

Citi jautājumi

Izskatīt vai lemt par citiem likumā paredzētiem jautājumiem.

Juridiskā palīdzība

Sniegt juridisko palīdzību jautājumos, kur citām tiesām ar likumu nav noteikta piekritība.

Apgabaltiesu jurisdikcija

Saskaņā ar Likuma par tiesām 101. pantu Slovēnijas apgabaltiesu jurisdikcijā ir šādas lietas.

Krimināllietas

 1. Izskatīt pirmajā instancē kriminālpārkāpumus, kas neietilpst vietējo tiesu piekritībā.
 2. Veikt izmeklēšanu vai izmeklēšanas darbības attiecībā uz kriminālpārkāpumiem (kā aprakstīts iepriekš 1. punktā).
 3. Veikt iepriekšēju tiesvedību un izskatīt pirmajā instancē nepilngadīgu personu izdarītus kriminālpārkāpumus.
 4. Pirmajā instancē lemt par ārvalsts tiesas izdota sprieduma krimināllietā izpildīšanu.
 5. Izpildīt spriedumus krimināllietās (kas izriet no iepriekšminētā 1., 3. un 4. punkta) un izpildīt vietējo tiesu spriedumus krimināllietās.
 6. Lemt par pieļaujamo cilvēktiesību un pamatbrīvību aizskaršanu.
 7. Pieņemt lēmumu pirmstiesas izmeklēšanas sastāvā (arī krimināllietās, kas ietilpst vietējo tiesu piekritībā).
 8. Izskatīt citus likumā paredzētos jautājumus.
 9. Veikt uzraudzību attiecībā uz likumīgu un pareizu izturēšanos pret notiesātajiem un veikt aizturēto uzraudzību.

Specializēti apgabaltiesu departamenti ir atbildīgi par 1., 2., 3., 6., 7. un 8. punktā minēto pienākumu veikšanu sarežģītās lietās saistībā ar organizēto noziedzību un ekonomiskiem noziegumiem, terorismu, korupciju un citām tamlīdzīgām noziedzīgām darbībām.

Civillietas

Izskatīt vai lemt pirmajā instancē:

 1. par civillietām saskaņā ar Civilprocesa likumu;
 2. par ārvalstu tiesu lēmumu atzīšanu;
 3. lietās par piespiedu izlīgumu, bankrotu un likvidāciju, ja tas ir tiesas piekritībā, un saistītiem strīdiem;
 4. par strīdiem attiecībā uz intelektuālo īpašumu;
 5. par priekšlikumiem par pagaidu pasākumu piemērošanu, kas iesniegti pirms strīda uzsākšanas, par kuru tiesai jālemj atbilstīgi saimniecisko strīdu noteikumiem, vai par lietām, kuras ir nolemts izskatīt šķīrējtiesas piekritībā;
 6. ārpustiesas lietas, kur puses ir komercvienības, komercvienību partneri vai akcionāri un struktūrvienību dalībnieki, un kurās ir nepieciešams piemērot likumu par uzņēmumiem..

Apgabaltiesas atbild arī par:

 • komercreģistra uzturēšanu,
 • citu jautājumu izskatīšanu vai izlemšanu, ja tas noteikts ar likumu,
 • juridisko palīdzību lietās, kas minētas iepriekšminētajā 1.,2., 3. un 4. punktā,
 • starptautisko juridisko palīdzību.

Augstās tiesas

Saskaņā ar Likuma par tiesām 104. pantu augstajām tiesām ir jurisdikcija šādās jomās.

 1. kā otrās instances tiesai izlemt un izskatīt apelācijas pret to teritorijā esošo vietējo un apgabaltiesu lēmumiem;
 2. pieņemt lēmumus par tās teritorijā esošu vietējo vai apgabaltiesu piekritību strīdu gadījumā un piekritības nodošanu citai tās teritorijā esošai vietējai vai rajona tiesai;
 3. izskatīt citus likumā paredzētos jautājumus..

Juridiskās datubāzes

Datubāzes nosaukums un URL

Saite atveras jaunā logāSlovēnijas Republikas tiesu sistēma

Vai piekļuve datubāzei ir bez maksas?

Jā, piekļuve datubāzei ir bez maksas.

Īss satura apraksts

Saite atveras jaunā logāSlovēnijas Republikas tiesu sistēma nodrošina piekļuvi vairākām datubāzēm, piemēram:

 • Slovēnijas Republikas tiesu sistēma
 • Tiesu administrācija
 • Valsts reģistri (zemesgrāmata, tiesu reģistrs).

Noderīgas saites

Saite atveras jaunā logāTiesu iestādes


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 02/11/2016