menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sądy powszechne - Słowenia

W tej części zawarto informacje na temat organizacji sądów powszechnych w Słowenii.


Sądy powszechne

Zgodnie z art. 98 ustawy o sądach w Słowenii istnieją następujące rodzaje sądów powszechnych:

 • sądy rejonowe (okrajna sodišča);
 • sądy okręgowe (okrožna sodišča);
 • sądy apelacyjne (višja sodišča);
 • Sąd Najwyższy Republiki Słowenii (Vrhovno sodišče).

Właściwość sądów rejonowych

Zgodnie z art. 99 ustawy o sądach sądy rejonowe w Słowenii są właściwe w następujących sprawach:

Sprawy karne

 1. orzekanie w pierwszej instancji w sprawach o przestępstwa zagrożone karą grzywną lub karą pozbawienia wolności do lat trzech, z wyjątkiem spraw o przestępstwa przeciwko czci i dobremu imieniu popełnione przez przedstawicieli prasy, za pośrednictwem radia i telewizji lub innych środków masowego przekazu;
 2. prowadzenie dochodzeń w sprawach przestępstw określonych powyżej;
 3. wykonywanie innych czynności określonych ustawą;

Sprawy cywilne

Rozpoznawanie spraw i orzekanie w pierwszej instancji:

 1. w sprawach cywilnych zgodnie z ustawą o postępowaniu cywilnym;
 2. w sprawach spadkowych i innych sprawach nieprocesowych, chyba że ustawa stanowi inaczej, a także w sprawach dotyczących rejestru nieruchomości;
 3. w sprawach dotyczących egzekucji i zabezpieczenia roszczeń, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Inne sprawy

Rozpoznawanie spraw i orzekanie w innych sprawach określonych ustawą.

Pomoc prawna

Świadczenie pomocy prawnej, jeżeli inne sądy nie są w tym zakresie właściwe z mocy ustawy, oraz świadczenie pomocy prawnej w transgranicznych sprawach o wykroczenia.

Właściwość sądów okręgowych

Zgodnie z art. 101 ustawy o sądach sądy okręgowe w Słowenii są właściwe w następujących sprawach:

Sprawy karne

 1. orzekanie w pierwszej instancji w sprawach o przestępstwa nienależące do właściwości sądów rejonowych;
 2. prowadzenie dochodzeń lub wykonywanie czynności dochodzeniowo-śledczych w sprawach o przestępstwa (zgodnie z pkt. 1 powyżej);
 3. prowadzenie postępowań przygotowawczych i orzekanie w pierwszej instancji w sprawach o przestępstwa popełnione przez nieletnich;
 4. orzekanie w pierwszej instancji o wykonaniu orzeczenia w sprawach karnych wydanego przez sąd innego kraju;
 5. wykonywanie orzeczeń w sprawach karnych (o których mowa w pkt. 1, 3 i 4 powyżej) i wykonywanie orzeczeń wydanych przez sądy rejonowe w sprawach karnych;
 6. decydowanie o zezwoleniu na ograniczenie praw człowieka i podstawowych wolności;
 7. orzekanie na posiedzeniu bez rozprawy (również w sprawach karnych należących do właściwości sądów rejonowych);
 8. wykonywanie innych czynności określonych ustawą.
 9. sprawowanie nadzoru w zakresie zgodnego z prawem i właściwego traktowania więźniów oraz sprawowanie nadzoru nad osobami zatrzymanymi.

Za zadania określone w pkt. 1, 2, 3, 6, 7 i 8 w sprawach bardziej skomplikowanych – dotyczących przestępczości zorganizowanej i gospodarczej, terroryzmu, korupcji i innego rodzaju działalności przestępczej tego pokroju – odpowiedzialne są szczególne wydziały sądów (okręgowych).

Sprawy cywilne

Rozpoznawanie spraw i orzekanie w pierwszej instancji:

 1. w sprawach cywilnych zgodnie z ustawą o postępowaniu cywilnym;
 2. w sprawach o uznanie orzeczeń sądów innych krajów;
 3. w sprawach dotyczących postępowania naprawczego, upadłości i likwidacji, jeżeli należą one do właściwości sądu, a także rozstrzyganie sporów powiązanych z tymi sprawami;
 4. w sporach o prawa własności intelektualnej;
 5. w przedmiocie wniosków o zarządzenie środków tymczasowych złożonych przed wszczęciem postępowania; w przypadku tych wniosków sąd orzeka zgodnie z przepisami o sporach gospodarczych lub sprawach gospodarczych, w których uzgodniono skorzystanie z arbitrażu; w przedmiocie wniosków o zarządzenie tymczasowych środków ochrony prawnej w sprawach dotyczących własności intelektualnej;
 6. w postępowaniu nieprocesowym, o ile przewiduje to ustawa.

Inne sprawy

 • prowadzenie rejestru handlowego;
 • rozpoznawanie innych spraw określonych ustawą;
 • wydawanie postanowień w przedmiocie pomocy prawnej w postępowaniu cywilnym, karnym i innych rodzajach postępowań.
 • wydawanie postanowień w przedmiocie pomocy prawnej w sprawach transgranicznych.

Właściwość sądów apelacyjnych

Zgodnie z art. 104 słoweńskiej ustawy o sądach sądy apelacyjne są właściwe do:

 1. rozpoznawania i orzekania w drugiej instancji w przedmiocie środków odwoławczych od orzeczeń sądów rejonowych i okręgowych na obszarze ich właściwości miejscowej;
 2. rozstrzygania sporów o właściwość między sądami rejonowymi a okręgowymi na ich obszarze właściwości miejscowej, a także do decydowania o skierowaniu sprawy do rozpoznania przez inny sąd rejonowy lub okręgowy na ich obszarze właściwości miejscowej;
 3. wykonywanie innych czynności określonych ustawą.

Prawnicze bazy danych

Nazwa i URL bazy danych

Link otworzy się w nowym oknieSodstvo Republike Slovenije (Sądy Republiki Słowenii)

Czy dostęp do bazy danych jest nieodpłatny?

Tak, dostęp do tej bazy danych jest nieodpłatny.

Krótki opis zawartości

Za pośrednictwem Link otworzy się w nowym okniestrony internetowej Sodstvo Republike Slovenije (Sądy Republiki Słowenii) można uzyskać dostęp do kilku baz danych, zawierających np. informacje na temat:

 • systemu sądownictwa Republiki Słowenii;
 • administracji sądowej;
 • rejestrów publicznych (rejestrów nieruchomości, rejestru sądowego).

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieWykaz sądów


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 16/04/2020