Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Všeobecné súdy - Slovinsko

V tejto časti nájdete informácie o organizácii všeobecných súdov v Slovinsku.


Všeobecné súdy

V súlade s článkom 98 zákona o súdoch sú v Slovinsku tieto súdy:

 • miestne súdy (okrajna sodišča),
 • okresné súdy (okrožna sodišča),
 • vyššie súdy (višja sodišča),
 • Najvyšší súd Slovinskej republiky (Vrhovno sodišče) (ďalej len „Najvyšší súd“).

Súdna právomoc miestnych súdov

V súlade s článkom 99 zákona o súdoch majú miestne súdy v Slovinsku súdnu právomoc v týchto veciach:

Trestnoprávne veci

 1. v prvom stupni rozhodovať o trestných činoch, za ktoré je možné udeliť trest pokuty alebo odňatia slobody maximálne v trvaní troch rokov, okrem vecí týkajúcich sa trestných činov nactiutŕhania a poškodzovania dobrého mena v tlači, prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo iných prostriedkov verejnej informovanosti;
 2. vyšetrovať trestné činy, ako je uvedené tu vyššie;
 3. vykonávať iné záležitosti stanovené zákonom.

Občianskoprávne veci

posudzovať alebo rozhodovať o veciach na prvom stupni:

 1. v občianskoprávnych prípadoch v súlade s občianskym súdnym poriadkom;
 2. vo veciach dedičstva a iných nesporových záležitostiach, ak nie je zákonom určené inak, ako aj v súvislosti s katastrom nehnuteľností;
 3. vo veciach vymáhania a zabezpečovania pohľadávok, ak nie je zákonom určené inak.

Iné veci

posudzovať alebo rozhodovať v iných veciach stanovených zákonom.

Právna pomoc

zaoberať sa vecami súvisiacimi s právnou pomocou, kde ostatné súdy nemajú žiadnu zákonnú právomoc a zaoberať sa s vecami súvisiacimi s medzinárodnou právnou pomocou v prípade menej závažných trestných činov.

Súdna právomoc okresných súdov

V súlade s článkom 101 zákona o súdoch majú okresné súdy v Slovinsku súdnu právomoc v týchto veciach:

Trestnoprávne veci

 1. posudzovať v prvom stupni trestné činy, ktoré nepatria do súdnej právomoci miestnych súdov;
 2. vykonávať vyšetrovanie a vyšetrovaciu činnosť v súvislosti s trestnými činmi (ako je uvedené v bode 1);
 3. viesť predbežné konanie a posudzovať v prvom stupni trestné činy spáchané neplnoletými osobami;
 4. rozhodovať v prvom stupni o výkone trestného rozsudku vydaného zahraničným súdom;
 5. vykonávať trestné rozsudky (vyplývajúce z bodov 1, 3 a 4) a vykonávať trestné rozsudky miestnych súdov;
 6. rozhodovať o povolení zásahu do ľudských práv a základných slobôd;
 7. dospieť k rozhodnutiu v mimosúdnej porote (aj v trestných záležitostiach, ktoré patria do súdnej právomoci miestnych súdov);
 8. vykonávať iné záležitosti stanovené zákonom;
 9. vykonávať dohľad v súvislosti so zákonným a riadnym zaobchádzaním s odsúdenými a dohľad nad zadržanými osobami.

Špecializované oddelenia (okresných) súdov sú zodpovedné za plnenie úloh uvedených v bodoch 1, 2, 3, 6, 7 a 8 v komplexnejších prípadoch, ktoré sa týkajú organizovaného zločinu a hospodárskej kriminality, terorizmu, korupcie a ďalších podobných trestných činov.

Občianskoprávne veci

posudzovať alebo rozhodovať o veciach na prvom stupni:

 1. v občianskoprávnych veciach v súlade s občianskym súdnym poriadkom;
 2. o uznávaní rozhodnutí zahraničných súdov;
 3. vo veciach povinného vyrovnania, úpadku a likvidácie, ak patria do súdnej právomoci súdu a súvisia s danými spormi;
 4. v sporoch vo veci práv na duševné vlastníctvo;
 5. o návrhoch na vydanie predbežných opatrení predložených pred začatím sporu, o ktorých súd rozhodne v súlade s pravidlami pre hospodárske spory, o veciach, pri ktorých bola odsúhlasená arbitrážna súdna právomoc a o nariadeniach predbežných opatrení vo veciach duševného vlastníctva;
 6. v nesporových konaniach stanovených zákonom.

Iné veci

 • vedenie obchodného registra,
 • posudzovanie alebo rozhodovanie v iných veciach, ak to stanovuje zákon,
 • riešenie vecí zahŕňajúcich právnu pomoc v občianskoprávnych, trestných a iných veciach,
 • zaoberanie sa medzinárodnou právnou pomocou.

Súdna právomoc vyšších súdov

V súlade s článkom 104 zákona o súdoch majú vyššie súdy súdnu právomoc v týchto veciach:

 1. posudzovať alebo rozhodovať v druhom stupni o odvolaniach proti rozhodnutiam miestnych a okresných súdov v rámci ich územia;
 2. rozhodovať v sporoch o súdnej právomoci medzi miestnymi a okresnými súdmi v rámci ich územia a rozhodovať o presune súdnej právomoci na iný miestny alebo okresný súd v rámci jeho územia;
 3. vykonávať iné záležitosti stanovené zákonom.

Právne databázy

Názov a URL databázy

Odkaz sa zobrazí v novom okneSodstvo Republike Slovenije (Súdy Slovinskej republiky)

Je prístup do databázy bezplatný?

Áno, prístup do databázy je bezplatný.

Stručný opis obsahu

Odkaz sa zobrazí v novom okneSodstvo Republike Slovenije (Súdy Slovinskej republiky) vám poskytuje prístup do viacerých databáz, ako napríklad:

 • súdny systém Slovinskej republiky,
 • súdna správa,
 • verejné registre (kataster nehnuteľností, súdny register).

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneZoznam súdov


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 16/04/2020