Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Všeobecné súdy - Slovinsko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: slovinčina.

V tejto časti nájdete informácie o organizácii všeobecných súdov v Slovinsku.


Všeobecné súdy

V súlade s článkom 98 zákona o súdoch sú v Slovinsku tieto súdy:

 • miestne súdy (okrajna sodišča),
 • okresné súdy (okrožna sodišča),
 • vyššie súdy (višja sodišča),
 • Najvyšší súd Slovinskej republiky (Vrhovno sodišče) (ďalej len „Najvyšší súd“).

Špecializované súdy zriadené osobitným zákonom, ak nie je zákonom ustanovené inak, musia mať:

 • štatút okresného súdu: súdy prvého stupňa, ktorých odvolacím súdom je vyšší súd s osobitnou súdnou právomocou,
 • štatút vyššieho súdu: súdy druhého stupňa, ktoré rozhodujú vo veciach odvolaní proti rozhodnutiam súdov prvého stupňa s osobitnou súdnou právomocou,
 • štatút vyššieho súdu: súdy prvého stupňa, ktorých odvolacím súdom je Najvyšší súd.

Súdna právomoc miestnych súdov

V súlade s článkom 99 zákona o súdoch majú miestne súdy v Slovinsku súdnu právomoc v týchto veciach:

Trestnoprávne veci

 1. v prvom stupni rozhodovať o trestných činoch, za ktoré je možné udeliť trest pokuty alebo odňatia slobody maximálne v trvaní troch rokov, okrem vecí týkajúcich sa trestných činov nactiutŕhania a poškodzovania dobrého mena v tlači, prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo iných prostriedkov verejnej informovanosti,
 2. vyšetrovať trestné činy, ako je uvedené tu vyššie,
 3. vykonávať iné záležitosti stanovené zákonom.

Občianskoprávne veci

posudzovať alebo rozhodovať o veciach na prvom stupni:

 1. v občianskoprávnych prípadoch v súlade s občianskym súdnym poriadkom,
 2. vo veciach dedičstva a iných nesporových záležitostiach, ako aj v súvislosti s katastrom nehnuteľností,
 3. vo veciach vymáhania a zabezpečovania pohľadávok, ak nie je zákonom určené inak.

Iné veci

posudzovať alebo rozhodovať v iných veciach stanovených zákonom,

Právna pomoc

zaoberať sa vecami súvisiacimi s právnou pomocou, kde ostatné súdy nemajú žiadnu zákonnú právomoc.

Súdna právomoc okresných súdov

V súlade s článkom 101 zákona o súdoch majú okresné súdy v Slovinsku súdnu právomoc v týchto veciach:

Trestnoprávne veci

 1. posudzovať v prvom stupni trestné činy, ktoré nepatria do súdnej právomoci miestnych súdov,
 2. vykonávať vyšetrovanie a vyšetrovaciu činnosť v súvislosti s trestnými činmi (ako je uvedené v bode 1),
 3. viesť predbežné konanie a posudzovať v prvom stupni trestné činy spáchané neplnoletými osobami,
 4. rozhodovať v prvom stupni o výkone trestného rozsudku vydaného zahraničným súdom,
 5. vykonávať trestné rozsudky (vyplývajúce z bodov 1, 3 a 4) a vykonávať trestné rozsudky miestnych súdov,
 6. rozhodovať o povolení zásahu do ľudských práv a základných slobôd,
 7. dospieť k rozhodnutiu v mimosúdnej porote (aj v trestných záležitostiach, ktoré patria do súdnej právomoci miestnych súdov),
 8. vykonávať iné záležitosti stanovené zákonom,
 9. vykonávať dohľad v súvislosti so zákonným a riadnym zaobchádzaním s odsúdenými a dohľad nad zadržanými osobami.

Špecializované oddelenia (okresných) súdov sú zodpovedné plnenie úloh uvedených v bodoch 1, 2, 3, 6, 7 a 8 v komplexnejších prípadoch, ktoré sa týkajú organizovaného zločinu a hospodárskej kriminality, terorizmu, korupcie a ďalších podobných trestných činov.

Občianskoprávne veci

posudzovať a rozhodovať o veciach v prvom stupni:

 1. v občianskoprávnych veciach v súlade s občianskym súdnym poriadkom,
 2. o uznávaní rozhodnutí zahraničných súdov,
 3. vo veciach povinného vyrovnania, úpadku a likvidácie, ak patria do súdnej právomoci súdu a súvisia s danými spormi,
 4. v sporoch vo veci práv na duševné vlastníctvo,
 5. o návrhoch na vydanie predbežných opatrení predložených pred začatím sporu, o ktorých musí súd rozhodnúť v súlade s pravidlami pre hospodárske spory, alebo o veciach, pri ktorých bola odsúhlasená arbitrážna súdna právomoc
 6. v nesporových konaniach, v ktorých sú účastníkmi obchodné spoločnosti, partneri alebo akcionári a členovia orgánov obchodných spoločností, ktorí sú nútení uplatňovať zákony spoločností.

Okresné súdy sú zodpovedné aj za:

 • údržbu obchodného registra,
 • posudzovanie a rozhodovanie o iných veciach, ak to stanovuje zákon,
 • riešenie prípadov právnej pomoci vo veciach uvedených v bodoch 1, 2, 3 a 4,
 • poskytovanie medzinárodnej právnej pomoci.

Vyššie súdy

V súlade s článkom 104 zákona o súdoch majú vyššie súdy súdnu právomoc v týchto veciach:

 1. posudzovať alebo rozhodovať v druhom stupni o odvolaniach proti rozhodnutiam miestnych a okresných súdov v rámci ich územia,
 2. rozhodovať v sporoch o súdnej právomoci medzi miestnymi a okresnými súdmi v rámci ich územia a o presune súdnej právomoci na iný miestny alebo okresný súd v rámci jeho územia,
 3. vykonávať iné záležitosti stanovené zákonom.

Právne databázy

Názov a URL databázy

Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdnictvo Slovinskej republiky

Je prístup do databázy bezplatný?

Áno, prístup do tejto databázy je bezplatný.

Stručný opis obsahu

Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdnictvo Slovinskej republiky vám poskytuje prístup do viacerých databáz, ako napríklad:

 • súdny systém Slovinskej republiky,
 • súdna správa,
 • verejné registre (kataster nehnuteľností, súdny register).

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom oknesúdne orgány


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 02/11/2016