Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Parastās tiesas - Slovākija

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?

Šajā iedaļā ir sniegta informācija par parasto tiesu organizāciju Slovākijā.


Vispārējās piekritības tiesas — ievads

Slovākijas Republikā tiesu iestādes ir neatkarīgas un objektīvas tiesas. Visos līmeņos tiesiskie jautājumi ir nošķirti no citu valsts iestāžu lietām.

Juridiskās datubāzes

Slovākijas Saite atveras jaunā logā Tieslietu ministrijas datubāze

Slovākijas Tieslietu ministrijas projekts „Tiesību aktu elektroniskais biļetens” (Slov-Lex) balstās uz divām savstarpēji saistītām informācijas sistēmām:

 1. ECollection — informācijas sistēma, lai nodrošinātu juridiski saistošus elektroniskos konsolidētos tiesību aktus un citus standartus tām adresētām tiesībām
 2. E-likumdošana — procesu vadības informācijas sistēma visos likumdošanas procesa posmos, kas aprīkoti ar uzlabotiem rediģēšanas rīkiem likumdošanas ražotājiem

Ieguvumi mērķgrupām:

Ņemot vērā pamatprincipu par tiesībām ikvienam zināt spēkā esošas un efektīvas tiesības un apzinās savas tiesības un pienākumus, kas praksē kļūst arvien grūtāk piemērojami, ņemot vērā juridisko standartu pieaugošo apjomu un sarežģītību, Slovākijas projekts veicinās šā principa labāku īstenošanu, nodrošinot efektīvu piekļuvi visiem spēkā esošajiem tiesību aktiem.

 • jo īpaši valsts projekts gūs labumu no projekta, oficiāli un pēc būtības, pieejamās tiesības un uzlabojot informētību par jaunajiem tiesību aktiem.
 • praktizējoši juristi, kas nodrošina pastāvīgu piekļuvi spēkā esošajiem tiesību aktiem un iespēju vērst uzmanību uz jaunajiem Slovākijas Republikas vai Eiropas Savienības tiesību aktiem, gan vispārīgi, gan konkrēti par noteikumiem, kas reglamentē jomas, kurās tie ir specializējušies
 • uzņēmējs — viņš arī saņem brīvu un pastāvīgu piekļuvi piemērojamiem tiesību aktiem un iespēju saņemt informāciju par Slovākijas Republikas vai Eiropas Savienības jaunajiem tiesību aktiem gan kopumā, gan arī konkrēti par noteikumiem, kas attiecas uz jomām, kurās tas darbojas, un labāku normatīvo vidi, lai radītu labvēlīgākus apstākļus uzņēmējdarbībai un samazinātu ar uzņēmējdarbību saistīto administratīvo slogu.
 • vietējām un reģionālajām pašvaldībām — nodrošināt brīvu un nepārtrauktu piekļuvi piemērojamo tiesību avotu avotiem, vienlaikus samazinot administratīvo slogu — administratīvo prasību un dārgo pienākumu piekļūt tiesību aktu kopumam darba dienās, kas ir saistīts ar tiesību aktu apkopošanu, un tā arhivēšanu, aizstājot apgrūtinošās saistības ar drošu piekļuvi tiesību aktu kopumam darba dienās.
 • publiskās pārvaldes iestādes — projekts, no vienas puses, nodrošinās brīvu un nepārtrauktu piekļuvi piemērojamiem tiesību avotiem, no vienas puses, un administratīvā sloga samazināšanu, no otras puses, likumdošanas procesa finansiālās izmaksas, no otras puses, iespēju uzlabot uzdevumu izpildi likumdošanas jomā un Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošanu.
 • tiesu varas iestādes nodrošina nepārtrauktu un ātru piekļuvi spēkā esošajiem tiesību aktiem jebkurā izvēlētajā vēstures dienu laikā, turpmāku iespēju atsaukties uz tiesas lēmumiem spēkā esošo tiesību aktu pieņemšanas laikā, tādējādi iespējams vismaz daļēji likvidēt ierastās darbības un palielināt tiesnešu un maģistrātu darba efektivitāti.
 • likumdevējs varēs izmantot efektīvu tiesību aktu izstrādes instrumentu un administrēt likumdošanas procesu, kas tiem liegs izmantot dažas apgrūtinošas administratīvās procedūras un vairāk pievērsīsies šo priekšlikumu saturam.

Parasto tiesu organizācija

Slovākijas tiesu sistēma

Slovākijas tiesu iestādes ietver:

 • rajona tiesas (54)
 • reģionālās tiesas (8)
 • Īpašā krimināltiesa
 • Slovākijas Republikas Augstākā tiesa

Tiesu jurisdikcija

Rajona tiesas

Apgabaltiesas darbojas kā pirmās instances tiesas civillietās un krimināllietās, izņemot gadījumus, kad noteikumi, kas reglamentē tiesvedību, paredz citādi.

Rajona tiesas izskata arī vēlēšanu lietas, kurās paredzētas īpašas tiesību normas.

Miertiesas

Reģionālās tiesas ir otrās instances tiesas civillietās un krimināllietās, kuras pirmajā instancē izskata apgabaltiesas.

Reglamentā ir noteiktas civillietas un krimināllietas, kurās reģionālās tiesas ir pirmās instances tiesas.

Reģionālās tiesas darbojas kā pirmās instances tiesas administratīvajās lietās, ja vien likumā nav noteikts citādi.

Tās attiecas arī uz vēlēšanu gadījumiem, ja to paredz attiecīgie tiesību akti. (Akts Nr. 166/2003 par privātuma aizsardzību pret informācijas tehnoloģiju aprīkojuma neatļautu izmantošanu un par dažu tiesību aktu grozīšanu.

Īpašā krimināltiesa

Specializēta krimināltiesa lemj un lemj par krimināllietām un citiem jautājumiem, kas minēti Regulā par tiesvedību.

Augstākā tiesa

Augstākās tiesas kompetencē ir:

 • parastās apgabaltiesas un Īpašās krimināltiesas nolēmumu pārsūdzēšana, ja to paredz noteikumi, kas reglamentē tiesvedību;
 • ārkārtas pārsūdzība par lēmumiem, ko pieņēmušas rajona tiesas, reģionālās tiesas, Īpašā krimināltiesa un Augstākā tiesa, ja to paredz noteikumi, kas reglamentē tiesvedību;
 • jurisdikcijas kolīzija starp tiesām un centrālo valdību pārvaldes iestādēm;
 • nododot lietu tiesai, kas nav kompetentā tiesa, ja to paredz noteikumi, kas reglamentē tiesvedību;
 • citi gadījumi, ja to paredz Akts vai starptautisks līgums.

Augstākā tiesa izskata tiesu pieņemtos lēmumus lietās, kurās pieņemts galīgais spriedums.

Augstākā tiesa pārrauga tiesību aktu un citu vispārēji piemērojamu tiesību aktu vienādu interpretāciju un konsekventu piemērošanu:

 • izmantojot savu lēmumu pieņemšanas procesu;
 • sniedzot atzinumus, kuru mērķis ir vienādot tiesību aktu interpretāciju un citus vispārēji piemērojamus aktus;
 • publiskojot galīgos tiesu lēmumus, kas ir nozīmīgi Augstākās tiesas atzinumos un Slovākijas Republikas tiesu lēmumos.

Saites

Saite atveras jaunā logāTieslietu ministrija


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 28/10/2019