Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Üldkohtud - Slovakkia

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Heikko

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?

Selles osas esitatakse teave üldkohtute korralduse kohta Slovakkias.


Üldkohtud — sissejuhatus

Slovakkia Vabariigis on kohtud sõltumatud ja erapooletud. Kõigil tasanditel on õigusküsimused eraldatud teiste riigiasutuste õigusküsimustest.

Juriidilised andmebaasid

Slovakkia Lingil klikates avaneb uus aken justiitsministeeriumi andmebaas

Slovakkia justiitsministeeriumi projekt „Elektrooniline bülletään” (Slov-Lex) põhineb kahel omavahel ühendatud infosüsteemil:

 1. EKVEERIMINE — infosüsteem siduvate elektrooniliste konsolideeritud tekstide esitamiseks ning muud standardid neile suunatud õiguste kohta
 2. E-õigusaktid — protsessijuhtimise infosüsteem õigusloomeprotsessi kõigis etappides, mis on varustatud õigusaktide koostamise täiustatud vahenditega

Kasu sihtrühmadele:

Võttes arvesse põhimõtet, et igaühel on õigus teada kehtivast ja tõhusast õigusest ning on teadlik oma õigustest ja kohustustest, mida on järjest raskem kohaldada, arvestades õigusnormide kasvavat mahtu ja keerukust, aitab Slovakkia projekt seda põhimõtet paremini rakendada, tagades tõhusa juurdepääsu kõigile kehtivatele õigusaktidele.

 • eelkõige on projekti raames ette nähtud õigus saada ametlikult ja sisuliselt õigus kasutada olemasolevaid õigusi ja suurendada teadlikkust uutest õigusaktidest.
 • õigusala töötajad — pidev juurdepääs kehtivatele õigusaktidele ja võimalus juhtida tähelepanu Slovakkia Vabariigi või Euroopa Liidu uutele õigusaktidele nii üldiselt kui ka konkreetselt nende valdkondade eeskirjades, milles nad on spetsialiseerunud
 • ettevõtja — ta saab ka tasuta ja pidevat juurdepääsu kohaldatavale õigusele ning võimalust teatada uutest Slovaki Vabariigi või Euroopa Liidu õigusaktidest nii üldiselt kui ka konkreetselt nende toimimist reguleerivatest õigusaktidest, samuti paremast regulatiivsest keskkonnast, et luua soodsamaid tingimusi äritegevuseks ja vähendada äritegevusega seotud halduskoormust.
 • kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused saavad vaba ja pideva juurdepääsu kohaldatava õiguse allikale, vähendades samal ajal halduskoormust — halduslik, nõudlik ja kulukas kohustus tutvuda seaduste kogu kasutamisega, mis on seotud seaduste kogumisega ja arhiveerimisega, millega asendatakse koormavad kohustused turvalise juurdepääsu tagamiseks seaduste kogule tööpäevadel.
 • haldusasutused — ühelt poolt pakub projekt ühelt poolt vaba ja pidevat juurdepääsu kohaldatava õiguse allikale ning teiselt poolt halduskoormuse vähendamist ja seega seadusandliku protsessi finantskulusid, teiselt poolt võimalust parandada ülesannete täitmist õigusloome ja Euroopa Liidu õiguse rakendamise valdkonnas.
 • kohtuasutused — hankige mis tahes valitud päeva jooksul pidevat ja kiiret juurdepääsu kehtivale õigusele, samuti võimalust viidata kehtivate õigusaktide ajal tehtud kohtuotsuste andmetele, mis annab võimaluse rutiinsete tegevuste osaliseks kaotamiseks ning kohtunike ja kohtunike töö tõhustamiseks.
 • seadusandjal on võimalik kasutada tõhusat õigusaktide koostamise vahendit ja hallata seadusandlikku protsessi, mis jätab need mõned koormavatest haldusmenetlustest ilma ja keskendub paremini käesoleva ettepaneku sisule.

Üldkohtute korraldus

Slovakkia kohtute süsteem

Slovakkia kohtusüsteem koosneb järgmistest kohtutest:

 • piirkonnakohtud (54)
 • piirkonnakohtud (8)
 • Kriminaalkohus
 • Slovaki Vabariigi Ülemkohus

Kohtupädevus

Piirkonnakohtud

Esimese astme kohtutena tsiviil- ja kriminaalasjades tegutsevad ringkonnakohtud, välja arvatud juhul, kui kohtumenetluse eeskirjades on sätestatud teisiti.

Piirkonnakohtud arutavad ka valimisjuhtumeid, kui need on ette nähtud konkreetsete õigusnormidega.

Maakohtud

Piirkonnakohtud tegutsevad teise astme kohtuna tsiviil- ja kriminaalasjades, mida esimese astme kohtud on ära kuulanud.

Kodukorras on sätestatud tsiviil- ja kriminaalasjad, mille puhul esimese astme kohtuna tegutsevad ringkonnakohtud.

Ringkonnakohtud tegutsevad esimese astme kohtuna haldusasjades, kui seadusega ei ole ette nähtud teisiti.

Nad tegelevad ka valimisjuhtumitega, kui see on asjaomaste õigusaktidega ette nähtud. Seadus nr 166/2003, mis käsitleb eraelu puutumatuse kaitset infotehnoloogiaseadmete omavolilise kasutamise eest ja millega muudetakse teatavaid õigusakte.

Kriminaalkohus

Kriminaalasju ja muid kohtumenetlusi käsitlevas määruses nimetatud küsimustes tegutseb erikriminaalkohus.

Ülemkohus

Ülemkohus on pädev:

 • üldkaebused piirkonnakohtute ja erikriminaalkohtu otsuste peale, kui see on ette nähtud kohtumenetlust reguleerivate eeskirjadega;
 • erakorraliste edasikaebuste kohta piirkonnakohtute, piirkonnakohtute, kriminaalkohtu ja ülemkohtu otsuste peale, kui see on ette nähtud kohtumenetlust reguleerivate eeskirjadega;
 • kohtualluvuse konflikt kohtute ja keskvalitsuse asutuste vahel;
 • juhtumi üleviimine kohtusse, mis ei ole pädev kohus, kui see on ette nähtud kohtumenetlust reguleerivate eeskirjadega;
 • muud seaduses või rahvusvahelises lepingus sätestatud juhud.

Ülemkohus vaatab läbi otsused, mille kohtud on teinud lõpliku kohtuotsuse tegemise korral.

Ülemkohus jälgib seaduste ja muude üldkohaldatavate õigusaktide ühetaolist tõlgendamist ja kohaldamist:

 • oma otsuste tegemise kaudu;
 • koostades arvamusi, mille eesmärk on ühtlustada õigusaktide ja muude üldkohaldatavate õigusaktide tõlgendamist;
 • lõplike otsuste lõplike oluliste otsuste avaldamine Riigikohtu arvamuste ja Slovaki Vabariigi kohtute otsuste kohta.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenJustiitsministeerium


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 28/10/2019