Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sądy zwyczajne - Słowacja

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Heikko

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?

W niniejszej części przedstawiono informacje na temat organizacji sądów powszechnych na Słowacji.


Sądy powszechne – wstęp

W Republice Słowackiej sądownictwo wykonuje niezależne i bezstronne sądy. Na wszystkich szczeblach sprawy sądowe oddziela się od spraw innych organów krajowych.

Prawne bazy danych

Baza danych słowackiego Link otworzy się w nowym oknie Ministerstwa Sprawiedliwości

Projekt „Elektroniczny Dziennik Ustaw” (Slov-lex) w słowackim Ministerstwie Sprawiedliwości opiera się na dwóch połączonych systemach informacyjnych:

 1. Punkt przegięcia – system informacyjny dotyczący przekazywania skierowanych do nich wiążących elektronicznych tekstów prawnych i innych norm
 2. ELegislation — the processing management information system na wszystkich etapach procesu legislacyjnego wyposażonych w zaawansowane narzędzia edycyjne dla producentów prawodawstwa

Korzyści dla grup docelowych:

Biorąc pod uwagę podstawową zasadę, że każda osoba jest świadoma ważnego i skutecznego prawa i jest świadoma swoich praw i obowiązków, które w praktyce są coraz trudniejsze ze względu na coraz większą liczbę i złożoność norm prawnych, słowacki projekt przyczyni się do lepszego wdrożenia tej zasady poprzez zapewnienie skutecznego dostępu do wszystkich istniejących przepisów.

 • w szczególności projekt krajowy będzie korzystać z projektu w formie prawa, formalnie i merytorycznie, do dostępnych praw i podnoszenia świadomości na temat nowych przepisów.
 • prawnicy – uzyskanie stałego dostępu do obowiązującego prawa i możliwość zwrócenia uwagi na nowe przepisy Republiki Słowackiej lub Unii Europejskiej, zarówno w sposób ogólny, jak i w szczególności na rozporządzeniach regulujących dziedziny, w których specjalizują się
 • przedsiębiorca – otrzymuje również bezpłatny i ciągły dostęp do prawa właściwego oraz możliwość bycia przedmiotem powiadomienia o nowym prawodawstwie Republiki Słowackiej lub Unii Europejskiej, zarówno w ogóle, jak i w szczególności w odniesieniu do przepisów regulujących dziedziny, w których prowadzi działalność, oraz lepszego otoczenia regulacyjnego w celu stworzenia korzystniejszych warunków prowadzenia działalności gospodarczej i zmniejszenia obciążeń administracyjnych związanych z działalnością.
 • władze lokalne i regionalne – bezpłatny i stały dostęp do źródła prawa mającego zastosowanie przy jednoczesnym ograniczeniu obciążeń administracyjnych – wymóg administracyjnego i kosztownego dostępu do zbioru ustaw w dniach roboczych, związany ze zbiorem przepisów i ich archiwizowania, zastępujący uciążliwe obowiązki w zakresie bezpiecznego wspomaganego dostępu do zbioru ustaw w dni robocze.
 • administracja publiczna – w ramach projektu przewiduje się z jednej strony, z jednej strony, wolny i ciągły dostęp do źródła prawa właściwego, a z drugiej strony zmniejszenie obciążeń administracyjnych, a tym samym kosztów finansowych procesu legislacyjnego, z drugiej strony, możliwość poprawy wykonywania zadań w dziedzinie stanowienia prawa i wdrażania prawa Unii.
 • organy sądowe – uzyskują stały i szybki dostęp do prawa obowiązującego w każdej z wybranych dni historii, możliwości dalszego korzystania z odwołań od orzeczeń sądowych w czasie obowiązywania obowiązującego prawodawstwa, co doprowadzi do przynajmniej częściowego wyeliminowania rutynowych działań oraz zwiększenia skuteczności pracy sędziów i sędziów.
 • prawodawca będzie mógł posługiwać się skutecznym narzędziem legislacyjnym i zarządzać procesem legislacyjnym, który pozbawiałby je niektórych uciążliwych procedur administracyjnych i będzie lepiej koncentrował się na treści niniejszych wniosków.

Organizacja sądów powszechnych

System sądów w Słowacji

W skład systemu sądownictwa Słowacji wchodzą:

 • sądy rejonowe (54)
 • sądy okręgowe (8)
 • Specjalny Trybunał Karny
 • Sąd Najwyższy Republiki Słowackiej

Właściwość sądów

Sądy rejonowe

Sądy rejonowe działają jako sądy pierwszej instancji w sprawach cywilnych i karnych, chyba że przepisy regulujące postępowanie sądowe stanowią inaczej.

Sądy rejonowe orzekają również w sprawach wyborczych, o ile są one określone w szczegółowych przepisach prawa.

Sądy hrabstw

Sądy okręgowe są sądami drugiej instancji w sprawach cywilnych i karnych rozpoznawanych w pierwszej instancji przez sądy rejonowe.

Regulamin określa sprawy cywilne i karne, w których sądy okręgowe orzekają w pierwszej instancji.

Sądy okręgowe orzekają w sprawach administracyjnych jako sądy pierwszej instancji, o ile prawo nie stanowi inaczej.

Dotyczą one również spraw wyborczych, o ile zostały one określone w odpowiednich przepisach. (ustawa nr 166/2003 w sprawie ochrony prywatności przed bezprawnym użyciem sprzętu informatycznego i zmieniająca niektóre ustawy.

Specjalny Trybunał Karny

W sprawach karnych i innych sprawach, o których mowa w rozporządzeniu, orzeka się w sprawach karnych, jak również orzeka w sprawach karnych.

Sąd Najwyższy

Właściwość Sądu Najwyższego dotyczy:

 • zwykłe odwołania od orzeczeń sądów okręgowych i Specjalnego Trybunału Karnego, w przypadku gdy są one przewidziane w przepisach regulujących postępowanie sądowe;
 • skarg nadzwyczajnych na decyzje sądów rejonowych, sądów okręgowych, Specjalnego Trybunału Karnego oraz Sądu Najwyższego, w przypadkach przewidzianych w przepisach regulujących postępowanie sądowe;
 • konflikty jurysdykcji między sądami i organami administracji rządowej na szczeblu centralnym;
 • ponowne przydzielenie sprawy do sądu innego niż właściwy sąd, jeżeli jest to przewidziane w przepisach regulujących postępowanie sądowe;
 • inne przypadki przewidziane ustawą lub traktatem międzynarodowym.

Sąd Najwyższy rozpatruje decyzje podjęte przez sądy w sprawach, w których wydano orzeczenie ostateczne.

Sąd Najwyższy nadzoruje jednolitą wykładnię i spójne stosowanie ustaw i innych aktów o zasięgu ogólnym:

 • poprzez własne procesy decyzyjne;
 • poprzez wydawanie opinii mających na celu ujednolicenie wykładni przepisów ustawowych i innych aktów o zasięgu ogólnym;
 • poprzez publikowanie prawomocnych orzeczeń o kluczowym znaczeniu w sprawozdaniach wydanych przez Sąd Najwyższy oraz decyzjach sądów Republiki Słowackiej.

Powiązane linki

Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwo Sprawiedliwości


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 28/10/2019