Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gewone rechtbanken - Slowakije

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?

Deze rubriek bevat informatie over de organisatie van de gewone rechtbanken in Slowakije.


Gewone rechtbanken — inleiding

In de Slowaakse Republiek oefent de rechterlijke macht onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instanties uit. Op alle niveaus worden justitiële aangelegenheden gescheiden van die van andere nationale autoriteiten.

Juridische gegevensbanken

Databank De link wordt in een nieuw venster geopend. van het Slowaakse ministerie van Justitie

Het project „Elektronisch staatsblad” (Slo-Lex) van het Slowaakse ministerie van Justitie is gebaseerd op twee onderling verbonden informatiesystemen:

 1. Ectolection — een informatiesysteem voor het verstrekken van bindende elektronische geconsolideerde teksten van recht en andere normen aan de rechten die aan hen zijn gericht
 2. EWetgeving — het informatiebeheersysteem voor het proces in alle stadia van het wetgevingsproces, uitgerust met geavanceerde bewerkingsinstrumenten voor wetgevende fabrikanten

Voordelen voor doelgroepen:

Rekening houdend met het fundamentele beginsel dat eenieder zich bewust is van een geldig en effectief recht en zich bewust is van zijn rechten en plichten, die in de praktijk steeds moeilijker toe te passen zijn in het licht van de toenemende omvang en complexiteit van de wettelijke normen, zal het Slowaakse project bijdragen tot een betere toepassing van dit beginsel door te zorgen voor daadwerkelijke toegang voor iedereen tot de bestaande wetgeving.

 • een nationaal project zal met name baat hebben bij een project in de vorm van een formeel en inhoudelijk recht op de beschikbare rechten en om meer bekendheid te geven aan nieuwe wetgeving.
 • beoefenaars van juridische beroepen — het verkrijgen van permanente toegang tot het geldende recht en de mogelijkheid om de aandacht te vestigen op de nieuwe wetgeving van de Slowaakse Republiek of van de Europese Unie, zowel in het algemeen als specifiek op de verordeningen betreffende de gebieden waarin zij gespecialiseerd zijn
 • ondernemer — hij ontvangt ook vrije en ononderbroken toegang tot het toepasselijke recht en de mogelijkheid om in kennis te worden gesteld van de nieuwe wetgeving van de Slowaakse Republiek of van de Europese Unie, zowel in het algemeen als specifiek met betrekking tot de verordeningen betreffende de gebieden waarin zij actief is, en een beter regelgevingsklimaat voor het scheppen van gunstiger voorwaarden voor het zakendoen en ter vermindering van de administratieve lasten in verband met het bedrijfsleven
 • lokale en regionale overheden krijgen vrije en voortdurende toegang tot een bron van het toepasselijke recht, terwijl tegelijkertijd de administratieve last wordt verminderd — een administratieve, veeleisende en dure verplichting om toegang te krijgen tot wetten, in werkdagen, gekoppeld aan de verzameling van wetten en de archivering ervan, ter vervanging van de omslachtige verplichtingen om de toegang tot de verzameling van wetten op werkdagen veilig te stellen.
 • overheidsdiensten — het project voorziet enerzijds in vrije en voortdurende toegang tot een bron van het toepasselijke recht enerzijds en anderzijds een vermindering van de administratieve lasten en bijgevolg van de financiële kosten van het wetgevingsproces, en anderzijds op de mogelijkheid om de uitvoering van de taken op het gebied van de wetgeving en de uitvoering van het recht van de Europese Unie te verbeteren.
 • justitiële autoriteiten — het verkrijgen van een ononderbroken en snelle toegang tot het recht dat van kracht is in een van de gekozen dagen van de geschiedenis, de verdere mogelijkheid van verwijzingen naar rechterlijke beslissingen ten tijde van de inwerkingtreding van de geldende wetgeving, zal resulteren in de mogelijkheid van ten minste gedeeltelijke afschaffing van de routineactiviteiten en een verhoging van de efficiëntie van het werk van rechters en magistraten
 • de wetgever zal een efficiënt instrument voor de opstelling van de wetgeving kunnen gebruiken en het wetgevingsproces moeten beheren, waardoor zij een aantal van de omslachtige administratieve procedures zullen verliezen en meer aandacht zal besteden aan de inhoud van de onderhavige voorstellen.

De organisatie van de gewone rechtbanken

Het Slowaakse stelsel van rechtspraak

De Slowaakse rechterlijke macht omvat:

 • districtsrechtbanken (54)
 • regionale rechtbanken (8)
 • Speciale strafrechtbank
 • Hooggerechtshof van de Republiek Slowakije

Bevoegdheid van de gerechten

Districtsrechtbanken

Districtsrechtbanken treden op als rechtbanken van eerste aanleg in burgerlijke en strafzaken, tenzij in de regels voor gerechtelijke procedures anders wordt bepaald.

De districtsrechtbanken horen ook in verkiezingszaken waarin specifieke wettelijke bepalingen zijn opgenomen.

Districtsrechtbanken

Regionale rechtbanken treden op als rechtbanken van tweede aanleg in burgerlijke en strafzaken die in eerste aanleg door de arrondissementsrechtbanken zijn behandeld.

Het reglement van orde specificeert de burgerlijke en strafrechtelijke zaken waarin regionale rechtbanken als rechtbanken van eerste aanleg optreden.

Regionale rechtbanken treden op als rechtbanken van eerste aanleg in bestuurszaken, tenzij in de wet anders is bepaald.

Zij hebben ook betrekking op electorale gevallen waarin de toepasselijke wetgeving voorziet. (wet nr. 166/2003 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen ongeoorloofd gebruik van computerapparatuur en tot wijziging van bepaalde besluiten.

Speciale strafrechtbank

Een gespecialiseerde strafrechtbank moet handelen en beslissen over strafzaken en andere aangelegenheden waarnaar wordt verwezen in de verordening inzake gerechtelijke procedures.

Hooggerechtshof

De Supreme Court is bevoegd om uitspraak te doen over:

 • gewone beroepen tegen besluiten van regionale rechtbanken en het speciale strafhof, voor zover de regels voor gerechtelijke procedures hierin voorzien;
 • buitengewone beroepen tegen besluiten van districtsrechtbanken, regionale rechtbanken, het Speciale Strafhof en het Hooggerechtshof, voor zover de regels voor gerechtelijke procedures hierin voorzien;
 • jurisdictiegeschillen tussen rechtbanken en instanties van de centrale overheid;
 • nieuwe toewijzing van een zaak aan een andere rechtbank dan de bevoegde rechtbank, indien de regels voor gerechtelijke procedures hierin voorzien;
 • andere gevallen, indien voorzien in een wet of een internationaal verdrag.

Het Hooggerechtshof toetst de beslissingen van de rechtbanken in zaken waarin een definitieve uitspraak is gedaan.

Het Hooggerechtshof ziet toe op de uniforme interpretatie en consistente toepassing van wetten en andere handelingen van algemene strekking:

 • via haar eigen besluitvorming;
 • door adviezen uit te brengen die tot doel hebben de interpretatie van wetten en andere handelingen van algemene strekking te harmoniseren;
 • door definitieve rechterlijke beslissingen te publiceren die van groot belang zijn in de verslagen van adviezen van het Hooggerechtshof en van de beslissingen van de rechtbanken van de Slowaakse Republiek.

Gerelateerde links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministerie van Justitie


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 28/10/2019