Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Yleiset tuomioistuimet - Slovakia

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?

Tässä osiossa on tietoa yleisten tuomioistuinten organisaatiosta Slovakiassa.


Yleiset tuomioistuimet – johdanto

Slovakiassa oikeuslaitos toimii riippumattomana ja puolueettomana tuomioistuimena. Oikeudellinen lainkäyttö toimeenpannaan kaikissa oikeusasteissa erillään muista valtion elimistä.

Oikeudellisia tietokantoja

Slovakian Linkki avautuu uuteen ikkunaan oikeusministeriön tietokanta

Slovakian oikeusministeriön ”Sähköinen tiedote” -hanke (Slo-Lex) perustuu kahteen toisiinsa yhteydessä olevaan tietojärjestelmään:

 1. tietojärjestelmä, joka on tarkoitettu sitovien sähköisten konsolidoitujen säädöstekstien ja muiden standardien antamiseksi niille osoitettuihin oikeuksiin
 2. Sähköinen lainsäädäntö – prosessinhallinnan tietojärjestelmä, joka on kaikissa lainsäädäntöprosessin vaiheissa ja joka on varustettu kehittyneellä editointityökalulla lainsäädäntävaltaa käyttäviä valmistajia varten

Kohderyhmät:

Kun otetaan huomioon perusperiaate, jonka mukaan jokaisella on tietoinen pätevä ja tehokas oikeus ja joka on tietoinen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, joita on käytännössä yhä vaikeampi soveltaa, kun otetaan huomioon oikeudellisten normien kasvava määrä ja monimutkaisuus, Slovakian hankkeella edistetään tämän periaatteen parempaa täytäntöönpanoa varmistamalla, että voimassa oleva lainsäädäntö on kaikkien saatavilla.

 • erityisesti kansallinen hanke hyötyy hankkeesta, jonka muotona on oikeus, joka on muodollisesti ja sisällöllisesti oikeus ja jolla lisätään tietoisuutta uudesta lainsäädännöstä.
 • oikeusalalla toimivat henkilöt, joilla on jatkuva pääsy voimassa olevaan lainsäädäntöön, ja mahdollisuus kiinnittää huomiota Slovakian tai Euroopan unionin uuteen lainsäädäntöön sekä yleisesti että erityisesti asetuksiin, jotka koskevat aloja, joilla ne ovat erikoistuneet
 • yrittäjä – hän saa myös vapaan ja jatkuvan pääsyn sovellettavaan lakiin ja mahdollisuuden saada tietoa Slovakian tai Euroopan unionin uudesta lainsäädännöstä sekä yleisesti ottaen että erityisesti sääntelystä, joka koskee sen toiminta-alueita, sekä sääntely-ympäristön parantamisesta suotuisampien olosuhteiden luomiseksi liiketoiminnalle ja yrityksiin liittyvän hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi.
 • paikallis- ja alueviranomaiset – vapaa ja jatkuva mahdollisuus saada voimassa olevaa lainsäädäntöä, samalla kun kevennetään hallinnollista taakkaa – hallinnollinen vaativa ja kallis velvoite saada käyttöönsä lakikokoelma, joka liittyy lakien keruuseen ja arkistointiin, ja jolla korvataan velvollisuudet, jotka ovat raskaita työpäiviä koskevan säädöskokoelman saamisen turvaamiseksi.
 • julkishallinnot: hanke tarjoaa yhtäältä vapaan ja jatkuvan mahdollisuuden hyödyntää sovellettavaa lainsäädäntöä ja toisaalta vähentää hallinnollista taakkaa ja näin ollen lainsäädäntöprosessin taloudellisia kustannuksia, toisaalta mahdollisuutta parantaa lainsäädäntään liittyvien tehtävien hoitamista ja Euroopan unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa.
 • jotta oikeusviranomaiset voivat saada jatkuvan ja nopean pääsyn voimassa olevaan lainsäädäntöön millä tahansa historiallisella historialla, mahdollisuus hakea muutosta tuomioistuimen päätöksiin voimassa olevan lainsäädännön aikaan, tämä johtaa siihen, että rutiinitoimintoja on mahdollista poistaa ainakin osittain ja tuomareiden ja tuomareiden toimintaa tehostetaan.
 • lainsäädäntöelin voi käyttää tehokasta lainsäädännön laadintavälinettä ja hallinnoida lainsäädäntöprosessia, mikä vie heiltä osan työläistä hallinnollisista menettelyistä ja keskittyy paremmin nykyisten ehdotusten sisältöön.

Yleisten tuomioistuinten organisaatio

Slovakian tuomioistuinjärjestelmä

Slovakian oikeuslaitokseen kuuluvat

 • piirituomioistuimet (54)
 • aluetuomioistuimet (8)
 • Erikoisrikostuomioistuin
 • Slovakian tasavallan korkein oikeus

Tuomioistuinten toimivalta

Käräjäoikeudet

Piirituomioistuimet käsittelevät oikeusjuttuja ja tekevät päätöksiä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimena siviilioikeudellisissa ja rikosoikeudellisissa asioissa, jollei tuomioistuinkäsittelyä koskevassa lainsäädännössä muuta säädetä.

Piirituomioistuimet käsittelevät ja ratkaisevat myös vaaliasiat, jos erityislaissa niin säädetään.

Käräjäoikeudet

Alueoikeudet tekevät päätöksiä toisen oikeusasteen tuomioistuimena siviili- ja rikosasioissa, jotka piirituomioistuin on ratkaissut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimena.

Työjärjestyksessä määritellään tapaukset, joissa alueelliset tuomioistuimet toimivat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimina.

Alueelliset tuomioistuimet toimivat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimina hallinnollisissa asioissa, jollei laissa toisin säädetä.

Ne käsittelevät ja ratkaisevat myös vaalilakia koskevia asioita silloin, kun erityislaissa niin säädetään. (laki 166/2003 tietotekniikan laitteiden luvattomasta käytöstä ja tiettyjen säädösten muuttamisesta annettu laki N:o).

Erikoisrikostuomioistuin

Erikoistunut rikosoikeus toimii ja ratkaisee rikosasioita ja muita oikeudenkäymisasetuksessa tarkoitettuja asioita.

Korkein oikeus

Supreme Court (Supreme Court) on toimivaltainen:

 • varsinaisiin muutoksenhakuihin, jotka koskevat alueellisten tuomioistuinten ja erityisrikostuomioistuimen päätöksiä, silloin kun ne ovat tuomioistuinmenettelyjä koskevien sääntöjen mukaisia;
 • poikkeukselliset muutoksenhakupyynnöt, jotka koskevat piirituomioistuinten, alueoikeuksien, erityisrikostuomioistuimen ja korkeimman oikeuden päätöksiä tuomioistuinkäsittelyä koskevista säännöistä;
 • tuomioistuinten ja keskushallinnon elinten väliset toimivaltakiistat;
 • se, että asia voidaan siirtää muuhun tuomioistuimeen kuin toimivaltaiseen tuomioistuimeen, jos tämä on tuomioistuinkäsittelyä koskevien sääntöjen mukaista;
 • muut tapaukset, jos niistä on säädetty laissa tai kansainvälisessä sopimuksessa.

Korkein oikeus tarkastelee tuomioistuinten tekemiä päätöksiä tapauksissa, joissa tuomio on annettu lainvoimaiseksi.

Korkein oikeus valvoo lakien ja muiden yleisesti sovellettavien lakien yhdenmukaista tulkintaa ja yhdenmukaista soveltamista.

 • oman päätöksentekonsa avulla;
 • antamalla lausuntoja, joiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa lakien ja muiden yleisesti sovellettavien lakien tulkintaa;
 • julkaisemalla lopullisen tuomioistuimen päätökset, jotka ovat keskeisen tärkeitä korkeimman oikeuden lausuntojen ja Slovakian tasavallan tuomioistuinten päätösten kannalta.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanOikeusministeriö


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 28/10/2019