Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Allmänna domstolar - Slovakien

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?

I detta avsnitt finns information om hur allmänna domstolar är organiserade i Slovakien.


Allmänna domstolar – inledning

I Slovakien utövar rättsväsendet oberoende och opartiska domstolar. På alla nivåer är de rättsliga frågorna åtskilda från andra nationella myndigheters.

Juridiska databaser

Slovakiska Länken öppnas i ett nytt fönster justitieministeriets databas

Det slovakiska justitieministeriets ”elektroniska bulletin av lagar” (Slov-Lex) grundas på två sammankopplade informationssystem:

 1. Ecolflection — ett informationssystem för bindande elektroniska konsoliderade texter och andra standarder till rättigheter som riktar sig till dem
 2. E-lagstiftning — Informationssystem för processförvaltning i alla skeden av lagstiftningsprocessen som är försett med avancerade redigeringsverktyg för tillverkare av lagstiftning.

Fördelar för målgrupperna:

Med beaktande av den grundläggande principen om att alla är medvetna om att de har en giltig och effektiv rättighet och är medvetna om sina rättigheter och skyldigheter, vilket i praktiken blir allt svårare att tillämpa med tanke på den ökande mängden och komplexiteten i de rättsliga normerna, kommer det slovakiska projektet att bidra till ett bättre genomförande av denna princip genom att säkerställa ett effektivt tillträde för alla till den befintliga lagstiftningen.

 • ett nationellt projekt kommer särskilt att dra nytta av ett projekt i form av en rättighet, formellt och i sak, för tillgängliga rättigheter och för att öka medvetenheten om ny lagstiftning.
 • rättstillämpare – fortlöpande tillgång till gällande lagstiftning och möjligheten att rikta uppmärksamhet på den nya lagstiftningen i Republiken Slovakien eller i Europeiska unionen, både i allmänhet och i synnerhet på de områden där de är specialiserade
 • företagare – han får också fri och fortlöpande tillgång till den lagstiftning som är tillämplig och möjligheten att bli underrättad om den nya lagstiftningen i Republiken Slovakien eller Europeiska unionen, både i allmänhet, men också särskilt i förordningarna om de områden där den är verksam, och ett bättre regelverk för att skapa gynnsammare villkor för affärsverksamhet och minska den administrativa bördan i samband med affärsverksamhet
 • lokala och regionala myndigheter – få kostnadsfri och kontinuerlig tillgång till en källa till tillämplig lagstiftning, samtidigt som den administrativa bördan minskas – ett administrativt krävande och kostsamt krav på tillgång till lagsamling, i arbetsdagar som är kopplat till lagarna och dess arkivering, som ersätter de betungande skyldigheterna att säkerställa tillgång till lagsamlingen under arbetsdagar.
 • offentliga förvaltningar – projektet kommer å ena sidan att ge fri och fortlöpande tillgång till en källa till tillämplig lagstiftning å ena sidan och å andra sidan en minskning av den administrativa bördan, och därmed de finansiella kostnaderna för lagstiftningsprocessen, å andra sidan, en möjlighet att förbättra utförandet av uppgifterna på området för lagstiftning och genomförande av unionsrätten.
 • rättsliga myndigheter – få kontinuerlig och snabb tillgång till gällande lag under de valda dagarna av historien, ytterligare möjligheter till hänvisningar från domstolsbeslut vid tidpunkten för gällande lagstiftning, detta kommer att leda till att den rutinmässiga verksamheten åtminstone delvis undanröjs och att domarnas och domarnas arbete blir effektivare.
 • lagstiftaren kommer att kunna använda sig av ett effektivt lagstiftningsformuleringsverktyg och administrera lagstiftningsprocessen, vilket kommer att beröva dem vissa av de betungande administrativa förfarandena och kommer att bättre fokusera på innehållet i de aktuella förslagen.

De allmänna domstolarnas organisation

Slovakiens system för domstolar

Det slovakiska rättsväsendet består av

 • distriktsdomstolar (54)
 • regionala domstolar (8)
 • Specialdomstolen för brottmål (Special Criminal Court)
 • Slovakiens högsta domstol

Domstolarnas behörighet

Distriktsdomstolar

Distriktsdomstolarna fungerar som domstolar i första instans i tvistemål och brottmål, såvida inte reglerna för domstolsförfaranden föreskriver något annat.

Distriktsdomstolar handlägger också valärenden, där det föreskrivs i särskilda rättsliga bestämmelser.

Distriktsdomstolar

Regionala domstolar fungerar som domstolar i andra instans i tvistemål och brottmål i första instans av distriktsdomstolar.

I arbetsordningen anges civil- och straffrättsliga ärenden där regionala domstolar fungerar som domstolar i första instans.

Regionala domstolar fungerar som domstolar i första instans i förvaltningsmål, om inte annat föreskrivs i lag.

De behandlar också valärenden, där detta anges i den relevanta lagstiftningen. (lag nr 166/2003 om skydd av privatlivet mot obehörig användning av informationsteknikutrustning och om ändring av vissa rättsakter.

Specialdomstolen för brottmål (Special Criminal Court)

En specialiserad brottmålsdomstol ska agera och döma i straffrättsliga frågor och andra frågor som avses i förordningen om rättsliga förfaranden.

Högsta domstolen

Högsta domstolen är behörig i

 • ordinär överklaganden av beslut av regionala domstolar och den särskilda brottmålsdomstolen, när detta föreskrivs i reglerna för domstolsförfaranden,
 • extraordinärt överklagande av beslut av distriktsdomstolar, regionala domstolar, den särskilda brottmålsdomstolen och Högsta domstolen, när detta föreskrivs i reglerna för domstolsförfaranden.
 • behörighetskonflikter mellan domstolar och organ i statlig förvaltning,
 • omplacering av ett ärende till en annan domstol än den behöriga domstolen, om detta föreskrivs i reglerna för domstolsförfaranden,
 • andra fall, där så föreskrivs i en lag eller ett internationellt fördrag.

Högsta domstolen granskar beslut som fattats av domstolar i ärenden där slutlig dom har meddelats.

Högsta domstolen övervakar en enhetlig tolkning och konsekvent tillämpning av lagar och andra rättsakter med allmän räckvidd:

 • genom eget beslutsfattande,
 • avge yttranden som syftar till att harmonisera tolkningen av lagar och andra rättsakter med allmän räckvidd,
 • genom att offentliggöra lagakraftvunna domstolsavgöranden av central betydelse i Högsta domstolens yttranden och domstolarnas avgöranden i Republiken Slovakien.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterJustitieministeriet


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 28/10/2019