Bendrosios kompetencijos teismai - Slovakija

Grąžinti pirminį Išsaugoti PDF formatu

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (slovakų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

 

Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Slovakijos bendrosios kompetencijos teismų sistemą.


Bendrosios kompetencijos teismai. Įžanga

Apylinkės teismai nagrinėja civilines ir baudžiamąsias bylas kaip pirmosios instancijos teismai, nebent teismų procedūros reglamentuose nustatyta kitaip. Jie taip pat nagrinėja rinkimų bylas ir priima sprendimus dėl jų, jei tai numatyta specialiame įstatyme.

Apygardos teismai priima sprendimus kaip antrosios instancijos teismai civilinėse ir baudžiamosiose bylose, apylinkės teismui priėmus sprendimą pirmąja instancija. Apygardos teismai prižiūri ir priima sprendimus administracinės teisės klausimais kaip pirmosios instancijos teismai, nebent specialiame įstatyme numatyta kitaip. Apygardos teismai taip pat nagrinėja kitas bylas, jeigu tai nustatyta specialiuose įstatymuose (pvz., Apsaugos nuo slapto pokalbių pasiklausymo įstatymas).

Slovakijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas nagrinėja paprastus apeliacinius skundus dėl apygardos teismų ir Specialiojo baudžiamųjų bylų teismo sprendimų, kai tai numatyta įstatyme.

Slovakijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas taip pat prižiūri ir nagrinėja neeilinius apeliacinius skundus dėl apylinkės ir apygardos teismų, Specialiojo baudžiamųjų bylų teismo ir Slovakijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo sprendimų, kai tai numatyta įstatyme. Slovakijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas nagrinėja bylas, susijusias su ginču dėl dalykinės jurisdikcijos tarp teismų ir valstybės institucijų.

Slovakijos Respublikos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAukščiausiasis Teismas sprendžia dėl bylos perdavimo kitam kompetentingam teismui, jei tai numatyta teismo procedūrą reglamentuojančiuose įstatymuose ir reglamentuose.

Teisinių duomenų bazės

Daugiau informacijos galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSlovakijos Respublikos teisingumo ministerijos interneto svetainėje.

Bendrosios kompetencijos teismų sistema

Slovakijos teismų sistema

Slovakijos teismų sistemą sudaro:

 • apylinkės teismai,
 • apygardos teismai,
 • Specialusis baudžiamųjų bylų teismas,
 • Slovakijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas.

Teismų jurisdikcija

Apylinkės teismai

Apylinkės teismai nagrinėja civilines ir baudžiamąsias bylas kaip pirmosios instancijos teismai, nebent teismų procedūros reglamentuose nustatyta kitaip.

Apylinkės teismai nagrinėja rinkimų bylas, jei tai nustatyta specialiame įstatyme.

Apygardos teismai

Apygardos teismai nagrinėja apylinkės teismų pirmąja instancija išnagrinėtas civilines ir baudžiamąsias bylas kaip antrosios instancijos teismai.

Teismų procedūros reglamentuose nustatyta, kokias civilines ir baudžiamąsias bylas apygardos teismai nagrinėja pirmąja instancija.

Apygardos teismai veikia kaip pirmosios instancijos teismai administracinėse bylose, nebent įstatymuose numatyta kitaip.

Apygardos teismai nagrinėja kitas bylas, jei tai nustatyta specialiuose įstatymuose (Įstatymas Nr. 166/2003 dėl privatumo apsaugos nuo neteisėto informacinių technologijų įrangos panaudojimo ir tam tikrų įstatymų pakeitimo).

Specialusis baudžiamųjų bylų teismas

Specialusis baudžiamųjų bylų teismas nagrinėja baudžiamąsias ir kitas bylas, nurodytas teismų procedūros reglamentuose.

Aukščiausiasis Teismas

Aukščiausiasis Teismas nagrinėja:

 • paprastus apeliacinius skundus dėl apygardos teismų ir Specialiojo baudžiamųjų bylų teismo sprendimų, jei tai nustatyta teismo procedūros reglamentuose;
 • neeilinius apeliacinius skundus dėl apylinkės teismų, apygardos teismų, Specialiojo baudžiamųjų bylų teismo ir Aukščiausiojo Teismo sprendimų, jei tai nustatyta teismo procedūros reglamentuose;
 • teismų ir valstybės valdžios institucijų ginčus dėl dalykinės jurisdikcijos;
 • bylos perdavimo kitam teismui nei kompetentingas teismas atvejus, jei tai nustatyta teismo procedūros reglamente;
 • kitas įstatymuose ar tarptautinėse sutartyse nustatytas bylas.

Aukščiausiasis Teismas pagal įstatymą uždaruose posėdžiuose peržiūri teismų sprendimus.

Aukščiausiasis Teismas taip pat skatina vienodai aiškinti ir nuosekliai taikyti įstatymus bei kitus visuotinai taikomus teisiškai privalomus teisės aktus:

 • savo sprendimais;
 • priimdamas išvadas, kuriomis siekiama vienodinti įstatymų ir kitų visuotinai taikomų teisiškai privalomų teisės aktų aiškinimą;
 • skelbdamas galiojančius svarbiausius teismų sprendimus Aukščiausiojo Teismo išvadų ir Slovakijos Respublikos teismų sprendimų rinkinyje.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisingumo ministerija


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 18/03/2019