Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Allmänna domstolar - Slovakien

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till slovakiska är dock redan färdig.

Här hittar du information om hur de allmänna domstolarna i Slovakien är organiserade.


Allmänna domstolar – inledning

Distriktsdomstolarna fungerar som första instans i tvistemål och brottmål, om inte annat föreskrivs i bestämmelser om domstolsförfaranden. De handlägger även valärenden, om detta föreskrivs i en särskild lag.

Länsdomstolarna fungerar som andra instans i tvistemål och brottmål som prövats av distriktsdomstol i första instans. Länsdomstolarna fungerar som första instans i förvaltningsmål, om inte annat föreskrivs i en särskild lag. De prövar även övriga mål om detta krävs i särskild lagstiftning (t.ex. lagen om skydd mot avlyssning).

Slovakiens högsta domstol prövar ordinära överklaganden av avgöranden som meddelats av länsdomstolar och den särskilda brottmålsdomstolen, om detta föreskrivs i lag.

Högsta domstolen prövar även extraordinära överklaganden av avgöranden som meddelats av distriktsdomstolar, länsdomstolar, den särskilda brottmålsdomstolen och högsta domstolen, om detta föreskrivs i lag. Högsta domstolen prövar behörighetstvister mellan domstolar och myndigheter.

Länken öppnas i ett nytt fönsterHögsta domstolen beslutar om ett mål ska hänskjutas till en annan behörig domstol, om detta föreskrivs i den processrättsliga lagstiftningen.

Rättsdatabaser

Du hittar mer information på det slovakiska justitieministeriets Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats.

Allmänna domstolar – organisation

Slovakiens domstolsväsen

Slovakiens domstolsväsen utgörs av

 • distriktsdomstolar,
 • länsdomstolar,
 • den särskilda brottmålsdomstolen,
 • högsta domstolen.

Domstolarnas behörighet

Distriktsdomstolar

Distriktsdomstolarna fungerar som första instans i tvistemål och brottmål, om inte annat föreskrivs i den processrättsliga lagstiftningen.

Distriktsdomstolarna handlägger valärenden, om detta föreskrivs i en särskild lag.

Länsdomstolar

Länsdomstolarna fungerar som andra instans i tvistemål och brottmål som prövats av distriktsdomstol i första instans.

I den processrättsliga lagstiftningen anges i vilka tvistemål och brottmål länsdomstolar ska fungera som första instans.

Länsdomstolarna fungerar som första instans i förvaltningsmål, om inte annat föreskrivs i en särskild lag.

Länsdomstolarna prövar andra mål om detta anges i särskilda lagar (lag nr 166/2003 års lagsamling om skydd av den personliga integriteten mot otillåten användning av informationsteknisk utrustning och om ändring av vissa lagar, samt lagen om skydd mot avlyssning).

Den särskilda brottmålsdomstolen

Den särskilda brottmålsdomstolen prövar brottmål och övriga mål i enlighet med den processrättsliga lagstiftningen.

Högsta domstolen

Högsta domstolen

 • prövar ordinära överklaganden av avgöranden som meddelats av länsdomstolar och den särskilda brottmålsdomstolen, om detta föreskrivs i den processrättsliga lagstiftningen,
 • prövar extraordinära överklaganden av avgöranden som meddelats av distriktsdomstolar, länsdomstolar, den särskilda brottmålsdomstolen och Högsta domstolen, om detta föreskrivs i den processrättsliga lagstiftningen,
 • prövar behörighetstvister mellan domstolar och myndigheter,
 • beslutar om ett mål ska hänskjutas till en annan domstol än den som är formellt behörig, om detta föreskrivs i den processrättsliga lagstiftningen,
 • beslutar i andra mål om detta föreskrivs i en lag eller ett internationellt fördrag.

Högsta domstolen granskar domstolarnas beslut i avslutade mål.

Högsta domstolen verkar också för en enhetlig och konsekvent tillämpning av lagar och andra allmänt bindande rättsregler

 • genom sina egna beslut
 • genom att avge yttranden som ska främja en enhetlig tillämpning av lagar och andra allmänt bindande rättsregler
 • genom att offentliggöra giltiga domstolsavgöranden som är av grundläggande betydelse i Högsta domstolens ”samlade yttranden” och avgöranden av de slovakiska domstolarna.

Länk

Länken öppnas i ett nytt fönsterJustitieministeriet


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 18/03/2019