Betaling af bøder

Obnovi

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: povprečna

Ali menite, da je ta prevod koristen?

Princippet om gensidig anerkendelse omfatter også fuldbyrdelse af økonomiske sanktioner i grænseoverskridende tilfælde ved at lette fuldbyrdelsen af sådanne sanktioner i en anden medlemsstat end den, hvor sanktionerne pålægges.


EU-retten, nemlig Link åbner i nyt vinduerammeafgørelse 2005/214/JHA, anvender princippet om gensidig anerkendelse på bødestraffe, som gør det muligt for en retslig eller administrativ myndighed at overføre en økonomisk sanktion direkte til en myndighed i et andet EU-land og at få denne sanktion anerkendt og fuldbyrdet uden yderligere formaliteter.

Princippet finder anvendelse på alle overtrædelser, i forbindelse med hvilke der kan pålægges økonomiske sanktioner, og kontrol med dobbelt strafbarhed afskaffes i forbindelse med 39 lovovertrædelser (f.eks. deltagelse i en kriminel organisation, terrorisme, menneskehandel, voldtægt, tyveri, færdselsforseelser). Sanktionerne skal pålægges af medlemsstaternes retslige eller administrative myndigheder, og denne afgørelse skal være endelig, dvs. at der ikke længere er mulighed for at appellere afgørelsen.

En afgørelse kan sammen med et certifikatPDF (107 Kb)da som fastsat i rammeafgørelsen fremsendes til de kompetente myndigheder i en medlemsstat, hvor den fysiske eller juridiske person, der er genstand for afgørelsen, har ejendom eller indkomst, har sin sædvanlige bopæl eller sit hjemsted. Hver medlemsstat udpeger en (eller flere) myndighed, der i henhold til sin nationale lovgivning har kompetence til at forvalte fremsendelsen af afgørelser om bødestraf i grænseoverskridende tilfælde.I 2017 blev der gennemført Link åbner i nyt vindue5 standardiserede formularer på visse medlemsstaters initiativ. De har ikke bindende karakter, og de har til formål at lette mekanismen for fuldbyrdelse af grænseoverskridende finansielle sanktioner som fastsat i rammeafgørelsen og vil føre til en reduktion af de finansielle og administrative byrder, der er forbundet med proceduren.

Den stat, som afgørelsen er sendt til, kan kun nægte at fuldbyrde afgørelsen i begrænsede tilfælde (f.eks. hvis attesten ikke udarbejdes, er den ufuldstændig bøden er på under 70 EUR den pågældende person har grænser for adgang til retsmidler osv.). Fuldbyrdelse af afgørelsen er underlagt loven i fuldbyrdelsesstaten. Den kan pålægge fængselsstraffe eller andre sanktioner, der er fastsat i den nationale lovgivning, i tilfælde af manglende inddrivelse af den økonomiske sanktion. Penge fra fuldbyrdelse af afgørelser tilfalder fuldbyrdelsesstaten, medmindre andet er aftalt mellem de pågældende medlemsstater.

KlikLink åbner i nyt vindue her for at få mere detaljerede oplysninger om gennemførelsen i de forskellige medlemsstater (sendes videre til den særlige side i Det Europæiske Retlige Netværk på det strafferetlige område).


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 18/12/2019