Betalning av böter

Obnovi

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: povprečna

Ali menite, da je ta prevod koristen?

Principen om ömsesidigt erkännande gäller också verkställighet av bötesstraff i gränsöverskridande ärenden genom att man underlättar verkställigheten av sådana straff i andra EU-länder än det EU-land där straffet utdömdes.


Unionsrätten, det vill säga Länken öppnas i ett nytt fönsterrambeslut 2005/214/JHA, tillämpar principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff, vilket gör det möjligt för en rättslig eller administrativ myndighet att överföra ekonomiska sanktioner direkt till en myndighet i ett annat EU-land och att utan vidare formaliteter erkänna och verkställa detta straff.

Principen tillämpas på alla brott för vilka bötesstraff kan utdömas och kontrollerna av dubbel straffbarhet har avskaffats för 39 brott (t.ex. deltagande i en kriminell organisation, terrorism, människohandel, våldtäkt, stöld, vägtrafikbrott). Straffet måste utdömas av medlemsländernas rättsliga eller administrativa myndigheter och detta beslut måste vara slutgiltigt, dvs. beslutet kan inte längre överklagas.

Ett beslut tillsammans med ett intygPDF (107 Kb) fårSV enligt rambeslutet översändas till de behöriga myndigheterna i ett EU-land där den fysiska eller juridiska person mot vilken beslutet har meddelats har egendom eller inkomst, normalt är bosatt eller, när det gäller en juridisk person, har sitt säte. Varje medlemsstat utser en (eller flera) myndighet som är behörig enligt dess nationella lagstiftning för att hantera överföringen av beslut om utfärdande av ekonomiska sanktioner i gränsöverskridande fall.Under 2017 gjordes Länken öppnas i ett nytt fönster5 standardiserade formulär på initiativ av vissa medlemsstater. De är av icke-bindande karaktär och syftar till att underlätta den mekanism för verkställande av gränsöverskridande ekonomiska påföljder som fastställs i rambeslutet och skulle leda till en minskning av den ekonomiska och administrativa bördan i samband med förfarandet.

Det EU-land som beslutet har översänts till kan endast vägra verkställa beslutet i ett begränsat antal fall (t.ex. om intyget saknas eller är ofullständigt, bötesbeloppet understiger 70 EUR. den berörda personen har begränsat sig till rättsmedel osv.). Beslutet verkställs med hjälp av lagen i det verkställande landet. Om böterna inte kan indrivas, kan fängelse eller andra straff i den nationella lagstiftningen utdömas. Belopp som erhålls vid verkställighet av beslut tillfaller det verkställande landet, om de berörda EU-länderna inte har kommit överens om något annat.

För mer information om hur de olika EU-länderna har genomförtLänken öppnas i ett nytt fönster rambeslutet kan du klicka här (webbplatsen för det europeiska straffrättsliga nätverket).


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 18/12/2019