Baudų mokėjimas

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Tarpusavio pripažinimo principas taip pat taikomas finansinių baudų vykdymui tarpvalstybiniais atvejais, palengvinant tokių baudų vykdymą kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje ji paskirta.


Sąjungos teisėje, t. y. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPamatiniame sprendime 2005/214/JHA, taikomas abipusio pripažinimo principas finansinėms baudoms, pagal kurį teisminė ar administracinė institucija gali perduoti piniginę baudą tiesiogiai kitos ES šalies institucijai ir reikalauti, kad ši bauda būtų pripažinta ir įvykdyta be jokių papildomų formalumų.

Šis principas taikomas visoms nusikalstamoms veikoms, už kurias gali būti skiriamos finansinės baudos, o 39 sąraše išvardytų nusikalstamų veikų (dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje, terorizmas, prekyba žmonėmis, išžaginimas, vagystė, kelių eismo pažeidimai) atveju dvigubas baudžiamumas netikrinamas. Baudos turi būti paskirtos valstybių narių teisminių arba administracinių institucijų, o šis sprendimas turi būti galutinis, t. y. daugiau nebėra galimybės jo apskųsti.

LTKaip nurodyta Pamatiniame sprendime, sprendimą kartu su liudijimuPDF (107 Kb) galima perduoti valstybės narės, kurioje fizinis arba juridinis asmuo, dėl kurio buvo priimtas sprendimas, turi turto arba pajamų, kurioje fizinis asmuo įprastai gyvena arba kurioje yra juridinio asmens registruota buveinė, kompetentingoms institucijoms. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną (arba daugiau) instituciją, kuri pagal jos nacionalinę teisę yra kompetentinga administruoti sprendimų dėl finansinių baudų skyrimo tarpvalstybiniais atvejais perdavimą.2017 m. kai kurių valstybių narių iniciatyva buvo Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasparengtos 5 standartinės formos. Jos yra neprivalomo pobūdžio ir jomis siekiama palengvinti tarpvalstybinių finansinių nuobaudų vykdymo mechanizmą, kaip nustatyta pamatiniame sprendime, ir dėl to sumažėtų su procedūra susijusi finansinė ir administracinė našta.

Valstybė, kuriai buvo perduotas sprendimas, gali atsisakyti jį vykdyti tik retais atvejais (pvz., jei numatytas liudijimas nepateikiamas, yra neišsamus; finansinė bauda yra mažesnė nei 70 EUR; atitinkamam asmeniui buvo nustatytos teisių gynimo priemonės ir t. t.). Sprendimo vykdymą reglamentuoja vykdančiosios valstybės teisė. Finansinės baudos neišieškojimo atveju vykdančioji valstybė gali taikyti įkalinimo bausmę arba kitas nacionalinėje teisėje nustatytas sankcijas. Įvykdžius sprendimus gautos lėšos atitenka vykdančiajai valstybei, jei atitinkamos valstybės narės nėra susitarusios kitaip.

Išsamesnės informacijos apie įgyvendinimą skirtingose valstybėse narėse rasiteNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas spustelėję šią nuorodą (būsite nukreipti į tam skirtą Europos teisminio tinklo baudžiamosiose bylose puslapį).


Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Paskutinis naujinimas: 18/12/2019