Плащане на глоби

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: priemerná

Je podľa vás tento preklad užitočný?

Принципът на взаимно признаване обхваща също така изпълнението на финансови санкции по дела с трансграничен елемент, като улеснява изпълнението на такива финансови санкции в държава членка, различна от държавата членка, в която те са били наложени.


Правото на ЕС, а именно Връзката отваря нов прозорецРамково решение 2005/214/JHA, прилага принципа за взаимно признаване на финансови санкции, като дава възможност на съдебен или административен орган да предава финансови санкции пряко на орган в друга държава от ЕС и да признае и изпълни тази санкция без допълнителни формалности.

Принципът се прилага относно всички правонарушения, за които могат да бъдат наложени финансови санкции, а проверките за двойна наказуемост са премахнати по отношение на 39 изброени правонарушения (например участие в престъпна организация, тероризъм, трафик на хора, изнасилване, кражба, нарушение на правилата за движение по пътищата). Санкциите трябва да бъдат наложени от съдебни или административни органи на държавите членки и решението за тяхното налагане трябва да е влязло в сила, т.е. вече да не съществува възможност то да бъде обжалвано.

Дадено решение, заедно сEN предвиденото в Рамковото решение удостоверениеPDF (107 Kb), може да бъде предадено на компетентните органи на държава членка, в която физическото или юридическото лице, срещу което е постановено решението, разполага с имущество или получава доход, обичайно пребивава или има регистрирано седалище. Всяка държава членка определя един (или повече) органа, който е компетентен съгласно нейното национално законодателство за управлението на предаването на решения за налагане на финансови санкции при трансгранични случаи.През 2017 г. по инициатива на някои държави членки бяха осъществени Връзката отваря нов прозорец5 стандартизирани формуляра. Те имат необвързващ характер и имат за цел да улеснят механизма за изпълнение на трансгранични финансови санкции, както е предвидено в рамковото решение, и биха довели до намаляване на финансовата и административната тежест, свързана с процедурата.

Държавата, на която е било предадено решението, може да откаже да изпълни решението само в ограничен брой случаи (например ако липсва предвиденото удостоверение или ако то е непълно; ако финансова санкция е по-малка от 70 EUR; е имало ограничения за правно средство за защита и др.). Изпълнението на решението се урежда от правото на изпълняващата държава. Тя може да наложи наказание лишаване от свобода или други санкции, предвидени съгласно националното право, в случай че решението за налагане на финансова санкция не може да бъде изпълнено. Приходите от изпълнението на решения остават за изпълняващата държава, освен ако не е договорено друго между съответните държави членки.

За да получите по-подробна информация относно прилагането на решението в различните държави членки, щракнете Връзката отваря нов прозорец тук (ще бъдете пренасочен към специалната страница на Европейската съдебна мрежа по наказателноправни въпроси).


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 18/12/2019