Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Trahvide maksmine

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Vastastikuse tunnustamise põhimõte hõlmab ka rahaliste karistuste täitmisele pööramist piiriüleste juhtumite puhul, kuna nii lihtsustatakse selliste karistuste jõustamist muus kui karistuse määramise liikmesriigis.


ELi õiguses, nimelt Lingil klikates avaneb uus akenraamotsuses 2005/214/JHA, kohaldatakse rahaliste karistuste vastastikuse tunnustamise põhimõtet, mis võimaldab kohtu- või haldusasutusel edastada rahaline karistus otse teise ELi liikmesriigi asutusele ning selle sanktsiooni tunnustamist ja täitmist täiendavate formaalsusteta.

See põhimõte kehtib kõikide rikkumiste suhtes, mille eest võib määrata rahalise karistuse. lisaks on kaotatud kahepoolse karistatavuse kontrollimine 39 otsuses loetletud süüteo suhtes (nt kuritegelikus ühenduses osalemine, terrorism, inimkaubandus, vägistamine, vargus, liikluseeskirja rikkumine). Karistuse peab olema määranud liikmesriigi kohtu- või haldusasutus ja otsus peab olema lõplik, st puudub võimalus otsust edasi kaevata.

Otsuse koos raamotsusesEN ettenähtud tunnistusegaPDF (107 Kb) võib edastada pädevatele asutustele liikmesriigis, kus füüsilisel või juriidilisel isikul, kelle kohta otsus on tehtud, on vara või sissetulek, alaline elukoht, või juriidilise isiku korral tema registrijärgne asukoht. Iga liikmesriik määrab oma siseriikliku õiguse kohaselt pädeva (või enama) asutuse, kelle pädevuses on rahaliste karistuste määramist käsitlevate otsuste edastamine piiriüleste juhtumite korral.Teatavate liikmesriikide algatusel viidi 2017. aastal ellu Lingil klikates avaneb uus aken5 standardvormi. Need ei ole siduvad ja nende eesmärk on lihtsustada piiriüleste rahaliste karistuste rakendamise mehhanismi, nagu on sätestatud raamotsuses, ning see aitaks vähendada menetlusega seotud finants- ja halduskoormust.

Riik, kellele tunnistus edastati, võib otsuse täitmisest keelduda vaid piiratud juhtudel (ettenähtud tunnistust ei ole esitatud, tunnistus on ebatäielik; rahaline karistus on väiksem kui 70 eurot; asjaomasele isikule kehtestati õiguskaitsevahend jne). Otsuse täitmist reguleeritakse täidesaatva riigi õigusega. Sellega võidakse kehtestada vangistus või muu karistus, mis on siseriiklikus õiguses rahalise karistuse tasumata jätmise eest ette nähtud. Kui asjaomased liikmesriigid ei ole teisiti kokku leppinud, jääb otsuste täitmisest saadud raha täidesaatvale riigile.

Lisateabe saamiseks raamotsuse rakendamise kohta eri liikmesriikides klõpsake Lingil klikates avaneb uus aken siia (teid suunatakse kriminaalasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku veebisaidile).


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Последна актуализация: 07/10/2019