Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Trahvide maksmine

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?


Vastastikuse tunnustamise põhimõte hõlmab ka rahaliste karistuste täitmisele pööramist piiriüleste juhtumite puhul, kuna nii lihtsustatakse selliste karistuste jõustamist muus kui karistuse määramise liikmesriigis.


ELi õiguses, nimelt Lingil klikates avaneb uus akenraamotsuses 2005/214/JSK kohaldatakse rahaliste karistuste vastastikuse tunnustamise põhimõtet, mis võimaldab õigus- või haldusasutusel edastada rahalise karistuse otse teise ELi liikmesriigi asutusele ning lasta seda karistust tunnustada ja täide viia ilma täiendavate formaalsusteta.

Seda põhimõtet kohaldatakse kõigi süütegude suhtes, mille eest võib määrata rahalisi karistusi, ja kahepoolse karistatavuse kontroll kaotatakse seoses 39 loetletud süüteoga (nt osalemine kuritegelikus ühenduses, terrorism, inimkaubandus, vägistamine, vargus, liikluseeskirjade rikkumine). Karistuse peab olema määranud liikmesriigi kohtu- või haldusasutus ja otsus peab olema lõplik, st puudub võimalus otsust edasi kaevata.

Otsuse koos raamotsuses sätestatud tunnistusega (107 Kb)PDF võib edastada selle liikmesriigiet pädevatele asutustele, kus füüsilisel või juriidilisel isikul, kelle suhtes otsus on tehtud, on vara või sissetulek, alaline elukoht või registrijärgne asukoht. Iga liikmesriik määrab ühe (või mitu) asutuse, kes on tema siseriikliku õiguse kohaselt pädev haldama rahaliste karistuste määramise otsuste edastamist piiriülestel juhtudel.2017. aastal koostati teatavate Lingil klikates avaneb uus akenliikmesriikide algatusel 5 tüüpvormi. Need ei ole siduvad ja nende eesmärk on hõlbustada raamotsuses sätestatud piiriüleste rahaliste karistuste täitmise mehhanismi ning need vähendaksid menetlusega seotud finants- ja halduskoormust.

Riik, kellele otsus edastati, võib otsuse täitmisest keelduda ainult piiratud juhtudel (nt kui ettenähtud tõendit ei esitata, on see puudulik; rahaline karistus on väiksem kui 70 eurot; asjaomasel isikul olid piirid õiguskaitsevahendi kasutamiseks jne). Otsuse täitmist reguleeritakse täidesaatva riigi õigusega. Sellega võidakse kehtestada vangistus või muu karistus, mis on siseriiklikus õiguses rahalise karistuse tasumata jätmise eest ette nähtud. Otsuste täitmisest saadud raha laekub täidesaatvale riigile, kui asjaomased liikmesriigid ei ole kokku leppinud teisiti.

Üksikasjalikuma teabe saamiseks rakendamise kohta eri liikmesriikides klõpsake siin (Te suunatakseLingil klikates avaneb uus aken kriminaalasjades tehtava Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastavale leheküljele).


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Paskutinis naujinimas: 18/12/2019