menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Úhrada pokút

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?


Zásada vzájomného uznávania sa vzťahuje aj na výkon peňažných sankcií v cezhraničných prípadoch s cieľom uľahčiť výkon takýchto sankcií v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom sú uložené.


Právo Únie, konkrétne Odkaz sa zobrazí v novom oknerámcové rozhodnutie 2005/214/JHA, uplatňuje zásadu vzájomného uznávania na peňažné sankcie a umožňuje súdnemu alebo správnemu orgánu preniesť peňažnú sankciu priamo na orgán v inej krajine EÚ a túto sankciu uznať a vykonať bez akýchkoľvek ďalších formalít.

Zásada sa vzťahuje na všetky trestné činy, v súvislosti s ktorými možno uložiť peňažnú sankciu a pri ktorých sú zrušené kontroly obojstrannej trestnosti vo vzťahu k 39 uvedeným trestným činom (napr. účasť v zločineckej organizácii, terorizmus, obchodovanie s ľuďmi, znásilnenie, krádež, dopravné priestupky). Sankcie musia uložiť justičné alebo správne orgány členských štátov a toto rozhodnutie musí byť konečné, t. j. bez možnosti odvolania.

VEN súlade so znením rámcového rozhodnutia sa rozhodnutie spolu s osvedčenímPDF (107 Kb) môže odoslať príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má fyzická osoba, proti ktorej bolo vydané rozhodnutie, majetok, príjem alebo obvyklý pobyt alebo právnická osoba, proti ktorej bolo vydané rozhodnutie, majetok, príjem alebo sídlo. Každý členský štát určí jeden (alebo viacero) orgánov, ktoré sú príslušné podľa jeho vnútroštátneho práva na riadenie zasielania rozhodnutí o vydaní peňažných sankcií v cezhraničných prípadoch.V roku 2017 boli na podnet niektorých členských štátov realizované Odkaz sa zobrazí v novom okne5 štandardizované formuláre. Majú nezáväzný charakter a ich cieľom je uľahčiť mechanizmus na vykonávanie cezhraničných finančných sankcií stanovených v rámcovom rozhodnutí a viesť k zníženiu finančnej a administratívnej záťaže spojenej s postupom.

Štát, ktorému bolo rozhodnutie zaslané, môže odmietnuť vykonať rozhodnutie len v obmedzených prípadoch (napr. ak predložené osvedčenie nie je predložené, nie je úplné; peňažná sankcia je nižšia ako 70 EUR; dotknutá osoba mala hranice na právne prostriedky nápravy atď.). Výkon rozhodnutia sa spravuje právnym poriadkom vykonávajúceho štátu. V prípade neuhradenej peňažnej sankcie môže nariadiť odňatie slobody alebo iné sankcie stanovené vo vnútroštátnom práve. Finančné prostriedky získané z výkonu rozhodnutia pripadnú vykonávajúcemu štátu, pokiaľ sa príslušné členské štáty nedohodnú inak.

Viac podrobných informácií o vykonávaní zo strany rôznych členských štátovOdkaz sa zobrazí v novom okne získate kliknutím na tento odkaz (budete presmerovaný/-á na stránku Európskej justičnej siete venovanú trestným veciam).


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

L-aħħar aġġornament: 18/12/2019