Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Περιεχόμενο

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;κείμενο της οδηγίας

Koji je cilj Direktive?

Zahtijeva se da prodajna cijena i jedinična cijena svih proizvoda koje trgovci nude potrošačima budu jasno naznačene kako bi se poboljšala informiranost potrošača i omogućile usporedbe cijena.

Ključne točke

Prodajna cijena i jedinična cijena moraju biti naznačene na nedvosmislen, lako prepoznatljiv i jasno čitljiv način za sve proizvode koje trgovci nude potrošačima („nedvoznačajan” znači konačna cijena, uključujući Poveznica se otvara u novom prozoruporez na dodanu vrijednost i sve ostale poreze).

Jedinična cijena ne mora se navesti ako je identična prodajnoj cijeni.

Međutim, države članice Europske unije (EU) mogu odlučiti da neće primjenjivati to pravilo:

  • na proizvode koji se isporučuju tijekom pružanja usluge;
  • prodaja umjetničkih djela i antikviteta putem dražbe i prodaja.

Za proizvode u rasutom stanju, mora se navesti samo jedinična cijena.

U svakom oglašavanju u kojem se navodi prodajna cijena mora se navesti i jedinična cijena.

Države članice EU-a mogu:

  • odustati od obveze navođenja jedinične cijene proizvoda za koje takva naznaka ne bi bila korisna ili bi mogla izazvati zabunu;
  • u slučaju neprehrambenih proizvoda, sastaviti popis proizvoda na koje će se i dalje primjenjivati obveza navođenja jedinične cijene.

Direktivom je predviđeno prijelazno razdoblje tijekom kojeg mala maloprodajna poduzeća ne podliježu obvezi navođenja jedinične cijene proizvoda osim onih koji se prodaju u rasutom stanju.

Države članice EU-a moraju:

  • poduzeti odgovarajuće mjere za obavješćivanje svih uključenih osoba o prenošenju tog zakonodavstva;
  • utvrditi i pružiti informacije o sustavu sankcija za kršenje nacionalnih odredbi donesenih u primjeni ove Direktive.

Ovom Direktivom stavljene su izvan snage direktive 79/581/EEZ (cijene hrane) i 88/314/EEZ (cijene neprehrambenih proizvoda) s učinkom od 18. ožujka 2000.

Poveznica se otvara u novom prozoruEuropska komisija objavila je 2006. Poveznica se otvara u novom prozorukomunikaciju u kojoj je ispitala kako su države članice EU-a provele Direktivu i zatražila mišljenja zainteresiranih strana.

Od kada se Direktiva primjenjuje?

Primjenjuje se od 18. ožujka 1998. Države članice EU-a morale su je prenijeti u nacionalno zakonodavstvo do 18. ožujka 2000.

Kontekst

Za dodatne informacije vidjeti:

Glavni dokument

Direktiva Poveznica se otvara u novom prozoru98/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o zaštiti potrošača prilikom isticanja cijena proizvoda ponuđenih potrošačima (SL L 80, 18.3.1998., str. 27. – 31.)

Povezani akti

Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o provedbi Direktive 1998/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o zaštiti potrošača prilikom isticanja cijena proizvoda ponuđenih potrošačima (Poveznica se otvara u novom prozoruCOM(2006) 325 završna verzija, 21.6.2006.).


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/03/2021