Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sisutext of the directive

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiviga nõutakse, et kõigil toodetel, mida ettevõtjad tarbijatele pakuvad, oleksid selgelt märgitud müügihind ja ühikuhind, mis aitavad parandada tarbijate informeeritust ja võimaldavad võrrelda toodete hindu.

PÕHIPUNKTID

Müügihind ja ühikuhind peavad olema märgitud üheti mõistetaval, kergesti identifitseeritaval ja selgesti loetaval viisil kõigil tooteil, mida ettevõtjad tarbijaile pakuvad („üheti mõistetav” tähendab seda, et lõpphind sisaldab ka Lingil klikates avaneb uus akenkäibemaksu ja kõiki teisi makse).

Ühikuhinda ei ole vaja avaldada, kui see on identne müügihinnaga.

Euroopa Liidu (EL) riigid võivad otsustada seda eeskirja mitte kohaldada:

  • seoses teenuste osutamisega pakutavate toodete suhtes;
  • oksjonimüügi ning kunsti- ja antiikesemete müügi suhtes.

Pakkimata toodete puhul tuleb avaldada ainult ühikuhind.

Reklaamis, milles mainitakse müügihinda, tuleb avaldada ka ühikuhind.

ELi riigid võivad:

  • loobuda kohaldamast ühikuhinna avaldamise kohustust seoses toodetega, mille puhul avaldamine ei ole kasulik või võiks põhjustada segadust;
  • koostada toiduks mittekasutatavate toodete puhul loetelu toodetest, mille puhul ühikuhinna avaldamine jääb kohustuslikuks.

Direktiivis sätestati üleminekuaeg, mille kestel väikestele jaemüügiettevõtjatele ei kehtestatud muude kui pakkimata toodete ühikuhinna avaldamise kohustust.

ELi riigid peavad:

  • võtma asjakohased meetmed, et teavitada kõiki isikuid, kes on seotud käesoleva õigusakti ülevõtmisega;
  • kehtestama karistussüsteemi käesoleva direktiivi kohaldamisel vastu võetud siseriiklike õigusnormide rikkumise eest ja asjaomaseid isikuid sellest teavitama.

Selle direktiiviga tunnistati alates 18. märtsist 2000 kehtetuks direktiivid 79/581/EMÜ (toiduainete hinnad) ja 88/314/EMÜ (toiduks mittekasutatavate toodete hinnad).

2006. aastal andis Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa Komisjon välja Lingil klikates avaneb uus akenteatise, milles uuriti, kuidas ELi riigid olid direktiivi rakendanud, ja küsiti huvipoolte arvamust.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 18. märtsist 1998. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 18. märtsiks 2000.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiiv Lingil klikates avaneb uus aken98/6/EÜ tarbijakaitse kohta tarbijatele pakutavate toodete hindade avaldamisel (EÜT L 80, 18.3.1998, lk 27–31)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiivi 1998/6/EÜ (tarbijakaitse kohta tarbijatele pakutavate toodete hindade avaldamisel) rakendamise kohta (Lingil klikates avaneb uus akenKOM(2006) 325 (lõplik), 21.6.2006).


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.
Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 08/08/2018