Direktivet om angivelse af priser (98/6)

Hvad er formålet med direktivet?

Det kræver, at salgsprisen og enhedsprisen for alle produkter, som de erhvervsdrivende tilbyder forbrugerne, skal angives tydeligt for at forbedre forbrugeroplysningen og gøre det muligt at foretage prissammenligninger.

Centrale punkter

Salgsprisen og enhedsprisen skal angives på en utvetydig, let identificerbar og letlæselig måde for alle produkter, som de erhvervsdrivende tilbyder forbrugerne ("utvetydig" betyder den endelige pris inklusive moms og alle andre afgifter).

Prisen pr. måleenhed skal ikke angives, når den er identisk med salgsprisen.

Den Europæiske Union (EU) kan dog beslutte ikke at anvende denne regel:

  • varer, der leveres i forbindelse med en tjenesteydelse
  • salg ved auktion samt salg af kunstgenstande og antikviteter.

For varer, der sælges i løs vægt, skal kun prisen pr. måleenhed angives.

Reklamer, hvori salgsprisen nævnes, skal ligeledes angive prisen pr. måleenhed.

EU-landene kan:

  • fravige kravet om angivelse af prisen pr. måleenhed for en vare, hvis en sådan angivelse ikke er nyttig eller vil kunne skabe forvirring
  • opstille en fortegnelse over de ikke-levnedsmidler, der fortsat er omfattet af kravet om angivelse af prisen pr. måleenhed.

Direktivet fastsatte en overgangsperiode, i hvilken mindre detailforretninger ikke var underlagt forpligtelsen til at angive prisen pr. måleenhed for andre varer end dem, der sælges i løs vægt.

EU-landene skal:

  • træffer egnede foranstaltninger med henblik på at orientere alle berørte parter om den nationale lovgivning til gennemførelse af dette direktiv
  • fastsætte og oplyse om sanktionsordningen for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget til gennemførelse af dette direktiv.

Dette direktiv ophævede direktiv 79/581/EØF (fødevarepriser) og 88/314/EØF (priser på nonfoodprodukter) med virkning fra den 18. marts 2000.

I 2006 udsendte Kommissionen en meddelelse, hvori den undersøgte, hvordan EU-landene havde gennemført direktivet, og indhentede synspunkter fra interesserede parter.

Hvornår finder direktivet anvendelse?

Det har fundet anvendelse siden den 18. marts 1998. EU-landene skulle indarbejde det i national ret senest den 18. marts 2000.

Baggrund

For yderligere oplysninger, se:

Hoveddokument

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/6/EF af 16. februar 1998 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med angivelse af priser på forbrugsvarer (EUT L 80 af 18.3.1998, s. 27-31).

Tilhørende retsakter

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1998/6/EF af 16. februar 1998 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med angivelse af priser på forbrugsvarer (COM (2006) 325 final af 21.6.2006).

Sidste opdatering: 03/03/2021

Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.