Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Procesné lehoty - Bulharsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

OBSAH

1 Aké sú druhy lehôt v občianskoprávnych konaniach?

A) Právo na súdnu ochranu subjektívnych hmotných práv sa riadi premlčacou a prekluzívnou lehotou stanovenými zákonom.

Premlčacia lehota je obdobie nečinnosti držiteľa hmotného práva, uplynutie ktorej mu znemožňuje požiadať o právnu ochranu tohto práva. Uplynutím takejto premlčacej lehoty zaniká nielen hmotné právo, ale aj súvisiace právo podať žalobu a právo na vymáhanie. Premlčanie sa neuplatňuje oficiálne, ale len v dôsledku námietky dlžníka pred príslušným súdom alebo súdnym exekútorom.

Pravidlá trvania, ukončenia alebo prerušenia premlčacích lehôt sú stanovené v zákone o záväzkoch a zmluvách. Vo všeobecnosti je pre všetky nároky bez osobitného časového obmedzenia stanovená päťročná premlčacia lehota (článok 110 zákona o záväzkoch a zmluvách).

Trojročná premlčacia lehota je stanovená pre tri skupiny nárokov (článok 111 zákona o záväzkoch a zmluvách):

 • mzdové nároky, pri ktorých nie je stanovená žiadna premlčacia lehota,
 • nároky na náhradu škody alebo kompenzáciu vyplývajúce z neplnených zmlúv,
 • nároky na nájomné, úroky a iné pravidelné platby.

Trojročná premlčacia lehota je stanovená aj pre právo žiadať o zákonné vyhlásenie zmlúv, ktoré boli uzavreté chybne alebo v dôsledku podvodu alebo hrozby, ako aj zmlúv uzavretých nespôsobilými osobami alebo ich zástupcami bez splnenia príslušných požiadaviek za neplatné.

Jednoročná premlčacia lehota je stanovená pre právo žiadať o zákonné vyhlásenie uzavretej zmluvy za neplatnú z dôvodu výnimočnej nutnosti alebo zjavne nepriaznivých podmienok (článok 33 zákona o záväzkoch a zmluvách).

Šesťmesačná premlčacia lehota je stanovená pre nároky, ktoré sa týkajú nedostatkov pri predaji hnuteľného majetku alebo nedostatočnej remeselnej zručnosti v prípade zmluvy o výrobe s výnimkou stavebných prác, pri ktorých nárok zaniká v rámci všeobecnej päťročnej lehoty (článok 265 zákona o záväzkoch a zmluvách).

Premlčacia lehota sa začína v čase vzniku práva podať žalobu, ktoré závisí od povahy dotknutého hmotného práva. To môže predstavovať čas splatnosti zmluvného záväzku alebo čas, keď došlo k protiprávnemu konaniu, alebo čas určenia páchateľa prečinu/deliktu, alebo čas odovzdania položky pri uplatnení nároku v prípade chýb atď.

Premlčacia lehota sa nemôže skrátiť ani predĺžiť na základe dohody účastníkov.

Premlčacia lehota sa môže ukončiť alebo prerušiť.

Premlčacia lehota sa ukončí v prípadoch, ktoré sú taxatívne uvedené v článku 115 zákona o záväzkoch a zmluvách:

 • medzi deťmi a rodičmi, keď rodičia uplatňujú svoje rodičovské práva,
 • medzi osobami, na ktoré sa vzťahuje poručníctvo alebo opatrovníctvo a ich poručníkmi alebo opatrovníkmi v čase trvania tohto poručníctva alebo opatrovníctva,
 • medzi manželmi,
 • v prípade nárokov osôb, ktorých majetok na základe zákona alebo rozhodnutia súdu podlieha správe, voči správcovi v priebehu trvania tejto správy,
 • v prípade nárokov, ktoré sa týkajú kompenzácie právnych subjektov, voči ich manažérom, kým zastávajú danú funkciu,
 • v prípade nárokov maloletých osôb alebo osôb podliehajúcich obmedzeniam v čase neprítomnosti zákonného zástupcu alebo opatrovníka a 6 mesiacov po vymenovaní takejto osoby alebo po skončení nespôsobilosti,
 • v čase trvania konania o nároku.

V týchto prípadoch je účastník dočasne a zákonne zbavený schopnosti vykonávať svoje právo podať žalobu. Premlčacia lehota, ktorá trvala do prerušenia, zostáva v platnosti a pokračuje po zaniknutí okolností, ktoré spôsobili prerušenie.

Premlčacia lehota sa preruší v týchto prípadoch:

 • v prípade uznania pohľadávky zo strany dlžníka,
 • v prípade nároku alebo námietky, alebo žiadosti o zmier; ak však nedôjde k uspokojeniu nároku alebo námietky, premlčacia lehota sa nepovažuje za prerušenú,
 • v prípade uplatnenia pohľadávky v insolvenčnom konaní,
 • pri prijatí opatrení na vymáhanie.

V týchto prípadoch lehota, ktorá prebiehala od času vzniku práva podať žalobu do prerušenia premlčacej lehoty, stráca svoju právnu opodstatnenosť a začína plynúť nová premlčacia lehota. Ak sa lehota preruší podaním žaloby alebo námietky, v zákone sa takisto stanovuje ďalší dôležitý dôsledok: nová premlčacia lehota, ktorá začína plynúť po pozastavení, je vždy päť rokov.

Absolútna (prekluzívna) lehota je lehota, po uplynutí ktorej zanikajú samotné hmotné práva. Tieto lehoty začínajú plynúť od času vzniku hmotného práva, a nie od času vzniku práva podať žalobu.

Absolútne lehoty nie je možné ukončiť ani prerušiť ako premlčacie lehoty.

Oficiálne ich uplatňuje súd alebo exekútor a uplatňujú sa, ak dlžník nevznesie žiadnu námietku.

Takéto lehoty zahŕňajú: trojmesačnú lehotu, počas ktorej záložný veriteľ alebo hypotekárny veriteľ môže podať námietku, ak bola platba poistenia náhrady škody uhradená vlastníkovi položky, a nie jemu; dvojmesačná lehota, v rámci ktorej spolumajiteľ môže podať žalobu v prípade kúpy položky v spoločnom vlastníctve, ak druhý spolumajiteľ predal svoj podiel tretej strane; jednoročná lehota v prípade podania žaloby pre zrušenie daru atď.

B) Lehoty na vykonanie určitých procesných úkonov účastníkmi konania o nároku a súdom pri tomto konaní, ako aj pri konaniach o vymáhaní, sa stanovujú v občianskom súdnom poriadku (OSP). Lehoty na vykonanie procesných úkonov v insolvenčných konaniach sa stanovujú v zákone o obchode.

Vo vzťahu k účastníkom konania je dôsledkom nedodržania lehoty zánik práva vykonať príslušný procesný úkon. Nedodržanie lehoty zo strany súdu nepredstavuje prekážku pre neskoršie vykonanie procesného úkonu, keďže ho stále treba vykonať.

Lehoty na vykonanie procesných úkonov účastníkmi konania sú tie, ktoré sa stanovujú zákonom, a tie, ktoré stanovuje súd.

Medzi lehoty stanovené zákonom (zákonné lehoty) patria:

 • lehota na odstránenie nezrovnalostí v žalobe (jeden týždeň od oznámenia účastníkovi konania – článok 129 ods. 2 OSP),
 • lehota na odpoveď na vyhlásenie odporcu, na určenie dôkazov, na spochybnenie pravdivosti dôkazov v žalobe, na podanie protinároku, na zapojenie tretích strán (spolupáchateľov) odporcom a podanie žaloby voči nim a na podanie námietky voči postupu stanovenému súdom, ktorý posudzuje konanie. Začína plynúť od prijatia kópie žaloby odporcom a má trvanie jedného mesiaca alebo dvoch týždňov v závislosti od toho, či konanie prebieha v rámci všeobecného postupu alebo postupu týkajúceho sa osobitných nárokov (článok 131, článok 133, článok 367 OSP),
 • lehota na žiadosť o doplňujúce informácie od navrhovateľa pri konaniach týkajúcich sa obchodných sporov – obdobie dvoch týždňov od prijatia odpovede odporcu (článok 372 OSP),
 • lehota na odpoveď na žiadosť o doplňujúce informácie od odporcu pri konaniach týkajúcich sa obchodných sporov – obdobie dvoch týždňov od prijatia doplňujúcej žaloby (článok 373 OSP),
 • lehota na odvolanie voči rozsudkom súdu – obdobie dvoch týždňov od doručenia rozsudku účastníkovi (článok 259 OSP),
 • lehota na odpoveď protistrany na odvolanie a na podanie protiodvolania – obdobie dvoch týždňov od prijatia kópie odvolania (článok 263 OSP),
 • lehota na podanie kasačného odvolania proti rozsudkom súdu – obdobie jedného mesiaca od doručenia rozsudku účastníkovi (článok 283 OSP),
 • lehota na odvolanie voči rozsudkom vyneseným súdom – obdobie jedného týždňa od ich oznámenia účastníkovi, a ak boli vynesené na súdnom pojednávaní, na ktorom sa účastník zúčastnil, lehota plynie od dátumu pojednávania (článok 275 OSP),
 • lehota na podanie návrhu na zrušenie exekučného rozhodnutia – obdobie troch mesiacov od výskytu dôvodu jeho zrušenia (článok 305 OSP),
 • lehota, v priebehu ktorej môže účastník požiadať o prepustenie sudcu – prvé pojednávanie po výskyte alebo zistení dôvodu pre prepustenie (článok 23 OSP),
 • lehota, v priebehu ktorej môže účastník podať námietku pre neexistenciu výlučnej právomoci - do ukončenia konania na druhom stupni (článok 119 OSP),
 • lehota, v priebehu ktorej môže účastník podať námietku pre neexistenciu miestnej právomoci podľa umiestnenia nehnuteľného majetku – do ukončenia súdneho vyšetrovania na prvom stupni (článok 119 OSP), vo všetkých ostatných prípadoch porušenia pravidiel miestnej právomoci môže podať námietku len odporca v priebehu lehoty na odpoveď na návrh (článok 119 OSP),
 • lehota, v priebehu ktorej môže navrhovateľ stiahnuť žalobu bez súhlasu odporcu – do ukončenia prvého súdneho pojednávania (článok 232 OSP),
 • lehota, v priebehu ktorej môže účastník podať incidenčnú žalobu – navrhovateľ pri prvom pojednávaní a odporca v priebehu obdobia na odpoveď na žalobu (článok 212 OSP),
 • lehota na spochybnenie pravdivosti dokumentu – najneskôr s odpoveďou na žalobu, v rámci ktorej je predložený, a ak je predložený s písomnou žalobou, odporca by ho mal napadnúť vo svojej písomnej odpovedi (článok 193 OSP),
 • lehota na odvolanie proti platobnému príkazu – obdobie dvoch týždňov od doručenia rozsudku (článok 414 OSP),
 • lehota na odvolanie proti odmietnutiu vydať platobný príkaz – obdobie jedného týždňa od oznámenia predkladateľovi odvolania (článok 413 OSP),
 • lehota na odvolanie proti príkazu na vydanie exekučného titulu – obdobie dvoch týždňov, ktoré plynie od doručenia príkazu predkladateľovi odvolania a od doručenia výzvy na dobrovoľné plnenie pre dlžníka (článok 407 OSP),
 • lehota dlžníka na dobrovoľné plnenie v exekučných konaniach – obdobie dvoch týždňov od doručenia výzvy súdnym exekútorom (článok 428 OSP),
 • lehota na odvolanie proti úkonom súdneho exekútora – obdobie jedného týždňa od vykonania úkonu, ak bol účastník prítomný alebo ak bol riadne predvolaný, a v ostatných prípadoch – od dátumu oznámenia (článok 436 OSP),
 • lehota na predloženie pohľadávky do konkurzného konania – do jedného mesiaca, prípadne do troch mesiacov, od zápisu rozhodnutia o začatí konkurzného konania do obchodného registra (článok 685 a článok 688 zákona o obchode),
 • lehota na uplatnenie plánu splácania – do jedného mesiaca od dátumu zápisu rozsudku súdu do obchodného registra na schválenie zoznamu uznaných pohľadávok (článok 696 zákona o obchode),
 • lehota na predloženie námietok proti zoznamu uznaných pohľadávok – obdobie siedmich dní od zverejnenia zoznamu v obchodnom registri (článok 690 zákona o obchode),
 • lehota na predloženie námietok proti distribučnému účtu pre vypracovanému správcom konkurznej podstaty – obdobie štrnástich dní od zápisu účtu do obchodného registra (článok 727 zákona o obchode),
 • iné.

Lehoty stanovené súdom zahŕňajú:

 • lehota na zhromaždenie dôkazov (článok 157 OSP),
 • lehota na zaplatenie nákladov na zhromaždenie dôkazov – predvolanie svedkov, platba odmeny pre odborných znalcov atď. (článok 160 OSP),
 • lehota na nápravu nezrovnalostí procesného úkonu vykonaného účastníkom (článok 101 OSP),
 • iné.

Lehoty sú takisto rozdelené na dva typy v závislosti od toho, či ich môže súd predĺžiť alebo či je táto možnosť vylúčená.

2 Zoznam jednotlivých dní, ktoré sa považujú za dni pracovného pokoja v zmysle nariadenia (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971.

Medzi štátne sviatky patria:

1. január – Nový rok;

3. marec – Deň oslobodenia – štátny sviatok;

1. máj – Sviatok práce;

6. máj – Deň svätého Juraja, Deň odvahy a Bulharskej armády;

24. máj – Deň bulharskej vzdelanosti a kultúry a slovanskej písomnosti;

6. september – Deň zjednotenia;

22. september – Deň nezávislosti;

1. november – Deň bulharských hrdinov obrodenia – deň pracovného voľna pre všetky vzdelávacie inštitúcie;

24. december – Štedrý deň, 25. a 26. december – Vianoce;

Veľký piatok, Biela sobota a Veľkonočná nedeľa – dva dni (nedeľa a pondelok), kedy sa budú sláviť, sa stanovuje v príslušnom roku.

Ministerská rada môže jednorazovo vyhlásiť aj iné štátne sviatky, dni na oslavu určitých povolaní, ako aj posunúť dni pracovného voľna v priebehu roka.

3 Aké sú všeobecné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na lehoty jednotlivých občianskoprávnych konaní?

Všeobecné pravidlá pre lehoty na vykonanie procesných úkonov účastníkmi a súdom v konaniach o nárokoch, ako aj v exekučných konaniach sa stanovujú v občianskom súdnom poriadku z roku 2007 (ďalej len „OSP“). Podrobné informácie o všeobecných pravidlách uvedené v kapitole sedem občianskeho súdneho poriadku „Lehoty a obnova lehôt“ sú uvedené v odpovediach na otázky 4, 5 a 6.

Všeobecné pravidlá týkajúce sa premlčacích lehôt sú stanovené v článku 110 a nasledujúcich zákona o záväzkoch a zmluvách. Podrobné informácie o nich sa poskytujú v odpovedi na otázku 1.

Všeobecné pravidlá týkajúce sa lehôt na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo záväzkových vzťahov sú stanovené v článkoch 69 až 72 zákona o záväzkoch a zmluvách.

4 Ak sa nejaký úkon alebo formalita musia vykonať v rámci stanovenej lehoty, kedy začína táto lehota plynúť?

Začiatok plynutia lehoty na prijatie určitého procesného úkonu je obvykle dátum, keď je účastník informovaný o tom, že by mal vykonať daný úkon, alebo keď sa mu zodpovedajúcim spôsobom oznámi vynesený akt súdu, proti ktorému možno podať sťažnosť.

 • Lehota na nápravu všetkých nezrovnalostí v žalobe plynie od dátumu oznámenia pokynov súdu účastníkovi.
 • Lehota na písomnú odpoveď odporcu na žalobu plynie od doručenia kópie žaloby a príslušných dôkazov a v oznámení, ktorým súd zasiela kópie odporcovi, musí určiť lehotu na odpoveď a dôsledky jej neposkytnutia.
 • Lehota na podanie odvolania proti rozsudku plynie od jeho doručenia účastníkovi.
 • Lehota na podanie odvolania proti rozsudku vynesenému vo veci v rámci postupu „Skrátené konania“ (časť tri, kapitola 25 občianskeho súdneho poriadku) plynie od dátumu, keď súd oznámil, že zverejní rozsudok.
 • Lehota na podanie odvolania proti rozsudku plynie od jeho oznámenia účastníkovi, a ak je vynesený na súdnom pojednávaní, na ktorom sa účastník zúčastnil, lehota plynie od dátumu pojednávania.
 • Odvolanie proti opatreniam súdneho exekútora predložené do jedného týždňa od vykonania úkonu, ak sa účastník zúčastnil na výkone alebo ak bol riadne predvolaný a v ostatných prípadoch – od dátumu oznámenia.
 • Lehoty v insolvenčných konaniach plynú od zverejnenia príslušného úkonu správcu konkurznej podstaty (napríklad vyplnenie zoznamu veriteľov s uznanými pohľadávkami) alebo aktu súdu v obchodnom registri.

Existujú aj lehoty, ktoré začínajú plynúť od chvíle začatia konania o nároku, keďže v zákone sa stanovuje len konečná lehota na ich vykonanie.

Napríklad:

 • navrhovateľ môže zmeniť dôvody alebo cieľ žaloby alebo ju stiahnuť bez súhlasu odporcu do ukončenia prvého pojednávania vo veci,
 • každý nástupca v konaní o rozdelení môže do prvého pojednávania písomne požiadať o zahrnutie ďalšieho majetku ako predmetu rozdelenia atď.

5 Je možné ovplyvniť alebo zmeniť začiatok plynutia lehoty spôsobom zaslania alebo doručenia písomností (osobným doručením súdnym doručovateľom alebo poštou)?

Lehota plynie od chvíle doručenia oznámenia účastníkovi. Čas, keď sa oznámenie účastníkovi považuje za riadne doručené, sa určuje rozdielne v závislosti od spôsobu doručenia oznámenia. V kapitole VI „Oznámenia a predvolania“ občianskeho súdneho poriadku sa stanovujú pravidlá spôsobu doručovania oznámení a predvolaní účastníkom, ako aj čas, keď sa oznámenia považujú za riadne doručené.

Ak sa oznámenie doručí osobne adresátovi alebo jeho zástupcovi, prípadne inej osobe, ktorá žije alebo pracuje na danej adrese, na predvolaní musí byť uvedený dátum, keď osoba oznámenie prijala, či už ho doručuje súdny úradník, alebo pracovník pošty. Od tohto dátumu začína plynúť lehota pre príslušný procesný úkon

Oznámenia sa môžu doručiť aj na e-mail určený účastníkom. Za doručené sa považujú po ich zápise do určeného informačného systému.

V prípade existencie právnych podmienok (napríklad keď účastník zmení adresu, ktorú určil pre danú vec bez toho, aby o tom informoval súd) súd môže nariadiť doručenie pripojením oznámenia k spisu, v takom prípade začína lehota plynúť od dátumu pripojenia.

Ak nie je možné nájsť odporcu na jeho adrese trvalého bydliska a nenájde sa osoba, ktorá by mohla oznámenie prijať, doručovateľ musí pripevniť oznámenie na dvere alebo na poštovú schránku a uviesť, že dokumenty boli ponechané v kancelárii súdu a je možné ich prevziať do dvoch týždňov od dátumu oznámenia. V takomto prípade, ak ich odporca nepríde prevziať, oznámenie a príslušné dokumenty sa považujú za doručené po uplynutí lehoty na ich prijatie.

6 Ak lehota začína plynúť okamihom vyskytnutia udalosti, započítava sa do lehoty aj deň, kedy sa udalosť vyskytla?

Lehota sa počíta v rokoch, týždňoch a dňoch. Lehota počítaná v dňoch sa počíta od dátumu, ktorý nasleduje po dátume, keď obdobie začalo plynúť, a uplynie na konci posledného dňa. Napríklad, ak sa účastníkovi dá pokyn, aby napravil nezrovnalosti žaloby do siedmich dní, a oznámenie sa doručí 1. júna, lehota začína plynúť v tento deň, ale začína sa počítať od ďalšieho kalendárneho dňa, 2. júna, a obdobie končí 8. júna.

7 Ak je lehota vyjadrená v dňoch, započítavajú sa do uvedeného počtu dní kalendárne dni alebo len pracovné dni?

Lehoty sa počítajú v kalendárnych dňoch.

8 Ak je táto lehota vyjadrená v týždňoch, v mesiacoch alebo v rokoch?

Lehota, ktorá sa počíta v týždňoch, uplynie v príslušný deň posledného týždňa. Napríklad, ak účastník dostane pokyny, aby napravil nezrovnalosti v žalobe do jedného týždňa, a príslušné oznámenie sa doručí v piatok, obdobie začína plynúť od tohto dátumu a lehota uplynie v piatok nasledujúceho týždňa.

Lehota, ktorá sa počíta v mesiacoch, uplynie v príslušný deň posledného mesiaca, a ak v poslednom mesiaci taký dátum nie je, lehota uplynie v posledný deň mesiaca.

Lehota, ktorá sa počíta v rokoch, uplynie v príslušný deň jej posledného roka, a ak v poslednom roku taký dátum nie je, lehota uplynie v jeho posledný deň.

9 Kedy uplynie lehota, ak je vyjadrená v týždňoch, v mesiacoch alebo v rokoch?

Pozri odpoveď na otázku 8.

10 Ak posledný deň lehoty pripadá na sobotu, nedeľu, štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, predlžuje sa lehota do prvého nasledujúceho pracovného dňa?

Ak posledný deň obdobia nie je pracovný, lehota vždy uplynie v prvý nasledujúci pracovný deň.

11 Existujú nejaké okolnosti, za ktorých sa lehota predlžuje? Za akých podmienok sa môže uplatniť predĺženie?

Súd nemôže predĺžiť len lehoty na podanie odvolania proti rozsudkom a príkazom a na predloženie žiadostí o zrušenie vykonaného rozsudku, ako aj lehotu na podanie námietky proti platobnému príkazu.

Všetky ostatné lehoty určené zákonom alebo súdom môže súd predĺžiť na žiadosť dotknutého účastníka predloženú pred uplynutím lehoty, ak pre to existujú dobré dôvody (článok 63 OSP). Novo stanovená lehota nemôže byť kratšia ako pôvodná. Predĺžená lehota plynie od uplynutia pôvodnej lehoty.

12 Aké sú lehoty na odvolanie?

V občianskom súdnom poriadku sa stanovujú všeobecné pravidlá pre podanie odvolania proti rozsudkom a príkazom vo všetkých občianskoprávnych a obchodných záležitostiach, a to zabezpečením:

 • obdobia dvoch týždňov na podanie odvolania proti rozsudkom vyneseným súdom, ktoré plynie od doručenia rozsudku účastníkovi,
 • obdobia jedného mesiaca na podanie kasačného odvolania proti rozsudkom vyneseným súdom, ktoré plynie od doručenia rozsudku účastníkovi,
 • obdobia jedného týždňa na podanie odvolania proti rozsudkom vyneseným súdom, ktoré plynie od ich oznámenia účastníkovi, a ak boli vynesené na súdnom pojednávaní, na ktorom sa účastník zúčastnil, od dátumu pojednávania.

Výnimky z týchto všeobecných pravidiel sú podrobne stanovené zákonom a zakladajú sa na osobitných prvkoch príslušných konaní. Takéto výnimky sa poskytujú v týchto prípadoch:

 • pri rozhodnutiach o začatí insolvenčných konaní, na ktoré sa vzťahuje odvolanie do siedmich dní od ich zápisu do obchodného registra,
 • pri rozhodnutiach, ktorými sa zamieta žiadosť o začatie insolvenčného konania, ktoré podliehajú odvolaniu do siedmich dní od dátumu oznámenia podľa postupu občianskeho súdneho poriadku,
 • proti rozhodnutiu v konaniach o rozdelení, ktoré súd vynesie v prípade pohľadávok spoluvlastníkov účtov, rozhodnutiu o pridelení nedeliteľnej nehnuteľnosti na verejnú dražbu, rozhodnutiu o pridelení nedeliteľnej nehnuteľnosti jednému zo spoluvlastníkov a rozhodnutiu zverejniť záverečný protokol o rozdelení je možné podať odvolanie spoločnou sťažnosťou do lehoty na podanie odvolania proti poslednému rozhodnutiu,
 • na rozhodnutie v neprítomnosti sa nevzťahuje odvolanie, ale účastník, voči ktorému bolo vynesené, môže požiadať odvolací súd o zrušenie rozhodnutia, ak sa na konaní nemohol zúčastniť, do jedného mesiaca od jeho vynesenia,
 • na rozhodnutie o povolení rozvodu po vzájomnom súhlase odvolanie sa nevzťahuje,
 • v iných prípadoch podania odvolania výslovne stanovených zákonom.

13 Môže súd zmeniť lehotu, najmä lehotu týkajúcu sa dostavenia sa na súd alebo stanoviť osobitný dátum na dostavenie sa?

Neexistuje žiadne ustanovenie, na základe ktorého by mohol súd skrátiť lehoty, ktoré stanovil, alebo ktoré sú stanovené zákonom, lehoty môže len predĺžiť na žiadosť účastníkov. Súd nemôže predĺžiť len lehoty na podanie odvolania proti rozsudkom a príkazom a na predloženie žiadostí o zrušenie vykonaného rozsudku, ako aj lehotu na podanie námietky proti platobnému príkazu.

Neexistuje však žiadna prekážka, ktorá by súdu bránila zmeniť dátum pojednávania z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť jedného z účastníkov a naplánovať ho na skorší alebo neskorší dátum, ak si to vyžadujú dôležité okolnosti. Súd by mal v takomto prípade oznámiť účastníkom nový dátum a oznam by mal byť doručený najneskôr týždeň pred dátumom pojednávania.

14 Ak sa úkon určený účastníkovi, ktorý má pobyt v mieste, kde by mal právo na predĺženie lehoty, oznámi v mieste, kde osoby, ktoré tam majú pobyt, nemajú právo na predĺženie lehoty, stráca táto osoba právo na uvedené predĺženie lehoty?

Procesné pravidlá občianskeho súdneho poriadku vrátane tých, ktoré sa týkajú predĺženia lehoty, sa vzťahujú na všetkých účastníkov konaní bez ohľadu na ich miesto pobytu.

15 Aké sú dôsledky nedodržania lehôt?

Spoločnou zásadou je, že súd procesné úkony vykonané po uplynutí lehôt neberie do úvahy. Popri tomto pravidle sa v OSP výslovne stanovuje, že ak sa nedostatky v žalobe nenapravia včas, žaloba sa vráti; ak sa odvolanie, žiadosť o zrušenie alebo námietka proti exekučnému príkazu predložia po uplynutí lehoty, vrátia sa ako oneskorené; ak účastník včas nepredloží dôkazy, ktoré má k dispozícii, nebudú v konaní akceptované, pokiaľ toto opomenutie nevzniklo v dôsledku osobitných nepredvídaných okolností.

16 Ak uplynie daná lehota, aké prostriedky nápravy majú k dispozícii účastníci, ktorí zmeškali lehotu, t. j. strany v omeškaní?

Účastník, ktorý nedodrží lehotu stanovenú zákonom alebo súdom, môže požiadať o jej obnovenie, ak preukáže, že lehotu nedodržal v dôsledku osobitných nepredvídaných okolností, ktoré nebol schopný prekonať. Obnovenie nie je možné, ak bolo možné udeliť predĺženie lehoty na vykonanie procesného úkonu.

Žiadosť o obnovenie lehoty sa musí predložiť do jedného týždňa od oznámenia o jej nedodržaní s uvedením všetkých okolností, ktoré ju odôvodňujú, a všetkých dôkazov o odôvodnenosti žiadosti. Žiadosť sa musí predložiť súdu, ktorý mal vykonať príslušný procesný úkon. Spolu so žiadosťou o obnovenie lehoty sa predložia aj dokumenty, v súvislosti s ktorými sa o obnovenie lehoty žiada, a ak sa lehota týka úhrady výdavkov, súd stanoví novú lehotu na ich predloženie.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 03/10/2018