Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Срокове на процедура


Когато участвате в граждански спор и смятате, че може да се наложи да заведете дело, трябва да имате предвид, че има определен срок за предприемането на съдебни действия.

Всички съвременни правни системи, включително тези на 28-те държави членки, предвиждат ограничения във времето за подаването на граждански искове. Законите, с които се уреждат преклузивните или давностните срокове, се различават значително по отношение на продължителността на сроковете, началния момент, от който започва да тече срокът, и действието или събитието, което спира или прекъсва срока. Приложимият към иска закон също урежда сроковете във връзка с иска.

За да получите подробна информация относно процесуалните срокове в държавите членки, изберете едно от знаменцата вдясно на екрана.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 11/04/2017