Premoženjskopravne posledice registriranih partnerskih skupnosti

Nacionalni predpisi v zvezi z delitvijo premoženja registriranih partnerskih skupnosti z mednarodnim elementom v primeru prenehanja partnerske skupnosti ali smrti


Državljani Evropske unije vse bolj prečkajo nacionalne meje ter študirajo, delajo ali ustvarijo družino v drugi državi članici. Tako nastaja tudi vse več mednarodnih parov, ki živijo v zakonski zvezi ali registrirani partnerski skupnosti.

Mednarodni pari so pari, katerih partnerji imajo različna državljanstva, živijo v državi članici, ki ni država njihovega državljanstva, ali imajo premoženje v različnih državah. Mednarodni pari, ki živijo v zakonski zvezi ali registrirani partnerski skupnosti, morajo upravljati svoje premoženje in ga v primeru razveze/ločitve ali smrti enega partnerja razdeliti.

Pravila EU so mednarodnim parom v takih primerih v pomoč. Ta pravila se uporabljajo v naslednjih 18 državah EU: Švedska, Belgija, Grčija, Hrvaška, Slovenija, Španija, Francija, Portugalska, Italija, Malta, Luksemburg, Nemčija, Češka, Nizozemska, Avstrija, Bolgarija, Finska in Ciper.

Ta pravila določajo, sodišča katere države članice EU naj obravnavajo zadeve v zvezi s premoženjem mednarodnega para in katero pravo bi se moralo uporabljati za reševanje teh vprašanj. Poleg tega poenostavljajo priznavanje in izvrševanje sodnih odločb ali notarskih listin iz ene države EU v drugih državah EU.

Za podrobnejše informacije o posamezni državi izberite ustrezno zastavico.

Če potrebujete dodatne informacije, se obrnite na pristojne organe ali delavca v pravni stroki v zadevni državi EU.

Informacije so na voljo tudi na spletišču Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.coupleseurope.eu/sl/home Sveta notariatov Evropske unije.


Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 02/12/2019

Premoženjskopravne posledice registriranih partnerskih skupnosti - Slovenija


1 Ali v tej državi članici obstajajo različne oblike „registriranih partnerskih skupnosti“? Pojasnite razlike med različnimi oblikami.

Pravni sistem v Sloveniji ne pozna instituta registrirane partnerske skupnosti.

Družinski zakonik Republike Slovenije ureja zunajzakonsko skupnost, opredeljeno v njegovem 4. členu kot dalj časa trajajoča življenjska skupnost moškega in ženske, ki nista sklenila zakonske zveze, in ni razlogov, zaradi katerih bi bila zakonska zveza med njima neveljavna. Taka skupnost ima v razmerju med njima enake pravne posledice po tem zakoniku, kakor če bi sklenila zakonsko zvezo; na drugih pravnih področjih pa ima taka skupnost pravne posledice, če zakon tako določa.

Če je odločitev o pravici ali obveznosti odvisna od vprašanja obstoja življenjske skupnosti iz prejšnjega odstavka, se o tem vprašanju odloči v postopku za ugotovitev te pravice ali obveznosti. Odločitev o tem vprašanju ima pravni učinek samo v stvari, v kateri je bilo to vprašanje rešeno.

2 Ali v tej državi članici obstaja zakonska ureditev premoženjskih razmerij za registrirane partnerske skupnosti? Kaj je v njej predvideno? Za katere oblike registriranih partnerskih skupnosti se uporablja?

/

3 Kako lahko partnerja uredita svoja premoženjska razmerja? Katere so formalne zahteve v tem primeru?

/

4 Ali obstajajo omejitve svobode urejanja premoženjskih razmerij med partnerjema?

/

5 Kakšni so pravni učinki prenehanja ali razveljavitve na premoženjskopravne posledice registrirane partnerske skupnosti?

/

6 Kakšni so učinki smrti na premoženjskopravne posledice registrirane partnerske skupnosti?

/

7 Kateri organ je pristojen za odločanje v zadevi, ki se nanaša na premoženjskopravne posledice registrirane partnerske skupnosti?

/

8 Kakšni so učinki premoženjskopravnih posledic registrirane partnerske skupnosti na pravna razmerja med partnerjem in tretjo osebo?

/

9 Kratek opis postopka delitve premoženja partnerjev v registrirani partnerski skupnosti v tej državi članici, vključno z ločitvijo, razdelitvijo in likvidacijo.

/

10 Kateri postopek obstaja za registracijo nepremičnin in kateri dokumenti ali informacije se običajno zahtevajo?

/


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 15/11/2019