Förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap

Nationella regler om hur gemensam egendom ska delas upp mellan parterna i registrerade partnerskap vid upplösning av partnerskapet eller dödsfall (internationella par)


Allt oftare händer det att EU-medborgare flyttar till andra EU-länder för att studera, arbeta eller bilda familj. Det leder till ett ökat antal ”internationella par” som gifter sig eller registrerar partnerskap.

Internationella par är par med olika medborgarskap som bor i ett annat EU-land än det egna eller som äger egendom i olika länder. Sådana par - både gifta och registrerade partner - måste fundera på hur de ska sköta sin egendom och särskilt vad som ska hända med den vid skilsmässa/separation eller om en av dem dör.

Internationella par får i de här situationerna hjälp av EU:s regler. Reglerna gäller i 18 EU-länder: Sverige, Belgien, Grekland, Kroatien, Slovenien, Spanien, Frankrike, Portugal, Italien, Malta, Luxemburg, Tyskland, Tjeckien, Nederländerna, Österrike, Bulgarien, Finland och Cypern.

De reglerar vilket EU-lands domstolar som ska handlägga ärenden som rör egendom tillhörigt ett internationellt par och vilken lag som ska tillämpas för att lösa dessa frågor. Genom reglerna förenklas också gången för hur domar eller notariehandlingar från ett EU-land erkänns och verkställs i ett annat EU-land.

Klicka på en flagga för att få mer ingående information om det landet.

Behövs mer information bör man kontakta myndigheterna eller en jurist i det berörda EU-landet.

Det går också att besöka webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.coupleseurope.eu/sv/home som förvaltas av rådet för notarier i EU (Council of the Notariats of the European Union).


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 02/12/2019

Förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap - Sverige


1 Finns olika former av ”registrerade partnerskap” i denna medlemsstat? Redogör för skillnaderna mellan de olika formerna.

Nej, det finns bara en form av registrerat partnerskap, för samkönade par. Möjligheten att registrera partnerskap avskaffades dock 2009 i samband med att ändringar gjordes i äktenskapsbalken. Ändringarna innebär att samkönade par kan ingå äktenskap på samma villkor som olikkönade par. Bestämmelserna i äktenskapsbalken tillämpas på samma sätt, oavsett om makarna är samkönade eller olikkönade. Ett partnerskap som registrerades före 2009 gäller dock alltjämt till dess att partnerskapet upplöses av parterna eller på ansökan av parterna omvandlas till ett äktenskap.

2 Finns det en lagstadgad egendomsordning för registrerade partnerskap i denna medlemsstat? Vad föreskrivs i den? På vilka former av ”registrerat partnerskap” är den tillämplig?

Samma regler gäller för registrerade partnerskap som för gifta par.

3 Hur kan partnerna ordna sina förmögenhetsförhållanden? Vilka är de formella kraven i detta fall?

Samma regler gäller för registrerade partnerskap som för gifta par.

4 Finns det begränsningar för hur de kan ordna sina förmögenhetsförhållanden?

Samma regler gäller för registrerade partnerskap som för gifta par.

5 Vilka är de förmögenhetsrättliga verkningarna av att partnerskapet upplöses eller annulleras?

Samma regler gäller för registrerade partnerskap som för gifta par.

6 Vilka är de förmögenhetsrättsliga verkningarna för partnerskapet om en partner avlider?

Samma regler gäller för registrerade partnerskap som för gifta par.

7 Vilken myndighet har behörighet att besluta i mål som rör registrerade partnerskaps förmögenhetsrättsliga verkningar?

Samma regler gäller för registrerade partnerskap som för gifta par.

8 Vad är effekterna av det registrerade partnerskapets förmögenhetsrättsliga verkningar på ett rättsligt förhållande mellan en partner och tredje man.

Samma regler gäller för registrerade partnerskap som för gifta par.

9 En kort beskrivning av förfarandet för uppdelning, däribland delning, fördelning eller avveckling av egendomen av egendomen i registrerade partnerskap i denna medlemsstat.

Samma regler gäller för registrerade partnerskap som för gifta par.

10 Vilket förfarande, vilka handlingar och vilken information krävs normalt för att registrera fast egendom?

Samma regler gäller för registrerade partnerskap som för gifta par.


De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 15/11/2019