Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

Percorso di navigazione

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap - Sverige

1 Finns olika former av ”registrerade partnerskap” i denna medlemsstat? Redogör för skillnaderna mellan de olika formerna.

Nej, det finns bara en form av registrerat partnerskap, för samkönade par. Möjligheten att registrera partnerskap avskaffades dock 2009 i samband med att ändringar gjordes i äktenskapsbalken. Ändringarna innebär att samkönade par kan ingå äktenskap på samma villkor som olikkönade par. Bestämmelserna i äktenskapsbalken tillämpas på samma sätt, oavsett om makarna är samkönade eller olikkönade. Ett partnerskap som registrerades före 2009 gäller dock alltjämt till dess att partnerskapet upplöses av parterna eller på ansökan av parterna omvandlas till ett äktenskap.

2 Finns det en lagstadgad egendomsordning för registrerade partnerskap i denna medlemsstat? Vad föreskrivs i den? På vilka former av ”registrerat partnerskap” är den tillämplig?

Samma regler gäller för registrerade partnerskap som för gifta par.

3 Hur kan partnerna ordna sina förmögenhetsförhållanden? Vilka är de formella kraven i detta fall?

Samma regler gäller för registrerade partnerskap som för gifta par.

4 Finns det begränsningar för hur de kan ordna sina förmögenhetsförhållanden?

Samma regler gäller för registrerade partnerskap som för gifta par.

5 Vilka är de förmögenhetsrättliga verkningarna av att partnerskapet upplöses eller annulleras?

Samma regler gäller för registrerade partnerskap som för gifta par.

6 Vilka är de förmögenhetsrättsliga verkningarna för partnerskapet om en partner avlider?

Samma regler gäller för registrerade partnerskap som för gifta par.

7 Vilken myndighet har behörighet att besluta i mål som rör registrerade partnerskaps förmögenhetsrättsliga verkningar?

Samma regler gäller för registrerade partnerskap som för gifta par.

8 Vad är effekterna av det registrerade partnerskapets förmögenhetsrättsliga verkningar på ett rättsligt förhållande mellan en partner och tredje man.

Samma regler gäller för registrerade partnerskap som för gifta par.

9 En kort beskrivning av förfarandet för uppdelning, däribland delning, fördelning eller avveckling av egendomen av egendomen i registrerade partnerskap i denna medlemsstat.

Samma regler gäller för registrerade partnerskap som för gifta par.

10 Vilket förfarande, vilka handlingar och vilken information krävs normalt för att registrera fast egendom?

Samma regler gäller för registrerade partnerskap som för gifta par.


De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 15/11/2019