Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

  • Home
  • ...
  • Familierecht
  • Vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk en het geregistreerd partnerschap

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk en het geregistreerd partnerschap


Paren met een internationale dimensie die juridische informatie nodig hebben over wat er gebeurt met hun vermogen in het geval van een echtscheiding, een scheiding van tafel en bed of het overlijden van de partner.


De burgers van de Unie overschrijden steeds vaker de nationale grenzen om in een andere lidstaat te studeren, te werken of een gezin te stichten, wat leidt tot een toenemend aantal paren met een internationale dimensie: partners met een verschillende nationaliteit, paren die in een lidstaat wonen waarvan zij geen onderdaan zijn, paren die bezittingen hebben in verschillende lidstaten of paren die niet in hun eigen land scheiden of een partner die niet in het eigen land komt te overlijden. Ongeacht of zij een huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben gesloten, moeten internationale paren hun goederen beheren en in het bijzonder ook verdelen in het geval van een echtscheiding of ontbinding van het partnerschap of het overlijden van een van de partners.

Thans hebben burgers in een internationaal huwelijk of geregistreerd partnerschap te maken met grote onzekerheid wanneer zij hun goederen moeten beheren of verdelen in het geval van echtscheiding of overlijden. Vaak is het voor hen moeilijk om erachter te komen welke rechtbank in welke lidstaat bevoegd is om hun huwelijksvermogensstelsel of de vermogensrechtelijke gevolgen van bv. beëindiging van hun partnerschap te behandelen, en hoe zij een in de ene lidstaat gegeven beslissing daaromtrent kunnen laten erkennen en ten uitvoer leggen in een andere lidstaat.

In 2011 kwam de Commissie met twee voorstellen om rechtszekerheid te bieden aan internationale paren wat betreft het beheer en de verdeling van hun goederen in het geval van een echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap of het overlijden van een van de partners. Een van de voorstellen had betrekking op de huwelijksvermogensstelsels, het andere op de vermogensstelsels in het kader van geregistreerde partnerschappen. Aangezien deze voorstellen het familierecht betreffen, moesten zij door de Raad na raadpleging van het Europees Parlement met eenparigheid van stemmen worden aangenomen. Na een meerdere jaren durend onderhandelingsproces kwam de Raad in december 2015 tot de conclusie dat hij er niet in slaagde binnen een redelijke termijn eenstemmigheid over de voorstellen te bereiken.

Vervolgens hebben 18 lidstaten (Zweden, België, Griekenland, Kroatië, Slovenië, Spanje, Frankrijk, Portugal, Italië, Malta, Luxemburg, Duitsland, Tsjechië, Nederland, Oostenrijk, Bulgarije, Finland en Cyprus) te kennen gegeven dat zij onderling nauwere samenwerking wensten aan te gaan op het gebied van vermogensstelsels van internationale paren, teneinde de lidstaten die dat wensten in staat te stellen om Uniewetgeving op dit gebied vast te stellen.

Naar aanleiding van de desbetreffende verzoeken heeft de Commissie op 2 maart 2016 drie voorstellen aangenomen. Het gaat om een voorstel voor een De link wordt in een nieuw venster geopend.besluit van de Raad houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van vermogensstelsels van internationale paren (zowel huwelijksvermogensstelsels als de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen), en om twee voorstellen voor verordeningen van de Raad ter uitvoering van de nauwere samenwerking: een voorstel betreffende De link wordt in een nieuw venster geopend.huwelijksvermogensstelsels en een voorstel betreffende De link wordt in een nieuw venster geopend.vermogensstelsels in het kader van geregistreerde partnerschappen.

De voorstellen voor de twee verordeningen bevatten regels om te bepalen welke rechtbank van welke lidstaat zaken betreffende de huwelijksvermogensstelsels van internationale paren dienen te behandelen (bevoegdheid), welk recht van toepassing is in die zaken (toepasselijke recht) en hoe beslissingen en notariële akten die in de ene lidstaat worden gegeven of zijn opgemaakt, in een andere lidstaat moeten worden erkend en ten uitvoer moeten worden gelegd. Aangezien de voorstellen voor de verordeningen betrekking hebben op het beheer van de goederen van internationale paren, maar in het bijzonder op de verdeling ervan in het geval van een echtscheiding of ontbinding van het partnerschap of het overlijden van een van de partners, zijn de voorstellen nauw verbonden met de bestaande regelgeving van de Unie op het gebied van echtscheiding en ontbinding van partnerschappen en erfopvolging.

De voorstellen van de Commissie worden momenteel behandeld door de Raad en het Europees Parlement.

Lidstaten die tot dusver niet aan de nauwere samenwerking deelnemen, kunnen zich daarbij te allen tijde aansluiten.

Indien u informatie wenst over het recht van de lidstaten inzake huwelijksvermogensstelsels en vermogensstelsels in het kader van geregistreerde partnerschappen, kunt u contact opnemen met de autoriteiten van de betrokken lidstaat. Ook kunt u de website van de Raad van Notarissen van de Europese Unie (CNUE) raadplegen: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.coupleseurope.eu/nl/home/


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update: 20/05/2019