Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

  • Hem
  • ...
  • Familjefrågor
  • Förmögenhetsrättsliga verkningar av äktenskap och registrerade partnerskap

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Förmögenhetsrättsliga verkningar av äktenskap och registrerade partnerskap


Internationella par som behöver rättslig information om sin egendom vid skilsmässa/separation eller när en av dem avlider.


Allt fler människor i EU flyttar utomlands för att studera, arbeta eller bilda familj i ett annat medlemsland. Det betyder att fler lever i parförhållanden med en internationell dimension, dvs. de har olika medborgarskap, bor utomlands, har egendom i andra länder eller skiljer sig utomlands. Sådana ”internationella par” måste fundera på hur de ska sköta sin egendom och i förekommande fall dela den mellan sig vid skilsmässa, separation eller dödsfall, oavsett om de är gifta eller har ingått registrerat partnerskap.

För närvarande råder det osäkerhet om vad som gäller för internationella par och deras egendom. Det är svårt att veta vilka domstolar som är behöriga, vilken lag som gäller och hur man ska få ett EU-lands beslut erkänt och verkställt i ett annat land.

EU-kommissionen lade 2011 fram två förslag för att klargöra rättsläget för internationella pars förmögenhetsförhållanden. Det ena förslaget gällde gifta par och det andra registrerade partnerskap. Eftersom förslagen handlade om familjerätt måste de antas enhälligt av rådet efter samråd med Europaparlamentet. Efter flera års förhandlingar kom rådet i december 2015 fram till att det inte var möjligt att uppnå enhälliget för att anta förslagen inom rimlig tid.

Därefter uttryckte 18 EU-länder (Sverige, Belgien, Grekland, Kroatien, Slovenien, Spanien, Frankrike, Portugal, Italien, Malta, Luxemburg, Tyskland, Tjeckien, Nederländerna, Österrike, Bulgarien, Finland och Cypern) en önskan om att fördjupa sitt samarbete för att ge de länder som så vill möjlighet att införa EU-lagstiftning på området.

På ländernas begäran antog kommissionen den 2 mars 2016 tre förslag, nämligen ett förslag till Länken öppnas i ett nytt fönsterrådets beslut om bemyndigande av ett fördjupat samarbete på området för internationella pars förmögenhetsförhållanden, både när det gäller äktenskap och registrerade partnerskap, och två förslag till rådsförordningar om det fördjupade samarbetets genomförande när det gäller internationella pars förmögenhetsförhållanden, ett för Länken öppnas i ett nytt fönsteräktenskap och ett för Länken öppnas i ett nytt fönsterregistrerade partnerskap.

Förslagen till de båda förordningarna innehåller regler om hur man ska avgöra vilket EU-lands domstol som ska ta hand om frågor som gäller internationella pars förmögenhetsförhållanden (behörighet), vilka regler som gäller (tillämplig lag) och hur domar och exekutionstitlar från ett EU-land ska erkännas och verkställas i ett annat. Eftersom förslagen gäller förmögenhetsförhållanden, och framför allt delning av egendom, är förordningarna nära kopplade till befintliga EU-bestämmelser om skilsmässa, separation och dödsfall.

Kommissionens förslag granskas nu av rådet och Europaparlamentet.

De EU-länder som ännu inte deltar i det fördjupade samarbetet kan när som helst ansluta sig.

Kontakta de nationella myndigheterna om du vill veta mer om EU-ländernas lagstiftning om äkta makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden. Du kan också gå till webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.coupleseurope.eu/sv/home/ som förvaltas av rådet för notarier i EU (Council of the Notariats of the European Union).


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 20/05/2019