Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Veřejné listiny

Nařízení o veřejných listinách (nařízení 2016/1191), které bylo přijato dne 6. července 2016 a které je použitelné ve všech zemích EU ode dne16. února 2019, usnadňuje oběh určitých veřejných listin.

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Občané žijící v jiné zemi EU než ve své vlastní musí často předkládat orgánům dotyčné země, ve které pobývají, veřejné listiny. Takovou veřejnou listinou může být například rodný list za účelem sňatku nebo doklad o trestní bezúhonnosti za účelem získání práce.

Nařízení o veřejných listinách (nařízení 2016/1191), které je použitelné ode dne 16. února 2019, má za cíl omezení byrokracie a nákladů pro občany, kteří mají předložit veřejnou listinu, jež vydala jedna země EU, v jiné zemi EU.

Před přijetím tohoto nařízení museli občané, kteří měli předložit veřejnou listinu v jiné zemi EU, získat doložku osvědčující pravost dané veřejné listiny (tzv. apostilu). Od občanů se také často vyžadovalo, aby při předložení veřejné listiny poskytli její ověřenou kopii a překlad.

Nařízení ruší řadu byrokratických postupů:

 • veřejné listiny (například rodný list, oddací list, rozsudek) a jejich ověřené kopie vydané orgány v některé ze zemí EU musí orgány v jiné zemi EU přijmout jako pravé, aniž by bylo nutné tyto listiny opatřit doložkou osvědčující jejich pravost (tj. apostilou);
 • nařízení pro občany ruší povinnost předkládat spolu s originálem veřejné listiny její ověřenou kopii. Pokud určitá země EU povoluje předložení ověřené kopie veřejné listiny namísto originálu, musí orgány této země EU přijmout ověřenou kopii vyhotovenou v zemi EU, kde byla veřejná listina vydána;
 • nařízení pro občany ruší povinnost předložit překlady veřejných listin. Není-li veřejná listina vyhotovena v jednom z úředních jazyků země EU, která dokument vyžaduje, mohou občané požádat příslušné orgány o vícejazyčný standardní formulář, který je dostupný ve všech jazycích EU. Uvedený formulář lze přiložit k veřejné listině, a překlad již tak není nutný. Pokud občan předloží veřejný dokument spolu s vícejazyčným standardním formulářem, může přijímající orgán požadovat překlad pouze ve výjimečných případech. Jelikož ne všechny země EU vydávají všechny vícejazyčné standardní formuláře, mohou si zde občané ověřit, které formuláře jejich země EU vydává;
 • pokud orgány přijímající země EU vyžadují, aby občan poskytl k předkládané veřejné listině její ověřený překlad, musí přijmout ověřený překlad vyhotovený v kterékoli zemi EU.

Nařízení rovněž zavádí záruky proti padělaným veřejným listinám: má-li přijímací orgán důvodné pochybnosti o pravosti jemu předkládané veřejné listiny, může si u vydávajícího orgánu jiné země EU ověřit její platnost, a to prostřednictvím stávající platformy IT, systému pro výměnu informací o vnitřním trhu nebo IMI.

Nařízení se zabývá platností veřejných listin, nikoli však uznáním jejich právních účinků v jiné zemi EU. Uznání právních účinků veřejné listiny se nadále řídí vnitrostátním právem země EU, kde občan tuto listinu předkládá. Země EU nicméně musí při uplatňování svých vnitrostátních právních předpisů dodržovat právo EU, včetně judikatury Soudního dvora EU týkající se volného pohybu občanů v rámci Evropské unie.

Veřejnými listinami se rozumí listiny vydané orgánem veřejné moci, zejména:

 • listiny vydané soudem nebo soudním úředníkem,
 • listiny vydané správními úřady,
 • notářské listiny,
 • úřední osvědčení, kterými jsou opatřeny soukromé listiny,
 • listiny vyhotovené diplomatickými zástupci a konzulárními úředníky.

Nařízení se vztahuje na veřejné listiny vydané v těchto oblastech:

 • narození,
 • skutečnost, že je osoba naživu,
 • úmrtí,
 • jméno,
 • manželství, včetně způsobilosti k uzavření manželství a rodinného stavu,
 • rozvod, rozluka nebo prohlášení manželství za neplatné,
 • registrované partnerství, včetně způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství a statusu registrovaného partnerství,
 • zrušení registrovaného partnerství, rozluka nebo prohlášení registrovaného partnerství za neplatné,
 • rodičovství,
 • osvojení,
 • bydliště anebo místo pobytu,
 • státní příslušnost,
 • trestní bezúhonnost,
 • právo volit a být kandidátem v komunálních volbách a volbách do Evropského parlamentu.

Vícejazyčné standardní formuláře, které se přikládají k veřejným listinám jako pomůcka pro překlad, lze požadovat v těchto oblastech:

 • narození,
 • skutečnost, že je osoba naživu,
 • úmrtí,
 • manželství, včetně způsobilosti k uzavření manželství a rodinného stavu,
 • registrované partnerství, včetně způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství a statusu registrovaného partnerství,
 • bydliště anebo místo pobytu,
 • trestní bezúhonnost.

Vícejazyčné standardní formuláře

Vícejazyčné standardní formuláře vydávané orgány v jednotlivých zemích EU naleznete zde.

Informace oznámené zeměmi EU (podle článku 24 nařízení)

Informace o provádění tohoto nařízení, které poskytly země EU, naleznete zde, zejména pak:

 • v jakém jazyce (jazycích) může být veřejná listina předložena,
 • seznam veřejných listin, k nimž lze přiložit vícejazyčný standardní formulář,
 • seznam certifikovaných překladatelů,
 • orgány, které mohou vydávat ověřené kopie,
 • prvky ověřených překladů a ověřených kopií.

Seznam veřejných listin

Příklady veřejných listin vydávaných v jednotlivých zemích EU naleznete zde.

Seznam ústředních orgánů, které určily jednotlivé země EU, včetně kontaktních údajů, naleznete zde PDF (652 KB) en. V případě, že bylo určeno více ústředních orgánů, je v seznamu uvedeno, který z nich je odpovědný za přijímání sdělení z jiných zemí.

Poslední aktualizace: 25/02/2022

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.