Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Avalikud dokumendid


6. juulil 2016 võttis Euroopa Liit vastu määruse, millega lihtsustatakse teatavate avalike dokumentide ringlust ELi riikide vahel.


Üldteave

Lingil klikates avaneb uus akenMääruse 2016/1191 eesmärk on vähendada kodanike jaoks bürokraatiat ja kulusid, kui nad peavad ühes ELi liikmesriigis esitama avaliku dokumendi, mis on välja antud teises ELi liikmesriigis. Määruse kohaselt peavad ELi liikmesriigi ametiasutused tunnistama teise liikmesriigi ametiasutustes välja antud avalike dokumentide (näiteks abielutunnistuse) ehtsust, ilma et oleks vaja neid dokumente autentida (väljastada nn apostill). Määrusega lihtsustatakse ka ametlikke nõudeid, mis on seotud avalike dokumentide kinnitatud ärakirjade ja tõlgetega, kui dokumentide esitamise liikmesriigi ametiasutused neid nõuavad.

Määrusega hõlmatud avalikud dokumendid viitavad eelkõige isikute tsiviilõiguslikule seisundile, näiteks sünnile, nimele, abielule, registreeritud kooselule, vanemlusele, lapsendusele, surmale ja karistusregistri kande puudumisele.

Määrusega ei ole reguleeritud, kas riik, kellele dokument esitatakse, tunnustab seda. Seda küsimust reguleeritakse praegu siseriiklike õigusaktidega. Siseriiklikke õigusakte kohaldades peavad ELi liikmesriigid siiski austama Euroopa Liidu õigust ja Euroopa Liidu kohtupraktikat, mille kohaselt võivad kodanikud Euroopa Liidus vabalt liikuda.

Määrusega on kasutusele võetud ka mitmekeelsed standardvormid, mille võib avalikele dokumentidele nende tõlkimise vältimiseks lisada. Nende vormide kasutamine on aga vabatahtlik. Kui kodanik taotleb ametiasutuselt avalikku dokumenti (näiteks sünnitunnistust), võib ta ka taotleda, et avalikule dokumendile lisataks mitmekeelne standardvorm.

Mitmekeelsel standardvormil on esitatud avaliku dokumendi sisu ning avaliku dokumendi kanded selle välja andnud ELi liikmesriigi ja selle esitamise liikmesriigi ametlikus keeles. Sellise tõlkimisabivahendi olemasolu korral peaks avaliku dokumendi esitamise liikmesriik dokumendi tõlkimist nõudma üksnes erandjuhtudel. Kuna need vormid kujutavad endast avalike dokumentide tõlkimisabivahendit, tähendab see, et kui mõni ELi liikmesriik konkreetset vormi ei kasuta, ei ole seda mitmekeelset standardvormi sellisel juhul olemas.

Määrust hakatakse kohaldama alates 16. veebruarist 2019.

Allpool on esitatud iga ELi liikmesriigi mitmekeelsed standardvormid riigi ametlikus keeles (ametlikes keeltes) mõnes või kõikides järgmistes valdkondades:

 • sünd
 • elu
 • surm
 • nimi
 • abielu
 • abieluvõime
 • registreeritud kooselu
 • registreeritud koosellu astumise võime
 • registreeritud kooselu staatus
 • asukoht ja/või elukoht
 • karistusregistrikande puudumine selles liikmesriigis, mille kodanik asjaomane isik on.

Avalike dokumentide vormid


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 19/12/2018