Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Openbare documenten


Op 6 juli 2016 heeft de Europese Unie een verordening aangenomen die het verkeer van bepaalde openbare documenten tussen de EU-landen vereenvoudigt.


Algemene informatie

De link wordt in een nieuw venster geopend.Verordening (EU) 2016/1191 heeft tot doel de administratieve rompslomp en de kosten voor burgers te verminderen wanneer deze een door een EU-land afgegeven openbaar document moeten overleggen in een ander EU-land. Krachtens de verordening moeten openbare documenten (bijvoorbeeld huwelijksakten) die door de autoriteiten van een EU-land zijn afgegeven, door de autoriteiten van een ander EU-land als authentiek worden aanvaard, zonder dat de betrokken documenten hoeven te worden geauthentiseerd (de zogenaamde apostille). De verordening vereenvoudigt ook de formaliteiten in verband met gewaarmerkte afschriften en vertalingen van openbare documenten wanneer de autoriteiten van het ontvangende EU-land gewaarmerkte afschriften of vertalingen verlangen.

De onder de verordening vallende openbare documenten hebben met name betrekking op de burgerlijke stand zoals documenten betreffende geboorte, naam, huwelijk, geregistreerd partnerschap, afstamming, adoptie, overlijden en de afwezigheid van een strafblad.

In de verordening wordt niet geregeld of de documenten worden erkend door het land waarin zij worden overgelegd, aangezien deze kwestie momenteel onder het nationale recht valt. Bij de toepassing van het nationale recht moeten de EU-landen echter het Unierecht eerbiedigen, met inbegrip van de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake het vrije verkeer van burgers binnen de Europese Unie.

In de verordening zijn ook facultatieve meertalige modelformulieren vastgesteld die aan de openbare documenten kunnen worden gehecht teneinde de vereisten inzake vertaling te versoepelen. Dit betekent dat wanneer een burger bij een autoriteit een openbaar document aanvraagt (bijvoorbeeld een geboorteakte), hij of zij ook kan verzoeken om een meertalig modelformulier, dat aan het openbaar document zal worden gehecht.

Het meertalige modelformulier geeft de inhoud van het openbaar document weer en bevat de rubrieken van het openbaar document in de officiële talen van het EU-land van afgifte en het EU-land van ontvangst. Gelet op deze vertaalhulp, mag het ontvangende EU-land alleen in uitzonderlijke omstandigheden een vertaling van het openbaar document verlangen. Aangezien deze formulieren vertaalhulpmiddelen voor openbare documenten zijn, zal, indien een bepaald formulier niet door een EU-land wordt gebruikt, het meertalige modelformulier in dat geval niet bestaan.

De verordening is van toepassing met ingang van 16 februari 2019.

Hieronder vindt u de meertalige modelformulieren voor elk EU-land, in de officiële taal (talen) van het land en zulks voor alle of sommige van de volgende gebieden:

 • geboorte;
 • in leven zijn;
 • overlijden;
 • naam;
 • huwelijk;
 • bekwaamheid om te huwen;
 • geregistreerd partnerschap;
 • bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan;
 • status van geregistreerd partnerschap;
 • woon- en/of verblijfplaats;
 • afwezigheid van een strafblad in de lidstaat van nationaliteit van de betrokkene.

Openbare documenten, modelformulieren


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update: 19/12/2018