Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dokumenty urzędowe


W dniu 6 lipca 2016 r. Unia Europejska przyjęła rozporządzenie upraszczające obieg określonych dokumentów urzędowych pomiędzy państwami UE.


Informacje ogólne

Link otworzy się w nowym oknieRozporządzenie 2016/1191 ma na celu ograniczenie biurokracji i kosztów dla obywateli, od których wymaga się przedłożenia w danym państwie członkowskim dokumentu urzędowego wydanego w innym państwie członkowskim. Zgodnie z tym rozporządzeniem dokumenty urzędowe (np. akt małżeństwa) wydane przez władze jednego z państw członkowskich przyjmowane są jako autentyczne przez organy innego państwa członkowskiego bez konieczności ich legalizacji (nadanie tzw. klauzuli apostille). Rozporządzenie upraszcza również formalności związane z przedstawianiem poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii i tłumaczeń dokumentów urzędowych wymaganych przez władze przyjmującego państwa członkowskiego.

Dokumenty urzędowe objęte tym rozporządzeniem w szczególności dotyczą urodzenia, imienia i nazwiska, zawarcia związku małżeńskiego, zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego, filiacji, adopcji, zgonu oraz braku wpisu do rejestru karnego.

Rozporządzenie nie reguluje kwestii związanych z uznawaniem dokumentów w państwie, w którym się je przedstawia, ponieważ materia ta jest obecnie uregulowana na poziomie prawa krajowego. Stosując prawo krajowe, państwa członkowskie mają jednak obowiązek przestrzegania prawa unijnego, w tym orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie swobodnego przepływu obywateli wewnątrz UE.

Rozporządzenie przewiduje również możliwość stosowania wielojęzycznych standardowych formularzy, które można załączać do dokumentów urzędowych, aby w ten sposób uniknąć konieczności ich tłumaczenia. Zatem obywatel, który wystąpił do organu o wydanie dokumentu urzędowego (np. aktu urodzenia), może również zażądać załączenia do tego dokumentu wielojęzycznego standardowego formularza.

Wielojęzyczny standardowy formularz będzie odzwierciedlał treść dokumentu urzędowego i zawierał jego tytuły rubryk w językach urzędowych państwa członkowskiego wydającego i państwa członkowskiego przyjmującego ten dokument. Po otrzymaniu takiego tłumaczenia pomocniczego państwo członkowskie przyjmujące dokument urzędowy może tylko w wyjątkowych okolicznościach wymagać jego tłumaczenia. Jeżeli prawo krajowe danego państwa członkowskiego nie przewiduje wzoru określonego dokumentu urzędowego, wówczas nie będzie dostępny również odpowiedni wielojęzyczny standardowy formularz, skoro stanowi on tłumaczenie pomocnicze załączane do tych dokumentów.

Rozporządzenie będzie stosowane od dnia 16 lutego 2019 r.

Poniżej przedstawiono poszczególne wielojęzyczne standardowe formularze dla każdego z państw członkowskich w ich językach urzędowych, w niektórych bądź we wszystkich z następujących obszarów:

 • urodzenie
 • pozostawanie osoby przy życiu
 • zgon
 • imię i nazwisko
 • małżeństwo
 • zdolność do zawarcia małżeństwa
 • zawarcie zarejestrowanego związku partnerskiego
 • zdolność do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego
 • status związany z zarejestrowanym związkiem partnerskim
 • miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu
 • brak wpisu do rejestru karnego w państwie członkowskim, którego dana osoba jest obywatelem

Formularze do dokumentów urzędowych


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja: 19/12/2018