Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Formuláre verejných listín


Európska únia 6. júla 2016 prijala nariadenie, ktorým sa zjednodušuje obeh verejných listín medzi krajinami EÚ.


Odkaz sa zobrazí v novom okneNariadenie (EÚ) 2016/1191 má za cieľ znižovať byrokraciu a náklady pre občanov, ktorí majú predložiť verejnú listinu, ktorú vydala jedna krajina EÚ, v inej krajine EÚ. Podľa uvedeného nariadenia musia byť verejné listiny (napr. sobášny list), ktoré vydali orgány krajiny EÚ, prijaté orgánmi iného členského štátu ako pravé bez toho, aby sa musela overovať pravosť listiny (apostila). Nariadením sa takisto zjednodušujú formality súvisiace s overenými kópiami a overenými prekladmi verejných listín, keď sú takéto overené kópie alebo overené preklady požadované orgánmi prijímajúcej krajiny EÚ.

Verejné listiny, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa týkajú najmä osobného stavu, narodenia, mena, manželstva, registrovaného partnerstva, rodičovstva, adopcie, úmrtia a neexistencie záznamu v registri trestov.

V nariadení sa neupravuje prípadné uznanie listín v krajine, v ktorej sú predkladané, pretože táto otázka je v súčasnosti upravená vnútroštátnym právom. Krajiny EÚ však musia pri uplatňovaní vnútroštátnych právnych predpisov dodržiavať právo EÚ vrátane judikatúry Súdneho dvora EÚ týkajúce sa voľného pohybu občanov v rámci Európskej únie.

V nariadení sa zavádzajú aj nepovinné viacjazyčné štandardné formuláre, ktoré môžu byť pripojené k verejným listinám a vďaka ktorým už preklad nie je potrebný. To znamená, že keď občan požiada príslušný orgán o vydanie verejnej listiny (napríklad rodný list), môže tiež požiadať o viacjazyčný štandardný formulár, ktorý bude k verejnej listine pripojený.

Viacjazyčný štandardný formulár bude odrážať obsah verejnej listiny a bude zahŕňať jej jednotlivé položky v úradných jazykoch vydávajúcej, ako aj prijímajúcej krajiny EÚ. Vďaka tomuto viacjazyčnému formuláru by prijímajúca krajina EÚ mala preklad verejnej listiny požadovať len za výnimočných okolností. Tieto formuláre slúžia ako pomôcka pri preklade verejných listín, takže v prípade, že sa konkrétny formulár v danej krajine EÚ nepoužíva, neexistuje ani viacjazyčný štandardný formulár.

Nariadenie sa začne uplatňovať od 16. februára 2019.

Nižšie nájdete viacjazyčné štandardné formuláre pre každú krajinu EÚ, v úradnom jazyku (úradných jazykoch) krajiny, v niektorých alebo vo všetkých týchto oblastiach:

 • narodenie
 • potvrdenie skutočnosti, že je osoba nažive
 • úmrtie
 • meno
 • manželstvo
 • spôsobilosť uzavrieť manželstvo
 • registrované partnerstvo
 • spôsobilosť uzavrieť registrované partnerstvo
 • status registrovaného partnerstva
 • bydlisko alebo miesto pobytu
 • neexistencia záznamu v registri trestov v členskom štáte, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom

Formuláre verejných listín


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 19/12/2018