Dokumenty urzędowe

Informacje krajowe i formularze online na potrzeby rozporządzenia 2016/1191


W lipcu 2016 r. Unia Europejska przyjęła Link otworzy się w nowym oknierozporządzenie upraszczające obieg niektórych dokumentów urzędowych między państwami UE. Celem rozporządzenia jest ograniczenie biurokracji i zmniejszenie kosztów dla obywateli związanych z przedkładaniem dokumentów urzędowych wydanych przez organy państwa członkowskiego UE w organach innego państwa UE. Na podstawie tego rozporządzenia dokumenty urzędowe (np. akt urodzenia lub akt małżeństwa) wydane w jednym państwie UE muszą zostać uznane za autentyczne w innym państwie członkowskim bez potrzeby uzyskania pieczęci uwierzytelniającej (apostille). Dokumenty urzędowe objęte zakresem rozporządzenia to w szczególności dokumenty poświadczające stan cywilny (np. akt urodzenia, zgonu, małżeństwa, zarejestrowanego związku partnerskiego, adopcji), ale również miejsce zamieszkania oraz brak wpisu do rejestru karnego.

Rozporządzenie znosi ponadto obowiązek przedkładania w każdym przypadku poświadczonych kopii i poświadczonych tłumaczeń dokumentów urzędowych wydanych w innym państwie członkowskim. Rozporządzenie przewiduje możliwość stosowania wielojęzycznych standardowych formularzy, które można załączać do dokumentów urzędowych, aby w ten sposób uniknąć konieczności ich tłumaczenia. Rozporządzenie nie reguluje uznawania w jednym państwie UE treści lub skutków dokumentu urzędowego wydanego w innym państwie UE. Uznawanie treści lub skutków zależy od prawa państwa przyjmującego. Rozporządzenie stosuje się od dnia 16 lutego 2019 r.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja: 27/02/2019

Dokumenty urzędowe - Belgia


Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Zasady używania języków w belgijskich organach lokalnych regulują przepisy ustawy z dnia 2 sierpnia 1963 r. o używaniu języków w sprawach administracyjnych oraz dekret królewski z dnia 18 lipca 1966 r. w sprawie koordynacji przepisów dotyczących używania języków w sprawach administracyjnych.

W szczególności określono w nich język, w którym mogą być sporządzone dokumenty składane przez obywateli.

Belgia ma cztery regiony językowe. Są to: region języka niderlandzkiego, region języka francuskiego, region języka niemieckiego oraz region stołeczny Brukseli (art. 2 ustawy o używaniu języków w sprawach administracyjnych). W każdym regionie językowym organy lokalne przyjmują przedkładane dokumenty wyłącznie w języku danego regionu językowego.

 • Region języka niderlandzkiego:

w gminach prowincji Antwerpia, Limburgia, Flandria Wschodnia, Flandria Zachodnia i Brabancja Flamandzka:

dokumenty należy składać w języku niderlandzkim.

Wyjątek: w gminach Rhode-Saint-Genèse, Wezembeek-Oppem, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Wemmel, Bever, Herstappe, Espierres-Helchin, Fourons, Messines i Renaix:

dokumenty należy składać w języku niderlandzkim lub ewentualnie francuskim.

 • Region języka francuskiego:

w gminach prowincji Hainaut, Luksemburgia, Namur, Liège (z wyjątkiem części niemieckojęzycznej) i Brabancja Walońska:

dokumenty należy składać w języku francuskim.

Wyjątek: w gminach Soignies, Enghien, Mouscron i Comines-Warneton:

dokumenty należy składać w języku francuskim lub ewentualnie niderlandzkim.

Wyjątek: w gminach Malmedy i Waimes:

dokumenty należy składać w języku francuskim lub ewentualnie niemieckim.

 • Region języka niemieckiego:

w gminach Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren i Saint-Vith:

dokumenty należy składać w języku niemieckim lub ewentualnie francuskim.

 • Region stołeczny Brukseli:

w gminach Anderlecht, Bruxelles, Ixelles, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Auderghem, Schaerbeek, Berchem-Sainte-Agathe, Saint-Gilles, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Josse-ten-Noode, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre, Uccle, Forest i Watermael-Boitsfort:

dokumenty można składać w języku niderlandzkim lub francuskim.

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

1) Akty stanu cywilnego (sporządzane przez belgijskie gminy oraz placówki dyplomatyczne lub konsularne)

 • akt urodzenia
 • akt małżeństwa
 • akt przysposobienia
 • akt uznania
 • akt zgonu
 • akt zmiany nazwiska
 • akt zmiany imienia
 • akt rozwodu
 • poświadczenie zaginięcia osoby (acte d’absence)
 • akt obywatelstwa belgijskiego
 • akt martwego urodzenia
 • akt uznania dziecka przed urodzeniem
 • akt zgłoszenia imienia
 • akt zmiany zarejestrowanej płci
 • akt uchylenia lub zmiany przysposobienia, nowej zmiany zarejestrowanej płci albo unieważnienia

2) Orzeczenia sądowe

 • orzeczenie uzupełniające akt urodzenia
 • orzeczenie w sprawie ustalenia pochodzenia dziecka (ustalenie macierzyństwa, ojcostwa lub współmacierzyństwa)
 • orzeczenie w sprawie zaprzeczenia pochodzenia dziecka (macierzyństwa, domniemania ojcostwa lub współmacierzyństwa, uznania przez matkę, ojca lub współrodzica)
 • orzeczenie o przysposobieniu

3) Wyciągi z centralnego rejestru karnego

 • Pod warunkiem że wyciąg nie odnosi się do wyroków skazujących i w związku z tym stwierdza brak wpisu w rejestrze karnym:
  • wyciąg z centralnego rejestru karnego wydany zgodnie z art. 595 kodeksu postępowania karnego
  • wyciąg z centralnego rejestru karnego zgodnie z art. 596 akapit pierwszy kodeksu postępowania karnego
  • wyciąg z centralnego rejestru karnego zgodnie z art. 596 akapit drugi kodeksu postępowania karnego
 • W Belgii wyciągi na potrzeby osób fizycznych wydają przede wszystkim organy gminne, które od dnia 1 stycznia 2018 r. są połączone z centralnym rejestrem karnym. Wyciągi z centralnego rejestru karnego wydaje się obywatelom jedynie w niektórych przypadkach (np. miejsce zamieszkania za granicą, dyplomaci, osoby prawne itp.).

4) Zaświadczenia wydawane przez placówki konsularne

 • zaświadczenie o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego
 • zaświadczenie o stanie cywilnym (rozwód, separacja i unieważnienie małżeństwa, zarejestrowany związek partnerski, rozwiązanie zarejestrowanego związku partnerskiego)
 • zaświadczenie o miejscu zamieszkania (miejsce zamieszkania lub pobytu, z uwzględnieniem historii zmian lub bez niej)
 • zaświadczenie o obywatelstwie
 • wyciągi z rejestrów
 • zaświadczenie o składzie gospodarstwa domowego
 • zaświadczenie dotyczące różnych używanych nazwisk (attestation de concordance de nom)

5) Zaświadczenia wydawane przez gminy / Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

 • zaświadczenie o miejscu stałego pobytu
 • zaświadczenie o miejscu stałego pobytu z uwzględnieniem historii zmian
 • poświadczenie pozostawania przy życiu
 • zaświadczenie o posiadaniu obywatelstwa belgijskiego
 • poświadczenie związku partnerskiego
 • zaświadczenie o pobycie w celu zawarcia związku małżeńskiego
 • zaświadczenie dotyczące prawa do głosowania w Belgii
 • wyciągi z rejestrów

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

1) Wyciągi z aktów stanu cywilnego

Sporządzane przez gminy lub placówki konsularne:

- akt urodzenia

- akt małżeństwa

- akt zgonu

2) Wyciągi z centralnego rejestru karnego

- braku wpisu do rejestru karnego

3) Zaświadczenia wydawane przez placówki konsularne

- zdolność do zawarcia związku małżeńskiego

- stan cywilny

4) Zaświadczenia wydawane przez gminy lub Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

- zaświadczenie o miejscu stałego pobytu -> załącznik X

- zaświadczenie o miejscu stałego pobytu z uwzględnieniem historii zmian -> załącznik X

- poświadczenie pozostawania przy życiu -> załącznik II

- poświadczenie związku partnerskiego -> załącznik VII

- zaświadczenie o pobycie w celu zawarcia związku małżeńskiego -> załącznik X

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

W Belgii nie ma jeszcze wykazu tłumaczy przysięgłych.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2014 r. zmieniająca różne przepisy w celu ustanowienia krajowego rejestru biegłych sądowych oraz ustanowienia krajowego rejestru tłumaczy pisemnych, ustnych i przysięgłych weszła w życie z dniem 1 grudnia 2016 r.

Ustawa ta przewiduje utworzenie krajowego rejestru tłumaczy pisemnych, ustnych i przysięgłych. Rejestr ten nie jest jeszcze operacyjny.

Przygotowywany jest nowy projekt ustawy w sprawie dalszego rozwoju rejestru krajowego. Po przyjęciu tej ustawy i rozpoczęciu działalności przez rejestr krajowy Belgia przekaże Komisji link do rejestru krajowego. Za pośrednictwem tego linku będzie można łatwo znaleźć tłumaczy przysięgłych danego języka i w odpowiednim regionie, a jednocześnie nie wszystkie dane tłumaczy przysięgłych będą udostępniane publicznie.

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

1) Akty stanu cywilnego

-        gminy

-        bezpośrednie wyciągi z bazy danych dotyczących aktów stanu cywilnego (BAEC)

-        ambasady i konsulaty Belgii

-        Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Dyrekcja ds. Praw Osób

2) Zaświadczenia wydawane przez gminy lub Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (portal Mon Dossier)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Dyrekcja Generalna ds. Instytucji i Ludności – Rejestr Krajowy

3) Wyciągi z centralnego rejestru karnego

Kopie wyciągu z centralnego rejestru karnego nie mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem. Autentyczny jest jedynie oryginalny wyciąg.

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Informacje dotyczące wyciągów i zaświadczeń (niedotyczące kopii niepoświadczonych za zgodność z oryginałem)

1) Akty stanu cywilnego

-        symbol gminy ALBO symbol BAEC ALBO symbol placówki konsularnej i symbol Belgii

-        pieczęć elektroniczna BAEC + link/kod kreskowy w celu sprawdzenia, czy kopia lub wyciąg zostały rzeczywiście wystawione przez BAEC

2) Zaświadczenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (portal Mon Dossier)

Na każdym dokumencie znajduje się pieczęć (elektroniczna) Królestwa Belgii i pełna nazwa „SPF Intérieur – Registre national”.

Są to pliki PDF podpisane przez urzędnika rejestru krajowego i opatrzone wszystkimi oficjalnymi symbolami.

Pieczęć elektroniczna znajduje się w literach „IBZ” w nagłówku.

3) Wyciągi z centralnego rejestru karnego

-        Wyciągi wydawane przez organy gminne

Wyciąg musi być opatrzony datą i podpisany przez organ gminny (art. 10 AR 21/11/2016).

W związku z tym w chwili obecnej wyciągi muszą zawsze zawierać oryginalną pieczęć, datę i podpis burmistrza lub osoby przez niego upoważnionej.

Ze względu na fakt, że wyciągi są wydawane przez centralny rejestr karny, na wyciągu zawsze znajduje się również (zeskanowany) podpis dyrektora tego rejestru.

Niektóre organy gminne wydają już wyciągi cyfrowe.

-        Wyciągi wydawane przez centralny rejestr karny

Na dokumencie umieszcza się suchą pieczęć centralnego rejestru karnego, wraz z podpisem (zdeponowanym) urzędnika, który wystawił wyciąg.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Nic więcej niż wspomniano powyżej.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 25/10/2019

Dokumenty urzędowe - Czechy


Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Język czeski, język słowacki.

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

 • akt urodzenia
 • akt małżeństwa
 • akt zgonu
 • akt zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego
 • zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem czeskim można zawrzeć małżeństwo
 • zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem czeskim można zawrzeć zarejestrowany związek partnerski
 • odpis zupełny z rejestru stanu cywilnego
 • zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpisu w rejestrze stanu cywilnego
 • zaświadczenie potwierdzające prawidłowość danych figurujących w zbiorze aktów lub w duplikacie rejestru stanu cywilnego prowadzonego do dnia 31 grudnia 1958 r.
 • decyzja dopuszczająca zmianę imienia lub nazwiska
 • zaświadczenie potwierdzające zawarcie małżeństwa
 • wypis z rejestru karnego dotyczący osób fizycznych
 • akt notarialny poświadczający pozostawanie osoby przy życiu
 • wyciąg z rejestru ludności zawierający dane dotyczące osoby fizycznej
 • zaświadczenie zawierające oświadczenie rodziców potwierdzające ojcostwo dziecka (narodzonego lub nienarodzonego)
 • zaświadczenie potwierdzające zawarcie małżeństwa (wydane przez ambasadę czeską lub konsulat czeski)
 • orzeczenia sądu dotyczące faktów wymienionych w art. 2 ust. 1 rozporządzenia, np.:

orzeczenie sądu o ustaleniu daty narodzin małoletniego

orzeczenie sądu o uznaniu za zmarłego

orzeczenie sądu o ustaleniu daty zgonu

orzeczenie sądu o zezwoleniu na zawarcie małżeństwa przez małoletniego

orzeczenie sądu stwierdzające, że małoletni posiada zdolność do czynności prawnych

orzeczenie sądu o rozwodzie

orzeczenie sądu o ustaleniu ojcostwa

orzeczenie sądu o ustaleniu macierzyństwa

orzeczenie sądu o przysposobieniu małoletniego lub orzeczenie sądu o przysposobieniu osoby pełnoletniej

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

 • akt urodzenia (urodzenie)
 • akt zgonu (zgon)
 • akt małżeństwa (małżeństwo)
 • zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem czeskim można zawrzeć małżeństwo (zdolność do zawarcia małżeństwa)
 • akt zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego (zarejestrowany związek partnerski)
 • zaświadczenie stwierdzające zdolność do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego zgodnie z prawem (zdolność do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego)
 • wyciąg z rejestru karnego dotyczący osób fizycznych (brak wpisu do rejestru karnego dotyczącego danej osoby w państwie członkowskim jej obywatelstwa)
 • wyciąg z rejestru ludności zawierający dane dotyczące osoby fizycznej (miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu)

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

 • Tłumacze zgodnie z ustawą nr 36/1967 o biegłych i tłumaczach sądowych – wykaz tłumaczy jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:

Link otworzy się w nowym okniehttp://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=1#_RefreshKW_select_5

 • Czeskie ambasady i konsulaty – weryfikacja prawidłowości tłumaczeń zgodnie z § 18 ust. 3 lit. e) ustawy nr 150/2017 o służbie zagranicznej

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Poświadczenia kopii dokumentu za zgodność z oryginałem (poświadczenia autentyczności) dokonują:

 • organy regionalne
 • urzędy gminne w gminach o rozszerzonych uprawnieniach
 • urzędy miejskie, urzędy dzielnicy lub urzędy dzielnicy w terytorialnie wydzielonych gminach miast statutarnych oraz urzędy dzielnicy miasta stołecznego Pragi wykaz takich organów został zamieszczony w przepisach wykonawczych (wykaz organów upoważnionych do poświadczania autentyczności i legalizacji dokumentów na szczeblu gminy został ustanowiony w załączniku 1 do dekretu wykonawczego nr 36/2006 w sprawie poświadczania kopii za zgodność z oryginałem i poświadczania autentyczności podpisu, z późniejszymi zmianami)
 • terenowe organy administracji wojskowej
 • organ świadczący powszechne usługi pocztowe (Poczta Czeska)
 • Czeska Izba Handlowa
 • notariusze
 • czeskie ambasady (konsulaty)

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Tłumaczenia poświadczone

1. Tłumaczenia poświadczone wykonywane przez tłumaczy sądowych

Tłumacze sądowi wskazują na pierwszej stronie wykonanego tłumaczenia pisemnego język, z którego dokonano tłumaczenia, zamieszczają formułę poświadczającą na ostatniej stronie tłumaczenia oraz opatrują tłumaczenie swoją pieczęcią tłumacza sądowego. Tłumaczony dokument lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem muszą być trwale zszyte z tłumaczeniem. Formułę poświadczającą można wpisać odręcznie, wydrukować lub odcisnąć w postaci pieczęci.

Formuła poświadczająca musi zawierać następujące elementy:

 • informacje dotyczące nabycia uprawnień tłumacza sądowego (informacje dotyczące orzeczenia sądu o nadaniu uprawnień tłumacza sądowego – miejsce i data wydania orzeczenia, numer referencyjny, informacje dotyczące języka, którego dotyczą uprawnienia);
 • potwierdzenie, że wykonane tłumaczenie wiernie oddaje treść załączonego dokumentu;
 • informacje o poprawkach wprowadzonych w tłumaczeniu;
 • numer porządkowy, pod którym wykonane tłumaczenie zostało wpisane do repertorium tłumacza sądowego;
 • informacje o miejscu i dacie wystawienia zaświadczenia potwierdzającego nabycie uprawnień tłumacza sądowego;
 • imię i nazwisko, podpis oraz pieczęć tłumacza sądowego.

Powyższe obowiązkowe informacje można uzupełnić o adres miejsca zamieszkania tłumacza sądowego i jego inne dane kontaktowe, np. numer telefonu, adres e-mail, identyfikator skrzynki danych oraz numer rejestracji nadany przez Izbę Tłumaczy Sądowych Republiki Czeskiej. Zaleca się również zamieszczenie informacji o liczbie stron przeliczeniowych wykonanego tłumaczenia.

Formułę poświadczającą zawsze sporządza się w języku docelowym.

2. Poświadczanie prawidłowości tłumaczenia dokumentu urzędowego przez ambasadę czeską lub konsulat czeski

Poświadczenie prawidłowości wykonanego tłumaczenia musi zawierać następujące informacje:

 • nazwę ambasady lub konsulatu;
 • numer porządkowy, pod którym dane poświadczenie zostało wpisane do repertorium;
 • język, w którym sporządzono tłumaczony dokument;
 • język, na który dany dokument został przetłumaczony;
 • informację o tym, czy tłumaczenie zostało zlecone przez ambasadę, czy też zostało przedłożone przez wnioskodawcę;
 • informację o tym, czy tłumaczenie jest pełne czy częściowe;
 • imię (imiona), nazwisko i podpis osoby poświadczającej prawidłowość tłumaczenia dokumentu;
 • pieczęć urzędową oraz
 • informacje o miejscu i dacie poświadczenia prawidłowości tłumaczenia.

Kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Poświadczenie za zgodność z oryginałem (poświadczenie autentyczności) musi zawierać klauzulę poświadczającą i pieczęć urzędową umieszczone na oryginale lub na oddzielnej karcie trwale zespojonej z oryginałem. Poświadczenie autentyczności musi zawierać następujące informacje:

 • nazwę organu;
 • numer porządkowy, pod którym dane poświadczenie zostało wpisane do repertorium;
 • informację o tym, czy kopia poświadczana za zgodność z oryginałem jest identyczna z dokumentem, na podstawie którego ją wykonano, oraz czy dokument ten jest oryginałem, kopią już poświadczoną za zgodność z oryginałem, dokumentem powstałym w rezultacie konwersji poświadczonego dokumentu, odpisem z akt bądź odpisem wyroku lub sentencji wyroku wydanego zgodnie z przepisami szczególnymi;
 • liczbę stron, z których składa się dokument;
 • informację o tym, czy kopia poświadczana za zgodność z oryginałem jest pełnym czy skróconym duplikatem lub pełnym czy skróconym odpisem;
 • informację o tym, czy dokument, na podstawie którego utworzono kopię poświadczaną za zgodność z oryginałem, zawiera widoczne zabezpieczenie stanowiące część istotnej z prawnego punktu widzenia treści tego dokumentu (np. hologram);
 • informację o dniu, w którym dokonano poświadczenia za zgodność z oryginałem;
 • imię (imiona), nazwisko i podpis osoby poświadczającej zgodność z oryginałem (tj. urzędnik, burmistrz lub zastępca burmistrza, pracownik terenowego organu administracji wojskowej, pracownik organu świadczącego powszechne usługi pocztowe lub Czeska Izba Handlowa).

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Poświadczenie za zgodność z oryginałem umieszcza się w postaci klauzuli poświadczającej na każdej kartce poświadczanego dokumentu lub w postaci naklejki na trwale zszytych kartkach poświadczanego dokumentu. Naklejkę opatruje się pieczęcią urzędową z obydwu stron, tak aby pieczęć częściowo odcisnęła się na poświadczanym dokumencie.

Jeżeli na dokumencie poświadczanym za zgodność z oryginałem nie ma wystarczająco dużo miejsca na klauzulę poświadczającą, sporządza się ją na oddzielnej karcie trwale zespojonej z dokumentem poświadczanym za zgodność z oryginałem, a w miejscu zespojenia umieszcza się naklejkę (zob. powyżej).

Jeżeli dokument poświadczany za zgodność z oryginałem składa się z jednej kartki lub kilku kartek papieru, z których każda jest zapisana wyłącznie z jednej strony, puste strony przekreśla się linią biegnącą od lewego górnego rogu strony do prawego dolnego rogu strony, a poświadczenie za zgodność z oryginałem umieszcza się na stronie poświadczanej za zgodność z oryginałem.

Jeżeli w tekście dokumentu poświadczanego za zgodność z oryginałem lub między klauzulą poświadczającą a tekstem dokumentu poświadczanego za zgodność z oryginałem występuje puste miejsce, osoba poświadczająca dokument za zgodność z oryginałem musi przekreślić takie puste miejsce linią biegnącą od lewego górnego rogu do prawego dolnego rogu.

Wzór klauzuli poświadczającej zgodność dokumentu z oryginałem ustanowiono w załączniku 2 do dekretu wykonawczego nr 36/2006 w sprawie poświadczania kopii dokumentów za zgodność z oryginałem i poświadczania autentyczności podpisów, z późniejszymi zmianami.

Klauzulę poświadczającą umieszcza się na dokumencie poświadczanym za zgodność z oryginałem w następujący sposób:

 • w postaci odcisku pieczęci i powyższych informacji wpisanych odręcznie lub
 • w postaci wydruku zawierającego powyższe informacje sporządzonego z wykorzystaniem technologii informatycznej; wydruku dokonuje się na samoprzylepnej etykiecie, na dokumencie lub na osobnej kartce papieru. Etykietę umieszcza się na poświadczanym dokumencie i opatruje pieczęcią urzędową, tak aby pieczęć częściowo odcisnęła się na etykiecie. Wydruk klauzuli poświadczającej na oddzielnej karcie trwale zespaja się z poświadczanym dokumentem.

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 28/08/2019

Dokumenty urzędowe - Dania


Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Co do zasady władze duńskie mają obowiązek przyjmowania dokumentów urzędowych wyłącznie w języku duńskim i mogą wymagać przetłumaczenia dokumentów, jeśli nie są one sporządzone w tym języku.

Na mocy nordyckiej konwencji językowej mogą być jednak przyjmowane niektóre dokumenty w językach fińskim, islandzkim, norweskim i szwedzkim. Dotyczy to w szczególności zaświadczeń o zmianie nazwiska, zgody na używanie nazwiska, zatwierdzenia nazwiska, aktów małżeństwa, świadectw związku partnerskiego, aktów stanu cywilnego, decyzji o rozwodzie, postanowień o separacji oraz orzeczeń o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa, a także orzeczeń stwierdzających, że związek małżeński lub zarejestrowany związek partnerski uznaje się za nieistniejące. Ponadto dokumenty odnoszące się do rozpatrywania spraw dotyczących nazwiska mogą być przyjmowane w języku niemieckim lub angielskim.

Dokumenty potwierdzające brak wpisu w rejestrze karnym mogą być również przyjmowane w języku angielskim.

W szczególnych przypadkach organ może jednak dopuścić dokumenty w innych językach, ale nie jest zobowiązany do uznawania jakichkolwiek innych języków niż te wymienione powyżej.

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Władze duńskie określiły, że dokumentami objętymi zakresem rozporządzenia są następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o braku wpisu w rejestrze karnym
 • potwierdzenie miejsca zamieszkania
 • odpis indywidualnego wpisu danej osoby do Centralnego Rejestru Ludności (personattest)
 • akt urodzenia i chrztu (fødsels- og dåbsattest)
 • akt małżeństwa
 • zaświadczenie o pobłogosławieniu małżeństwa
 • świadectwo chrztu (dåbsattest)
 • świadectwo urodzenia (fødselsattest) (już nie wydawane, ale nadal ważne)
 • świadectwo urodzenia i nazwiska (fødsels- og navneattest) (już nie wydawane, ale nadal ważne)
 • świadectwo nazwiska (navneattest) (już nie wydawane, ale nadal ważne)
 • akt zgonu i świadectwo pochowania (wydawane tylko w niektórych przypadkach, gdy wymagane jest zaświadczenie dotyczące obywatela, który zmarł przed 1 kwietnia 1968 r., tj. przed dniem, w którym utworzono Centralny Rejestr Ludności)
 • zaświadczenie o zmianie nazwiska
 • zezwolenie na używanie nazwiska
 • zatwierdzenie nazwiska
 • zaświadczenie o związku partnerskim
 • akty stanu cywilnego
 • decyzja o rozwodzie
 • postanowienie o separacji
 • orzeczenie
  • o rozwodzie
  • o separacji
  • o unieważnieniu małżeństwa
  • stwierdzające, że małżeństwo uznaje się za nieistniejące
  • stwierdzające, że zarejestrowany związek partnerski uznaje się za nieistniejący

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Poniżej znajduje się wykaz duńskich dokumentów, do których może być dołączony załącznik językowy jako stosowna pomoc tłumaczeniowa:

 • zaświadczenie o braku wpisu w rejestrze karnym
 • potwierdzenie miejsca zamieszkania
 • odpis indywidualnego wpisu danej osoby do Centralnego Rejestru Ludności (personattest)
 • akt urodzenia i chrztu (fødsels- og dåbsattest)
 • akt małżeństwa
 • zaświadczenie o pobłogosławieniu małżeństwa
 • świadectwo chrztu (dåbsattest)
 • zaświadczenie o związku partnerskim
 • akt stanu cywilnego

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

W Danii nie istnieje żaden dostępny publicznie wykaz ani baza tłumaczy pisemnych lub ustnych.

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Organ, który wydał zaświadczenie lub inny dokument, może w pewnych przypadkach wydać kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Ponadto kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem może w niektórych przypadkach wydać również organ, który przejął obowiązki organu wydającego.

Notariusz w sądzie duńskim również może wydać poświadczoną kopię zaświadczenia lub innego dokumentu.

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

W kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem wskazuje się zazwyczaj, który organ potwierdził kopię, w formie pieczęci z gminy albo poświadczenia notarialnego.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

W niektórych przypadkach kopia poświadczona za zgodność z oryginałem będzie opatrzona pieczęcią „KOPI”.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 12/09/2019

Dokumenty urzędowe - Niemcy


Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Niemiecki

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Zakres stosowania

Dokument urzędowy

Urodzenie

 • akt urodzenia
 • poświadczony wydruk z rejestru urodzenia

Pozostawanie osoby przy życiu

 • skrócone zaświadczenie o zameldowaniu
 • rozszerzone zaświadczenie o zameldowaniu

Zgon

 • akt zgonu
 • poświadczony wydruk z rejestru zgonów

Imię i nazwisko

 • akt urodzenia
 • akt małżeństwa
 • zaświadczenie o zawarciu związku partnerskiego

Małżeństwo

Zdolność do zawarcia małżeństwa

Stan cywilny

 • akt małżeństwa
 • poświadczony wydruk z rejestru małżeństw
 • zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa
 • skrócone zaświadczenie o zameldowaniu
 • rozszerzone zaświadczenie o zameldowaniu

Rozwód

Nieważność małżeństwa

 • akt małżeństwa
 • poświadczony wydruk z rejestru małżeństw

Zarejestrowany związek partnerski

zdolność do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego

 • zaświadczenie o zawarciu związku partnerskiego
 • poświadczony wydruk z rejestru związków partnerskich
 • zaświadczenie o zawarciu związku partnerskiego

Rozwiązanie zarejestrowanego związku partnerskiego

 • zaświadczenie o zawarciu związku partnerskiego
 • poświadczony wydruk z rejestru związków partnerskich

Pochodzenie dziecka

 • poświadczony wydruk z rejestru urodzenia

Miejsce zamieszkania

Miejsce pobytu

 • skrócone zaświadczenie o zameldowaniu

Obywatelstwo

 • akt nadania obywatelstwa
 • dokument otrzymania niemieckiego obywatelstwa w drodze oświadczenia
 • dokument stwierdzający zwolnienie z obywatelstwa (Entlassungsurkunde)
 • dokument potwierdzający zrzeczenie się obywatelstwa (Verzichtsurkunde)
 • pozwolenie na zatrzymanie niemieckiego obywatelstwa
 • dokument potwierdzający posiadane obywatelstwo (Staatsangehörigkeitsausweis)
 • dokument stwierdzający niemiecki status prawny

Przysposobienie

 • orzeczenie sądu

Brak wpisu do rejestru karnego

 • zaświadczenie o niekaralności

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Dokument urzędowy

Formularz do celów tłumaczenia pomocniczego

Akt urodzenia

Załącznik I – Urodzenie

Skrócone zaświadczenie o zameldowaniu

Załącznik II – Pozostawanie osoby przy życiu

Akt zgonu

Załącznik III – Zgon

Akt małżeństwa

Załącznik IV – Małżeństwo

Zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa

Załącznik V – Zdolność do zawarcia związku małżeńskiego

Rozszerzone zaświadczenie o zameldowaniu

Załącznik VI – Stan cywilny

Zaświadczenie o zawarciu związku partnerskiego

Załącznik VII – Zarejestrowany związek partnerski

Zaświadczenie o zawarciu związku partnerskiego

Załącznik VIII – Zdolność do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego

Rozszerzone zaświadczenie o zameldowaniu

Załącznik IX – Status zarejestrowanego związku partnerskiego

Skrócone zaświadczenie o zameldowaniu

Załącznik X - Miejsce zamieszkania / zwykłego pobytu

Brak wpisu do rejestru karnego

Załącznik XI – Brak wpisu w rejestrze karnym

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Na stronie internetowej Link otworzy się w nowym okniehttp://www.justiz-dolmetscher.de/ dostępny jest ogólnonarodowy wykaz tłumaczy ustnych i pisemnych (prowadzony przez kraj związkowy Hesja), który ma szczegółową funkcję wyszukiwania (np. można wyszukiwać dane, wpisując kraj związkowy, sąd lub język). Do wykazu wprowadza się wyłącznie dane tłumaczy ustnych i pisemnych urzędowo mianowanych i przysięgłych. Pod tym adresem można również znaleźć właściwe organy.

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

W Republice Federalnej Niemiec do wydawania poświadczonych kopii uprawnione są wszystkie urzędy/organy, które sporządzają dokumenty urzędowe (np. urzędy stanu cywilnego, urzędy ds. zameldowania, sądy), oraz notariusze.

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Poświadczone kopie są opatrzone adnotacją stwierdzającą zgodność z oryginałem (np. w przypadku dokumentów sądowych i notarialnych), pieczęcią lub stemplem urzędu/organu wydającego i podpisem osoby poświadczającej [§ 42 ust. 1 ustawy o nadawaniu dokumentom charakteru urzędowego (Beurkundungsgesetz)]. Tłumaczenia uwierzytelnione opatrzone są stemplem/pieczęcią i podpisem tłumacza.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Poświadczone kopie są opatrzone adnotacją stwierdzającą zgodność z oryginałem (np. w przypadku dokumentów sądowych i notarialnych), pieczęcią lub stemplem urzędu/organu wydającego i podpisem osoby poświadczającej [§ 42 ust. 1 ustawy o nadawaniu dokumentom charakteru urzędowego (Beurkundungsgesetz)]. Tłumaczenia uwierzytelnione opatrzone są stemplem/pieczęcią i podpisem tłumacza.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 23/10/2019

Dokumenty urzędowe - Chorwacja


Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Republika Chorwacka przyjmuje dokumenty urzędowe wyłącznie w języku chorwackim, tzn. nie przyjmuje dokumentów urzędowych w innych językach urzędowych UE.

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Wykaz dokumentów urzędowych objętych zakresem rozporządzenia:

– akt urodzenia (rodni list) (załącznik I)

– akt zgonu (smrtni list) (załącznik III)

– akt małżeństwa (vjenčani list) (załącznik IV)

– zaświadczenie o stanie wolnym (potvrda o slobodnom bračnom stanju) (załącznik VI)

– zaświadczenie o związku partnerskim (potvrda o životnom partnerstvu) (załącznik VII)

– zaświadczenie o zamieszkaniu lub miejscu pobytu stałego (uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu) (załącznik X)

– zaświadczenie o braku wpisu w rejestrze karnym (potvrda o nepostojanju kaznene evidencije) (załącznik XI)

Uwaga: Dokumenty urzędowe, o których mowa w załącznikach I–VII, wydaje Ministerstwo Administracji (Ministarstvo uprave), te o których mowa w załączniku X, wydaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Ministarstvo unutarnjih poslova), natomiast dokumenty wymienione w załączniku XI wydaje Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministarstvo pravosuđa).

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Wykaz dokumentów urzędowych, do których można załączyć wielojęzyczne standardowe formularze jako tłumaczenie pomocnicze:

– akt urodzenia (załącznik I)

– akt zgonu (załącznik III)

– akt małżeństwa (załącznik IV)

– zaświadczenie o stanie wolnym (załącznik VI)

– zaświadczenie o związku partnerskim (załącznik VII)

– zaświadczenie o zamieszkaniu lub miejscu pobytu stałego (załącznik X)

– zaświadczenie o braku wpisu w rejestrze karnym (załącznik XI)

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Zgodnie z prawem chorwackim kwalifikacje do wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych mają tłumacze przysięgli.

Łącze do aktualnego wykazu tłumaczy przysięgłych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:

Link otworzy się w nowym okniehttps://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Pravo%20na%20pristup%20informacijama/Registri%20i%20baze%20podataka/Popis%20stalnih%20sudskih%20tumaca.pdf

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Zgodnie z prawem chorwackim kopie dokumentów urzędowych poświadczone za zgodność z oryginałem może sporządzać notariusz (javni bilježnici). Spis wykwalifikowanych notariuszy (Imenik javnih bilježnika) prowadzi Rada Administracyjna (Upravni odbor) Chorwackiej Izby Notarialnej (Hrvatska javnobilježnička komora). Jest on dostępny na stronie internetowej izby – Link otworzy się w nowym okniehttp://www.hjk.hr/Uredi

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem można zidentyfikować wzrokowo, ponieważ każdy taki dokument opatrzony jest pieczęcią tłumacza przysięgłego lub notariusza, wskazującą wyraźnie, że jest to tłumaczenie lub kopia.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Cechą szczególną kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem jest pieczęć notariusza, który ją sporządził.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 26/08/2019

Dokumenty urzędowe - Cypr


Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Języki grecki i angielski.

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Władze cypryjskie podają następujące przykładowe dokumenty:

Urodzenie: Akt urodzenia

Śmierć: Akt zgonu

Małżeństwo: Akt małżeństwa

Zdolność do zawarcia małżeństwa: Zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa

Zarejestrowany związek partnerski: Świadectwo zawarcia związku partnerskiego

Miejsce pobytu: Świadectwo stałego pobytu

Rozwiązanie zarejestrowanego związku partnerskiego: Świadectwo rejestracji wspólnej deklaracji rozwiązania związku partnerskiego

Brak wpisu do rejestru karnego Zaświadczenie o braku wpisu do rejestru karnego

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Akt urodzenia

Akt zgonu

Akt małżeństwa

Zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa

Świadectwo zawarcia związku partnerskiego

Świadectwo stałego pobytu

Zaświadczenie o braku wpisu do rejestru karnego

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Link otworzy się w nowym oknieRejestr tłumaczy przysięgłych przy Urzędzie Prasy i Informacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Departament Rejestru Cywilnego i Migracji

Akt urodzenia

Akt zgonu

Zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa

Świadectwo zawarcia związku partnerskiego

Świadectwo rejestracji wspólnej deklaracji rozwiązania związku partnerskiego

Okręgowe jednostki administracji (Επαρχιακές Διοικήσεις)

Akt urodzenia

Akt zgonu

Świadectwo stałego pobytu

Gminy

Akt małżeństwa

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Zgodnie z instrukcjami dla tłumaczy przysięgłych i opinii publicznej wydanymi przez Radę Tłumaczy Przysięgłych, organ odpowiedzialny za tłumaczenia urzędowe na terytorium Republiki Cypryjskiej, wszelkie dokumenty przedłożone tłumaczowi przysięgłemu do tłumaczenia muszą być oryginalne i należycie poświadczone. Tłumacz załącza kserokopię dokumentu przekazanego do tłumaczenia do przetłumaczonego tekstu, na którym widnieje podpis i pieczęć tłumacza.

Tłumacz przysięgły nie poświadcza autentyczności dokumentu przekazanego do tłumaczenia specjalną pieczęcią, ale przed przetłumaczeniem sprawdza dokument i jeśli uzna, że nie jest on oryginalny, nie podejmuje się tłumaczenia.

Tłumacz przysięgły poświadcza wyłącznie autentyczność własnego tłumaczenia, jeżeli zostanie poproszony o sporządzenie wiernej kopii oryginału tego tłumaczenia.

W przypadku tłumaczeń:

Prostokątna pieczęć elektroniczna z napisem „poprawne i dokładne tłumaczenie załączonego dokumentu”

Oryginalna pieczęć tłumacza przysięgłego, wydana mu przez Radę Tłumaczy Przysięgłych.

Oryginalny podpis tłumacza przysięgłego

Nazwisko tłumacza przysięgłego

Znaczek skarbowy (znaczek skarbowy o wartości 2 euro przykleja się nieco poza dolną częścią pieczęci; przybija się na nim pieczęć okrągłą, która go unieważnia).

W przypadku kopii tłumaczeń:

Oryginalna prostokątna pieczęć elektroniczna, na której widnieją słowa „wierna kopia przetłumaczonego dokumentu”

Oryginalna pieczęć tłumacza przysięgłego, wydana mu przez Radę Tłumaczy Przysięgłych.

Nazwisko i oryginalny podpis tłumacza przysięgłego

Znaczek skarbowy (znaczek skarbowy o wartości 2 euro przykleja się nieco poza dolną częścią pieczęci; przybija się na nim pieczęć okrągłą, która go unieważnia).

W przypadku poświadczonych dokumentów:

Pieczęcie (okrągłe) tłumacza przysięgłego mają kolor niebieski, a prostokątna pieczęć elektroniczna ma kolor czarny.

Znaczek skarbowy o wartości 2 euro przykleja się nieco poza dolną częścią pieczęci; przybija się na nim pieczęć okrągłą, która go unieważnia.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Pieczęcie (okrągłe) tłumacza przysięgłego mają kolor niebieski, a prostokątna pieczęć elektroniczna ma kolor czarny.

Znaczek skarbowy o wartości 2 euro przykleja się nieco poza dolną częścią pieczęci; przybija się na nim pieczęć okrągłą, która go unieważnia.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 24/10/2019

Dokumenty urzędowe - Łotwa


Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Język łotewski.

W niektórych przypadkach ściśle określonych w przepisach dopuszcza się możliwość sporządzenia dokumentu urzędowego w innym języku: na przykład ustawa o imigracji (Imigrācijas likums) stanowi, że dokumenty niezbędne do potwierdzenia otrzymanego zaproszenia lub przedłużenia zezwolenia na pobyt (np. zaświadczenie o niekaralności, odpisy dokumentów potwierdzających pokrewieństwo lub powinowactwo lub inne dokumenty wymagane zgodnie z ustawodawstwem łotewskim) można przedkładać w językach łotewskim, angielskim, francuskim, niemieckim lub rosyjskim.

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Urodzenie: akt urodzenia (dzimšanas apliecība) lub wyciąg z rejestru urodzeń (izziņa no dzimšanas reģistra) wydany przez Departament Rejestru Stanu Cywilnego (Dzimtsarakstu departaments) Ministerstwa Sprawiedliwości; akt urodzenia lub wyciąg z rejestru urodzeń wydany przez urząd stanu cywilnego (Dzimtsarakstu nodaļa) przy organie samorządu terytorialnego; wyciąg z rejestru ludności (izziņa no Iedzīvotāju reģistra) wydany przez Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde); akt urodzenia (oryginał lub odpis) lub wyciąg z rejestru ludności wydany przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą.

Pozostawanie osoby przy życiu: zaświadczenie wydane przez notariusza (zvērināts notārs); zaświadczenie wydane przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą.

Zgon: akt zgonu (miršanas apliecība) lub wyciąg z rejestru zgonów (izziņa no miršanas reģistra) wydany przez Departament Rejestru Stanu Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości; akt zgonu lub wyciąg z rejestru zgonów wydany przez urząd stanu cywilnego przy organie samorządu terytorialnego; wyciąg z rejestru ludności wydany przez Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji; akt zgonu (oryginał lub odpis) lub wyciąg z rejestru ludności wydany przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą.

Imię i nazwisko: decyzja o zmianie imienia lub nazwiska (lēmums par uzvārda maiņu un/vai vārda maiņu) wydana przez Departament Rejestru Stanu Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości; zaświadczenie wydane przez Departament Rejestru Stanu Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości; wyciąg z rejestru ludności wydany przez Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji; wyciąg z rejestru ludności wydany przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą.

Małżeństwo, w tym zdolność do zawarcia małżeństwa: akt małżeństwa (laulības apliecība) lub wyciąg z rejestru małżeństw (izziņa no laulības reģistra) wydany przez Departament Rejestru Stanu Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości; akt małżeństwa lub wyciąg z rejestru małżeństw wydany przez urząd stanu cywilnego przy organie samorządu terytorialnego; akt małżeństwa wydany przez duchownego jednego z wyznań wymienionych w kodeksie cywilnym (Civillikums); wyciąg z rejestru ludności wydany przez Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji; akt małżeństwa (oryginał lub odpis) lub wyciąg z rejestru ludności wydany przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą.

Na Łotwie nie wydaje się zaświadczeń potwierdzających zdolność osoby do zawarcia małżeństwa. Zamiast takiego zaświadczenia zainteresowana osoba może wystąpić o informacje na temat jej stanu cywilnego.

Rozwód lub unieważnienie małżeństwa: akt notarialny (notariāls akts) poświadczający rozwód (laulības šķiršanas apliecība); orzeczenie sądu (tiesas nolēmums); wyciąg z rejestru ludności wydany przez Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji; zaświadczenie wydane przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą; wyciąg z rejestru małżeństw potwierdzający rozwód, wydany przez Departament Rejestru Stany Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości; wyciąg z rejestru małżeństw potwierdzający rozwód, wydany przez urząd stanu cywilnego przy organie samorządu terytorialnego.

Pochodzenie dziecka: wyrok sądu; wyciąg z rejestru ludności wydany przez Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji; wyciąg z rejestru ludności wydany przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą.

Przysposobienie: orzeczenie sądu; wyciąg z rejestru ludności wydany przez Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji.

Miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu: wyciąg z rejestru ludności wydany przez Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji; wyciąg z rejestru ludności wydany przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą; wyciąg z rejestru ludności wydany przez organ samorządu terytorialnego.

Obywatelstwo: wyciąg z rejestru ludności wydany przez Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji; wyciąg z rejestru ludności wydany przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą.

Zaświadczenie o niekaralności: wyciąg z rejestru karnego (izziņa no sodu reģistra) wydany przez Centrum Informacyjne (Informācijas centrs) przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych; zaświadczenie wydane przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą.

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Urodzenie: akt urodzenia lub wyciąg z rejestru urodzeń wydany przez Departament Rejestru Stanu Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości; akt urodzenia lub wyciąg z rejestru urodzeń wydany przez urząd stanu cywilnego przy organie samorządu terytorialnego; wyciąg z rejestru ludności wydany przez Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji; akt urodzenia (oryginał lub odpis) lub wyciąg z rejestru ludności wydany przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą.

Pozostawanie osoby przy życiu: zaświadczenie wydane przez notariusza; zaświadczenie wydane przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą.

Zgon: akt zgonu lub wyciąg z rejestru zgonów wydany przez Departament Rejestru Stanu Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości; akt zgonu lub wyciąg z rejestru zgonów wydany przez urząd stanu cywilnego przy organie samorządu terytorialnego; wyciąg z rejestru ludności wydany przez Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji; akt zgonu (oryginał lub odpis) lub wyciąg z rejestru ludności wydany przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą.

Małżeństwo: akt małżeństwa lub wyciąg z rejestru małżeństw wydany przez Departament Rejestru Stanu Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości; akt małżeństwa lub wyciąg z rejestru małżeństw wydany przez urząd stanu cywilnego przy organie samorządu terytorialnego; akt małżeństwa wydany przez duchownego jednego z wyznań wymienionych w kodeksie cywilnym; wyciąg z rejestru ludności wydany przez Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji; akt małżeństwa (oryginał lub odpis) lub wyciąg z rejestru ludności wydany przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą.

Stan cywilny: wyciąg z rejestru ludności wydany przez Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji; wyciąg z rejestru ludności wydany przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą.

Miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu: wyciąg z rejestru ludności wydany przez Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji; wyciąg z rejestru ludności wydany przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą; wyciąg z rejestru ludności wydany przez organ samorządu terytorialnego.

Zaświadczenie o niekaralności: wyciąg z rejestru karnego wydany przez Centrum Informacyjne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych; zaświadczenie wydane przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą.

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Na Łotwie nie prowadzi się takich wykazów, ponieważ tłumaczenie może zostać poświadczone przez dowolną osobę fizyczną, która przyjmie na siebie odpowiedzialność za ewentualne błędy w tłumaczeniu zgodnie z procedurą przewidzianą w przepisach.

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Kopie dokumentów mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez notariuszy; z wyjątkiem sytuacji, w których zgodnie z prawem kopię musi poświadczyć za zgodność z oryginałem notariusz, jej prawidłowość może również poświadczyć zainteresowany organ (art. 6 Link otworzy się w nowym oknieustawy o mocy prawnej dokumentów).

Kopię dokumentu może również poświadczyć za zgodność z oryginałem osoba fizyczna, która sporządziła dany dokument. Osoba fizyczna może również poświadczyć kopię dokumentu za zgodność z oryginałem, jeżeli otrzymała ją od innej osoby fizycznej lub od organizacji, z wyjątkiem sytuacji, w których prawo wymaga uzyskania zgody autora dokumentu.

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Tłumacz poświadcza prawidłowość tłumaczenia na ostatniej stronie przetłumaczonego dokumentu, pod tekstem, w języku łotewskim. Tłumacz opatruje dokument zwrotem TULKOJUMS PAREIZS („wierne tłumaczenie”) zapisanym wersalikami, podaje swoje imię i nazwisko oraz indywidualny numer identyfikacyjny, zamieszcza swój podpis wraz z informacją o miejscu i dacie uwierzytelnienia tłumaczenia dokumentu (zob. Link otworzy się w nowym oknierozporządzenie Rady Ministrów nr 291 w sprawie procedur uwierzytelniania tłumaczeń dokumentów w języku urzędowym).

Podobne wymogi obowiązują w przypadku kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem (zob. kolejny punkt).

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

W prawym górnym rogu pierwszej strony dokumentu należy zamieścić zwrot KOPIJA („kopia”) zapisany wersalikami. Poświadczenie za zgodność z oryginałem obejmuje zwrot KOPIJA PAREIZA („kopia zgodna z oryginałem”) zapisany wersalikami; pełny oficjalny tytuł stanowiska zajmowanego przez urzędnika poświadczającego kopię za zgodność z oryginałem (uwzględniając pełną nazwę organizacji oraz, w stosownych przypadkach, inne informacje pozwalające jednoznacznie zidentyfikować daną osobę), osobisty podpis urzędnika oraz imię i nazwisko urzędnika zapisane w czytelny sposób, a także datę poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 17/10/2019

Dokumenty urzędowe - Litwa


Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Językiem urzędowym Republiki Litewskiej jest język litewski.

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Art. 24 ust. 1 lit. b):

a) akt urodzenia (wydany między 1 stycznia 1992 r. a 1 stycznia 2017 r.)

wyciąg potwierdzający wpis urodzenia do rejestru (wydany po 1 stycznia 2017 r.)

b) poświadczone notarialnie oświadczenie potwierdzające, że dana osoba pozostaje przy życiu i przebywa w określonym miejscu

zaświadczenie potwierdzające, że dana osoba pozostaje przy życiu i przebywa w określonym miejscu (wydane przez Zarząd Krajowej Kasy Ubezpieczeń Społecznych)

c) akt zgonu (wydany między 1 stycznia 1992 r. a 1 stycznia 2017 r.)

wyciąg potwierdzający wpis zgonu do rejestru (wydany po 1 stycznia 2017 r.)

d) zaświadczenie potwierdzające zmianę imienia, nazwiska lub obywatelstwa (wydane między 4 grudnia 2005 r. a 1 stycznia 2017 r.)

wyciąg potwierdzający zmianę lub uzupełnienie wpisu w rejestrze stanu cywilnego (wydany po 1 stycznia 2017 r.)

e) małżeństwo:

akt małżeństwa (wydany między 1 stycznia 1992 r. a 1 stycznia 2017 r.)

wyciąg potwierdzający wpis małżeństwa do rejestru (wydany po 1 stycznia 2017 r.)

zdolność do zawarcia małżeństwa:

zaświadczenie o braku przeszkód małżeńskich

zaświadczenie o stanie cywilnym wydane przez konsulat

zaświadczenie o stanie cywilnym

f) zaświadczenie o rozwodzie (wydane między 1 stycznia 1992 r. a 1 stycznia 2017 r.)

wyciąg potwierdzający wpis rozwodu do rejestru (wydany po 1 stycznia 2017 r.)

wyrok sądu w przedmiocie rozwodu lub unieważnienia małżeństwa

nie wydaje się żadnego dokumentu na potwierdzenie separacji

g) –

h) –

i) akt urodzenia (wydany między 1 stycznia 1992 r. a 1 stycznia 2017 r.)

wyciąg potwierdzający wpis urodzenia do rejestru (wydany po 1 stycznia 2017 r.)

poświadczony notarialnie wspólny wniosek ojca i matki dziecka o uznanie ojcostwa

wyrok sądu o ustaleniu macierzyństwa/ojcostwa

wyrok sądu o zaprzeczeniu ojcostwa/macierzyństwa

j) akt urodzenia (wydany między 1 stycznia 1992 r. a 1 stycznia 2017 r.)

wyciąg potwierdzający wpis urodzenia do rejestru (wydany po 1 stycznia 2017 r.)

wyrok sądu o przysposobieniu

k) zaświadczenie o oficjalnie zgłoszonym miejscu zamieszkania

zaświadczenie dotyczące danych osobowych pochodzących z rejestru ludności

l) paszport / dowód tożsamości

akt urodzenia (wydany między 1 stycznia 1992 r. a 1 stycznia 2017 r.)

wyciąg potwierdzający wpis urodzenia do rejestru (wydany po 1 stycznia 2017 r.)

postanowienia lub wyroki o nabyciu, utracie lub przywróceniu obywatelstwa

m) zaświadczenie zawierające informacje o danej osobie pochodzące z rejestru osób podejrzanych, oskarżonych i skazanych

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Art. 24 ust. 1 lit. c):

a) wyciąg potwierdzający wpis urodzenia do rejestru (wydany po 1 stycznia 2017 r.)

b) –

c) wyciąg potwierdzający wpis zgonu do rejestru (wydany po 1 stycznia 2017 r.)

d) –

e) wyciąg potwierdzający wpis małżeństwa do rejestru (wydany po 1 stycznia 2017 r.)

zaświadczenie o braku przeszkód małżeńskich

k) zaświadczenie o oficjalnie zgłoszonym miejscu zamieszkania

zaświadczenie dotyczące danych osobowych pochodzących z rejestru ludności

m) zaświadczenie zawierające informacje o danej osobie pochodzące z rejestru osób podejrzanych, oskarżonych i skazanych

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Na Litwie nie prowadzi się wykazu osób posiadających kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych.

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

– notariusze

– organy państwowe i gminne (w odniesieniu do kopii wydanych przez siebie dokumentów)

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Na Litwie nie wykonuje się tłumaczeń uwierzytelnionych. Nie ustanowiono również żadnych wymogów szczegółowych dotyczących tłumaczeń ani ich kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. W praktyce dokumenty są zazwyczaj tłumaczone przez biura tłumaczeń lub przez tłumaczy, dlatego też zamieszcza się na nich informację o tym, że zostały przetłumaczone przez określone biuro tłumaczeń lub przez określonego tłumacza. W konkretnych przypadkach tłumaczenie może zostać uwierzytelnione za pomocą podpisu tłumacza lub poprzez poświadczenie jego prawidłowości przez notariusza.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Jeżeli dokument został poświadczony przez organ państwowy lub gminny:

kopia dokumentu wydanego przez ten organ jest opatrzona znakiem poświadczenia zgodności zamieszczonym na jego ostatniej stronie, który zawiera sformułowanie „kopia poświadczona za zgodność z oryginałem” / „wyciąg poświadczony za zgodność z oryginałem” wraz z datą i nazwą stanowiska, podpisem, imieniem lub inicjałem imienia i nazwiskiem kierownika lub innego upoważnionego pracownika organu poświadczającego kopię lub wyciąg za zgodność z oryginałem.

W przypadku poświadczania autentyczności papierowej kopii dokumentu za pomocą narzędzi informatycznych znak poświadczenia zgodności stosowany przez osobę prawną upoważnioną do poświadczania kopii za zgodność z oryginałem zawiera sformułowanie „kopia poświadczona za zgodność z oryginałem”, nazwę osoby prawnej upoważnionej do jej poświadczenia oraz datę. Znak poświadczenia zgodności może zostać również naniesiony na dokument w postaci pieczęci.

W szablonie poświadczenia notarialnego zamieszcza się następujące informacje: datę wydania aktu notarialnego, nazwę kancelarii, w której pracuje notariusz sporządzający akt notarialny, imię i nazwisko notariusza, numer aktu notarialnego w rejestrze notarialnym, wysokość opłaty notarialnej za sporządzenie aktu notarialnego (jeżeli notariusz zrzekł się opłaty notarialnej, dokument należy opatrzyć sformułowaniem „zrzeczono się opłaty”), wysokość opłaty za sprawdzenie informacji w rejestrach państwowych, wysokość opłaty za dokonanie wpisu w rejestrach państwowych, wysokość opłaty za wszelkie inne usługi świadczone na żądanie klienta oraz podpis notariusza.

Treść oświadczenia potwierdzającego autentyczność kopii/wyciągu:

„___ _____________ 20_____ r.

Ja, _______________________________________________________________________, niniejszym poświadczam, że niniejszy dokument stanowi kopię przedstawionego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem.

Numer wpisu w rejestrze notarialnym: ________________________

Opłata notarialna: __________________________

Opłaty z tytułu innych usług świadczonych na żądanie klienta: _________________

Podpis notariusza”


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 23/08/2019

Dokumenty urzędowe - Węgry


Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Język węgierski.

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

a) urodzenie:

akt urodzenia

b) pozostawanie przy życiu:

poświadczenie pozostawania osoby przy życiu

c) zgon:

akt zgonu, orzeczenie sądu o uznaniu za zmarłego, orzeczenie sądu o stwierdzeniu zgonu

d) imię i nazwisko: zaświadczenie o zmianie imienia i nazwiska

e) małżeństwo, w tym zdolność do zawarcia małżeństwa oraz stan cywilny:

akt małżeństwa, zaświadczenie o stanie cywilnym

f) rozwód, separacja prawna lub unieważnienie małżeństwa:

orzeczenie sądu o rozwodzie, orzeczenie sądu o unieważnieniu małżeństwa, orzeczenie sądu o ważności małżeństwa, orzeczenie sądu o ustaleniu istnienia lub nieistnienia małżeństwa

g) zarejestrowany związek partnerski, w tym zdolność do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego i status związany z zarejestrowanym związkiem partnerskim:

zaświadczenie o zarejestrowanym związku partnerskim, zaświadczenie o stanie cywilnym

h) rozwiązanie zarejestrowanego związku partnerskiego, separacja prawna lub unieważnienie zarejestrowanego związku partnerskiego:

postanowienie o rozwiązaniu zarejestrowanego związku partnerskiego wydawane przez notariusza

i) pochodzenie dziecka:

akt urodzenia, wyrok sądu o ustaleniu ojcostwa, postanowienie lub wyrok sądu o zaprzeczeniu ojcostwa, wyrok sądu o ustaleniu macierzyństwa

j) przysposobienie:

postanowienie organu opiekuńczego o przysposobieniu, wyrok sądu o rozwiązaniu stosunku przysposobienia

k) miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu:

oficjalna karta pobytowa

l) obywatelstwo:

zaświadczenie o obywatelstwie

m) brak wpisu do rejestru karnego: wyciąg z rejestru karnego

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

1) akt urodzenia, akt zgonu, akt małżeństwa i akt zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego wydane po dniu 1 lipca 2014 r., o ile treść tych aktów nie zmieniła się od chwili wydania standardowego formularza

2) poświadczenie pozostawania osoby przy życiu

3) zaświadczenie o stanie cywilnym

4) oficjalna karta pobytowa

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Na Węgrzech za tłumaczenie uwierzytelnione uznaje się każde tłumaczenie wykonane przez organizację upoważnioną do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych.

Zgodnie z prawem węgierskim tłumaczenia uwierzytelnione może zasadniczo sporządzać wyłącznie Węgierski Urząd ds. Sporządzania Tłumaczeń i Poświadczeń (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. lub OFFI Zrt.).

Notariusze uprawnieni do sporządzania dokumentów w języku obcym mogą wykonywać tłumaczenia uwierzytelnione dokumentów urzędowych i załączników do tych dokumentów w tym języku, jeżeli poruszana w nich tematyka jest zgodna z ich kwalifikacjami, lub poświadczać prawidłowość tłumaczeń takich dokumentów. Notariuszy upoważnionych do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych i poświadczania prawidłowości takich tłumaczeń można znaleźć pod adresem: Link otworzy się w nowym okniehttps://start.mokk.hu/kozjegyzokereso.html?theme=dark#x.

Węgierski zawodowy urzędnik konsularny upoważniony przez ministra właściwego ds. zagranicznych do przeprowadzania określonych czynności notarialnych może sporządzić zaświadczenie konsularne w celu uwierzytelnienia tłumaczenia sporządzonego samodzielnie lub przez inną osobę.

Aktualny wykaz urzędników konsularnych upoważnionych do wydawania tego rodzaju zaświadczeń można znaleźć pod adresem: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulkepviseletek.

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Co do zasady każdy organ jest uprawniony do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem zgodnie ze swoim regulaminem i w zakresie swoich kompetencji.

Notariusze mogą wydać zaświadczenie poświadczające zgodność kopii z przedstawionym im dokumentem.

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Tłumaczenia uwierzytelnione sporządzone przez OFFI Zrt.:

A. Elementy stosowane od dnia 2 lipca 2018 r.:

1. OFFI sporządza tłumaczenia uwierzytelnione na papierze zabezpieczonym o wymiarach 210 x 297 mm, obwiedzionym wzorem giloszowym i zawierającym elementy, które można zobaczyć wyłącznie po kilkukrotnym powiększeniu oryginalnego rozmiaru dokumentu.

2. Tekst tłumaczenia znajduje się wewnątrz obwódki w kolorze bordowym, nad którą umieszcza się godło Węgier oraz nazwę i logo spółki. W pierwszym wierszu tekstu znajdującego się wewnątrz obwódki w kolorze bordowym oraz w wierszu znajdującym się nad klauzulą uwierzytelniającą umieszcza się niepowtarzalny kod pozwalający zidentyfikować dany dokument.

3. Tłumaczenie uwierzytelnione wydrukowane na oddzielnej kartce papieru spina się z tłumaczonym dokumentem urzędowym lub jego kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem za pomocą zszywacza, przy czym na zszywkę nakleja się prostokątną etykietę zabezpieczającą o wymiarach 30 x 25 mm zawierającą logo OFFI, pasek holograficzny i niepowtarzalny numer porządkowy. Etykieta ta stanowi kluczowy element uwierzytelnienia.

4. W przypadku tłumaczenia z języka obcego na język węgierski tłumaczenie opatruje się następującą klauzulą uwierzytelniającą w języku węgierskim:

„Węgierski Urząd ds. Tłumaczeń i Poświadczeń niniejszym poświadcza, że przedmiotowe tłumaczenie uwierzytelnione stanowi wierne tłumaczenie treści załączonego dokumentu.

Węgierski Urząd ds. Tłumaczeń i Poświadczeń nie odpowiada za autentyczność ani treść dokumentu, na podstawie którego sporządzono tłumaczenie”.

Poniżej umieszcza się informacje o miejscu i dacie sporządzenia tłumaczenia uwierzytelnionego, podpis odręczny złożony niebieskim tuszem, pieczęć z nazwą i sformułowanie „w imieniu dyrektora generalnego”.

W przypadku tłumaczenia na język obcy tłumaczenie opatruje się powyższą klauzulą uwierzytelniającą w odpowiednim języku.

B. Elementy stosowane do dnia 2 lipca 2018 r.:

Do dnia 2 lipca 2018 r. stosowano takie same elementy i klauzule uwierzytelniające jak te opisane w lit. A, z zastrzeżeniem następujących różnic:

1. Na odwrocie arkusza papieru zabezpieczonego, w jego prawym górnym rogu, umieszczony jest wydrukowany kod kreskowy i niepowtarzalny numer identyfikacyjny.

2. Tłumaczenie uwierzytelnione wydrukowane na oddzielnej kartce papieru jest spięte z tłumaczonym dokumentem urzędowym lub jego kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem za pomocą czerwono-biało-zielonego sznurka, którego końce są przytwierdzone do dokumentu za pomocą poświadczonej etykiety OFFI, na której odciśnięta jest urzędowa pieczęć OFFI w taki sposób, aby nie można było rozdzielić dokumentów bez uszkodzenia etykiety.

3. W przypadku tłumaczenia z języka obcego na język węgierski pod znajdującą się na tłumaczeniu klauzulą uwierzytelniającą w języku węgierskim umieszczone są informacje o miejscu i dacie sporządzenia tłumaczenia uwierzytelnionego, podpis odręczny złożony niebieskim tuszem oraz sformułowanie „w imieniu dyrektora generalnego”.

3. Elementy tłumaczeń uwierzytelnionych wykonywanych przez OFFI w formie elektronicznej

Wygląd tłumaczenia i tekst zamieszczony na pieczęci uwierzytelniającej są takie same jak w wersji papierowej.

Tłumaczenie uwierzytelnione sporządzone przez OFFI jest przechowywane (w formacie .es3 lub .dossize) w folderze, który zawiera również oryginalny plik przekazany do tłumaczenia. Poza tłumaczeniem uwierzytelnionym w formie elektronicznej opatrzonym podpisem elektronicznym i pieczęcią OFFI w formie elektronicznej (w formacie .pdf) oryginalny plik przekazany do tłumaczenia, który jest przechowywany w folderze, również pozostaje autentyczny.

Oryginalny plik oraz plik zawierający tłumaczenie umieszcza się w folderze w taki sposób, aby rozdzielenie tych plików skutkowało zniszczeniem poświadczenia – w ten sposób powiązane ze sobą pliki pozostają trwale „połączone”.

Elektroniczny certyfikat uwierzytelniający stanowi gwarancję, że tłumaczenie zostało sporządzone przez OFFI Zrt., że treść plików nie była zmieniana od chwili przyznania tego certyfikatu oraz że treść sporządzonego tłumaczenia odpowiada treści tekstu przekazanego do tłumaczenia.

Tłumaczenia uwierzytelnione sporządzane przez notariuszy:

Tłumaczenia uwierzytelnione sporządzone przez notariuszy można zidentyfikować na podstawie sygnatury sprawy notarialnej. Tłumaczenie musi zostać sporządzone na oryginale lub do niego załączone. Notariusze poświadczają tłumaczenie oryginału, zamieszczając klauzulę uwierzytelniającą na końcu tłumaczenia.


Tłumaczenia uwierzytelnione sporządzane przez zawodowych urzędników konsularnych:

Tłumaczenie musi zostać sporządzone na oryginale lub do niego załączone oraz opatrzone klauzulą uwierzytelniającą. Ponadto na końcu tłumaczenia należy zamieścić klauzulę poświadczającą, że tłumaczenie wiernie oddaje treść oryginału.

Jeżeli zawodowy urzędnik konsularny załącza tłumaczenie do oryginału, musi użyć czerwono-biało-zielonego sznurka przymocowanego za pomocą białej, okrągłej, samoprzylepnej etykiety, po której obydwu stronach odciska się numerowaną pieczęć przedstawicielstwa dyplomatycznego.

Brzmienie klauzuli uwierzytelniającej jest następujące:

Niniejszym poświadczam, że przedstawione mi / sporządzone przeze mnie tłumaczenie wiernie oddaje treść załączonego dokumentu w języku ……………………………………………………………………………..-----------------------------------

Klient uiścił opłatę konsularną w wysokości ....................................................
Sygnatura sprawy: …………………………………………………………………………..

Sporządzono dnia: ……………………….………………………………………………………….

pieczęć

podpis

Powyższa klauzula może również przyjąć inną formę, pod warunkiem że nie można jej oddzielić od oryginału lub tłumaczenia oraz pod warunkiem że zawiera następujące obowiązkowe elementy:

a) oznaczenie języka obcego, w którym sporządzono tłumaczony dokument,

b) podkreślenie odpowiedniego wariantu we frazie „przedstawione mi / sporządzone przeze mnie tłumaczenie”, w zależności od tego, czy urzędnik konsularny uwierzytelnia prawidłowość tłumaczenia, które mu przedstawiono, czy też sporządził tłumaczenie samodzielnie,

c) kwotę uiszczonej opłaty konsularnej,

d) sygnaturę sprawy,

e) datę,

f) odcisk numerowanej pieczęci przedstawicielstwa dyplomatycznego,

g) podpis zawodowego urzędnika konsularnego,

h) wskazanie jego/jej uprawnień do występowania w charakterze zawodowego urzędnika konsularnego.

Jeżeli chodzi o format zapisu daty, rok i dzień należy również zapisać słownie w nawiasach.

Klauzula ma najczęściej postać pieczęci odciskanej na dokumencie lub na oddzielnej karcie, którą należy trwale spoić z oryginałem lub tłumaczeniem.

W stosownych przypadkach dopuszcza się również możliwość sporządzenia zaświadczenia konsularnego w języku obcym zawierającego opisane powyżej elementy, jeżeli organy państwa przyjmującego wyrażą na to zgodę.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Kopie poświadczone za zgodność z oryginałem sporządzane przez notariusza:

Notariusz może poświadczyć kopię dokumentu za zgodność z oryginałem, jeżeli dokument, na podstawie którego wykonano kopię, jest czytelny. Notariusz porównuje kopię z oryginalnym dokumentem i poświadcza, że odpowiada ona oryginałowi, umieszczając na niej klauzulę poświadczającą.

Klauzula poświadczająca musi wskazywać:

a) że kopia została sporządzona na podstawie oryginału lub na podstawie jego oficjalnego duplikatu bądź oficjalnej kopii,

b) czy na dokumencie przekazanym do poświadczenia widniała pieczęć potwierdzająca uiszczenie opłaty skarbowej,

c) czy kopia zawiera jedynie część oryginalnego dokumentu,

d) czy na oryginale widoczne są jakiekolwiek zmiany, uszkodzenia lub inne elementy mogące wzbudzać wątpliwości.

Wspomniane zasady stosuje się odpowiednio przy poświadczaniu kopii lub wyciągu w postaci elektronicznej sporządzonych pod nadzorem notariusza na podstawie dokumentu lub elektronicznej bazy danych, a także przy poświadczaniu kopii lub wyciągu w postaci papierowej sporządzonych na podstawie dokumentu elektronicznego. Notariusz podpisuje kopię lub wyciąg w formie elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Duplikat dokumentu w formie elektronicznej lub kopia dokumentu w formie elektronicznej poświadczona za zgodność z oryginałem nie muszą zostać opatrzone klauzulą poświadczającą, jeżeli zostały sporządzone na podstawie nieuszkodzonego dokumentu w postaci papierowej lub na podstawie dokumentu notarialnego w postaci elektronicznej i jeżeli zawierają pełny dokument, kwalifikowany podpis elektroniczny notariusza i znacznik czasu.

Kopie poświadczone za zgodność z oryginałem sporządzane przez sąd:

Sporządzona przez sąd kopia dokumentu przedstawionego sądowi lub sporządzona wcześniej kopia dokumentu przedłożona sądowi do poświadczenia musi zawierać następujące elementy:

a) sformułowanie „kopia poświadczona za zgodność z oryginałem”,

b) podpis osoby, która sporządziła kopię,

c) pieczęć sądu,

d) datę i godzinę sporządzenia kopii.

Jeżeli akta sprawy są dostępne w postaci dokumentu elektronicznego, powyższe zasady należy również stosować przy sporządzaniu kopii papierowej na podstawie wydruku dokumentu elektronicznego. W przypadku wniosku o wydanie papierowej kopii postanowienia sądu sporządzonego w wersji elektronicznej kopia taka musi zawierać znacznik czasu i podpis elektroniczny, jakimi opatrzono dokument elektroniczny, a także wskazywać osobę, której podpis elektroniczny widnieje na dokumencie elektronicznym.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 02/09/2019

Dokumenty urzędowe - Austria


Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Niemiecki

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Orzeczenia, decyzje, zaświadczenia i rozstrzygnięcia sądów lub prokuratury

Ponadto w rozumieniu art. 2 ust. 1 następujące dokumenty urzędowe:

a) akt urodzenia, skrócony akt urodzenia,

c) akt zgonu, skrócony akt zgonu,

d) decyzja o zmianie nazwiska,

e) akt małżeństwa, zaświadczenie o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego, skrócony akt małżeństwa lub skrócone zaświadczenie o zarejestrowanym związku partnerskim,

f) wyrok rozwodowy, orzeczenie o unieważnieniu małżeństwa (Aufhebungsbeschluss lub gerichtliche Nichtigerklärung),

g) zaświadczenie o zarejestrowanym związku partnerskim, zaświadczenie o zdolności do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego, skrócony akt małżeństwa lub skrócone zaświadczenie o zarejestrowanym związku partnerskim,

h) orzeczenie o unieważnieniu zarejestrowanego związku partnerskiego (Aufhebungsbeschluss lub gerichtliche Nichtigerklärung),

k) zaświadczenie o zameldowaniu,

l) zaświadczenie o obywatelstwie,

m) zaświadczenie o niekaralności.

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

W obszarze austriackiej administracji wielojęzyczne formularze mogą zostać dołączone do następujących dokumentów urzędowych (zgodnie z art. 7 ust. 1):

a) aktu urodzenia, skróconego aktu urodzenia,

c) aktu zgonu, skróconego aktu zgonu,

e) aktu małżeństwa, zaświadczenia o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego, skróconego aktu małżeństwa lub skróconego zaświadczenia o zarejestrowanym związku partnerskim

g) zaświadczenia o zarejestrowanym związku partnerskim, zaświadczenia o zdolności do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego, skróconego aktu małżeństwa lub skróconego zaświadczenia o zarejestrowanym związku partnerskim

W dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w Austrii nie stosuje się żadnych wielojęzycznych formularzy.

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Tłumaczenia uwierzytelnione w Austrii mogą wykonywać osoby wpisane w wykazie ustnych tłumaczy przysięgłych zatwierdzonych przez sąd (Gerichstdolmetscherliste). Ten stale aktualizowany wykaz jest dostępny na następującej stronie internetowej:

Link otworzy się w nowym okniehttp://sdgliste.justiz.gv.at/

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Poświadczony odpis (poświadczona kopia) jest potwierdzeniem zgodności z oryginałem

dokonywanym przez urzędnika, któremu przysługuje przymiot zaufania publicznego (np. notariusza),

przez sąd okręgowy lub

przez organ wydający (nie we wszystkich przypadkach i nie przez każdy organ).

W dziedzinie wymiaru sprawiedliwości poświadczone kopie mogą być wydawane w Austrii przez

a) sądy (których wykaz dostępny jest na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Konstytucji, Reform, Deregulacji i Sprawiedliwości: Link otworzy się w nowym okniehttps://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/8ab4a8a422985de30122a90e378661ef.de.html)

oraz

b) notariuszy, (których wykaz dostępny jest na stronie austriackiej Izby Notarialnej: Link otworzy się w nowym okniehttps://www.notar.at/de/).

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

- Wykonywanie tłumaczeń uwierzytelnionych:

Zgodnie z § 190 ust. 1 ustawy o postępowaniu nieprocesowym (Außerstreitgesetz) ustny tłumacz przysięgły zatwierdzony przez sąd musi poświadczyć zgodność tłumaczenia z oryginałem przez dodanie daty tłumaczenia, podpisu i pieczęci tłumacza [§ 14 i § 8 ust. 5 ustawy o biegłych i tłumaczach (Sachverständigen- und Dolmetschergesetz)].

Dalsze informacje o takim poświadczeniu można znaleźć na stronie internetowej austriackiego związku tłumaczy przysięgłych zatwierdzonych przez sąd. Link otworzy się w nowym okniehttps://www.gerichtsdolmetscher.at/Menu/Nutzliche-Informationen/BeglaubigteUebersetzungen

- Wydawanie poświadczonych kopii przez sądy:

Sąd poświadcza poprzez adnotację zgodność przedstawionych mu

1. dokumentów w formie papierowej z ich elektronicznym lub innym odpisem (kopią) lub

2. dokumentów elektronicznych z ich papierowym wydrukiem,

które są dla sądu wyraźnie czytelne stosownie do jego wyposażenia technicznego.

Adnotację umieszcza się zgodnie z wnioskiem na odpisie w formie papierowej, który został sporządzony lub dokładnie sprawdzony przez sąd, na innej papierowej kopii dokumentu w formie papierowej, na odpisie elektronicznego dokumentu w formie papierowej sporządzonym przez sąd (poświadczony odpis w formie papierowej) lub – stosownie do możliwości technicznych i osobowych – na elektronicznym odpisie dokumentu w formie papierowej (poświadczony odpis elektroniczny)

W poświadczeniu należy każdorazowo podać

1. miejsce i datę poświadczenia,

2. czy przedstawiony dokument jest dokumentem w formie papierowej czy elektronicznej, czy jest oryginałem, odpisem, inną kopią lub wydrukiem,

3. czy kopia, odpis lub wydruk przedstawia cały dokumenty czy tylko jego część.

W przypadku gdy następujące informacje nie wynikają wyraźnie z kopii, odpisu lub wydruku, należy również podać,

1. czy i jakimi podpisami, elementami zabezpieczającymi lub pieczęciami opatrzony jest dokument,

2. ewentualnie, czy jest podarty lub budzi obawy pod względem swojej zewnętrznej formy,

3. ewentualnie, czy jego części zostały zmienione, przekreślone, włączone lub dopisane na marginesie.

- Wystawianie poświadczonych kopii przez notariuszy:

Poświadczenia zgodności odpisu w formie papierowej, elektronicznej lub wydruku w formie papierowej z dokumentem dokonuje notariusz, pod warunkiem że może wyraźnie odczytać ten dokument. W celu poświadczenia zgodności elektronicznej, fotomechanicznej lub wyprodukowanej w podobny sposób kopii dokumentu, planu, obrazu lub grafiki itp. wystarczy, że kopia zostanie sporządzona pod nadzorem notariusza. W przypadku gdy kopia nie przedstawia całej strony, należy oznakować na niej pominięcia. To samo odnosi się do papierowych kopii dokumentów elektronicznych.

Notariusz musi starannie porównać odpis (kopię) z dokumentem i poświadczyć zgodność na papierowym odpisie (kopii) lub na wydruku papierowym lub dodać oznaczenia poświadczenia elektronicznego odpisu.

Klauzula poświadczająca musi dodatkowo zawierać następujące informacje:

1. czy przedstawiony dokument jest dokumentem w formie papierowej czy elektronicznej, czy jest oryginałem, odpisem, kopią lub wydrukiem,

2. czy i jakimi podpisami, elementami zabezpieczającymi lub pieczęciami opatrzony jest dokument,

3. czy odpis (kopia) lub wydruk przedstawia cały dokumenty czy tylko jego część, a jeżeli tak, to którą,

4. ewentualnie, czy okazany dokument jest podarty lub budzi obawy pod względem swojej zewnętrznej formy,

5. ewentualnie, czy jego części zostały zmienione, przekreślone, włączone lub dodane na marginesie. Informacje, o których mowa w pkt 2 i 5, nie są konieczne, gdy kopia została wyprodukowana w sposób fotomechaniczny lub podobny i podane informacje są widoczne na kopii.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Zob. pkt f).


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 18/10/2019

Dokumenty urzędowe - Polska


Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Język polski.

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

1) odpis skrócony aktu urodzenia;

2) odpis zupełny aktu urodzenia;

3) orzeczenie sądu o ustaleniu treści aktu stanu cywilnego;

4) poświadczenie pozostawania osoby przy życiu;

5) odpis skrócony aktu zgonu;

6) odpis zupełny aktu zgonu;

7) orzeczenie sądu o uznaniu za zmarłego;

8) orzeczenie sądu o uchyleniu postanowienia o uznaniu za zmarłego;

9) orzeczenie sądu o stwierdzeniu zgonu;

10) orzeczenie sądu o uchyleniu postanowienia o stwierdzeniu zgonu;

11) decyzja kierownika urzędu stanu cywilnego o zmianie imienia i nazwiska;

12) odpis skrócony aktu małżeństwa;

13) odpis zupełny aktu małżeństwa;

14) zaświadczenie o stanie cywilnym;

15) zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo;

16) orzeczenie sądu o zezwoleniu na zawarcie małżeństwa kobiecie niemającej ukończonych lat osiemnastu;

17) orzeczenie sądu o zezwoleniu na zawarcie małżeństwa osobie dotkniętej chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym oraz osobom powinowatym w linii prostej;

18) orzeczenie sądu o ustaleniu istnienia małżeństwa;

19) orzeczenie sądu o ustaleniu nieistnienia małżeństwa;

20) orzeczenie sądu o rozwodzie;

21) orzeczenie sądu o separacji;

22) orzeczenie sądu o zniesieniu separacji;

23) orzeczenie sądu o unieważnieniu małżeństwa;

24) orzeczenie sądu o przysposobieniu;

25) orzeczenie sądu o rozwiązaniu przysposobienia;

26) orzeczenie sądu o ustaleniu ojcostwa;

27) orzeczenie sądu o ustaleniu macierzyństwa;

28) orzeczenie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa;

29) orzeczenie sądu o zaprzeczeniu macierzyństwa;

30) orzeczenie sądu o ustaleniu bezskuteczności uznania dziecka;

31) orzeczenie sądu o unieważnieniu uznania dziecka;

32) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały;

33) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy;

34) poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu;

35) decyzja w sprawie o uznanie za obywatela polskiego;

36) decyzja w sprawie o przywrócenie obywatelstwa polskiego;

37) decyzja w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego;

38) decyzja w sprawie o uznanie za repatrianta;

39) zaświadczenie o niekaralności osoby, wydane z Krajowego Rejestru Karnego na wniosek tej osoby;

40) zaświadczenie wydawane przez gminę obywatelowi polskiemu mającemu miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, który wyraził wolę głosowania lub kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego lub w wyborach lokalnych w państwie członkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania, na warunkach określonych odpowiednio w dyrektywie 93/109/WE z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiającej szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami (Dz. Urz. UE L 329 z 30.12.1993, str. 34) i dyrektywie Rady 94/80/WE z dnia 19 grudnia 1994 r. ustanawiającej szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami (Dz. Urz. UE L 368 z 31.12.1994, str. 38).

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

1) odpis skrócony aktu urodzenia,

2) odpis skrócony aktu małżeństwa,

3) odpis skrócony aktu zgonu,

4) zaświadczenie o stanie cywilnym,

5) zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,

6) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały,

7) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy,

8) poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu,

9) poświadczenie pozostawania osoby przy życiu,

10) zaświadczenie o niekaralności osoby, wydane z Krajowego Rejestru Karnego na wniosek tej osoby

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

W Rzeczpospolitej Polskiej osobami upoważnionymi do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych są tłumacze przysięgli wpisani na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Lista jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Link otworzy się w nowym okniehttps://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html).

Powyższe wynika z przepisów ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1505).

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

W Rzeczypospolitej Polskiej, organami uprawnionymi do poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem są notariusze. Powyższe wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 oraz z 2018 r. poz. 398,723 i 1496).

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

a) cechy tłumaczenia uwierzytelnionego to: na dokumencie zawierającym tłumaczenie tłumacz umieszcza pieczęć zawierająca w otoku imię i nazwisko tłumacza, a w środku wskazanie języka, w zakresie którego ma on uprawnienia, oraz pozycje na liście tłumaczy przysięgłych. Na wszystkich poświadczonych tłumaczeniach wymienia się również pozycję, pod którą tłumaczenie są odnotowywane w repertorium. Ponadto na tłumaczeniu tłumacz zamieszcza informację czy tłumaczenie zostało sporządzone z oryginału, czy z tłumaczenia, czy z odpisu oraz czy tłumaczenie lub odpis jest poświadczony i przez kogo.

b) cechy kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem – notarialne poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem stanowi klauzulę zamieszczaną w formie pieczątki albo nadruku komputerowego, na przedkładanym dokumencie lub na oddzielnej karcie. Jeżeli poświadczenie dokonane jest na oddzielnej karcie musi być ona trwale spojona z dokumentem, umieszczona za tym dokumentem, a nie przed nim, a na złączeniu tych kart powinna być zamieszczona pieczęć urzędowa notariusza. Klauzula może być umieszczona również na tej samej kartce co kopia dokumentu, w sposób nie budzący żadnych wątpliwości co do odrębności jej tekstu od dokumentu. Jeżeli poświadczany dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki, uszkodzenia) notariusz stwierdza to w poświadczeniu. Każde poświadczenie powinno zawierać datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, oznaczenie kancelarii, podpis notariusza i jego pieczęć, a na żądanie – również godzinę dokonania czynności.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Cechy kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem – notarialne poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem stanowi klauzulę zamieszczaną w formie pieczątki albo nadruku komputerowego, na przedkładanym dokumencie lub na oddzielnej karcie. Jeżeli poświadczenie dokonane jest na oddzielnej karcie musi być ona trwale spojona z dokumentem, umieszczona za tym dokumentem, a nie przed nim, a na złączeniu tych kart powinna być zamieszczona pieczęć urzędowa notariusza.Klauzula może być umieszczona również na tej samej kartce co kopia dokumentu, w sposób nie budzący żadnych wątpliwości co do odrębności jej tekstu od dokumentu. Jeżeli poświadczany dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki, uszkodzenia) notariusz stwierdza to w poświadczeniu. Każde poświadczenie powinno zawierać datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, oznaczenie kancelarii, podpis notariusza i jego pieczęć, a na żądanie – również godzinę dokonania czynności.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 27/03/2019

Dokumenty urzędowe - Finlandia


Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Języki fiński i szwedzki.

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Dokumenty urzędowe wchodzące w zakres rozporządzenia obejmują wyciągi z Systemu Informacji o Ludności, dokumenty dotyczące stanu cywilnego wydawane przez parafie, wyciągi z rejestru karnego o braku wpisu do rejestru karnego oraz, w niektórych okolicznościach, wyroki sądowe.

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Finlandia wprowadziła wszystkie wielojęzyczne standardowe formularze, z wyjątkiem załącznika VIII (zdolność do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego). Z wyjątkiem załącznika XI (brak wpisu do rejestru karnego) wszystkie te formularze zawierają tytuły rubryk właściwe dla poszczególnych krajów.

Do formularza można załączać wyciągi z Systemu Informacji o Ludności zawierające informacje o urodzeniu, osobie żyjącej, osobie zmarłej, małżeństwie, zarejestrowanym związku partnerskim, miejscu zamieszkania i miejscu pobytu stałego. Można również do niego załączyć zaświadczenie o prawie, zgodnie z prawem fińskim, do zawarcia małżeństwa w zagranicznym urzędzie. Załączyć można też wyciąg z rejestru karnego wskazujący na brak wpisu do rejestru karnego.

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

W Finlandii funkcjonuje system tłumaczy przysięgłych zarządzany przez radę egzaminacyjną, działającą we współpracy z Krajową Agencją ds. Edukacji. Rada ta prowadzi bazę danych tłumaczy przysięgłych: Link otworzy się w nowym okniehttp://www03.oph.fi/kaantajat/

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Kopie poświadczone za zgodność z oryginałem sporządza notariusz. Notariusze są urzędnikami urzędów stanu cywilnego (maistraatti). Na Wyspach Alandzkich notariusze prowadzą działalność pod zwierzchnictwem miejscowego Departamentu Stanu.

Dane kontaktowe urzędów stanu cywilnego:

Strona w języku angielskim: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.maistraatti.fi/en/List-of-local-register-offices/

Strona w języku fińskim: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.maistraatti.fi/fi/Kaikki-maistraatit/

Ponadto określone zadania notariuszy, w tym sporządzanie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, pełnią przedstawicielstwa Finlandii za granicą.

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem jest opatrzona podpisem tłumacza przysięgłego. Tłumacza można zweryfikować, sprawdzając jego nazwisko we wspomnianym wyżej rejestrze tłumaczy przysięgłych.

Kopie poświadczone za zgodność z oryginałem sporządzone przez notariusza pracującego w urzędzie stanu cywilnego można rozpoznać po okrągłej pieczęci z lwem w środku. Zawierają one również podpis i nazwisko notariusza.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Zob. informacje powyżej.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 14/10/2019

Dokumenty urzędowe - Szwecja


Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Język szwedzki.

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Orientacyjny wykaz dokumentów krajowych

 1. Urodzenie
  Wyciąg z rejestru, urodzenie
 2. Pozostawanie osoby przy życiu
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o miejscu zamieszkania (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 3. Zgon
  Wyciąg z rejestru, zgon
  Szwedzki Urząd Podatkowy (Skatteverket) wydaje również zaświadczenie do celów kremacji lub pochówku, którego uzyskanie jest konieczne, aby można było dokonać kremacji lub pochówku. Stosuje się również międzynarodowy dokument laissez-passer do celów transportu zwłok do krajów nordyckich lub z tych krajów. Urząd Podatkowy wydaje ponadto akt zgonu i raport dla krewnych, którego głównym celem jest dostarczenie informacji o zmarłym i wszelkich osobach bliskich zmarłego.
 4. Imię i nazwisko
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o imieniu i nazwisku (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 5. Małżeństwo
  Wyciąg z rejestru, małżeństwo
  Zaświadczenie potwierdzające zawarcie małżeństwa
 6. Zdolność do zawarcia małżeństwa
  Zaświadczenie o braku przeszkód małżeńskich
  Akt małżeństwa
 7. Małżeństwo (stan cywilny)
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o stanie cywilnym (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 8. Zarejestrowany związek partnerski
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o statusie związku partnerskiego (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 9. Związek partnerski (status związku partnerskiego)
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o statusie związku partnerskiego (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 10. Pochodzenie dziecka
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o pochodzeniu dziecka (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 11. Przysposobienie
  Nie dotyczy
 12. Miejsce zamieszkania
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o miejscu zamieszkania (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 13. Obywatelstwo
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o obywatelstwie (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 14. Zaświadczenie o niekaralności
  Wyciąg z rejestru karnego prowadzonego przez policję wydany zgodnie z § 9 ust. 2 ustawy o rejestrze karnym (1998:620) w celu jego przedstawienia organowi zagranicznemu w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie prawa pobytu, prawa podjęcia pracy, prawa osiedlenia się lub innego prawa, jeżeli możliwość nabycia przez wnioskodawcę stosownego prawa w państwie trzecim jest uzależniona od przedstawienia takiego wyciągu.

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Orientacyjny wykaz dokumentów krajowych:

 1. Urodzenie
  Wyciąg z rejestru, urodzenie
 2. Pozostawanie osoby przy życiu
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o miejscu zamieszkania (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 3. Zgon
  Wyciąg z rejestru, zgon
  Szwedzki Urząd Podatkowy (Skatteverket) wydaje również zaświadczenie do celów kremacji lub pochówku, którego uzyskanie jest konieczne, aby można było dokonać kremacji lub pochówku. Stosuje się również międzynarodowy dokument laissez-passer do celów transportu zwłok do krajów nordyckich lub z tych krajów. Urząd Podatkowy wydaje ponadto akt zgonu i raport dla krewnych, którego głównym celem jest dostarczenie informacji o zmarłym i wszelkich osobach bliskich zmarłego.
 4. Imię i nazwisko
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o imieniu i nazwisku (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 5. Małżeństwo
  Wyciąg z rejestru, małżeństwo
  Zaświadczenie potwierdzające zawarcie małżeństwa
 6. Zdolność do zawarcia małżeństwa
  Zaświadczenie o braku przeszkód małżeńskich
  Akt małżeństwa
 7. Małżeństwo (stan cywilny)
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o stanie cywilnym (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 8. Zarejestrowany związek partnerski
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o statusie związku partnerskiego (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 9. Związek partnerski (status związku partnerskiego)
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o statusie związku partnerskiego (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 10. Pochodzenie dziecka
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o pochodzeniu dziecka (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 11. Przysposobienie
  Nie dotyczy
 12. Miejsce zamieszkania
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o miejscu zamieszkania (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 13. Obywatelstwo
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o obywatelstwie (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 14. Zaświadczenie o niekaralności
  Wyciąg z rejestru karnego prowadzonego przez policję wydany zgodnie z § 9 ust. 2 ustawy o rejestrze karnym (1998:620) w celu jego przedstawienia organowi zagranicznemu w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie prawa pobytu, prawa podjęcia pracy, prawa osiedlenia się lub innego prawa, jeżeli możliwość nabycia przez wnioskodawcę stosownego prawa w państwie trzecim jest uzależniona od przedstawienia takiego wyciągu.

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Tłumacze przysięgli – Link otworzy się w nowym okniehttps://www.kammarkollegiet.se/oversattare

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Nie jest możliwe przedstawienie orientacyjnego wykazu takich organów z uwagi na brak przepisów szczególnych dotyczących uprawnień organów do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Uprawnienie do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przysługuje notariuszom, a organy nie są notariuszami.

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Tłumaczenia uwierzytelnione muszą być opatrzone pieczęcią. Uprawnienie do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przysługuje notariuszom. Dokumenty poświadczone przez notariusza są z reguły opatrzone imieniem i nazwiskiem notariusza dokonującego poświadczenia oraz zawierają informacje o miejscu i dacie ich poświadczenia. Można je również opatrzyć pieczęcią. Zamieszczenie informacji o miejscu może zapewnić możliwość zweryfikowania, czy dana osoba została należycie powołana do pełnienia funkcji notariusza. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać od rady administracyjnej hrabstwa, w którym dany notariusz prowadzi działalność (w którym znajduje się jego siedziba statutowa).

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Dokumenty poświadczone przez notariusza są z reguły opatrzone imieniem i nazwiskiem notariusza dokonującego poświadczenia oraz zawierają informacje o miejscu i dacie ich poświadczenia. Można je również opatrzyć pieczęcią.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 22/08/2019