Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Veřejné listiny - Finsko


Čl. 24 odst. 1 písm. a) - jazyky, v nichž členský stát přijímá veřejné listiny, jež mají být předkládány jeho orgánům podle čl. 6 odst. 1 písm. a)

Čl. 24 odst. 1 písm. b) - orientační seznam veřejných listin, na něž se vztahuje toto nařízení

Čl. 24 odst. 1 písm. c) - seznam veřejných listin, k nimž mohou být přiloženy vícejazyčné standardní formuláře jako vhodná pomůcka pro překlad

Čl. 24 odst. 1 písm. d) - seznam osob oprávněných v souladu s vnitrostátními právními předpisy k vyhotovování ověřených překladů, pokud takový seznam existuje

Čl. 24 odst. 1 písm. e) - orientační seznam druhů orgánů, které jsou podle vnitrostátního práva zmocněny k vyhotovování ověřených kopií

Čl. 24 odst. 1 písm. f) - informace o způsobech, jimiž lze identifikovat ověřené překlady a ověřené kopie

Čl. 24 odst. 1 písm. g) - informace o zvláštních charakteristikách ověřených kopií

Čl. 24 odst. 1 písm. a) - jazyky, v nichž členský stát přijímá veřejné listiny, jež mají být předkládány jeho orgánům podle čl. 6 odst. 1 písm. a)

Finština a švédština.

Čl. 24 odst. 1 písm. b) - orientační seznam veřejných listin, na něž se vztahuje toto nařízení

Veřejné listiny, které spadají do oblasti působnosti nařízení, zahrnují výpisy z registru obyvatel, potvrzení o osobním stavu vydané farním úřadem, výpisy potvrzující neexistenci záznamu v rejstříku trestů a v některých případech také rozhodnutí soudu.

Čl. 24 odst. 1 písm. c) - seznam veřejných listin, k nimž mohou být přiloženy vícejazyčné standardní formuláře jako vhodná pomůcka pro překlad

Finsko zavedlo všechny vícejazyčné standardní formuláře kromě přílohy VIII (způsobilost ke vstupu do registrovaného partnerství). S výjimkou přílohy XI (neexistence záznamu v rejstříku trestů) obsahují všechny tyto formuláře položky specifické pro danou zemi.

K standardnímu formuláři lze připojit výpisy z registru obyvatel s podrobnými údaji o narození, žijících osobách, úmrtí, sňatcích, registrovaných partnerstvích, bydlišti a pobytu. Rovněž lze připojit osvědčení, jímž se potvrzuje, že podle finského práva je možné uzavřít manželství před zahraničním orgánem. Připojit lze také výpis o neexistenci záznamu v rejstříku trestů.

Čl. 24 odst. 1 písm. d) - seznam osob oprávněných v souladu s vnitrostátními právními předpisy k vyhotovování ověřených překladů, pokud takový seznam existuje

Ve Finsku existuje systém akreditovaných překladatelů, který spravuje zkušební komise spolupracující s finskou národní agenturou pro vzdělávání. Zkušební komise vede databázi akreditovaných překladatelů: Odkaz se otevře v novém okně.http://www03.oph.fi/kaantajat/

Čl. 24 odst. 1 písm. e) - orientační seznam druhů orgánů, které jsou podle vnitrostátního práva zmocněny k vyhotovování ověřených kopií

Upozorňujeme, že výchozí finština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Ověřené kopie vyhotovují notáři. Notáři jsou úředníky rejstříkových úřadů. V provincii Ålandy působí notáři v rámci ústředního správního orgánu této provincie.

Kontaktní údaje rejstříkových úřadů:

Internetové stránky v angličtině: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.maistraatti.fi/en/List-of-local-register-offices/

Internetové stránky ve finštině: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.maistraatti.fi/fi/Kaikki-maistraatit/

Kromě toho mohou některé notářské úkony provádět finská zastoupení v zahraničí, která rovněž vydávají ověřené kopie.

Čl. 24 odst. 1 písm. f) - informace o způsobech, jimiž lze identifikovat ověřené překlady a ověřené kopie

Upozorňujeme, že výchozí finština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Ověřená kopie je opatřena podpisem akreditovaného překladatele. Akreditaci překladatele lze zkontrolovat podle výše uvedeného seznamu akreditovaných překladatelů.

Ověřené kopie vydané notáři, kteří pracují v rejstříkových úřadech, se vyznačují kulatým razítkem, v jejichž středu je znak lva. Rovněž nesou podpis a jméno notáře.

Čl. 24 odst. 1 písm. g) - informace o zvláštních charakteristikách ověřených kopií

Viz výše.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 28/09/2020