Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Avalikud dokumendid - Soome


Artikli 24 lõike 1 punkt a - keeled, mida liikmesriik aktsepteerib artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt oma ametiasutustele esitatavate avalike dokumentide puhul

Artikli 24 lõike 1 punkt b - käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate avalike dokumentide näitlik loetelu

Artikli 24 lõike 1 punkt c - avalike dokumentide loetelu, millele võib asjakohase tõlkimisabivahendina lisada mitmekeelsed standardvormid

Artikli 24 lõike 1 punkt d - nende isikute nimekiri, kes on liikmesriigi õiguse kohaselt kvalifitseeritud tegema kinnitatud tõlkeid, kui selline nimekiri on olemas

Artikli 24 lõike 1 punkt e - mis tüüpi ametiasutused on volitatud riigisisese õiguse alusel väljastama kinnitatud ärakirju (näitlik loetelu)

Artikli 24 lõike 1 punkt f - teave selle kohta, mil viisil saab kinnitatud tõlked ja kinnitatud ärakirjad ära tunda

Artikli 24 lõike 1 punkt g - teave kinnitatud ärakirjade erijoonte kohta

Artikli 24 lõike 1 punkt a - keeled, mida liikmesriik aktsepteerib artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt oma ametiasutustele esitatavate avalike dokumentide puhul

Soome ja rootsi keel

Artikli 24 lõike 1 punkt b - käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate avalike dokumentide näitlik loetelu

Määruse kohaldamisalasse kuuluvad näiteks rahvastikuteabe süsteemi väljavõtted, koguduste välja antud perekonnaseisudokumendid, karistusregistri väljavõte karistusregistrikande puudumise kohta ning mõnel juhul ka kohtuotsused.

Artikli 24 lõike 1 punkt c - avalike dokumentide loetelu, millele võib asjakohase tõlkimisabivahendina lisada mitmekeelsed standardvormid

Soomes kasutatakse kõiki mitmekeelseid standardvorme peale VIII lisa (registreeritud koosellu astumise võime). Kõik peale XI lisa (karistusregistrikande puudumine) sisaldavad riigipõhiste kannete pealkirju.

Standardvormi võib lisada rahvastikuteabe süsteemi väljavõtetele, mis puudutavad sündi, elusolekut, surma, abielu, registreeritud kooselu või elu- ja viibimiskohta. Standardvormile võib lisada ka tõendi Soome seaduse kohase õiguse kohta abielluda välisriigi ametiasutuses. Lisaks võib selle standardvormi lisada karistusregistri väljavõttele karistusregistrikande puudumise kohta.

Artikli 24 lõike 1 punkt d - nende isikute nimekiri, kes on liikmesriigi õiguse kohaselt kvalifitseeritud tegema kinnitatud tõlkeid, kui selline nimekiri on olemas

Soomes on sertifitseeritud tõlkijate süsteem, mida haldab Soome riikliku haridusametiga koostööd tegev eksamikomisjon. Eksamikomisjon peab sertifitseeritud tõlkijate registrit: Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www03.oph.fi/kaantajat/

Artikli 24 lõike 1 punkt e - mis tüüpi ametiasutused on volitatud riigisisese õiguse alusel väljastama kinnitatud ärakirju (näitlik loetelu)

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje soome keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Kinnitatud ärakirju annavad välja notarid. Notarid on magistraadi ametnikud. Ahvenamaa maakonnas tegutsevad notarid Ahvenamaa valitsusasutuses.

Magistraatide kontaktandmed:

ingliskeelne veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.maistraatti.fi/en/List-of-local-register-offices/;

soomekeelne veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.maistraatti.fi/fi/Kaikki-maistraatit/.

Lisaks tehakse Soome välisesindustes teatavaid notaritoiminguid ja nad annavad välja ka kinnitatud ärakirju.

Artikli 24 lõike 1 punkt f - teave selle kohta, mil viisil saab kinnitatud tõlked ja kinnitatud ärakirjad ära tunda

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje soome keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Kinnitatud ärakiri kannab sertifitseeritud tõlkija allkirja. Tõlkijat võib kontrollida eespool nimetatud sertifitseeritud tõlkijate registrist.

Magistraadis töötava notari välja antud kinnitatud ärakirja tunneb ära ümmarguse templi järgi, mille keskel on lõvivapp. Lisaks on kinnitatud ärakirjal notari allkiri ja nimi.

Artikli 24 lõike 1 punkt g - teave kinnitatud ärakirjade erijoonte kohta

Vaadake eelmist punkti.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 28/09/2020