Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Veřejné listiny - Slovensko


Čl. 24 odst. 1 písm. a) - jazyky, v nichž členský stát přijímá veřejné listiny, jež mají být předkládány jeho orgánům podle čl. 6 odst. 1 písm. a)

Čl. 24 odst. 1 písm. b) - orientační seznam veřejných listin, na něž se vztahuje toto nařízení

Čl. 24 odst. 1 písm. c) - seznam veřejných listin, k nimž mohou být přiloženy vícejazyčné standardní formuláře jako vhodná pomůcka pro překlad

Čl. 24 odst. 1 písm. d) - seznam osob oprávněných v souladu s vnitrostátními právními předpisy k vyhotovování ověřených překladů, pokud takový seznam existuje

Čl. 24 odst. 1 písm. e) - orientační seznam druhů orgánů, které jsou podle vnitrostátního práva zmocněny k vyhotovování ověřených kopií

Čl. 24 odst. 1 písm. f) - informace o způsobech, jimiž lze identifikovat ověřené překlady a ověřené kopie

Čl. 24 odst. 1 písm. g) - informace o zvláštních charakteristikách ověřených kopií

Čl. 24 odst. 1 písm. a) - jazyky, v nichž členský stát přijímá veřejné listiny, jež mají být předkládány jeho orgánům podle čl. 6 odst. 1 písm. a)

Slovenština a pro účely čl. 6 odst.1 písm. a) je přípustná i čeština.

Čl. 24 odst. 1 písm. b) - orientační seznam veřejných listin, na něž se vztahuje toto nařízení

Rodný list, oddací list, úmrtní list, potvrzení o změně jména a příjmení, rozhodnutí o změně jména a příjmení, protokol o určení otcovství, rozsudek o jménu, rozsudek o rozvodu, rozsudek o prohlášení manželství za neplatné, rozsudek o povolení uzavřít manželství nezletilé osobě, rozsudek o určení otcovství/mateřství, rozsudek o osvojení, rozsudek o prohlášení za mrtvého, potvrzení o pobytu občanů Slovenské republiky, potvrzení o pobytu cizinců, osvědčení o státní příslušnosti Slovenské republiky (vydává se pouze v listinné podobě), výpis z rejstříku trestů.

Čl. 24 odst. 1 písm. c) - seznam veřejných listin, k nimž mohou být přiloženy vícejazyčné standardní formuláře jako vhodná pomůcka pro překlad

Rodný list, oddací list, úmrtní list, rozsudek o prohlášení za mrtvého, rozsudek o povolení uzavřít manželství nezletilé osobě, rozsudek o rozvodu, rozsudek o prohlášení manželství za neplatné, potvrzení o pobytu občanů Slovenské republiky, výpis z rejstříku trestů.

Čl. 24 odst. 1 písm. d) - seznam osob oprávněných v souladu s vnitrostátními právními předpisy k vyhotovování ověřených překladů, pokud takový seznam existuje

Seznam překladatelů je dostupný na stránce Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky.

Čl. 24 odst. 1 písm. e) - orientační seznam druhů orgánů, které jsou podle vnitrostátního práva zmocněny k vyhotovování ověřených kopií

Notáři a notářští kandidáti:

– notáři – na stránce Odkaz se otevře v novém okně.Notářské komory Slovenské republiky (vyhledávání možné vedle slovenštiny i v angličtině, němčině, francouzštině a maďarštině),

– notářští kandidáti – neexistuje samostatný seznam, pracují pod hlavičkou notáře.

Čl. 24 odst. 1 písm. f) - informace o způsobech, jimiž lze identifikovat ověřené překlady a ověřené kopie

A) Ověřené překlady:

i. Ověřené překlady vyhotovené překladatelem uvedeným na seznamu překladatelů obsahují překladatelskou doložku, která má podle § 23 odst. 4 zákona č. 382/2004 Sb. obsahovat identifikační údaje překladatele, označení odborné oblasti, v níž je překladatel oprávněn vykonávat úkony překladatelské činnosti, pořadové číslo překladu, pod kterým je úkon překladatelské činnosti zapsán v deníku, a prohlášení překladatele o tom, že si je vědom následků vědomě nepravdivého překladu. Ověřené překlady lze identifikovat pomocí dvanáctimístného čísla úkonu na stránce Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky.

ii. Ověřené překlady vyhotovuje nebo ověřuje diplomatická mise a konzulární úřad ve smyslu § 14e odst. 1 písm. d) zákona č. 151/2010 Sb., jedná-li se o překlad listiny vydané cizím státem za účelem konzulárních funkcí do slovenštiny. Vyhotovení nebo ověření takového překladu může zaměstnanec diplomatické mise nebo zaměstnanec konzulárního úřadu odmítnout, jestliže jazyk, v němž je listina vyhotovená, dostatečně neovládá.

B) Ověřené opisy:

i. Ověřené opisy vyhotovené notářem a notářským koncipientem obsahují ověřovací doložku, jež má podle § 57 odst. 2 zákona č. 323/1992 Sb. obsahovat:

a) zda se opis doslovně shoduje s listinou, z níž byl vyhotoven, a zda je tato listina originálem či ověřeným opisem, a z kolika listů se skládá;

b) počet listů, jež opis obsahuje;

c) zda se jedná o opis úplný nebo částečný;

d) údaj, zda jsou v předložené listině změny, doplnění, vsuvky nebo škrty, jež by mohly snížit její hodnověrnost;

e) údaj, zda na opisu byly provedeny opravy neshod s předloženou listinou;

f) místo a datum vydání;

g) podpis ověřujícího notáře nebo jím pověřeného zaměstnance a otisk úředního razítka notáře.

ii. Ověřené opisy vyhotovené zastupitelskými úřady Slovenské republiky obsahují ověřovací doložku (ve slovenštině), jež musí být podle § 14e odst. 2 zákona č. 151/2010 Sb. opatřena otiskem kulatého úředního razítka diplomatické mise nebo konzulárního úřadu se státním znakem o průměru 36 mm a podpisem pověřeného zaměstnance diplomatické mise nebo pověřeného zaměstnance konzulárního úřadu. Tvoří-li ověřovanou listinu dva nebo více listů, musí být spojeny provázkem, jehož volné konce jsou překryté nálepkou a opatřené otiskem úředního razítka diplomatické mise nebo konzulárního úřadu.

Náležitosti ověřovací doložky podle § 14e odst. 1 písm. a) zákona č. 151/2010 Sb. pro ověření shody opisu nebo kopie listiny s předloženým originálem:

a) pořadové číslo, pod kterým je ověření zapsáno do zvláštního rejstříku;

b) údaj, že opis nebo kopie listiny se shoduje s předloženou listinou;

c) počet listů a stran, jež opis nebo kopie listiny obsahuje, a údaj o tom, zda

se jedná o úplný opis listiny nebo částečný opis listiny, či o kopii listiny;

d) místo a datum vydání ověření;

e) výše správního poplatku podle zvláštního předpisu,10 a)

f) jméno a příjmení, funkce a podpis zaměstnance, který ověření vydal.

Vzor ověřovací doložky:

Číslo .................. Poplatek ...............

Tímto se potvrzuje, že tato úplná

(částečná) fotokopie/opis o ........

stranách se shoduje s předloženým

originálem o .....................................

stranách.

Nesrovnalosti, opravy ......................

V......................... dne .......................

LS .....................................................

iii. Ověřené opisy vyhotovené obvodními úřady a obcemi obsahují ověřovací doložku, jež má podle § 7 odst. 2 zákona č. 599/2001 Sb. obsahovat:

a) údaj, že opis nebo kopie listiny souhlasí s předloženou listinou;

b) počet listů a stran, jež opis nebo kopie obsahuje;

c) pořadové číslo, pod kterým je ověření zapsáno v ověřovací knize;

d) místo a datum ověření a v případě potřeby i hodinu, kdy byla listina předložena.

Upozorňujeme, že v souladu s § 5 zákona č. 599/2001 Sb. obvodní úřady a obce neprovádějí ověřené opisy, které mají být použity v zahraničí.

Čl. 24 odst. 1 písm. g) - informace o zvláštních charakteristikách ověřených kopií

Ověřené opisy (resp. fotokopie) nemají kromě ověřovací doložky notáře či notářského kandidáta zvláštní prvky.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 09/11/2020