Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Formuláre verejných listín - Slovensko


Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Slovenčina a pre potreby článku 6 ods.1 písm. a/ je prípustná aj čeština.

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

Rodný list, sobášny list, úmrtný list, potvrdenie o zmene mena a priezviska, rozhodnutie o zmene mena a priezviska, zápisnica o určení otcovstva, rozsudok o mene, rozsudok o rozvode, rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné, rozsudok o povolení uzavrieť manželstvo maloletému, rozsudok o určení otcovstva/materstva, rozsudok o osvojení, rozsudok o vyhlásení za mŕtveho, potvrdenie o pobyte občanov Slovenskej republiky, potvrdenie o pobyte cudzincov, osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky (vydáva sa len v listinnej podobe), výpis z registra trestov.

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

Rodný list, sobášny list, úmrtný list, rozsudok o vyhlásení za mŕtveho, rozsudok o povolení uzavrieť manželstvo maloletému, rozsudok o rozvode, rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné, potvrdenie o pobyte občanov Slovenskej republiky, výpis z registra trestov.

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

Zoznam prekladateľov je dostupný na na stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

Notári a notárski kandidáti:

- notári - na stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneNotárskej Komory Slovenskej republiky (vyhľadávanie možné okrem slovenčiny aj v angličtine, nemčine, francúzštine a maďarčine);

- notárski kandidáti - nemajú samostatný zoznam, pracujú pod hlavičkou notára.

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

A) Osvedčené preklady:

i. Osvedčené preklady vyhotovené prekladateľom zapísaným v zozname prekladateľov obsahujú prekladateľskú doložku, ktorá má v zmysle § 23 ods. 4 zákona č. 382/2004 Z. z. obsahovať identifikačné údaje prekladateľa, označenie odboru, v ktorom je prekladateľ oprávnený vykonávať úkony prekladateľskej činnosti, poradové číslo prekladu, pod ktorým je úkon prekladateľskej činnosti zapísaný v denníku a vyhlásenie prekladateľa o tom, že si je vedomý následkov vedome nepravdivého prekladu. Osvedčené preklady možno identifikovať prostredníctvom dvanásť miestneho čísla úkonu na stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

ii. Osvedčené preklady vyhotovuje alebo osvedčuje diplomatická misia a konzulárny úrad v zmysle § 14e ods. 1 písm. d) zákona č. 151/2010 Z. z. ak ide o preklad listiny vydanej cudzím štátom na účely konzulárnych funkcií do štátneho jazyka. Vyhotovenie alebo osvedčenie takéhoto prekladu môže zamestnanec diplomatickej misie alebo zamestnanec konzulárneho úradu odmietnuť, ak jazyk, v ktorom je listina vyhotovená, dostatočne neovláda.

B) Osvedčené odpisy:

i. Osvedčené odpisy vyhotovené notárom a notárskym koncipientom obsahujú osvedčovaciu doložku, ktorá má v zmysle § 57 ods. 2 zákona č. 323/1992 Zb. obsahovať:

a) či odpis súhlasí doslovne s listinou, z ktorej bol vyhotovený, a či táto listina je originálom alebo osvedčeným odpisom, a z koľkých listov alebo hárkov sa skladá,

b) počet listov alebo hárkov, ktoré odpis obsahuje,

c) či ide o odpis úplný alebo čiastočný,

d) údaj, či sú v predloženej listine zmeny, doplnky, vsuvky alebo škrty, ktoré by mohli oslabiť jej hodnovernosť,

e) údaj, či boli na odpise vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou,

f) miesto a dátum vydania,

g) podpis osvedčujúceho notára alebo ním povereného zamestnanca a odtlačok úradnej pečiatky notára.

ii. Osvedčené odpisy vyhotovené zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky obsahujú osvedčovaciu doložku (v štátnom jazyku), ktorá musí byť v zmysle § 14e ods. 2 zákona č. 151/2010 Z. z. opatrená odtlačkom okrúhlej úradnej pečiatky diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu so štátnym znakom, ktorá má priemer 36 mm a podpisom povereného zamestnanca diplomatickej misie alebo povereného zamestnanca konzulárneho úradu. Ak osvedčovanú listinu tvoria dva listy alebo viac listov, tieto sú spojené šnúrou, ktorej voľné konce sa prekryjú nálepkou a opatria odtlačkom úradnej pečiatky diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu.

Náležitosti osvedčovacej doložky podľa § 14e ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2010 Z. z. pre osvedčenie zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženým originálom:

a) poradové číslo, pod ktorým je osvedčenie zapísané v osobitnej evidencii,

b) údaj, že odpis alebo kópia listiny sa zhoduje s predloženou listinou,

c) počet listov a strán, ktoré odpis alebo kópia listiny obsahuje a údaj o tom, či

ide o úplný odpis listiny alebo čiastočný odpis listiny, alebo o kópiu listiny,

d) miesto a dátum vykonania osvedčenia,

e) výška správneho poplatku podľa osobitného predpisu,10a)

f) meno a priezvisko, funkcia a podpis zamestnanca, ktorý osvedčenie vykonal.

Vzor osvedčovacej doložky:

Číslo .................. Poplatok ...............

Potvrdzuje sa, že táto úplná

(čiastočná) fotokópia/odpis o ........

stranách sa zhoduje s predloženým

originálom o .....................................

stranách.

Nezrovnalosti, opravy ......................

V......................... dňa .......................

LS .....................................................

iii. Osvedčené odpisy vyhotovené obvodnými úradmi a obcami obsahujú osvedčovaciu doložku, ktorá má v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 599/2001 Z. z. obsahovať :

a) údaj, že odpis alebo kópia listiny súhlasí s predloženou listinou,

b) počet listov a strán, ktoré odpis alebo kópia obsahuje,

c) poradové číslo, pod ktorým je osvedčenie zapísané v osvedčovacej knihe,

d) miesto a dátum osvedčenia, a ak je to potrebné, aj hodinu, kedy bola listina predložená.

Upozorňujeme, že v zmysle § 5 zákona č. 599/2001 Z. z. obvodné úrady a obce nevykonajú osvedčené odpisy, ktoré sa majú použiť v cudzine.

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

Osvedčené odpisy (resp. fotokópie) nemajú osobitné prvky okrem osvedčovacej doložky notára alebo notárskeho kandidáta.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 09/11/2020