Публикуване на официални съобщения

Информация относно публикуването в интернет на официални съобщения от държавите от ЕС


Под официални съобщения се разбират официални съдебни и правителствени съобщения, които нямат законодателен характер и не съдържат правно обвързващи правила от друго естество и които се публикуват в електронна форма в държавни вестници и/или официални вестници.

Много държави от ЕС предоставят достъп до официалните си съобщения в интернет. Съществуват обаче различия между държавите по отношение на правната уредба и практиките, определящи как това се извършва в действителност. С цел подобряване на достъпа до тези публикации настоящият раздел предоставя информация относно начина, по който всяка държава от ЕС публикува официалните си съобщения в интернет.

Съдържанието на националните страници отразява положението в конкретната държава от ЕС.

Моля, изберете флага на съответната държава, за да получите подробна информация за нея.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 15/05/2018

Публикуване на официални съобщения - Дания


На кои уебсайтове се публикуват официалните съобщения?

Официалните съобщения се поместват в Държавен вестник (Statstidende) и се публикуват на Връзката отваря нов прозорецhttps://statstidende.dk/.

До 14 октомври 2005 г. Държавен вестник се издаваше и на хартия.

Какви видове съобщения се публикуват?

В Държавен вестник се публикуват определени задължителни съобщения с правни последици за гражданите, предприятията и органите, както и някои незадължителни съобщения.
Наред с другото, се публикуват и съобщенията за наследственото имущество на починали лица (напр. съобщения за кредитори), за имуществото на обявени в несъстоятелност лица (напр. съдебни решения за обявяване в несъстоятелност), за преобразуване на дружества, съдебни заповеди и подобни съдебни призовки, продажби по съдебна заповед, както и за избори и референдуми.

Съобщенията на кои организации се публикуват?

Публикуват се съобщения от съдилища, адвокати, държавни институции и частни предприятия.

Безплатен ли е достъпът до официалните съобщения?

Достъпът както до еднократните, така и до постоянните търсения е безплатен (вж. по-долу).

Какъв вид търсения могат да се извършват?

Има три варианта за търсене:

 • Търсене по номер на съобщение.
 • Обикновено търсене: по свободен текст (напр. по вид съобщение или име на лицето, за което се отнася) заедно с дата или период на съобщението.
 • Разширено търсене: с ограничение на категорията на съобщението (напр. „Наследствени имущества“ или „Продажби по съдебна заповед“ и свързана с нея подкатегория) и търсене по различни критерии в зависимост от избраната категория (напр. име, личен регистрационен номер или регистрационен номер на дружество и/или адрес на лицето, за което се отнася съобщението, или на лицето, което е поместило известието).

След период от една година не могат да се използват имена или други данни за самоличност като критерий за търсене на съобщения, съдържащи лични данни, които при други обстоятелства се смятат за поверителни.
Всички съобщения се изтриват от statstidende.dk след 5 години.

От коя дата официалните съобщения са на разположение в електронен вид?

Държавен вестник се публикува в електронен вид от 2000 г. От 15 октомври 2005 г. Държавен вестник се издава само в електронен вид.

Могат ли търсенията да се запазват и да се изпращат известия, когато са изпълнени всички критерии?

Постоянните търсения могат да се настройват. Това е безплатно, но за него се изисква потребителска регистрация. По принцип могат да се настройват до 25 постоянни търсения.
Съобщенията, които отговарят на постоянното търсене, се изпращат по електронна поща във формат html в деня на публикуването им.
Освен това има възможност за абониране за дневния брой на Държавен вестник в pdf формат. В дните, в които излиза Държавен вестник, се изпраща съобщение по електронна поща с броя за деня в pdf формат.

Достъпни ли са безплатно официалните съобщения като данни със свободен достъп? Ако е така, къде може да се намери хранилището и/или техническа информация?

Всеки може да отвори данни със свободен достъп чрез търсене тип REST на Връзката отваря нов прозорецhttps://statstidende.dk. В момента тече работа по подобряване на техническите показатели на Държавен вестник. Затова имайте предвид, че се разглежда въпросът дали тази възможност трябва да продължи да се предлага.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 30/10/2018

Публикуване на официални съобщения - Германия


На кои уебсайтове се публикуват официалните съобщения?

Тъй като Германия е федерална държава, отделните провинции носят отговорност да публикуват официалните си съобщения. За целта те са създали собствени уеб страници. Връзките към някои от тях са публикувани на Връзката отваря нов прозорецпортала на федералното правителство и на провинциите относно правосъдието (Justizportal des Bundes und der Länder) . Следната информация е свързана само с публикациите на федералното правителство:

Публикация Обхват на публикацията
Връзката отваря нов прозорецФедерален държавен вестник (Bundesgesetzblatt) Само електронно копие на официалното печатно издание
Връзката отваря нов прозорецФедерален вестник (Bundesanzeiger)

Официален раздел; Раздел „Правосъдие“
(само в електронен вид)

Връзката отваря нов прозорецВестник на Федералната данъчна служба (Bundessteuerblatt) Печатно издание и в електронен вид
Връзката отваря нов прозорецСъвместен министерски вестник (Gemeinsames Ministerialblatt) Печатно издание и в електронен вид
Връзката отваря нов прозорецВестник на Министерството на транспорта (Verkehrsblatt) Печатно издание и в електронен вид

Какви видове съобщения се публикуват?

Публикация Видове съобщения
Федерален държавен вестник Закони, международни договори, наредби, съобщения, разпореждания, известия и определени решения на Федералния конституционен съд (Bundesverfassungsgericht)
Федерален вестник Наредби, други официални съобщения, тръжни процедури, насоки и съдебни известия. Съдебните известия представляват публикации на съда относно регистъра на съдебните спорове съгласно Закона за прецедентните дела, свързани с дялови инвеститори (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz), публични уведомления, наказателни дела, призовки на лица и покани за представяне на документи, решения за отстраняване от участие, анулиране на ценни книжа и други решения, призовки за трети страни, известия за обявяване в несъстоятелност, производства по несъстоятелност, както и относно регистъра на анонимните произведения и произведенията, публикувани под псевдоним.
Вестник на Федералната данъчна служба Правни разпоредби и административни заповеди, свързани с данъчното облагане, решения на Федералния финансов съд (Bundesfinanzhof).
Съвместен министерски вестник Правни разпоредби и административни заповеди, свързани с данъчното облагане, решения на Федералния финансов съд (Bundesfinanzhof).
Вестник на Министерството на транспорта Официални разпоредби относно транспорта, покани за представяне на липсващи документи за собственост и регистрационни документи за превозни средства.

Съобщенията на кои организации се публикуват?

Публикация Издаващ орган
Федерален държавен вестник Федерални органи
Федерален вестник Федерални органи и органи на провинции, съдилища и прокурори
Вестник на Федералната данъчна служба Федерално министерство на финансите и най-висшите данъчните служби на провинциите
Съвместен министерски вестник Всички федерални министерства, изброени на началната страница
Вестник на Министерството на транспорта Всички федерални министерства, регулаторни органи на провинциите

Безплатен ли е достъпът до официалните съобщения?

Публикация Безплатен достъп
Федерален държавен вестник Да (само за четене)
Федерален вестник Да
Вестник на Федералната данъчна служба Отчасти (без най-новите и без по-стари публикации)
Съвместен министерски вестник Само съдържанията
Вестник на Министерството на транспорта Само заглавията на официалните съобщения (изисква се заплащане на такса за достъп до съдържанието)

Какъв вид търсения могат да се извършват?

Публикация Видове търсения
Федерален държавен вестник

Безплатно: не се предлага

Срещу такса:
Търсене по пълен текст, цитат, заглавие, съкращение, дата на броя, година на обнародване и част

Федерален вестник Срок, част, дата на публикуване, вид публикация, издаващ орган/съд (административни и съдебни раздели); референтен номер, заглавие (официален раздел); номер на досие (раздел „Правосъдие“).
Вестник на Федералната данъчна служба Вид данък, вид документ, поредица правила, дата, номер на досие, номер на документа, провинция, предмет/основен принцип, референтен номер.
Съвместен министерски вестник Брой, номер на страница, година и пълно търсене по текст
Вестник на Министерството на транспорта Сфера, заглавие, думи за търсене, дата, номер на наредба

От коя дата официалните съобщения са на разположение в електронен вид?

Публикация Дата на предоставяне
Федерален държавен вестник

От 1998 г. електронният вариант на раздел 1 на Федералния държавен вестник се предоставя едновременно с печатния вариант; електронният вариант на раздел 2 на Федералния държавен вестник се предоставя едновременно с печатното издание от 1999 г.

Може да се извършва търсене на всички издания, публикувани след 23 май 1949 г.

Федерален вестник

Отделни публикации след 30 август 2002 г.
Всички публикации след 1 април 2012 г.

Вестник на Федералната данъчна служба Възможност за търсене на броеве, публикувани след 1992 г.
Съвместен министерски вестник Възможност за търсене на броеве, публикувани след 1950 г.
Вестник на Министерството на транспорта Възможност за търсене на броеве, публикувани след 1947 г.

Могат ли търсенията да се запазват и да се изпращат известия, когато са изпълнени всички критерии?

Публикация Автоматично търсене Данни с отворен достъп
Федерален държавен вестник Не Не
Федерален вестник Само като информационна услуга срещу такса Не
Вестник на Федералната данъчна служба Не Не
Съвместен министерски вестник Не, само датата на публикуване за следващия брой Не
Вестник на Министерството на транспорта Не Не

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 30/10/2018

Публикуване на официални съобщения - Естония


На кои уебсайтове се публикуват официалните съобщения?

Важните публични съобщения се публикуват на уебсайта за официални съобщения Ametlikud Teadaanded („Официални съобщения“). В някои случаи законодателството изисква съобщенията да се публикуват във вестници.

Официалното онлайн издание Ametlikud Teadaanded се публикува само в електронен вид от 1 юли 2003 г. То представлява и база от данни, част от националната информационна система. Ametlikud Teadaanded се предлага безплатно на Връзката отваря нов прозорецhttps://www.ametlikudteadaanded.ee/.

Какви видове съобщения се публикуват?

Известия, покани и съобщения, които трябва да се публикуват по закон или съгласно наредба на правителството на Републиката или съгласно министерска наредба.

На Ametlikud Teadaanded се публикуват два вида съобщения:

 1. Съобщения, предназначени за информация на конкретно лице, които, с цел защита на неприкосновеността на личния живот, не могат да се използват многократно. Публикуването на такива съобщения в Ametlikud Teadaanded е предмет на ограничение във времето, както и на ограничение на достъпа след премахване на публикацията. Изискванията за повторна употреба не важат за този вид съобщения.
 2. Съобщения, които имат за цел да информират всички лица и които трябва да могат да се използват повторно в машинночетим формат.

Съобщенията на кои организации се публикуват?

В Ametlikud Teadaanded се публикуват съобщенията, необходими за изпълнението на функциите на държавата и местните органи и представителите на свободни професии (напр. нотариуси и съдия-изпълнители). Публикуват се също така съобщения на частни правни субекти, които трябва да се публикуват по закон и за цели от обществен интерес, т.е. които са предназначени като информация за широката общественост (напр. разделяне и прекратяване на дружества).

Безплатен ли е достъпът до официалните съобщения?

Достъпът до всички съобщения, публикувани в Ametlikud Teadaanded, е безплатен.

За публикуване на съобщение от интерес на физическо лице, напр. известие за загуба на документ, се изисква заплащане на държавна такса.

Какъв вид търсения могат да се извършват?

Публикуваните съобщения могат да се търсят по вид, заглавие, публикуващ орган и зона на въздействие или чрез функцията за търсене по пълен текст.

Услугата „Моите официални съобщения“ (Minu Ametlikud Teadaanded) дава възможност на всяко лице да се абонира да получава по електронна поща различни видове съобщения, за да преглежда архивни съобщения относно себе си, които вече не са публикувани. Публикуването на съобщение, предназначено за определено лице, се прекратява и съобщението се архивира, след като публикацията е изпълнила целта си. Публикуването на този вид съобщения се прекратява, когато лицето потвърди получаването му чрез лична карта, като използва услугата „Моите официални съобщения“.

От коя дата официалните съобщения са на разположение в електронен вид?

От 1 юли 2003 г. На уебсайта Ametlikud Teadaanded се поместват и съобщения, които вече са публикувани на хартия и имат за цел информиране на широката общественост.

Могат ли търсенията да се запазват и да се изпращат известия, когато са изпълнени всички критерии?

Едно лице може да се абонира да получава всички съобщения по електронна поща чрез услугата „Моите официални съобщения“. За използването на тази услуга се изисква удостоверяване чрез лична карта или мобилен документ за самоличност. Услугата „Моите официални съобщения“ дава възможност на лицата да преглеждат архивни съобщения в Ametlikud Teadaanded за себе си и да виждат кой друг е чел архивни съобщения за тях.

Също така за търсене и извеждане на съобщения в Ametlikud Teadaanded може да се използват URI номерът. Това дали даден URI номер е уникален, зависи от броя използвани негови елементи. Даден URI номер може да се използва за отваряне на едно или няколко съобщения във формат HTML, което е подобно на резултат от търсене, или като файл в XML или XML-RDF формат.

По URI номерата на съобщенията могат да се преглеждат обществено достъпни съобщения, които не са предвидени за оповестяване пред определено лице и чието публикуване все още не е прекратено.

За да се използва един URI номер, трябва да е създаден уеб адрес, който отговаря на данните за публикуването на съобщението, от което се интересувате.

Можете да намерите по-подробни указания за търсене въз основа на URI номера на Връзката отваря нов прозорецhttps://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/uriotsing.

Достъпни ли са безплатно официалните съобщения като данни със свободен достъп? Ако е така, къде може да се намери хранилището и/или техническа информация?

Съобщенията, които не са предвидени за оповестяване пред определено физическо лице, т.е. такива, предназначени като информация за широката общественост, се предоставят като данни със свободен достъп. Съобщенията, които вече не са публикувани и са архивирани, не са достъпни като данни със свободен достъп.

Данните със свободен достъп могат да се изтеглят в реално време като URI номера. Това дали даден URI номер е уникален, зависи от броя използвани негови елементи. Даден URI номер може да се използва за отваряне на едно или няколко съобщения във формат HTML, което е подобно на резултат от търсене, или като файл в XML или XML-RDF формат. За да се използва един URI номер, трябва да е създаден уеб адрес, който отговаря на данните за публикуването на съобщението, от което се интересувате.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 14/05/2019

Публикуване на официални съобщения - Гърция


На кои уебсайтове се публикуват официалните съобщения?

Връзката отваря нов прозорецНационалната печатница (ΕθνικόΤυπογραφείο): съобщенията се публикуват в Държавен вестник (Εφημερίδα της Κυβέρνησης).
Органите, чиито материали се отпечатват от Националната печатница, заплащат такса за съответните разходи или осигуряват използваните консумативи. Цените се определят от постоянна, сформирана за целта комисия от трима членове — служители на печатницата; членовете ѝ се избират от специалния секретар на печатницата.

Връзката отваря нов прозорецПрозрачност“ (Διαύγεια)

Връзката отваря нов прозорецВърховен съд (Άρειος Πάγος)

Връзката отваря нов прозорецВърховен административен съд (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Какви видове съобщения се публикуват?

Национална печатница: Член 7 от Закон № 3469/2006.

Прозрачност: Член 2 от Закон № 3861/2010.

Върховен съд: решения на граждански и наказателни съдилища, издадени през или след 2007 г.

Върховен административен съд: решения на административни съдилища.

Съобщенията на кои организации се публикуват?

Национална печатница: Съобщенията се публикуват от съответния орган по молба на държавен орган или орган в широкия публичен сектор.

Прозрачност: Съобщенията, посочени в член 2 от Закон № 3861/2010, се публикуват в интернет незабавно от органа, който го издава.

Върховен съд: Съобщенията се публикуват от съответния орган.

Върховен административен съд: Съобщенията се публикуват от съответния орган.

Безплатен ли е достъпът до официалните съобщения?

Да.

Какъв вид търсения могат да се извършват?

Търсения по термини, думи или ключови фрази, регистрационни номера, номера на решения, номер на брой, теми, категории, видове, органи, дати.

От коя дата официалните съобщения са на разположение в електронен вид?

Национална печатница: 1997 г.

Прозрачност: 2010 г.

Върховен съд: 2007 г.

Върховен административен съд: 2016 г.

Могат ли търсенията да се запазват и да се изпращат известия, когато са изпълнени всички критерии?

Не.

Достъпни ли са безплатно официалните съобщения като данни със свободен достъп? Ако е така, къде може да се намери хранилището и/или техническа информация?

Да.
Всеки орган отговаря за функционирането и съдържанието на управляваната от него база от данни с официални съобщения. Затова хранилището и/или техническата информация се съхраняват от съответните органи във вътрешните им бази от данни.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 30/10/2018

Публикуване на официални съобщения - Испания


На кои уебсайтове се публикуват официалните съобщения?

Официалните съобщения се публикуват в официалните държавни вестници, съответстващи на различните нива — централно, регионално и местно правителство, които съставляват администрацията на Испания.

Всички държавни вестници разполагат с официални, автентични версии, които се публикуват в електронен вид. С тях се предоставят услуги за бази от данни, които могат да се използват за търсене на публикувани съобщения.

Следва списък на тези уебсайтове:

Държавата (Estado): Връзката отваря нов прозорецhttp://www.boe.es/

17 автономни области и 2 града: всички уебсайтове могат да се отварят чрез Връзката отваря нов прозорецhttp://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_autonomicos.php

Местни органи (официални вестници на провинции): всички уебсайтове могат да се отварят чрез Връзката отваря нов прозорецhttp://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_provinciales.php

Какви видове съобщения се публикуват?

 • Административни актове (въпроси, свързани със служители, административни решения, решения, с които публично се оповестяват различни административни мерки);
 • Обявления за обществени поръчки;
 • Съобщения за неуспешно уведомление;
 • Някои съобщения, издадени от съдилища.

Съобщенията на кои организации се публикуват?

Всички публични администрации, всяка в съответния официален вестник.

Съдилищата.

Безплатен ли е достъпът до официалните съобщения?

Да.

Какъв вид търсения могат да се извършват?

 • Свободен текст (включително имена на лица);
 • Вид;
 • Издаваща организация;
 • Дата на издаване;
 • Дата на публикуване;
 • Официален номер.

От коя дата официалните съобщения са на разположение в електронен вид?

Законът, с който се разрешава публикуването на официални държавни вестници в електронен вид, бе приет през 2007 г.

Могат ли търсенията да се запазват и да се изпращат известия, когато са изпълнени всички критерии?

Да, за официалния Държавен вестник на Испания () и за повечето официални вестници на автономните области и градове. Функцията не е широко достъпна за официалните вестници на провинциите.

Достъпни ли са безплатно официалните съобщения като данни със свободен достъп? Ако е така, къде може да се намери хранилището или техническа информация?

Правилата относно данните със свободен достъп зависят от отделните официални вестници, някои от които се предлагат в отворен формат и във формат xml.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 30/10/2018

Публикуване на официални съобщения - Хърватия


На кои уебсайтове се публикуват официални съобщения?

Официални съобщения се публикуват на уебсайта на Държавен вестник на Република Хърватия и на електронното информационно табло на Министерството на правосъдието на Република Хърватия. Всички официални съобщения са публично достъпни в електронен формат, но само версията на хартиен носител на документа има правна валидност, т.е. има правно действие.

Връзката отваря нов прозорецhttps://narodne-novine.nn.hr/ (Държавен вестник на Република Хърватия)

Връзката отваря нов прозорецhttps://e-oglasna.pravosudje.hr/ (Министерство на правосъдието на Република Хърватия)

Какви видове съобщения се публикуват?

Публикуват се съобщения относно обществени поръчки, електронни търгове, концесии, покани за подаване на оферти, свободни работни места, уведомления относно търговски дружества, съобщения от камари, решения за образуване на производства по несъстоятелност и съкратени производства по несъстоятелност, решения относно недееспособност на лицата, ликвидации, съдебни и нотариални съобщения, вписвания в съдебния регистър и др.

Кои организации публикуват съобщения?

 • Narodne novine d.d. (Държавен вестник на Република Хърватия)
 • На електронното информационно табло на Министерството на правосъдието се обявяват и различни решения, постановени от съдилищата и други компетентни органи в производства по несъстоятелност (решения за образуване на производства по несъстоятелност, призовки за явяване пред съда); Министерството на правосъдието е компетентно за поддържането на ИТ системата, която е необходима за функционирането на електронното информационно табло.

Достъпът до официалните съобщения безплатен ли е?

Да. Достъпът е безплатен.

Какви са възможните видове търсене?

В страниците на Държавен вестник на Република Хърватия е възможно да се търси по термин, дата на съобщението, вид на съобщението или конкретна област, от която е съобщението (напр. обменен курс);

На електронното информационно табло е възможно да се търси по заглавието на досието, наименованието на молбата, предмета, за който се отнася съобщението или идентификационния номер.

От коя дата официалните съобщения са достъпни в електронен формат?

Съобщения в електронен формат се публикуват на уебсайта на Държавен вестник на Република Хърватия от януари 2014 г.

Софтуерното приложение за електронното информационно табло е въведено, т.е. е пуснато в действие, на 1 ноември 2014 г.

Могат ли да се запазват търсения и да се изпращат уведомления, когато са изпълнени критериите?

Към Държавен вестник на Република Хърватия е създадена система за уведомяване за служебни обявления, свързани с процедури за обществени поръчки (Електронен инструмент за обявяване на обществени поръчки) — уведомленията за крайните потребители се изпращат на адреса на електронната поща или до личната пощенска кутия.

Не е създадена система за уведомяване на потребителите за съобщения, които са публикувани на електронното информационно табло. Изключения са данъчната администрация (Porezna uprava) и Финансовата агенция (Financijska agencija; FINA), за които Министерството на правосъдието е създало уебуслуга, чрез която тези институции могат да свалят данни от електронното информационно табло (няколко пъти) всеки ден.

Служебните съобщения не са достъпни като свободно достъпни данни.

Официалните съобщения свободно ли са достъпни под формата на свободно достъпни данни? Ако да, къде може да бъде намерено хранилището и/или техническа информация?

Служебните съобщения не са достъпни като свободно достъпни данни.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 30/10/2018

Публикуване на официални съобщения - Кипър


На кои уебсайтове се публикуват официалните съобщения?

Те се публикуват на хартиен носител, което е форматът с правно действие, както и в интернет, с безплатен достъп на http://www.mof.gov.cy/gpo

Какви видове съобщения се публикуват?

Публикуват се следните видове съобщения: относно свободни позиции в публичния сектор, обществени поръчки, принудително отчуждаване и реквизиция, назначения, повишения и потвърждаване на назначения и отмяна на такива, пенсионирания, назначения на заместници на титуляри на длъжности, оставки, назначения на министри, известия за смърт, встъпване в длъжност, оттегляне и заместване на президента на Републиката, назначения на президент на Републиката, решения на Министерския съвет и Парламента, законопроекти на правителството и отделни членове, международни споразумения, организационни схеми на служби и съобщения, които се изискват по закон, напр. по Закона за предприятията.

Съобщенията на кои организации се публикуват?

 • Държавата
 • Публично-частни организации
 • Местни органи
 • Частни лица (адвокати) въз основа на разпоредбите на Закона за предприятията

Безплатен ли е достъпът до официалните съобщения?

Да

Какъв вид търсения могат да се извършват?

Всяко съдържание, публикувано в Държавния вестник на Кипър (Επίσημη Εφημερίδα)

От коя дата официалните съобщения са на разположение в електронен вид?

От 10 декември 2004 г.

Могат ли търсенията да се запазват и да се изпращат известия, когато са изпълнени всички критерии?

Не

Достъпни ли са безплатно официалните съобщения като данни със свободен достъп? Ако е така, къде може да се намери хранилището и/или техническа информация?

Официалните съобщения са свободно достъпни като данни с отворен достъп на уебсайта на държавната печатница (Κυβερνητικού Τυπογραφείου): http://www.mof.gov.cy/gpo


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 30/10/2018

Публикуване на официални съобщения - Латвия


На кои уебсайтове се публикуват официалните съобщения?

В Латвия официалните съобщения се публикуват в Връзката отваря нов прозорецофициалния Държавен вестник на Република Латвия (Latvijas Vēstnesis).

Какви видове съобщения се публикуват?

В официалния Държавен вестник се публикуват съобщения в следните категории:

 • Доклади за дейността
 • Търгове
 • Съдебни решения
 • Докторски дисертации
 • Информация относно наследявания
 • Информация относно приватизиране
 • Информация от Търговския регистър
 • Информация от Регистъра на предприятията
 • Информация от регистрите на европейски обединения по икономически интереси
 • Информация от Регистъра на политическите партии
 • Информация за конкурси за работа
 • Режими на имуществени отношения
 • Уведомления относно териториално планиране
 • Уведомления до кредитори
 • Уведомления за уреждане на задължения
 • Уведомления до акционери и членове
 • Отнемане на правомощия
 • Държавен трезор
 • Призовки за явяване в съда
 • Ордери за доставка и за изпълнение на работа
 • Оттегляне на документи и официални печати
 • Разни уведомления

Съобщенията на кои организации се публикуват?

В официалния Държавен вестник се публикуват официални съобщения, подадени от органи и институции или от частни лица (записи в държавни регистри, известия, съобщения или информация от публични органи и техни служители и от частни лица), когато официалното публикуване на тези съобщения се изисква по закон.
Връзката отваря нов прозорецСписък със закони и разпоредби, в които се предвижда официално публикуване.

Безплатен ли е достъпът до официалните съобщения?

Да.

Какъв вид търсения могат да се извършват?

Може да се извършва търсене чрез въвеждане на свободен текст.
Резултатите могат да се филтрират по година на публикация и вид на съобщението.

От коя дата официалните съобщения са на разположение в електронен вид?

На сайта на официалния Държавен вестник Връзката отваря нов прозорецhttps://www.vestnesis.lv в електронен вид са поместени всички броеве на официалния Държавен вестник от началото на издаването му, а именно 25 февруари 1993 г.
При документите, издадени до 1 юли 2012 г., за официално публикуване се смята това в печатния вариант на Държавен вестник.

Могат ли търсенията да се запазват и да се изпращат известия, когато са изпълнени всички критерии?

Не.

Достъпни ли са безплатно официалните съобщения като данни със свободен достъп? Ако е така, къде може да се намери хранилището и/или техническа информация?

Не. Официалните съобщения обаче са на разположение за повторно използване на информацията. Връзката отваря нов прозорецПовече за повторното използване на информация, публикувана в официалния Държавен вестник.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 30/10/2018

Публикуване на официални съобщения - Холандия


На кои уебсайтове се публикуват официални съобщения?

Официални съобщения се публикуват на уебсайта Връзката отваря нов прозорецhttps://officielebekendmakingen.nl. Можете да търсите по-стари съобщения на адрес Връзката отваря нов прозорецhttps://zoek.officielebekendmakingen.nl.

Какви видове съобщения се публикуват?

Всички съобщения, които се появяват в седемте официални вестника на Нидерландия, се публикуват на посочените по-горе уебсайтове. Ново законодателство или законодателство за изменение на съществуващото се публикува в Staatsblad (Бюлетин за законите и указите). В Staatscourant (Държавен вестник) се публикуват подзаконовите актове, както и съобщенията на ведомствата, ако това се изисква по закон. Договорите и другите международни споразумения, по които Нидерландия е страна, се публикуват в Tractatenblad (Сборник на договорите и конвенциите), а в Provinciaal blad (Вестник на провинциите), Gemeenteblad (Вестник на общините) и Waterschapsblad (Вестник на органите по водите) се публикуват нормативните актове и съобщенията съответно на провинциалните и общинските органи и органите по водите. Накрая, в Blad gemeenschappelijke regelingen (Вестник за общностните разпоредби) се публикуват нормативните актове и съобщенията на групираните в резултат на партньорства различни публични органи.

Кои организации публикуват съобщения?

Всички организации, които по закон са длъжни да публикуват своите съобщения.

Достъпът до официалните съобщения безплатен ли е?

Да, достъпът до официалните съобщения е безплатен.

Какви са възможните видове търсене?

Съобщенията от деня могат да бъдат разгледани на адрес Връзката отваря нов прозорецhttps://officielebekendmakingen.nl. Тук можете да използвате филтър за търсене само по заглавие на публикацията.

На адрес Връзката отваря нов прозорецhttps://zoek.officielebekendmakingen.nl можете да търсите думи в заглавието или текста и да използвате филтър за търсене по дата на публикуване, заглавие на публикацията, публикуваща организация и предмет (от предварително определен списък с варианти).

От коя дата официалните съобщения са достъпни в електронен формат?

От 1995 г.

Могат ли да се запазват търсения и да се изпращат уведомления, когато са изпълнени критериите?

Всеки може да се регистрира за услугата за уведомяване безплатно. Предлагат се два вида услуги.

Стандартната услуга за уведомяване позволява на потребителите да запазят искане за търсене. След това потребителите получават електронно писмо, съдържащо хипервръзка към всеки нов документ, който отговаря на критериите за търсене.

Има и услуга, наречена „Berichten over uw buurt“ („Известия за вашия квартал“), която дава възможност на гражданите да получават ежедневно електронно писмо, съдържащо преглед на всички известия, публикувани от регионалните и местните органи, които са свързани с техния квартал. Те могат да определят „своя квартал“, като въведат пощенския си код и определен радиус (в стотици метри).

Официалните съобщения свободно ли са достъпни под формата на свободно достъпни данни? Ако да, къде може да бъде намерено хранилището и/или техническа информация?

Официалните съобщения са свободно достъпни под формата на свободно достъпни данни чрез интерфейса SRU (SRU = Търсене/Извличане чрез URL).

Наръчникът (и адресите) за тази уебуслуга могат да бъдат намерени на адрес Връзката отваря нов прозорецhttps://www.koopoverheid.nl/documenten/instructies/2018/03/24/handleiding-open-data-webservice-van-overheid.nl---sru (единствено на нидерландски език).


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 06/05/2019

Публикуване на официални съобщения - Австрия


На кои уебсайтове се публикуват официални съобщения?

Връзката отваря нов прозорецhttps://www.justiz.gv.at

Връзката отваря нов прозорецhttps://www.ediktsdatei.justiz.gv.at

Какви видове съобщения се публикуват?

На уебсайта Връзката отваря нов прозорецhttp://www.justiz.gv.at/ се публикуват следните видове съобщения:

 • Доклади
 • Експертни становища
 • Становища
 • Оценки
 • Циркулярни документи
 • Насоки
 • Текстове за справка
 • Устави
 • Статистически данни
 • Наръчници
 • Обявления за свободна длъжност
 • Публикуване на назначения

На уебсайта Връзката отваря нов прозорецhttp://www.edikte.justiz.gv.at/ (Ediktsdatei — „База данни на публичните обявления“) се публикуват следните съобщения:

 • Дела за несъстоятелност (несъстоятелност, споразумения с кредитори, уреждане на задължения)
 • Продажби и отдаване под аренда в производствата по несъстоятелност
 • Разпоредени от съда публични продажби
  • Недвижими имоти
  • Движими вещи
 • Принудително съдебно управление на недвижими имоти
 • Доброволни публични продажби
 • Публични обявления и съобщения в наказателните производства
  • Съобщения от наказателните съдилища
  • Процедури по реализиране на обезпечения с цел удовлетворяване по принудителен ред на кредитора в рамките на наказателните производства
  • Уведомления за предаване в наказателните производства
  • Прекратяване на предварителни производства
 • Публични известия и обявления
  • Настойници и попечители и връчване чрез публично обявление
  • Обявления за спиране на действието
  • Обявяване на лица за починали/предоставяне на доказателства за смъртта
  • Публични обявления в производства по наследяване
  • Публични обявления съгласно Закона за пазенето и отнемането на вещи (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz)
  • Представителство на пребиваващи лица съгласно член 8 от Закона за пребиваване в домове за медицински грижи (Heimaufenthaltsgesetz)
  • Представителите на пациентите съгласно член 13 от Закона за хоспитализацията на психически болните лица (Unterbringungsgesetz)
  • Връчване чрез публично обявление на юридически лица
  • Връчване чрез публично обявление от съдилищата, в които се води Търговският регистър (Firmenbuchgerichte)
  • Съобщения от съдилищата, в които се води Търговският регистър
  • Публични обявления от съдилищата, в които се води Имотният регистър (Grundbuchsgerichte)
  • Решения на съда по картелноправни спорове (Kartellgericht)
 • Обявления на дружествата

Кои организации публикуват съобщения?

Федералното министерство по конституционните въпроси, реформите, дерегулирането и правосъдието.

Съдилищата, прокурорите, адвокатите и нотариусите.

Достъпът до официалните съобщения безплатен ли е?

Да.

Какви са възможните видове търсене?

На началната страница на Министерството на правосъдието (Връзката отваря нов прозорецhttp://www.justiz.gv.at/) се предлага търсене по една дума, при което се проверяват всички документи на уебсайта.

Всички категории на уебсайта Ediktsdatei (Връзката отваря нов прозорецhttp://www.edikte.justiz.gv.at/) предлагат възможност за търсене по една дума. Освен това по отношение на няколко категории съобщения потребителите могат да търсят по номера на документа. За публичните продажби е възможно търсене по предмет. Това са само няколко примера за видове търсене, тъй като е налице голямо разнообразие от варианти за търсене в различните категории.

От коя дата официалните съобщения са достъпни в електронен формат?

Уебсайтът на Министерството на правосъдието (Връзката отваря нов прозорецhttp://www.justiz.gv.at/) и уебсайтът Ediktsdatei (Връзката отваря нов прозорецhttp://www.edikte.justiz.gv.at/) са достъпни онлайн от 2000 г.

Могат ли да се запазват търсения и да се изпращат уведомления, когато са изпълнени критериите?

Не.

Официалните съобщения свободно ли са достъпни под формата на свободно достъпни данни? Ако да, къде може да бъде намерено хранилището и/или техническа информация?

Съобщенията на уебсайта Ediktsdatei са свободно достъпни и впоследствие могат да бъда обработени като HTML файлове (няма защита от копиране). Разрешение може да бъде получено и съгласно Закона за повторното използване на публична информация (Informationsweiterverwendungsgesetz). Към момента данните не са достъпни под формата на свободно достъпни данни.

Публикациите на Връзката отваря нов прозорецhttp://www.justiz.gv.at/ се отнасят в повечето случаи до съществуващи документи във формат PDF. В редки случаи има и документи във формат MS Word. Всички те са публикувани като част от WCMS (Система за управление на уебсъдържание) и представляват свободно достъпни HTML страници. Документите са достъпни за сваляне като приложения към HTML страниците.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 30/10/2018

Публикуване на официални съобщения - Португалия


На кои уебсайтове се публикуват официалните съобщения?

Те се публикуват на уебсайта на официалния Държавен вестник на Португалия, Връзката отваря нов прозорец(Diário da República Eletrónico).

Какви видове съобщения се публикуват?

В Diário da República се публикуват седем вида официални съобщения:

1. ОФИЦИАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, ПУБЛИКУВАНИ В РАЗДЕЛ 1 НА ОФИЦИАЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

2. ОФИЦИАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, ПУБЛИКУВАНИ В РАЗДЕЛ 2 НА ОФИЦИАЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

3. ОФИЦИАЛНИ СЪДЕБНИ СЪОБЩЕНИЯ, ПУБЛИКУВАНИ В РАЗДЕЛ 2 НА ОФИЦИАЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

4. СЪОБЩЕНИЯ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД, ПУБЛИКУВАНИ В РАЗДЕЛ 1 НА ОФИЦИАЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

5. РЕШЕНИЯ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД И НА СМЕТНАТА ПАЛАТА, ПУБЛИКУВАНИ В РАЗДЕЛ 2 НА ОФИЦИАЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

 • Връзката отваря нов прозорецЗакон № 28/82 (Организация, работа и ред на Конституционния съд) (консолидирана версия на английски е публикувана Връзката отваря нов прозорецтук)
 • Закон № 98/97 (Организация и ред на Сметната палата).

6. РЕШЕНИЯ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД, НА ВЪРХОВНИЯ СЪД, НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД И НА СМЕТНАТА ПАЛАТА, ПУБЛИКУВАНИ В РАЗДЕЛ 1 НА ОФИЦИАЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

7. СЪОБЩЕНИЯ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ЦЕНТРАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, СЕВЕР () И ЦЕНТРАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ЮГ () (ПУБЛИКУВАНИ В РАЗДЕЛ 1 НА ОФИЦИАЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК)

Съобщенията на кои организации се публикуват?

Официалните правителствени и съдебни съобщения се публикуват от седемте държавни организации, посочени по-долу:

1. (ПУБЛИКУВАНИ В РАЗДЕЛ 1 НА ОФИЦИАЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК):

Официални правителствени съобщения, публикувани от Министерството на външните работи, свързани с инструментите, включени в международните споразумения и конвенции, съгласно член 119, параграф 1, буква б), последно изречение от Конституцията на Република Португалия, член 3, параграф 2, буква б), последно изречение и член 8, параграф 1, буква т) от Закон № 43/2014.

2. (ПУБЛИКУВАНИ В РАЗДЕЛ 2 НА ОФИЦИАЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК):

 • Официални правителствени съобщения, публикувани в раздел 2 на официалния Държавен вестник, свързани с административни процедури, съгласно Закон № 35/2014 (Общ закон за назначенията в публичния сектор) и Министерска заповед за прилагане № 145-A/2011.
 • Официални правителствени съобщения, свързани с промяната на позицията на възнаграждението в позиция на заплатата, която замества директно съответната първоначална категория при непрекъснато упражняване на управленски функции в държавната администрация, съгласно Закон № 2/2004 (Устав относно управленските длъжности в службите и органите на централната, регионалната и местната държавна власт).
 • Официални правителствени съобщения, свързани със започването на дисциплинарни производства срещу служители в публичния сектор с неизвестно местонахождение с покана да представят своя защита, и последващото прилагане на дисциплинарно наказание, съгласно Закон № 35/2014 (Общ закон за назначенията в публичния сектор).
 • Официални правителствени съобщения, свързани с преобразуването на органи или служби чрез разделяне, сливане и преструктуриране, съгласно Закон № 35/2014 (Общ закон за назначенията в публичния сектор) и Законодателен указ № 200/2006 (обща система за разделянето, сливането и преструктурирането на услуги и рационализирането на персонал).
 • Официални правителствени съобщения, свързани с публикуването на уставите на работническите съвети на служителите на държавната администрация, съгласно Закон № 35/2014 (Общ закон за назначенията в публичния сектор).
 • Официални правителствени съобщения, свързани със системата за опазване на нематериалното културно наследство, включително мерки за опазване и процедури за правна защита, съгласно Законодателен указ № 149/2015.
 • Официални правителствени съобщения, свързани с опазването и популяризирането на културното наследство (съгласно Закон № 107/2001) и системата за класификация и описване на движимото имущество с културна стойност и на правила, приложими по отношение на износа, транспорта, вноса и признаването на движимо културно имущество (съгласно Законодателен указ № 148/2015).
 • Официални правителствени съобщения, свързани с процедурата за класификация на недвижимото имущество с културна стойност и системата за защитените територии и подробния план за опазване, съгласно Законодателен указ № 309/2009).
 • Официални правителствени съобщения, свързани със системата за използване на водните ресурси, съгласно Законодателен указ № 226-A/2007.
 • Официални правителствени съобщения, свързани със собствеността на водните ресурси и процедура за обозначаване на държавните водни ресурси, съгласно Закон № 54/2005 (изменен със Закон № 78/2013 и Закон № 34/2014 и Законодателен указ № 353/2007.
 • Официални правителствени съобщения, свързани с наемането и подбора на преподаватели в предучилищните заведения, основните и средните училища, съгласно Законодателен указ № 83-A/2014.
 • Официални правителствени съобщения, свързани с автономността, администрацията и управлението на държавни предучилищни, основни и средни учебни заведения, съгласно Законодателен указ № 137/2012.
 • Официални правителствени съобщения, свързани със задължението за провеждане на обществени консултации относно законопроектите с цел събиране на предложения и мнения, съгласно Административнопроцесуалния кодекс, одобрен със Законодателен указ № 4/2015.
 • Официални правителствени съобщения, свързани с делегирането или пределегирането на правомощия на делегиращ или пределегиращ орган на оправомощен или вторично оправомощен орган, съгласно Административнопроцесуалния кодекс, одобрен със Законодателен указ № 4/2015.
 • Официални правителствени съобщения, свързани с издаването на разрешителни за електрически инсталации за производство, пренос, преобразуване, разпределение и използване на електрическата енергия, съгласно Регламента за издаване на разрешителни за електрически инсталации, одобрен със Връзката отваря нов прозорецЗаконодателен указ 26852 от 30 юли 1936 г.
 • Официални правителствени съобщения, свързани със Закона за корпоративното подоходно облагане () и Закона за данъка върху доходите на физическите лица ().
 • Официални правителствени съобщения, свързани с висшето управление на службите и органите на централната, регионалната и местната държавна администрация, съгласно Закон № 2/2004.
 • Официални правителствени съобщения, свързани с висшето управление на управителните съвети на публични институции от непряката държавна администрация, съгласно Закон № 3/2004 (Рамков закон за обществените институции).
 • Официални правителствени съобщения, свързани с организацията, структурата и работата на пряката държавна администрация, съгласно Закон № 4/2004.
 • Официални правителствени съобщения, свързани с броя гласоподаватели, регистрирани в избирателните списъци, съгласно Закон № 13/99 (Правни норми, приложими за избирателните списъци).
 • Официални правителствени съобщения, свързани с държавния стопански сектор, съгласно Законодателен указ № 133/2013.
 • Официални правителствени съобщения, свързани с признаването и закриването на португалски и чуждестранни фондации, които извършват дейност на територията на държавата, съгласно Закон № 24/2012 (Рамков закон относно фондациите).
 • Официални правителствени съобщения, свързани със състава, организацията и правната рамка, приложими за държавните институции, съгласно Законодателен указ № 11/2012.
 • Официални правителствени съобщения, свързани със състава, организационната структура и правната рамка на Кабинета на министър-председателя (), съгласно Законодателен указ № 12/2012.
 • Официални правителствени съобщения, свързани с упълномощаването на наследници за получаване на субсидии, предоставени от Осигурителния фонд на въоръжените сили, съгласно Връзката отваря нов прозорецЗаконодателен указ № 42945 от 26 април 1960 г., изменен със Връзката отваря нов прозорецЗаконодателен указ № 44331 от 10 май 1962 г. и със Връзката отваря нов прозорецЗаконодателен указ № 434-G/82 от 29 октомври 1982 г.
 • Официални правителствени съобщения, свързани с Устава за публичните реформи (), съгласно Връзката отваря нов прозорецЗаконодателен указ № 498/72.
 • Официални правителствени съобщения, свързани с предоставянето на равни права и задължения на бразилските граждани, пребиваващи в Португалия, съгласно Законодателен указ № 154/2003.
 • Официални правителствени съобщения, свързани с метрологичния контрол на измервателни инструменти и методи, използвани при търговски и финансови операции или операции, свързани с работни заплати, или в областта на здравеопазването, сигурността и енергоспестяването, както и като изпитателни стендове, съгласно Връзката отваря нов прозорецЗаконодателен указ № 291/90 от 20 септември 1990 г. и Връзката отваря нов прозорецМинистерска заповед за прилагане № 962/90 от 9 октомври 1990 г.

3. (ПУБЛИКУВАНИ В РАЗДЕЛ 2 НА ОФИЦИАЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК)

 • Официални съдебни съобщения по административни въпроси, свързани с организацията и управлението на съдилищата, публикувани в раздел 2 на официалния Държавен вестник.
 • Официални съдебни съобщения, свързани с призовки на заинтересовани страни (или срещу заинтересовани страни) от административни и данъчни съдилища (tribunal administrativo e fiscal при производства, заведени от ищеца и публикувани в Раздел 2 на официалния Държавен вестник, съгласно процедурния кодекс на административните съдилища ().
 • Официални съдебни съобщения, свързани с нарушения на правилата за конкуренцията, публикувани в раздел 2 на официалния Държавен вестник, съгласно Закон № 19/2012 (Правна рамка за конкуренцията).

4. (ПУБЛИКУВАНИ В РАЗДЕЛ 1 НА ОФИЦИАЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК)

 • Официални съдебни съобщения, свързани със задължението за публикуване на изявления на Конституционния съд, поместени в раздел 1 на официалния Държавен вестник, съгласно Връзката отваря нов прозорецЗакон № 28/82 (Организация, работа и ред на Конституционния съд; консолидирана версия на английски е публикувана Връзката отваря нов прозорецтук) и Закон № 43/2014 (относно издаването, идентификацията и формата на правните актове).

5. (ПУБЛИКУВАНИ В РАЗДЕЛ 2 НА ОФИЦИАЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК)

 • Решения на Конституционния съд и на Сметната палата, които се публикуват в раздел 2 на официалния Държавен вестник, съгласно Връзката отваря нов прозорецЗакон № 28/82 (Организация, работа и ред на Конституционния съд) и Закон № 98/97 (Организация и ред на Сметната палата).

6. (ПУБЛИКУВАНИ В РАЗДЕЛ 1 НА ОФИЦИАЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК)

7. (ПУБЛИКУВАНИ В РАЗДЕЛ 1 НА ОФИЦИАЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК)

 • Съобщения на Върховния административен съвет, Централен административен съд, север и Централен административен съд, юг, които трябва да се публикуват в раздел 1 на официалния Държавен вестник, съгласно принципа за успоредни или еднакви форми на публикуване, съгласно член 81 от Процедурния кодекс на административните съдилища (): призовките на заинтересовани страни (или заинтересовани насрещни страни) трябва да се публикуват в същия раздел на официалния Държавен вестник, в който е публикуван оспореният акт.

Безплатен ли е достъпът до официалните съобщения?

Да. Съгласно членове 1 и 3 от Законодателен указ № 83/2016 (за одобряване на публична услуга с всеобщ безплатен достъп до Diário da República).

Какъв вид търсения могат да се извършват?

Потребителите могат да извършват търсения безплатно в цялото съдържание, публикувано в раздели 1 и 2 на Връзката отваря нов прозорецhttps://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada. Потребителите разполагат с два критерия за търсене:

 • Общи търсения (напр. в Google), като въведат текста в полето за търсене;
 • Разширени търсения, като използват избраните от потребителя полета за търсене.

От коя дата официалните съобщения са на разположение в електронен вид?

От 1 юли 2006 г. електронното издание на Diário da República е автентично и публикуването на актове в него се смята за валидно за всички законови цели, съгласно член 1, параграф 5 на Закон № 74/98 от 11 ноември 1998 г. (публикуван повторно и изменен със Закон № 43/2014 от 11 юли 2014 г.).

Могат ли търсенията да се запазват и да се изпращат известия, когато са изпълнени всички критерии?

Да. Потребителите имат достъп до Връзката отваря нов прозорецуебсайта на официалния Държавен вестник и могат да се абонират безплатно за ежедневен бюлетин, като в полетата за търсене изберат от предварително определени ключови думи или публикации, така че да получават информация, която отговаря на съответните критерии.

Достъпни ли са безплатно официалните съобщения като данни със свободен достъп? Ако е така, къде може да се намери хранилището и/или техническа информация?

Официалните съобщения не са достъпни като данни със свободен достъп, тъй като все още не сме осигурили хранилище с цялата информация във формат, структуриран за многократна употреба.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 31/10/2018

Публикуване на официални съобщения - Румъния


Информацията, съдържаща се на тази страница, се отнася до официалните съобщения на публичните институции (известия, процесуални актове и др.), които по своето естество не са законодателни актове, нито установяват общоприложими задължения, но в съответствие с приложимото законодателство се публикуват в Държавен вестник на Румъния или в други публикации и са достъпни онлайн в електронен формат. Следователно информацията не се отнася нито до законодателните актове, нито до съдебните решения, освен тези, които трябва да бъдат публикувани, за да произведат правно действие (напр. съдебните решения, свързани с производствата по несъстоятелност).

Информацията не е изчерпателна, тъй като засяга някои релевантни случаи от гледна точка на публикуването на официални съобщения, по-конкретно: актове, публикувани в Държавен вестник на Румъния, актове, публикувани на портала и уебсайта на Националната служба за търговския регистър (Oficiul Național al Registrului Comerțului) или в Бюлетина за производствата по несъстоятелност, както и актове, публикувани на Портала на съдилищата.

На кои уебсайтове се публикуват официални съобщения?

I. Държавен вестник на Румъния

Независимото дружество „Monitorul Oficial“ публикува Държавен вестник на Румъния в печатен и електронен формат. За подробности относно публикуваните актове и тяхната достъпност онлайн, моля, вж. разделите по-долу.

Електронният продукт (e-Monitor) е достъпен на Връзката отваря нов прозорецтози адрес.

II. Националната служба за търговския регистър (ONRC)

а) Преди да започнат своята стопанска дейност стопанските субекти са длъжни да подадат молба за регистрация/вписване в търговския регистър и при упражняване на тяхната дейност или при нейното прекратяване те трябва да поискат отбелязване в търговския регистър на забележки по отношение на действията и фактите, чието вписване е предвидено по закон.

Вписването в търговския регистър означава публикуване на правна информация от ONRC: вписванията, данните и вписаните актове са противопоставими на трети лица от датата на тяхното вписване или публикуването им в Държавен вестник на Румъния или на уебсайта/портала за услуги на ONRC съгласно законодателството.

Вписванията и забележките са противопоставими на трети лица от тяхното вписване в търговския регистър или публикуването им в Държавен вестник на Румъния, част IV или VII, или в друга публикация, когато това е предвидено по закон.

б) ONRC публикува също така Бюлетина за производствата по несъстоятелност в електронен формат: разделът, в който се предоставя публична услуга за връчване на документи на страните, съобщаване на съдебни решения, призоваване за явяване пред съда и уведомяване за процесуални актове, издавани от съдилища/синдици/назначени от съда ликвидатори/други упълномощени лица в рамките на производството по несъстоятелност в съответствие със Закон № 85/2014 относно производствата по предотвратяване на несъстоятелност и по несъстоятелност, с последващите изменения и допълнения, и раздел „Длъжници — физически лица със задължения, които не произтичат от функционирането на дадено предприятие“ (Debitori — persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi) в съответствие със Закон № 151/2015 относно производството по несъстоятелност на физическите лица.

По отношение на стопански субекти, които попадат в приложното поле на Закон № 85/2014 относно производствата по предотвратяване на несъстоятелност и по несъстоятелност, с последващите изменения и допълнения, процесуалните актове, които са връчени/изпратени от съдилищата, професионално занимаващите се с несъстоятелност (синдици/назначени от съда ликвидатори) и от други упълномощени по закон лица, се публикуват в Бюлетина за производствата по несъстоятелност — публикация, която е достъпна на Портала за онлайн услуги на ONRC.

Съдебното решение, с което се утвърждава планът за оздравяване на длъжника (стопанския субект), в качеството му на процесуален акт съгласно Закон № 85/2014 относно производствата по предотвратяване на несъстоятелност и по несъстоятелност, с последващите изменения и допълнения, се публикува в част IV на Държавен вестник на Румъния.

По отношение на физически лица, които попадат в приложното поле на Закон № 151/2015 относно производството по несъстоятелност на физическите лица, процесуалните актове, които са връчени/предадени от комисията по несъстоятелността, синдика, ликвидатора и съдебните органи, се публикуват в раздел „Длъжници — физически лица със задължения, които не произтичат от функционирането на дадено предприятие“ на Бюлетина за производствата по несъстоятелност — публикация, която е достъпна на уебсайта Връзката отваря нов прозорецhttp://www.bpi.ro/.

III. Портал на съдилищата

Връзката отваря нов прозорецПорталът на съдилищата се администрира от Министерството на правосъдието. Всяко от съдилищата в Румъния има уебсайт на този портал. Информацията на тези уебсайтове се въвежда и поддържа пряко от персонала на съда, освен информацията за делата и заседанията, която се взима автоматично от електронната деловодна система, която се използва на равнището на съда.

За да се получи достъп до уебсайт на конкретен съд от Връзката отваря нов прозорецначалната страница на Портала на съдилищата, от списъка се избира районът на действие на този съд (който е съдебният район на даден апелативен съд) и след това от списъка се избира съответният съд.

Какви видове съобщения се публикуват?

I. Държавен вестник на Румъния

По отношение на официалните съобщения в съответствие със Закон № 202 от 9 ноември 1998 г. относно организацията на Държавен вестник на Румъния, публикуван повторно с поправки:

 • в част III съгласно законовите разпоредби се публикуват следните документи: правни актове, документи, уведомления, обявления и други подобни (напр. съобщения за наемане на персонал, конкурси за публични длъжности, съдебни решения за анулиране на менителници/чекове, редовният отчет за дейността на публичните органи, известия за конкурс за приемане в Националния институт на магистратурата (Institutul Național al Magistraturii), резултатите от изпита за придобиване на правоспособност за магистратите и списъкът на свободните места за магистрати, известието за конкурса за свободни работни места за помощник-магистрати във Върховния касационен съд и др.);
 • в част IV съгласно законовите разпоредби се публикуват правните актове, които засягат икономическите оператори и други категории юридически лица, както и други актове, установени по закон (напр. решението за признаване в Румъния на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, съдебни решения за одобрение на промени в устава на политическа партия, решения на трибунала за започване на производство по несъстоятелност, известия за публични продажби на стоки, изтичане на сроковете на валидност на разрешенията на кредитни институции и решения на Националната банка на Румъния за отнемане на такива разрешения; решения на генералния директор на Румънската служба за авторските права за отнемане или прекратяване на удостоверения за регистрация и т.н.);
 • в част V се публикуват колективният трудов договор, сключен на национално и браншово равнище, конвенциите и препоръките на Международната организация на труда и други актове, установени по закон;
 • в част VI се публикуват известия за възлагане на договори за обществени поръчки и на концесионни договори за строителство и за услуги, на концесионни договори за имоти, които са публична собственост, и други известия, установени по закон (напр. известия съгласно Закон № 350/2005 за режима на безвъзмездните финансови средства; концесии — известия за концесионни договори съгласно Извънредно постановление № 54/2006 за режима на концесионните договори за имоти, които са публична собственост).

Забележка: в съответствие със Закон № 98/2016 за обществените поръчки известията се публикуват на национално равнище чрез системата за електронни обществени поръчки Връзката отваря нов прозорецSEAP, която се използва за целите на прилагането на процедурите по възлагане чрез електронни средства.

 • в част VII съгласно законовите разпоредби се публикуват правни актове относно кооперациите и другите категории юридически лица, учредени от кооперации, както и други актове, свързани с дейностите по коопериране, установени по закон (напр. заключението на специално оправомощения съдия за вписване на кооперацията в търговския регистър, акта за назначаване на ликвидаторите и всеки друг акт, който би могъл да внесе промени в нейната правосубектност, и др.).

II. Националната служба за търговския регистър (ONRC)

а) По отношение на стопанските субекти, вписани в търговския регистър:

 • извлечението от решението/решението за вписване (в Държавен вестник на Румъния, част IV или VII);
 • актовете за изменение на учредителните актове и уведомления за внасяне на актуализирания учредителен акт (в Държавен вестник на Румъния);
 • съдебните решения, в предвидените от закона случаи (в Държавен вестник на Румъния);
 • решенията на трибунала, с които се постановява прекратяване (в част IV на Държавен вестник на Румъния и на уебсайта на Националната служба за търговския регистър или на нейния портал за онлайн услуги);
 • решенията за назначаване на ликвидатори по член 237, алинея 6 от Закон № 31/1990 за дружествата (на уебсайта на Националната служба за търговския регистър и на нейния портал за онлайн услуги);
 • проектите за сливане/разделяне (в част IV на Държавен вестник на Румъния или, по избор на заявителя, на уебсайта на дружеството, в който случай търговският регистър, в който е вписано дружеството, публикува безплатно проекта за сливане или разделяне на своя уебсайт);
 • решенията за отхвърляне на заявлението за вписване и вписванията, които не водят до изменение на учредителния акт (на уебсайта на Националната служба за търговския регистър или на нейния портал за онлайн услуги);
 • списъкът на дружествата, по отношение на които Националната служба за търговския регистър ще предяви искове за прекратяване в съответствие с член 237, алинея 2 от Закон № 31/1990 за дружествата (на уебсайта или портала за онлайн услуги);
 • списъкът на дружествата, по отношение на които Националният търговски регистър ще предяви искове за заличаване в съответствие с член 237, алинея 9 от Закон № 31/1990 за дружествата (на уебсайта на Националната служба за търговския регистър или портала за онлайн услуги);
 • списъкът на дружествата, по отношение на които Националната служба за търговския регистър ще предяви искове за заличаване в съответствие с член 260, алинея 7 от Закон № 31/1990, се публикува на уебсайта на Националната служба за търговския регистър или на нейния портал за онлайн услуги;
 • решенията на трибунала, с които се постановява заличаване по член 237, алинея 10 от Закон № 31/1990 за дружествата (на уебсайта на Националната служба за търговския регистър или на нейния портал за онлайн услуги);
 • решенията на трибунала, с които се постановява заличаване по член 260, алинея 8 от Закон № 31/1990 за дружествата (на уебсайта на Националната служба за търговския регистър и на нейния портал за онлайн услуги);

б) По отношение на стопански субекти, които попадат в приложното поле на Закон № 85/2014 относно производствата по предотвратяване на несъстоятелност и по несъстоятелност, с последващите изменения и допълнения, следните процесуални актове, постановени от съдилищата, професионално занимаващите се с несъстоятелност (синдика/назначения от съда ликвидатор) и други упълномощени по закон лица, се публикуват в Бюлетина за производствата по несъстоятелност:

 • призовки за явяване пред съда, съобщения и съдебни решения;
 • известия и уведомления;
 • други процесуални актове, предвидени по закон.

Що се отнася до физическите лица, които попадат в приложното поле на Закон № 151/2015 относно производството по несъстоятелност на физическите лица, следните процесуални актове, които се връчват/предават от комисията по несъстоятелността, синдика, ликвидатора и съдебните органи, се публикуват в раздел „Длъжници — физически лица със задължения, които не произтичат от функционирането на дадено предприятие“ на Бюлетина за производствата по несъстоятелност:

 • решенията на комисията по несъстоятелността;
 • уведомленията;
 • съдебните решения;
 • други процесуални актове, предвидени по закон.

III. Портал на съдилищата

Съгласно член 167 от Гражданския процесуален кодекс (Закон № 134/2010), когато ищецът твърди основателно, че въпреки че е направил всичко възможно, не е могъл да открие местоживеенето на ответника или друго място, на което по закон на ответника могат да бъдат връчени призовки, съдът може да одобри връчването на документи по отношение на този ответник чрез публикуване. Връчването чрез публикуване се състои в излагане на призовките на входа на съда, на портала на компетентния съд и на адреса по последното известно местоживеене на лицето, на което трябва да бъде извършено връчването. Когато го сметне за необходимо, съдът разпорежда и публикува призовките в Държавен вестник на Румъния или в национален вестник с голям тираж.

Във връзка с това на Портала на съдилищата е наличен Връзката отваря нов прозорецобщ раздел, предназначен за връчването чрез публикуване. На уебсайта на всеки съд също така се поддържа раздел, предназначен за връчването чрез публикуване (вж. напр. Връзката отваря нов прозорецуебсайта на Трибунала на Букурещ).

Кои организации публикуват съобщения?

В зависимост от приложимото законодателство за всеки вид съобщение — Държавен вестник на Румъния или издаващите институции.

По отношение на посочените по-горе конкретни случаи: Националната служба за търговския регистър, Държавен вестник на Румъния или съдилищата.

Достъпът до официалните съобщения безплатен ли е?

I. Държавен вестник на Румъния

Актовете, публикувани в части III—VII на Държавен вестник на Румъния, са достъпни безплатно по интернет и са на разположение във версия за четене за срок от десет дни от тяхното публикуване.

Електронните продукти, които са достъпни за разглеждане онлайн (Expert-Monitor и Autentic-monitor), включително таксите, прилагани от независимото дружество „Monitorul Oficial“, са посочени на Връзката отваря нов прозорецуебсайта му.

II. Националната служба за търговския регистър (ONRC)

а) Да, съобщенията, свързани със стопански субекти, вписани в Търговския регистър — на портала на Националната служба за търговския регистър.

б) Достъпът до Бюлетина за производствата по несъстоятелност — онлайн публикация с публикувани процесуални актове на стопанските субекти, които се обявяват в несъстоятелност в съответствие със Закон № 85/2014 относно производствата по предотвратяване на несъстоятелност и по несъстоятелност, се предоставя срещу платен абонамент.

Достъпът до раздел „Длъжници — физически лица със задължения, които не произтичат от функционирането на дадено предприятие“ на Бюлетина за производствата по несъстоятелност е безплатен за длъжника, кредиторите, синдика/ликвидатора, комисията по несъстоятелността и съда в случаите, в които те имат това качество.

На Портала за онлайн услуги на ONRC може да се намери различна безплатна информация относно лицата, които са публикувани в Бюлетина за производствата по несъстоятелност.

III. Портал на съдилищата

Достъпът до Портала на съдилищата е безплатен.

Какви са възможните видове търсене?

I. Държавен вестник на Румъния

В безплатната версия на Държавен вестник на Румъния (Връзката отваря нов прозорецe-Monitor) не е възможно автоматично търсене по публикувани актове. Ето защо ползвателите разполагат с възможността да избират, чрез календар, само датата на публикуване и броя на Държавен вестник (за всяка част).

II. Националната служба за търговския регистър (ONRC)

а) По отношение на стопанските субекти, вписани в Търговския регистър, търсенията могат да се извършват съгласно един или комбинация от няколко от следните критерии за търсене:

 • номер в търговския регистър,
 • държава,
 • наименование на дружеството,
 • дата на публикуване,
 • данъчен номер,
 • годишен счетоводен баланс.

б) По отношение на длъжниците в рамките на производството по несъстоятелност търсенията могат да се извършват в раздел „Онлайн услуги на Бюлетина за производствата по несъстоятелност (BPI)“ (Servicii online BPI) в подразделите „Лица, чиито имена са публикувани в BPI“ (Persoane publicate in BPI) и „Обобщение по номер в BPI“ (Sumar număr BPI), като се използват следните критерии за избор:

 • лицето, чието име е публикувано в BPI;
 • номерът в бюлетина;
 • номерът на делото;
 • данъчният регистрационен номер;
 • серийният номер в регистъра;
 • периодът на публикуване;
 • годината на публикуване в BPI.

III. Портал на съдилищата

Призовки могат да се търсят в Портала на съдилищата по име (фамилия и име или един от тези елементи) на призованата страна.

Ако се използва Връзката отваря нов прозорецобщият раздел на Портала на съдилищата, резултатите от търсенето ще бъдат призовките, публикувани от всички съдилища, а ако се използва разделът, който се отнася само до определен съд (напр. Връзката отваря нов прозорецТрибунала на Букурещ), резултатите от търсенето ще бъдат само призовките, публикувани от този съд.

От коя дата официалните съобщения са достъпни в електронен формат?

I. Държавен вестник на Румъния

Връзката отваря нов прозорецe-Monitor — от 2008 г.

II. Националната служба за търговския регистър (ONRC)

а) по отношение на стопанските субекти, вписани в Търговския регистър — от 2012 г.

б) Националната служба за търговския регистър публикува първото издание на Бюлетина за производствата по несъстоятелност в електронен формат на 1 август 2006 г. и той може да бъде разгледан на Портала за онлайн услуги на ONRC.

III. Портал на съдилищата

Инструментът за връчване чрез публикуване е достъпен на Връзката отваря нов прозорецПортала на съдилищата от март 2013 г.

Могат ли да се запазват търсения и да се изпращат уведомления, когато са изпълнени критериите?

Не се прилага.

Официалните съобщения свободно ли са достъпни под формата на свободно достъпни данни? Ако да, къде може да бъде намерено хранилището и/или техническа информация?

Порталът на съдилищата позволява Връзката отваря нов прозорецпланиран достъп само до набор от данни относно досиетата и заседанията, но не и до връчването чрез публикуване. Информацията за тях е достъпна само в HTML формат.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 21/03/2019

Публикуване на официални съобщения - Финландия


На кои уебсайтове се публикуват официални съобщения?

Kuulutusrekisteri (регистър на съобщенията)

Връзката отваря нов прозорецVirallinen lehti (Официален вестник)

Какви видове съобщения се публикуват?

Регистърът на съобщенията се актуализира с информация относно съобщенията въз основа на решения на съдилищата или органите относно:

 1. призовки за явяване пред съда:
 2. декларации на вземания в производствата по несъстоятелност;
 3. започване на производства по оздравяване;
 4. сливане, разделяне или разпределяне на средствата на акционерно дружество или друга мярка или решение, предвидени в законодателството относно дружествата или фондациите, които трябва да бъдат публикувани в Официален вестник; или
 5. обявленията на съдебните изпълнители.

В Официален вестник се публикуват уведомленията, съобщенията и други документи, чието публикуване в Официален вестник е предвидено със закон, указ или други решения, постановени от по-нисшестоящите съдилища.

Кои организации публикуват съобщения?

Регистърът на съобщенията се актуализира с информация за призовките за явяване пред съда, издавани от районните съдилища, както и декларациите на вземания в производствата по несъстоятелност или оздравяване. Съобщенията от други органи, които се добавят в регистъра, включват призовките за явяване, издавани от органите на търговския регистър, съобщенията за сливания и разделяния на дружества и съобщенията, свързани с продажбите на запорирани активи, публикувани от органите, които налагат запора: обсъждания във връзка с разпределение на активи, изготвяне на споразумения с кредиторите и инвентарен опис.

В Официален вестник се публикуват уведомленията, съобщенията и други документи, издавани от различни организации.

Достъпът до официалните съобщения безплатен ли е?

Регистър на съобщенията: да.

Официален вестник: копията в PDF формат са безплатни от 2011 г. Такса се събира за базата данни, която се поддържа от Връзката отваря нов прозорецCredita:

цена за разрешение за един потребител: 185 EUR/годишно, цена за разрешение за 2—5 потребители: 135 EUR/годишно, цена за разрешение за повече 5 потребители: 115 EUR/годишно.

Какви са възможните видове търсене?

Вписвания в регистъра на съобщенията могат да се търсят, като се използват следните параметри:

вид на съобщението,

предмет на съобщението,

търговски идентификационен номер/дата на раждане/година на раждане,

дата на падежа,

местоживеене,

номер на делото, даден от районния съд.

Неограничено търсене по ключова дума е възможно в платената база данни на Официален вестник.

От коя дата официалните съобщения са достъпни в електронен формат?

Регистър на съобщенията: от 1 април 2004 г.

Официален вестник: от 2011 г.

Могат ли да се запазват търсения и да се изпращат уведомления, когато са изпълнени критериите?

Регистър на съобщенията: не.

Официален вестник: запазване на търсенията и получаване на уведомления по електронната поща са възможни, когато се използва платената база данни.

Официалните съобщения свободно ли са достъпни под формата на свободно достъпни данни? Ако да, къде може да бъде намерено хранилището и/или техническа информация?

Официалните съобщения не са достъпни като свободно достъпни данни.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 30/10/2018