Objava uradnih obvestil

Informacije o objavi uradnih obvestil držav EU na spletu


Uradna obvestila so uradna pravosodna in vladna obvestila, ki niso zakonodajne narave ali v kakršnem koli drugem smislu ne vsebujejo zavezujočih pravil ter se objavijo v elektronski obliki v državnih uradnih listih.

Številne države EU objavljajo svoja uradna obvestila na spletu. Pri tem uporabljajo različne pravne okvire in prakse. Za olajšanje dostopnosti teh obvestil se v tem oddelku zbirajo informacije o tem, kako posamezne države EU objavljajo svoja uradna obvestila na spletu.

Vsebina nacionalnih strani odraža stanje v posameznih državah EU.

Za podrobnejše informacije izberite zastavo ustrezne države.


Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.

Zadnja posodobitev: 20/05/2019

Objava uradnih obvestil - Danska


Na katerih spletiščih se objavijo uradna obvestila?

Uradna obvestila se vključijo v uradni list (Statstidende) in objavijo na Povezava se odpre v novem oknuhttps://statstidende.dk/.

Do 14. oktobra 2005 se je uradni list objavljal tudi v tiskani obliki.

Katere vrste obvestil se objavijo?

V uradnem listu (Statstidende) se objavljajo posebna obvezna obvestila s pravnimi učinki za državljane, podjetja in organe ter nekatera neobvezna obvestila.
Med drugimi se objavljajo obvestila v zvezi z zapuščinami umrlih oseb (npr. obvestila upnikom), premoženjem v stečaju (npr. sklepi o stečaju) in reorganizacijo podjetij ter pozivi in podobna vabila sodišč, prodaje po sodni odredbi, volitve in referendumi.

Obvestila katerih organizacij se objavijo?

Objavijo se obvestila sodišč, odvetnikov, javnih inštitucij in zasebnih podjetij.

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Dostop do enkratnega in do stalnega iskanja je brezplačen (glej spodaj).

Od katerega datuma so na voljo elektronska uradna obvestila?

Uradni list (Statstidende) se v elektronski obliki objavlja od leta 2000. Od 15. oktobra 2005 se uradni list (Statstidende) objavlja le v elektronski obliki.

Ali se lahko iskanje shrani in elektronska sporočila pošljejo, ko so kriteriji iskanja izpolnjeni?

Omogoči se lahko stalno iskanje. Ta storitev je brezplačna, je pa zanjo potrebna prijava uporabnika.
Naročiti se je mogoče tudi na dnevno izdajo uradnega lista (Statstidende) v formatu .pdf. Na dan objave uradnega lista (Statstidende) prejmete po e-pošti izvod uradnega lista s tistega dne v formatu .pdf.

Ali so uradna obvestila prosto dostopna kot odprti podatki? Če so, kje je mogoče najti odložišče in/ali tehnične informacije?

Odprti podatki so dostopni vsem prek iskanja REST na naslovu Povezava se odpre v novem oknuhttps://statstidende.dk. Trenutno potekajo dela za tehnično nadgraditev uradnega lista (Statstidende). V zvezi s tem se preučuje, ali naj bo ta možnost še naprej na voljo.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 27/08/2019

Objava uradnih obvestil - Nemčija


Na katerih spletiščih so objavljena uradna obvestila?

Ker je Nemčija zvezna država, posamezne zvezne dežele same objavijo svoja uradna obvestila. V ta namen so oblikovale svoje spletne strani. Povezave do nekaterih so na voljo na Povezava se odpre v novem oknupravosodnem portalu zvezne vlade in posameznih zveznih dežel (Justizportal des Bundes und der Länder) . Naslednje informacije se nanašajo le na publikacije zvezne vlade:

Publikacija Obseg publikacije
Povezava se odpre v novem oknuZvezni uradni list (Bundesgesetzblatt) Samo elektronska različica uradne tiskane različice
Povezava se odpre v novem oknuZvezno glasilo (Bundesanzeiger)

Oddelek uradnih objav; pravosodni oddelek
(samo v elektronski obliki)

Povezava se odpre v novem oknuUradni list o davčnih informacijah (Bundessteuerblatt) V tiskani in elektronski obliki
Povezava se odpre v novem oknuSkupno glasilo ministrstev (Gemeinsames Ministerialblatt) V tiskani in elektronski obliki
Povezava se odpre v novem oknuUradni list zveznega ministrstva za promet in digitalno infrastrukturo (Verkehrsblatt) V tiskani in elektronski obliki

Katere vrste obvestil se objavljajo?

Publikacija Vrste obvestil
Zvezni uradni list (Bundesgesetzblatt) Zakoni, mednarodne pogodbe, odloki, obvestila, sodne odredbe, uradna obvestila in nekatere odločbe zveznega ustavnega sodišča (Bundesverfassungsgericht)
Zvezno glasilo (Bundesanzeiger) Odloki, druga uradna obvestila, javni razpisi, smernice in pravosodna obvestila. Pravosodna obvestila zajemajo objave sodišča glede registra pravd na podlagi zakona o vzorčnih zadevah na področju kapitalskih vlagateljev (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz), javna obvestila, kazenske zadeve, pozive osebam in pozive za predložitev dokumentov, odločbe o prepovedih, preklice vrednostnih papirjev in druge odločbe, pozive tretjim osebam, stečaje, postopke zaradi insolventnosti ter register anonimnih in psevdonimih del.
Uradni list o davčnih informacijah (Bundessteuerblatt) Pravne določbe in upravne odredbe, ki se nanašajo na davke, sodbe zveznega finančnega sodišča (Bundesfinanzhof)
Skupno glasilo ministrstev (Gemeinsames Ministerialblatt) Pravne določbe in upravne odredbe, ki se nanašajo na davke, sodbe zveznega finančnega sodišča (Bundesfinanzhof)
Uradni list zveznega ministrstva za promet in digitalno infrastrukturo (Verkehrsblatt) Uradne določbe glede prometa, pozivi glede lastništva pogrešanih vozil in registracijski dokumenti

Katere organizacije objavljajo obvestila?

Publikacija Organ, ki objavlja
Zvezni uradni list (Bundesgesetzblatt) Zvezni organi
Zvezno glasilo (Bundesanzeiger) Zvezni organi in organi zveznih dežel, sodišča in državni tožilci
Uradni list o davčnih informacijah (Bundessteuerblatt) Zvezno ministrstvo za finance in najvišji davčni organi v posameznih zveznih deželah
Skupno glasilo ministrstev (Gemeinsames Ministerialblatt) Vsa zvezna ministrstva, navedena na prvi strani
Uradni list zveznega ministrstva za promet in digitalno infrastrukturo (Verkehrsblatt) Vsa zvezna ministrstva, regulativni organi v posameznih zveznih deželah

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Publikacija Brezplačen dostop
Zvezni uradni list (Bundesgesetzblatt) Da (samo za branje)
Zvezno glasilo (Bundesanzeiger) Da
Uradni list o davčnih informacijah (Bundessteuerblatt) Delno (ne najnovejše in ne starejše objave)
Skupno glasilo ministrstev (Gemeinsames Ministerialblatt) Samo kazalo
Uradni list zveznega ministrstva za promet in digitalno infrastrukturo (Verkehrsblatt) Samo naslovi uradnih obvestil (za dostop do vsebine je treba plačati pristojbino)

Katere vrste iskanj so na voljo?

Publikacija Vrste iskanj
Zvezni uradni list (Bundesgesetzblatt)

Brezplačno: ni na voljo

Ob plačilu pristojbine:
iskanje po celotnem besedilu, iskanje na podlagi citatov, naslovov, okrajšav, datuma izdaje, leta razglasitve in dela

Zvezno glasilo (Bundesanzeiger) Izraz, del, datum objave, vrsta publikacije, organ/sodišče, ki objavlja (upravni ali sodni oddelek); sklic, naslov (oddelek uradnih objav); številka zadeve (pravosodni oddelek)
Uradni list o davčnih informacijah (Bundessteuerblatt) Vrsta davka, vrsta dokumenta, zaporedje pravil, datum, številka spisa, številka dokumenta, zvezna dežela, vsebina/glavno načelo, sklic
Skupno glasilo ministrstev (Gemeinsames Ministerialblatt) Izdaja, številka strani, letnik in iskanje po celotnem besedilu
Uradni list zveznega ministrstva za promet in digitalno infrastrukturo (Verkehrsblatt) Področje, naslov, iskanje po izrazih, datumu, številki odloka

Od katerega datuma so uradna obvestila na voljo v elektronski obliki?

Publikacija Datum, od katerega je dokument na voljo
Zvezni uradni list (Bundesgesetzblatt)

Elektronska različica oddelka 1 zveznega uradnega lista je od leta 1998 na voljo hkrati s tiskano različico; elektronska različica oddelka 2 zveznega uradnega lista je hkrati s tiskano različico na voljo od leta 1999

Iskanje je mogoče po vseh izdajah, objavljenih od 23. maja 1949

Zvezno glasilo (Bundesanzeiger)

Posamezne publikacije od 30. avgusta 2002
Vse publikacije od 1. aprila 2012

Uradni list o davčnih informacijah (Bundessteuerblatt) Iskanje je mogoče po izdajah, objavljenih od leta 1992
Skupno glasilo ministrstev (Gemeinsames Ministerialblatt) Iskanje je mogoče po izdajah, objavljenih od leta 1950
Uradni list zveznega ministrstva za promet in digitalno infrastrukturo (Verkehrsblatt) Iskanje je mogoče po izdajah, objavljenih od leta 1947

Ali je mogoče shraniti iskanja in poslati obvestila, ko so izpolnjena merila?

Publikacija Samodejno iskanje Prosto dostopni podatki
Zvezni uradni list (Bundesgesetzblatt) Ne Ne
Zvezno glasilo (Bundesanzeiger) Samo kot informacijska storitev ob plačilu pristojbine Ne
Uradni list o davčnih informacijah (Bundessteuerblatt) Ne Ne
Skupno glasilo ministrstev (Gemeinsames Ministerialblatt) Ne, samo datum publikacije za naslednjo izdajo Ne
Uradni list zveznega ministrstva za promet in digitalno infrastrukturo (Verkehrsblatt) Ne Ne

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 29/08/2019

Objava uradnih obvestil - Estonija


Na katerih spletiščih so objavljena uradna obvestila?

Pomembna javna obvestila so objavljena na spletišču uradnih publikacij Ametlikud Teadaanded (uradna obvestila). V nekaterih primerih zakonodaja zahteva tudi objavo obvestil v časopisih.

Uradna spletna publikacija Ametlikud Teadaanded se od 1. julija 2003 objavlja le v elektronski obliki. To je tudi podatkovna zbirka, vključena v državni informacijski sistem. Ametlikud Teadaanded je brezplačno na voljo vsem na spletnem naslovu: Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.ametlikudteadaanded.ee/.

Katere vrste obvestil se objavljajo?

Obvestila, vabila in objave, katerih objava se zahteva na podlagi zakona, uredbe vlade ali uredbe ministra.

V Ametlikud Teadaanded se objavljata dve vrsti obvestil:

 1. obvestila, ki so namenjena obveščanju posamezne osebe in do katerih iz razloga zasebnosti po poteku objave dostop ni več mogoč. Za taka obvestila velja omejitev trajanja objave v Ametlikud Teadaanded in omejitev dostopa po poteku objave. Zahteve glede dostopa po poteku objave za to vrsto obvestil ne veljajo;
 2. obvestila, ki so namenjena obveščanju vseh in morajo omogočati tudi poznejši dostop v strojno berljivi obliki.

Katere organizacije objavljajo obvestila?

V Ametlikud Teadaanded se objavijo obvestila, potrebna za izvajanje funkcij države in lokalnih organov ter predstavnikov svobodnih poklicev (npr. notarjev, sodnih uradnikov). Objavijo se tudi obvestila zasebnih pravnih oseb, ki jih je treba objaviti na podlagi zakona in zaradi javnega interesa, tj. za obveščanje splošne javnosti (npr. razdelitev in prenehanje družb).

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Dostop do vseh obvestil, objavljenih v Ametlikud Teadaanded, je brezplačen.

Za objavo obvestila, ki je v interesu posameznika, na primer objava izgube dokumenta, se plača državna pristojbina.

Katere vrste iskanj so na voljo?

Po javnih obvestilih je mogoče iskati glede na vrsto, naslov, subjekt, ki objavlja, in področje vpliva ali pa uporabiti funkcijo iskanja po celotnem besedilu.

Storitev „moja uradna obvestila“ (Minu Ametlikud Teadaanded) posamezniku omogoča, da se naroči na prejemanje različnih vrst obvestil na svoj e-naslov in pregleduje arhivirana obvestila o sebi, katerih objava je potekla. Objava obvestila, namenjenega posamezni osebi, se umakne in arhivira, ko je njen namen dosežen. Objava te vrste obvestila se umakne tudi, ko oseba potrdi prejem obvestila s svojo osebno izkaznico v storitvi „moja uradna obvestila“.

Od katerega datuma so uradna obvestila na voljo v elektronski obliki?

Od 1. julija 2003. Na spletišču Ametlikud Teadaanded so tudi starejše tiskane objave, namenjen splošni javnosti.

Ali je mogoče shraniti iskanja in poslati obvestila, ko so izpolnjena merila?

Oseba se lahko naroči na prejemanje vseh obvestil po e-pošti in jih shrani v storitvi „moja uradna obvestila“. Za uporabo storitve „moja uradna obvestila“ je potreba avtentikacija z osebno izkaznico ali mobilnim telefonom. Storitev „moja uradna obvestila“ osebi omogoča vpogled v arhivirana obvestila o sebi v Ametlikud Teadaanded in vpogled v to, kdo jih je prebral.

Za iskanje po Ametlikud Teadaanded in pridobivanje obvestil je mogoče uporabiti tudi enotni identifikator vira. Edinstvenost enotnega identifikatorja vira je odvisna od števila uporabljenih komponent. Enotni identifikator vira je mogoče uporabiti za odpiranje enega ali več objavljenih obvestil v obliki zapisa HTML, kar je podobno rezultatom iskanja, ali v obliki datoteke XML oziroma XML-RDF.

Enotni identifikator vira obvestila omogoča odpiranje javno dostopnih obvestil, katerih namen ni obveščanje posamezne osebe in katerih objava ni prenehala.

Za uporabo enotnega identifikatorja vira je treba oblikovati spletni naslov, ki ustreza datumu objave zadevnega obvestila.

Podrobnejša navodila glede iskanja na podlagi enotnega identifikatorja vira so na voljo na: Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/uriotsing.

Ali so uradna obvestila brezplačno na voljo kot prosto dostopni podatki? Če je tako, kje je mogoče najti odložišče in/ali tehnične informacije?

Obvestila, katerih namen ni obveščanje posamezne fizične osebe, tj. obvestila, namenjena splošni javnosti, so prosto dostopna. Obvestila, katerih objava je potekla in ki so bila arhivirana, niso prosto dostopna.

Prosto dostopne podatke je mogoče naložiti v realnem času kot enotni identifikator vira. Edinstvenost enotnega identifikatorja vira je odvisna od števila uporabljenih komponent. Enotni identifikator vira je mogoče uporabiti za odpiranje enega ali več objavljenih obvestil v obliki zapisa HTML, kar je podobno rezultatom iskanja, ali v obliki datoteke XML oziroma XML-RDF. Za uporabo enotnega identifikatorja vira je treba oblikovati spletni naslov, ki ustreza datumu objave zadevnega obvestila.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 14/05/2019

Objava uradnih obvestil - Grčija


Na katerih spletiščih se objavijo uradna obvestila?

Povezava se odpre v novem oknuNacionalni urad za tisk(Ethnikó Typografeía): uradna obvestila se objavijo v uradnem listu (Efimerída tis Kyvérnisis).
Subjekti, ki jim nacionalni urad za tisk tiska obvestila, plačajo pristojbino glede za zadevne stroške ali zagotovijo uporabljen potrošni material. Višino stroškov določi namensko ustanovljen stalni tričlanski odbor urada. Člane odbora imenuje posebni tajnik urada.

Povezava se odpre v novem oknuPreglednost“ (Diávgeia)

Povezava se odpre v novem oknuVrhovno sodišče (Áreios Págos)

Povezava se odpre v novem oknuDržavni svet (Symvoúlio tis Epikrateías)

Katere vrste obvestil se objavijo?

Nacionalni urad za tisk: člen 7 zakona št. 3469/2006.

Preglednost: člen 2 zakona št. 3861/2010.

Vrhovno sodišče: sodbe civilnih in kazenskih sodišč, izdane od leta 2007 naprej.

Državni svet: sodbe upravnega sodišča.

Obvestila katerih organizacij se objavijo?

Nacionalni urad za tisk: obvestila objavi zadevni subjekt na zahtevo javnega organa ali subjekta širšega javnega prava.

Preglednost: obvestila iz člena 2 zakona št. 3861/2010 brez odlašanja na internetu objavi subjekt, ki obvešča.

Vrhovno sodišče: obvestila objavi zadevni subjekt.

Državni svet: obvestila objavi zadevni subjekt.

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Da.

Katere vrste iskanja so možne?

Iskati je mogoče po izrazih, besedah, ključnih izrazih, registracijski številki, številki sodbe, številki izdaje, temah, kategorijah, vrstah subjektih in datumih.

Od katerega datuma so na voljo elektronska uradna obvestila?

Nacionalni urad za tisk: 1997

Preglednost: 2010

Vrhovno sodišče: 2007

Državni svet: 2016

Ali se lahko iskanje shrani in elektronska sporočila pošljejo, ko so kriteriji iskanja izpolnjeni?

Ne.

Ali so uradna obvestila prosto dostopna kot odprti podatki? Če so, kje je mogoče najti odložišče in/ali tehnične informacije?

Da.
Vsak subjekt je odgovoren za delovanje in vsebino tiste baze podatkov uradnih obvestil, ki jo upravlja. Tako za vložišče in/ali tehnične informacije skrbijo ustrezni subjekti v okviru lastnih baz podatkov.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 01/07/2019

Objava uradnih obvestil - Španija


Na katerih spletiščih se objavijo uradna obvestila?

Uradna obvestila se objavijo v raznih uradnih listih, ki ustrezajo različnim ravnem centralne, regionalne in lokalne oblasti, ki sestavljajo špansko upravo.

Vsi uradni listi imajo uradne in verodostojne različice, ki se objavijo elektronsko, ter zagotavljajo storitve podatkovnih zbirk, ki se lahko uporabijo za iskanje objavljenih obvestil.

Spletišča, na katerih se objavijo uradna obvestila:

Država: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.boe.es/

17 avtonomnih skupnosti in dve avtonomni mesti: vsa spletišča so dostopna prek povezave Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_autonomicos.php

Lokalni organi (pokrajinski uradni listi): vsa spletišča so dostopna prek povezave Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_provinciales.php

Katere vrste obvestil se objavijo?

 • upravni akti (kadrovske zadeve, upravne odločbe, odločbe, s katerimi se javnost obvesti o različnih upravnih ukrepih)
 • obvestila o javnih razpisih
 • obvestila o neuspešnih vročitvah
 • nekatera obvestila, ki jih objavijo sodišča.

Obvestila katerih organizacij se objavijo?

Vse javne uprave, vsaka v svojem uradnem listu.

Sodišča.

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Da.

Katere vrste iskanja so možne?

 • prosto besedilo (vključno z imeni posameznikov)
 • vrsta
 • organizacija izdajateljica
 • datum izdaje
 • datum objave
 • uradna številka.

Od katerega datuma so na voljo elektronska uradna obvestila?

Zakon, ki dovoljuje elektronsko objavo uradnih listov, je bil sprejet leta 2007.

Ali se lahko iskanje shrani in elektronska sporočila pošljejo, ko so kriteriji iskanja izpolnjeni?

Da, za uradni list Španije in večino uradnih listov avtonomnih skupnosti in mest. Za pokrajinske uradne liste ta funkcija ni splošno dostopna.

Ali so uradna obvestila prosto dostopna kot odprti podatki? Če so, kje je mogoče najti odložišče ali tehnične informacije?

Politika odprtih podatkov je odvisna od posameznega uradnega lista. Nekateri imajo odprte podatke in obliko XML.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 20/06/2019

Objava uradnih obvestil - Hrvaška


Na katerih spletiščih se objavijo uradna obvestila?

Uradne objave se objavijo na spletnih straneh podjetja Narodne novine d.d. (uradni list) in na elektronski oglasni deski Ministrstva za pravosodje Republike Hrvaške. Vse uradne objave so javnosti na voljo v elektronski obliki, vendar ima pravno veljavnost ali pravni učinek samo tiskana različica dokumentov.

Povezava se odpre v novem oknuhttps://narodne-novine.nn.hr/ (uradni list)

Povezava se odpre v novem oknuhttps://e-oglasna.pravosudje.hr/ (Ministrstvo za pravosodje)

Katere vrste obvestil se objavljajo?

Objavljajo se obvestila v zvezi z javnimi naročili, e-dražbe, koncesije, razpisi, natečaji za prosta delovna mesta, obvestila o gospodarskih družbah, objave zbornic, sklepi o začetku postopkov v primeru insolventnosti in skrajšanih postopkov v primeru insolventnosti, odločbe o pravni nesposobnosti oseb in likvidacijah, sodne in notarske objave, vpisi v sodni register itd.

Katere organizacije objavljajo obvestila?

 • Narodne novine d.d. (uradni list Republike Hrvaške).
 • Na elektronski oglasni deski ministrstva za pravosodje se objavljajo različne odločitve sodišč in drugih pristojnih organov v postopkih v primeru insolventnosti (sklepi o začetku postopka v primeru insolventnosti, vabila na naroke). Ministrstvo za pravosodje je pristojno za vzdrževanje informacijskega sistema, ki je potreben za delovanje elektronske oglasne deske.

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Da, dostop je brezplačen.

Katere vrste iskanj so na voljo?

Po straneh podjetja Narodne novine d.d. (uradni list) je mogoče iskati po izrazu, datumu objave, vrsti objave, posebnem področju objav (npr. tečaj).

Po elektronski oglasni deski je mogoče iskati po številki spisa, naslovu odpravka, subjektu, na katerega se objava nanaša ali osebni identifikacijski številki.

Od katerega datuma so uradna obvestila na voljo v elektronski obliki?

Na straneh podjetja Narodne novine d.d. (uradni list) so objave v elektronski obliki na voljo od januarja 2014.

Aplikacija elektronska oglasna deska je bila vzpostavljena in je začela delovati 1. novembra 2014.

Ali se lahko iskanje shrani in elektronska sporočila pošljejo, ko so kriteriji iskanja izpolnjeni?

Podjetje Narodne novine d.d. (uradni list) je vzpostavilo sistem za objavljanje uradnih obvestil v zvezi s postopki javnega naročanja (Elektronički oglasnik za javnu nabavu – Elektronska obvestila o javnem naročanju) – končnim uporabnikom se obvestila pošljejo na elektronski naslov ali v zasebni uporabniški predal.

Kar zadeva obvestila, objavljena na oglasni deski, sistem obveščanja uporabnikov še ni vzpostavljen. Pri tem sta izjemi davčna uprava in finančna agencija (FINA), za kateri je Ministrstvo za pravosodje vzpostavilo spletno storitev, prek katere lahko ti instituciji (večkrat) dnevno preneseta podatke z elektronske oglasne deske.

Uradna obvestila niso dostopna kot odprti podatki.

Ali so uradna obvestila prosto dostopna kot odprti podatki? Če so, kje je mogoče najti odložišče in/ali tehnične informacije?

Uradna obvestila niso dostopna kot odprti podatki.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 30/10/2018

Objava uradnih obvestil - Ciper


Na katerih spletiščih se objavijo uradna obvestila?

Objavijo se v tiskani različici, ki ima pravni učinek, in na internetu, kjer so prosto dostopna na strani Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.mof.gov.cy/gpo.

Katere vrste obvestil se objavijo?

Objavijo se naslednje vrste obvestil: prosta delovna mesta v javnem sektorju, javna naročila, razlastitve in zasegi, imenovanja, napredovanja ter potrditve ali preklici imenovanj, upokojitve, imenovanja namestnikov nosilcev funkcij, odstopi, imenovanja ministrov, osmrtnice, prihod, odhod ali namestništvo predsednika republike, imenovanja predsednika republike, sklepi sveta ministrov in parlamenta, predlogi predpisov, ki jih pripravijo vlada oziroma zasebni člani, mednarodni sporazumi, organigrami oddelkov ter obvestila, katerih objava je obvezna na podlagi zakonodaje (npr. na podlagi zakona o gospodarskih družbah).

Obvestila katerih organizacij se objavijo?

 • države
 • drugih organov z javnimi pooblastili
 • lokalnih organov
 • posameznikov (odvetnikov) na podlagi določb zakona o gospodarskih družbah

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Da.

Katere vrste iskanja so možne?

Iskati je mogoče po vsej vsebini, ki je objavljena v ciprskem uradnem listu (Epísimi Efimerída).

Od katerega datuma so na voljo elektronska uradna obvestila?

Od 10. decembra 2004.

Ali se lahko iskanje shrani in elektronska sporočila pošljejo, ko so kriteriji iskanja izpolnjeni?

Ne.

Ali so uradna obvestila prosto dostopna kot odprti podatki? Če so, kje je mogoče najti odložišče in/ali tehnične informacije?

Uradna obvestila so prosto dostopna kot odprti podatki na spletišču vladnega urada za tisk (Kyvernitikó Typografeío): Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.mof.gov.cy/gpo


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 31/10/2019

Objava uradnih obvestil - Latvija


Na katerih spletiščih se objavijo uradna obvestila?

V Latviji se uradna obvestila objavijo v Povezava se odpre v novem oknuuradnem listu Republike Latvije Latvijas Vēstnesis.

Katere vrste obvestil se objavijo?

V uradnem listu se objavijo naslednja obvestila:

 • poročila o dejavnostih
 • dražbe
 • sodne odločbe
 • doktorske disertacije
 • informacije v zvezi z dediščino
 • informacije v zvezi s privatizacijo
 • informacije iz poslovnega registra
 • informacije iz registra podjetij
 • informacije iz registra evropskih gospodarskih interesnih združenj
 • informacije iz registra političnih strank
 • informacije o razpisih za delovna mesta
 • premoženjska razmerja med zakoncema
 • obvestila o prostorskem načrtovanju
 • obvestila upnikom
 • obvestila o poravnavi obveznosti
 • obvestila delničarjem in članom
 • preklic pooblastil
 • državna zakladnica
 • sodni pozivi
 • naročila za dobavo in izvršitev del
 • umik dokumentov in uradnih žigov
 • razna obvestila.

Obvestila katerih organizacij se objavijo?

V uradnem listu se objavijo uradna obvestila, ki jih predložijo organi in institucije ali posamezniki (vpisi v javne registre, opomini, obvestila ali informacije javnih subjektov in njihovih uradnikov ter posameznikov), kadar je uradna objava takšnih obvestil predpisana z zakonom.
Povezava se odpre v novem oknuSeznam zakonov in drugih predpisov, ki urejajo uradno objavo.

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Da.

Katere vrste iskanja so možne?

Iskanje se lahko opravi z vnosom prostega besedila.
Rezultate je mogoče filtrirati po letu objave in kategoriji obvestila.

Od katerega datuma so na voljo elektronska uradna obvestila?

Vse izdaje uradnega lista od datuma njegove prve izdaje, tj. od 25. februarja 1993, so v elektronski obliki na voljo na spletišču uradnega lista: Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.vestnesis.lv.
Za dokumente, objavljene pred 1. julijem 2012, je uradna različica tista, ki je objavljena v tiskani izdaji uradnega lista.

Ali se lahko iskanje shrani in elektronska sporočila pošljejo, ko so kriteriji iskanja izpolnjeni?

Ne.

Ali so uradna obvestila prosto dostopna kot odprti podatki? Če so, kje je mogoče najti odložišče in/ali tehnične informacije?

Ne, vendar so uradna obvestila na voljo za ponovno uporabo informacij. Povezava se odpre v novem oknuVeč o ponovni uporabi informacij, objavljenih v uradnem listu.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 30/10/2018

Objava uradnih obvestil - Nizozemska

Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.


Na katerih spletiščih se objavijo uradna obvestila?

Uradna obvestila se objavijo na spletišču Povezava se odpre v novem oknuhttps://officielebekendmakingen.nl. Stara obvestila lahko iščete na Povezava se odpre v novem oknuhttps://zoek.officielebekendmakingen.nl.

Katere vrste obvestil se objavijo?

Vsa obvestila iz sedmih nizozemskih uradnih listov so objavljena na zgoraj navedenih spletiščih. Nova zakonodaja in spremembe zakonodaje so objavljene v Staatsblad (Uradni list Kraljevine Nizozemske). Staatscourant (Vladni uradni list) se uporablja za objavo podzakonskih aktov in obvestil vladnih organizacij, kadar se objava takih obvestil v tej publikaciji zahteva po zakonu. Pogodbe in drugi mednarodni sporazumi, katerih pogodbenica je Nizozemska, se objavijo v Tractatenblad (Zbirka pogodb in konvencij), Provinciaal blad (Uradni list pokrajin), Gemeenteblad (Uradni list občin) in Waterschapsblad (Uradno glasilo uprave za vode) pa se uporabljajo za objavo predpisov in obvestil, kot ustreza, pokrajinskih in občinskih organov ter uprave za vode. Nazadnje, Blad gemeenschappelijke regelingen (Uradno glasilo skupnih ureditev lokalnih organov) se uporablja za objavo predpisov in obvestil, ki jih različni javni organi izdajajo v partnerstvu.

Obvestila katerih organizacij se objavijo?

Obvestila vseh organizacij, ki so pravno zavezane k objavi svojih obvestil.

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Da, dostop do uradnih obvestil je brezplačen.

Katere vrste iskanja so možne?

Obvestila tekočega dne so na voljo na Povezava se odpre v novem oknuhttps://officielebekendmakingen.nl. Na tej strani lahko iskanje omejite samo glede na ime publikacije.

Na spletišču Povezava se odpre v novem oknuhttps://zoek.officielebekendmakingen.nl lahko iščete po besedah v naslovu ali besedilu ter svoje iskanje omejite glede na datum objave, ime publikacije, organizacijo, ki objavlja, in predmet (pri tem ste omejeni na določen seznam možnosti).

Od katerega datuma so na voljo elektronska uradna obvestila?

1995.

Ali se lahko iskanje shrani in elektronska sporočila pošljejo, ko so kriteriji iskanja izpolnjeni?

Vsakdo se lahko brezplačno prijavi na storitev obveščanja. Na voljo sta dve vrsti storitev.

Standardna storitev obveščanja uporabnikom omogoča, da shranijo zahtevek za iskanje. Uporabniki nato prejmejo elektronsko sporočilo s hiperpovezavo na vsak nov dokument, ki ustreza kriterijem iskanja.

Na voljo je tudi storitev Berichten over uw buurt (Obvestila o vaši soseščini), ki državljanom omogoča dnevno prejemanje elektronskih sporočil s pregledom vseh obvestil, ki so jih objavili regionalni in lokalni organi in so pomembna za njihovo soseščino. Uporabniki lahko „svojo soseščino“ opredelijo tako, da vnesejo svojo poštno številko in določijo zajet obseg (na sto metrov natančno).

Ali so uradna obvestila prosto dostopna kot odprti podatki? Če so, kje je mogoče najti odložišče in/ali tehnične informacije?

Uradna obvestila so prosto dostopna kot odprti podatki prek vmesnika SRU (SRU = Search/Retrieve via URL – iskanje/pridobivanje prek URL).

Navodila za to spletno storitev (in naslov) so na voljo na povezavi Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.koopoverheid.nl/documenten/instructies/2018/03/24/handleiding-open-data-webservice-van-overheid.nl---sru (samo v nizozemščini).


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 06/05/2019

Objava uradnih obvestil - Avstrija


Na katerih spletiščih se objavijo uradna obvestila?

Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.justiz.gv.at

Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.ediktsdatei.justiz.gv.at

Katere vrste obvestil se objavijo?

Na spletišču Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.justiz.gv.at/ se objavijo naslednje vrste obvestil:

 • poročila
 • izvedenska mnenja
 • mnenja
 • evalvacije
 • okrožnice
 • smernice
 • besedila za posvetovanje
 • statuti
 • statistični podatki
 • priročniki
 • razpisi prostih delovnih mest
 • objave imenovanj.

Na spletišču Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.edikte.justiz.gv.at/ (Ediktsdatei) se objavijo naslednje vrste obvestil:

 • postopki zaradi insolventnosti (stečaji, reorganizacije, poravnave dolgov)
 • prodaje in najemi v postopkih zaradi insolventnosti
 • sodne dražbe
  • nepremičnine
  • premičnine
 • sodno imenovanje stečajne uprave
 • prostovoljne dražbe
 • razglasi in obvestila v kazenskih postopkih
  • obvestila kazenskih sodišč
  • kazenski postopek izterjave
  • obvestila o vročitvi v kazenskem postopku
  • zaključek preiskav
 • javne objave
  • upravitelji, ki jih imenuje sodišče, in vročitev z javno objavo
  • preklic vrednostnih papirjev
  • mrliški list/dokazilo o vzroku smrti
  • razglasi v zapuščinskem postopku
  • razglasi v skladu z zakonom o hrambi in zaplembi (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz)
  • zastopanje prebivalcev v skladu s členom 8 zakona o bivanju v domu za nego (Heimaufenthaltsgesetz)
  • varuhi pravic pacientov v skladu s členom 13 zakona o hospitalizaciji (Unterbringungsgesetz)
  • vročitev z javno objavo pravnim osebam
  • vročitev z javno objavo s strani gospodarskih sodišč (Firmenbuchgerichte)
  • obvestila gospodarskih sodišč
  • razglasi zemljiškoknjižnih sodišč (Grundbuchsgerichte)
  • odločitve sodišča za omejevalna ravnanja (Kartellgericht)
 • objave s strani podjetij.

Obvestila katerih organizacij se objavijo?

Obvestila zveznega ministrstva za ustavne zadeve, reforme, deregulacijo in pravosodje

Obvestila sodišč, državnih tožilcev, odvetnikov in notarjev

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Da.

Katere vrste iskanja so možne?

Spletišče ministrstva za pravosodje (Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.justiz.gv.at/) ponuja preprosto iskanje po besedah, ki preveri vse dokumente na spletišču.

Vse kategorije na spletišču Ediktsdatei (Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.edikte.justiz.gv.at/) omogočajo iskanje po besedah. Poleg tega lahko uporabniki v več kategorijah objav iščejo po številki spisa. V zvezi z dražbami je na voljo tudi iskanje po predmetu. To so le nekateri primeri vrst iskanja, saj je na voljo veliko različnih možnosti iskanja v različnih kategorijah.

Od katerega datuma so na voljo elektronska uradna obvestila?

Spletišče ministrstva za pravosodje (Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.justiz.gv.at/) in spletišče Ediktsdatei (Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.edikte.justiz.gv.at/) sta na spletu na voljo od leta 2000.

Ali se lahko iskanje shrani in elektronska sporočila pošljejo, ko so kriteriji iskanja izpolnjeni?

Ne.

Ali so uradna obvestila prosto dostopna kot odprti podatki? Če so, kje je mogoče najti odložišče in/ali tehnične informacije?

Obvestila na spletišču Ediktsdatei so brezplačno dostopna in se lahko nadalje obdelajo kot datoteke v obliki HTML (ni zaščite pred kopiranjem). Lahko se pridobi tudi licenca na podlagi zakona o ponovni uporabi javnih informacij (Informationsweiterverwendungsgesetz – IWG). Podatki trenutno niso dostopni v obliki odprtih podatkov.

Objave na spletišču Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.justiz.gv.at/ se večinoma nanašajo na obstoječe dokumente v obliki PDF. Obstaja nekaj dokumentov v obliki MS Word, vendar so redki. Vse objave so v okviru sistema za upravljanje spletnih vsebin (WCMS – Web Content Management System) in so prosto dostopne na straneh HTML. Dokumenti so za prenos kot priloge na voljo na straneh HTML.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 30/10/2018

Objava uradnih obvestil - Portugalska

Izvirna jezikovna različica te strani portugalščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.


Na katerih spletiščih se objavijo uradna obvestila?

Objavljena so na spletišču portugalskega uradnega lista Povezava se odpre v novem oknu(Diário da República Eletrónico).

Katere vrste obvestil se objavljajo?

V Diário da República se objavlja sedem vrst uradnih obvestil:

1. URADNA VLADNA OBVESTILA, OBJAVLJENA V SERIJI 1 URADNEGA LISTA

2. URADNA VLADNA OBVESTILA, OBJAVLJENA V SERIJI 2 URADNEGA LISTA

3. URADNA PRAVOSODNA OBVESTILA, OBJAVLJENA V SERIJI 2 URADNEGA LISTA

4. OBVESTILA USTAVNEGA SODIŠČA, OBJAVLJENA V SERIJI 1 URADNEGA LISTA

5. SODBE USTAVNEGA SODIŠČA IN RAČUNSKEGA SODIŠČA, KI SE OBJAVIJO V SERIJI 2 URADNEGA LISTA

 • Povezava se odpre v novem oknuZakon št. 28/82 (organizacija, delovanje in postopki ustavnega sodišča (prečiščena različica v angleščini je na voljo Povezava se odpre v novem oknutukaj))
 • Povezava se odpre v novem oknuZakon št. 98/97 (organizacija in postopki računskega sodišča)

6. SODBE USTAVNEGA SODIŠČA, VRHOVEGA SODIŠČA, VRHOVNEGA UPRAVNEGA SODIŠČA IN RAČUNSKEGA SODIŠČA, KI SE OBJAVIJO V SERIJI 1 URADNEGA LISTA

7. OBVESTILA VRHOVNEGA UPRAVNEGA SODIŠČA, UPRAVNEGA SODIŠČA NORTE CENTRAL IN UPRAVNEGA SODIŠČA SUL CENTRAL (OBJAVLJENA V SERIJI 1 URADNEGA LISTA)

Katere organizacije objavljajo obvestila?

Uradna vladna in pravosodna obvestila objavlja sedem vrst javnih organizacij, kot je navedeno v nadaljevanju:

1. (OBJAVLJENO V SERIJI 1 URADNEGA LISTA):

Uradna vladna obvestila, ki jih objavi ministrstvo za zunanje zadeve in se nanašajo na instrumente iz mednarodnih sporazumov in konvencij, v skladu s členom 119(1)(b), končni segment, ustave Portugalske republike, ter členom 3(2)(b), končni segment, in členom 8(1)(s) Povezava se odpre v novem oknuzakona št. 43/2014.

2. (OBJAVLJENO V SERIJI 2 URADNEGA LISTA):

 • Uradna vladna obvestila, ki so objavljena v seriji 2 uradnega lista in se nanašajo na upravne postopke, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonom št. 35/2014 (splošni zakon o zaposlovanju v javnem sektorju) in Povezava se odpre v novem oknuizvedbenim sklepom ministra št. 145-A/2011.
 • Uradna vladna obvestila, ki se nanašajo na spremembe pri razredu nagrajevanja glede na plačni razred, ki neposredno sledi zadevnemu izvirnemu razredu na podlagi neprekinjenega opravljanja vodstvenih funkcij v javni upravi, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonom št. 2/2004 (kadrovski predpisi za vodstveno osebje služb in organov osrednje, regionalne in lokalne državne uprave).
 • Uradna vladna obvestila o začetku disciplinskega postopka zoper uslužbenca v javnem sektorju, katerega kraj bivanja ni znan, naj predloži svoj zagovor, in o naknadnem izreku disciplinske sankcije, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonom št. 35/2014 (splošni zakon o zaposlovanju v javnem sektorju).
 • Uradna vladna obvestila o reorganizaciji organov ali služb zaradi ukinjanja, združevanja in prestrukturiranja, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonom št. 35/2014 (splošni zakon o zaposlovanju v javnem sektorju) in Povezava se odpre v novem oknuzakonsko uredbo št. 200/2006 (splošni sistem ukinjanja, združevanja in prestrukturiranja služb ter racionalizacije osebja).
 • Uradna vladna obvestila, ki se nanašajo na objavo statutov delovnih odborov zaposlenih v javni upravi, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonom št. 35/2014 (splošni zakon o zaposlovanju v javnem sektorju).
 • Uradna vladna obvestila, ki se nanašajo na sistem varstva nesnovne kulturne dediščine, vključno z zaščitnimi ukrepi in postopki pravne zaščite, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonsko uredbo št. 149/2015.
 • Uradna vladna sporočila, ki se nanašajo na zaščito in promocijo kulturne dediščine (v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonom št. 107/2001) ter sistem razvrščanja in evidentiranja premičnin s kulturno vrednostjo ter pravila, ki se uporabljajo za izvoz, prevoz, uvoz in sprejem premičnin s kulturno vrednostjo (v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonsko uredbo št. 148/2015).
 • Uradna vladna obvestila, ki se nanašajo na postopek razvrščanja nepremičnin s kulturno vrednostjo, sistem zaščitenih območij in podrobni načrt varstva, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonsko uredbo št. 309/2009.
 • Uradna vladna sporočila, ki se nanašajo na sistem izkoriščanja vodnih virov, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonsko uredbo št. 226-A/2007.
 • Uradna vladna obvestila, ki se nanašajo na lastništvo vodnih virov in postopek demarkacije javnih vodnih virov, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonom št. 54/2005 (kakor je bil spremenjen z Povezava se odpre v novem oknuzakonom št. 78/2013 in Povezava se odpre v novem oknuzakonom št. 34/2014 ter Povezava se odpre v novem oknuzakonsko uredbo št. 353/2007).
 • Uradna vladna obvestila, ki se nanašajo na zaposlovanje in izbiro učiteljskega osebja na ravni predšolske vzgoje ter primarnega in sekundarnega izobraževanja, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonsko uredbo št. 83-A/2014.
 • Uradna vladna sporočila, ki se nanašajo na avtonomijo, upravljanje in vodenje javnih ustanov za predšolsko vzgojo ter primarno in sekundarno izobraževanje, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonsko uredbo št. 137/2012.
 • Uradna vladna sporočila, ki se nanašajo na obveznost glede javnega posvetovanja o osnutkih predpisov za zbiranje predlogov in prispevkov, v skladu z zakonikom o upravnem postopku, odobrenim z Povezava se odpre v novem oknuzakonsko uredbo št. 4/2015.
 • Uradna vladna sporočila, ki se nanašajo na akte o prenosu ali nadaljnjem prenosu pristojnosti z enega pooblaščenega organa na drugega, v skladu z zakonikom o upravnem postopku, odobrenim z Povezava se odpre v novem oknuzakonsko uredbo št. 4/2015.
 • Uradna vladna obvestila, ki se nanašajo na izdajo dovoljenj za električne napeljave za proizvodnjo, promet, pretvorbo, distribucijo ali uporabo električne energije, v skladu s predpisom o izdaji dovoljenj za električne napeljave, odobrenim z Povezava se odpre v novem oknuzakonsko uredbo št. 26852 z dne 30. julija 1936.
 • Uradna vladna obvestila, ki se nanašajo na Povezava se odpre v novem oknuzakonik o davku od dohodkov pravnih oseb (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas) in Povezava se odpre v novem oknuzakonik o davku od dohodkov fizičnih oseb (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares).
 • Uradna vladna sporočila, ki se nanašajo na višje vodstvo služb in organov osrednje, regionalne in lokalne državne uprave, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonom št. 2/2004.
 • Uradna vladna sporočila, ki se nanašajo na višje vodstvo upravnih odborov javnih institucij posredne državne uprave, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonom št. 3/2004 (okvirni zakon o javnih institucijah).
 • Uradna vladna obvestila, ki se nanašajo na organizacijo, strukturo in delovanje neposredne državne uprave, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonom št. 4/2004.
 • Uradna vladna obvestila, ki se nanašajo na število volivcev, prijavljenih v volilnem imeniku, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonom št. 13/99 (pravna pravila, ki se uporabljajo za volilne imenike).
 • Uradna vladna sporočila, ki se nanašajo na sektor državnega poslovanja, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonsko uredbo št. 133/2013.
 • Uradna vladna sporočila, ki se nanašajo na priznanje in prenehanje portugalskih in tujih fundacij, ki svojo dejavnost opravljajo na ozemlju države, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonom št. 24/2012 (okvirni zakon o fundacijah).
 • Uradna vladna sporočila, ki se nanašajo na sestavo, organizacijo in pravni okvir institucij vladnih uradnikov, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonsko uredbo št. 11/2012.
 • Uradna vladna sporočila, ki se nanašajo na sestavo, organizacijsko strukturo in pravni okvir urada predsednika vlade, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonsko uredbo št. 12/2012.
 • Uradna vladna sporočila, ki se nanašajo na upravičenost dedičev do sredstev, odobrenih upravičencem varnostnega sklada oboroženih sil, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonsko uredbo št. 42945 z dne 26. aprila 1960, kakor je bila spremenjena z Povezava se odpre v novem oknuzakonsko uredbo št. 44331 z dne 10. maja 1962 in Povezava se odpre v novem oknuzakonsko uredbo št. 434-G/82 z dne 29. oktobra 1982.
 • Uradna vladna sporočila, ki se nanašajo na javni pokojninski zakonik, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonsko uredbo št. 498/72.
 • Uradna vladna sporočila, ki se nanašajo na dodelitev enakih pravic in dolžnosti brazilskim državljanom, ki prebivajo na Portugalskem, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonsko uredbo št. 154/2003.
 • Uradna vladna sporočila, ki se nanašajo na meroslovni nadzor merilnih instrumentov in metod, ki se uporabljajo v tržnih, davčnih ali plačnih postopkih ali na področju zdravja, varnosti ali varčevanja z energijo, ter preskuševalnih naprav, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonsko uredbo št. 291/90 z dne 20. septembra 1990 in Povezava se odpre v novem oknuizvedbenim sklepom ministra št. 962/90 z dne 9. oktobra 1990.

3. (OBJAVLJENO V SERIJI 2 URADNEGA LISTA)

 • Uradna pravosodna sporočila o upravnih zadevah glede organizacije in vodenja sodišč, ki se objavijo v seriji 2 uradnega lista.
 • Uradna pravosodna sporočila, ki se nanašajo na vabila upravnega in davčnega sodišča (tribunal administrativo e fiscal) zainteresiranim stranem (ali zoper njih) v postopkih, ki jih začne tožnik, in objavijo v seriji 2 uradnega lista, v skladu z zakonikom o postopku pred upravnimi sodišči.
 • Uradna pravosodna obvestila, ki se nanašajo na kršitev pravil o konkurenci in objavijo v seriji 2 uradnega lista, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonom št. 19/2012 (pravni okvir glede konkurence).

4. (OBJAVLJENO V SERIJI 1 URADNEGA LISTA)

 • Uradna pravosodna sporočila glede obveznosti objave izjav ustavnega sodišča v seriji 1 uradnega lista, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonom št. 28/82 (organizacija, delovanje in postopki ustavnega sodišča; prečiščeno besedilo v angleščini je na voljo Povezava se odpre v novem oknutukaj) in Povezava se odpre v novem oknuzakonom št. 43/2014 (objava, opredelitev in oblika pravnih aktov).

5. (OBJAVLJENO V SERIJI 2 URADNEGA LISTA)

 • Odločbe ustavnega sodišča in računskega sodišča, za katere zakon zahteva objavo v seriji 2 uradnega lista, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonom št. 28/82 (organizacija, delovanje in postopki ustavnega sodišča) in Povezava se odpre v novem oknuzakonom št. 98/97 (organizacija in postopki računskega sodišča).

6. (OBJAVLJENO V SERIJI 1 URADNEGA LISTA)

7. (OBJAVLJENO V SERIJI 1 URADNEGA LISTA)

 • Obvestila vrhovnega upravnega sodišča, upravnega sodišča Norte Central in upravnega sodišča Sul Central, ki se morajo objaviti v seriji 1 uradnega lista, v skladu z načelom vzporednih ali enakih načinov objave, določenim v členu 81 Povezava se odpre v novem oknuzakonika o postopku pred upravnimi sodišči: akt o pozivu zainteresiranih strani (ali zainteresiranih nasprotnih strani) mora biti objavljen v isti seriji uradnega lista kot sporni akt.

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Da. V skladu s členoma 1 in 3 Povezava se odpre v novem oknuzakonske uredbe št. 83/2016 (odobritev javne storitve splošnega brezplačnega dostopa do Diário da República).

Katere vrste iskanj so na voljo?

Uporabniki lahko prosto iščejo po vseh vsebinah, objavljenih v serijah 1 in 2 Povezava se odpre v novem oknuDiário da República. Uporabnikom sta na voljo dva iskalna kriterija:

 • splošno iskanje (npr. z Googlom) z vnosom besedila v polje za iskanje;
 • napredno iskanje z uporabo iskalnih polj, ki jih izbere uporabnik.

Od katerega datuma so uradna obvestila na voljo v elektronski obliki?

Od 1. julija 2006 je verodostojna elektronska različica Diário da República, objava aktov v njem pa velja za vse pravne namene, v skladu s členom 1(5) zakona št. 74/98 z dne 11. novembra 1998 (kakor je bil spremenjen in ponovno objavljen z Povezava se odpre v novem oknuzakonom št. 43/2014 z dne 11. julija 2014).

Ali se lahko iskanje shrani in elektronska sporočila pošljejo, ko so kriteriji iskanja izpolnjeni?

Da. Uporabniki se lahko na Povezava se odpre v novem oknuspletišču uradnega lista brezplačno naročijo na dnevno prejemanje obvestil, tako da v iskalnih poljih izberejo vnaprej opredeljene ključne besede ali publikacije za prejemanje informacij, ki ustrezajo njihovim merilom.

Ali so uradna obvestila prosto dostopna kot odprti podatki? Če so, kje je mogoče najti odložišče in/ali tehnične informacije?

Uradna obvestila niso na voljo kot prosto dostopni podatki, saj odložišče z vsemi informacijami v strukturirani obliki za ponovno uporabo še ni na voljo.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 31/10/2018

Objava uradnih obvestil - Romunija


Informacije na tej strani se nanašajo na uradna obvestila javnih institucij (obvestila, procesni akti itd.), ki po naravi niso zakonodajna ali ne vzpostavljajo splošnih obveznosti, vendar se objavijo v uradnem listu Romunije ali v drugih publikacijah in so na voljo na spletu v elektronski obliki, v skladu z zakonodajo, ki se uporablja. Zakonodajni akti in sodbe sodišč torej niso zajeti, razen tistih, ki se morajo objaviti, da se zagotovi določen pravni učinek (npr. sodbe sodišč, ki se nanašajo na insolventnost).

Seznam ni izčrpen, saj nekatere zadevne primere obravnava z vidika objave uradnih obvestil, podrobneje: akti, ki se objavijo v uradnem listu Romunije, akti, ki se objavijo na portalu in spletišču nacionalnega poslovnega registra (Oficiul Național al Registrului Comerțului) ali v glasilu o insolventnosti, in akti, ki se objavijo na portalu sodišč.

Na katerih spletiščih so objavljena uradna obvestila?

I. Uradni list Romunije

Samostojna družba Monitorul Oficial objavlja uradni list Romunije v tiskani in elektronski obliki. Več informacij o objavljenih aktih in njihovi dostopnosti na spletu je na voljo v naslednjih oddelkih.

Elektronska različica (e-Monitor) je na voljo na Povezava se odpre v novem oknutem naslovu.

II. Nacionalni poslovni register (ONRC)

(a) Podjetniki se morajo pred začetkom opravljanja gospodarske dejavnosti registrirati/vpisati v poslovni register, med opravljanjem gospodarske dejavnosti ali ob njenem prenehanju pa morajo zahtevati, naj se v poslovni register dodajo opombe v zvezi z vsemi dejstvi in akti, katerih vpis se zahteva po zakonu.

Vpis v poslovni register pomeni pravno objavo nacionalnega poslovnega registra: evidence, podatki in vpisani akti imajo na podlagi zakona učinek zoper tretje osebe od datuma njihovega vpisa ali objave v uradnem listu Romunije ali na spletišču/portalu storitev nacionalnega poslovnega registra.

Vpis in opombe imajo učinek zoper tretje osebe od njihovega vpisa v poslovni register ali od objave v uradnem listu Romunije, del IV ali VII, ali drugi publikaciji, kadar tako določa zakon.

(b) Nacionalni poslovni register objavlja tudi glasilo o insolventnosti v elektronski obliki: oddelek, ki zagotavlja javno storitev vročanja dokumentov strankam, sporočanja sodb in vabil ter obveščanja o procesnih aktih, ki jih izdajo sodišča/upravitelji v postopkih zaradi insolventnosti/upravitelji, ki jih imenuje sodišče/druge pooblaščene osebe v okviru postopka zaradi insolventnosti v skladu z zakonom št. 85/2014 o postopkih preprečevanja insolventnosti in postopkih zaradi insolventnosti, kakor je bil pozneje spremenjen in dopolnjen, in oddelek z naslovom Dolžniki – fizične osebe z obveznostmi, ki ne izhajajo iz opravljanja dejavnosti (Debitori - persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi), v skladu z zakonom št. 151/2015 o postopkih zaradi insolventnosti fizičnih oseb.

Glede podjetnikov, ki jih zajema zakon št. 85/2014 o postopkih preprečevanja insolventnosti in postopkih zaradi insolventnosti, kakor je bil pozneje spremenjen in dopolnjen, se procesni akti, ki jih vročajo/pošiljajo sodišča, stečajni upravitelji (upravitelji v postopkih zaradi insolventnosti/stečajni upravitelji, ki jih imenuje sodišče) in druge po zakonu pooblaščene osebe, objavijo v glasilu o insolventnosti, publikaciji, ki je na voljo na Povezava se odpre v novem oknuportalu spletnih storitev nacionalnega poslovnega registra.

Sodba, s katero se opredeli načrt reorganizacije dolžnika (podjetnika), kot procesni akt na podlagi zakona št. 85/2014 o postopkih preprečevanja insolventnosti in postopkih zaradi insolventnosti, kakor je bil pozneje spremenjen in dopolnjen, se objavi v delu IV uradnega lista Romunije.

Glede fizičnih oseb, ki jih zajema zakon št. 151/2015 o postopkih zaradi insolventnosti fizičnih oseb, se procesni akti, ki jih vročijo/dostavijo odbor za insolventnost, upravitelj v postopku, stečajni upravitelj in organi sodišča, objavijo v oddelku glasila o insolventnosti z naslovom Dolžniki – fizične osebe z obveznostmi, ki ne izhajajo iz opravljanja dejavnosti, ki je na voljo na spletišču: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.bpi.ro/.

III. Portal sodišč

Povezava se odpre v novem oknuPortal sodišč upravlja ministrstvo za pravosodje. Vsako sodišče v Romuniji ima spletišče na tem portalu. Informacije na teh spletiščih neposredno vnaša in upravlja osebje sodišča, razen informacij o zadevah in narokih, ki se vnesejo samodejno iz sistema za elektronsko upravljanje zadev, ki se uporablja na ravni sodišča.

Dostop do spletišča posameznega sodišča je mogoč prek Povezava se odpre v novem oknudomače strani portala sodišč, kjer se na seznamu najprej izbere sodni okraj, ki mu sodišče pripada (območje pristojnosti posameznega pritožbenega sodišča), nato pa posamezno sodišče.

Katere vrste obvestil se objavljajo?

I. Uradni list Romunije

V skladu z zakonom št. 202 z dne 9. novembra 1998 o organizaciji uradnega lista Romunije, kakor je bil ponovno objavljen, glede uradnih obvestil velja naslednje:

 • v delu III se v skladu s pravnimi zahtevami objavijo: pravni akti, dokumenti, sporočila, obvestila in druga taka sporočila (npr. obvestila o zaposlovanju osebja, razpisi za delovna mesta v javni upravi, sodbe glede preklica menic/čekov, redna poročila o dejavnostih javnih organov, obvestila o natečajih za sprejem v nacionalni inštitut pravosodnega osebja (Institutul Național al Magistraturii), preverjanja usposobljenosti pravosodnega osebja in seznam prostih delovnih mest pravosodnega osebja; obvestila o razpisih prostih delovnih mest pomočnikov pravosodnega osebja pri višjem kasacijskem sodišču itd.);
 • v delu IV se v skladu s pravnimi zahtevami objavijo pravni akti, ki se nanašajo na gospodarske subjekte in druge kategorije pravnih oseb, ter drugi akti, sestavljeni na podlagi pravnih določb (npr. odločba o priznanju tujih neprofitnih pravnih oseb v Romuniji, sodbe o odobritvi spremembe statuta politične stranke, odločbe sodišča o začetku stečajnega postopka, obvestila o dražbah za prodajo blaga, odločbe o koncu obdobja veljavnosti avtorizacije kreditnih institucij in odločbe nacionalne banke Romunije o odvzemu avtorizacije, odločbe generalnega direktorja romunskega urada za avtorske pravice o odvzemu ali prekinitvi potrdil o registraciji itd.);
 • v delu V se objavijo kolektivne pogodbe, sklenjene na nacionalni in sektorski ravni, konvencije in priporočila Mednarodne organizacije dela ter drugi akti na podlagi pravnih določb;
 • v delu VI se objavijo obvestila o oddaji javnih naročil ter obvestila o sklenitvi pogodb za javna gradbena dela in koncesijskih pogodb za storitve, koncesijskih pogodb za javno preskrbo ter druga obvestila na podlagi pravnih določb (npr. obvestila na podlagi zakona št. 350/2005 o ureditvi nepovratnih sredstev; koncesije – obvestila o oddaji naročil na podlagi nujnega sklepa št. 54/2006 o ureditvi koncesijskih pogodb za javno preskrbo);

Opomba: v skladu z zakonom št. 98/2016 o javnem naročanju se obvestila na nacionalni ravni objavljajo prek sistema za elektronsko javno naročanje Povezava se odpre v novem oknuSEAP, ki se uporablja za elektronsko izvajanje postopkov javnega naročanja.

 • v delu VII se v skladu s pravnimi zahtevami objavijo pravni akti, ki se nanašajo na zadruge in druge kategorije pravnih oseb, ki jih ustanovijo zadruge, ter drugi akti, ki se nanašajo na zadružništvo, kot je opredeljeno na podlagi pravnih določb (npr. sklep pooblaščenega sodnika o vpisu zadruge v poslovni register, akt o imenovanju stečajnega upravitelja in kateri koli drug akt, s katerim se uvajajo spremembe njihove pravne osebnosti itd.).

II. Nacionalni poslovni register (ONRC)

(a) Glede podjetnikov, vpisanih v poslovni register:

 • izvleček iz sklepa/sklepa o vpisu (uradni list Romunije, del IV ali VII);
 • akti o spremembi aktov o ustanovitvi in obvestila o predložitvi posodobljenih aktov o ustanovitvi (uradni list Romunije);
 • sodbe glede zadev, za katere tako določa zakon (uradni list Romunije);
 • sodbe sodišč o prenehanju (v delu IV uradnega lista Romunije in na spletišču nacionalnega poslovnega registra ali na njegovem spletnem portalu storitev);
 • sklepi o imenovanju stečajnega upravitelja na podlagi člena 237(6) zakona št. 31/1990 o gospodarskih družbah (na spletišču nacionalnega poslovnega registra in na njegovem portalu spletnih storitev);
 • projekti združitve/delitve (v delu IV uradnega lista Romunije ali na zahtevo vložnika na lastnem spletišču družbe, pri čemer bo v tem primeru poslovni register, pri katerem je družba vpisana, brezplačno objavil združitev ali delitev na svojem spletišču);
 • sklepi o zavrnitvi vloge za vpis in vpisi, katerih posledica ni sprememba aktov o ustanovitvi (na spletišču nacionalnega poslovnega registra ali na portalu spletnih storitev registra);
 • seznam družb, glede katerih bo nacionalni poslovni register vložil tožbe za prenehanje, v skladu s členom 237(2) zakona št. 31/1990 o gospodarskih družbah (spletišče ali portal spletnih storitev);
 • seznam družb, glede katerih bo nacionalni poslovni register vložil tožbe za izbris, v skladu s členom 237(9) zakona št. 31/1990 o gospodarskih družbah (spletišče nacionalnega poslovnega registra ali portal spletnih storitev);
 • seznam družb, glede katerih bo nacionalni poslovni register vložil tožbe za izbris, se v skladu s členom 260(7) zakona št. 31/1990 objavi na spletišču nacionalnega poslovnega registra ali na portalu spletnih storitev registra;
 • odločitev tribunala o izbrisu na podlagi člena 237(10) zakona št. 31/1990 o gospodarskih družbah (na spletišču nacionalnega poslovnega registra ali na portalu spletnih storitev registra);
 • odločitev tribunala o izbrisu na podlagi člena 260(8) zakona št. 31/1990 o gospodarskih družbah (na spletišču nacionalnega poslovnega registra in na portalu spletnih storitev registra).

(b) Glede podjetnikov, ki jih zajema zakon št. 85/2014 o postopkih preprečevanja insolventnosti in postopkih zaradi insolventnosti, kakor je bil pozneje spremenjen in dopolnjen, se v glasilu o insolventnosti v skladu z zakonom objavijo naslednji procesni akti sodišč, stečajnih upraviteljev (upraviteljev v postopkih zaradi insolventnosti/stečajnih upraviteljev, ki jih imenuje sodišče) in drugih pooblaščenih oseb:

 • pozivi k udeležbi na naroku, obvestila in sodbe;
 • vabila in sporočila;
 • drugi procesni akti, ki jih določa zakon.

Glede fizičnih oseb, za katere se uporablja zakon št. 151/2015 o postopkih zaradi insolventnosti fizičnih oseb, se naslednji procesni akti, ki jih vročijo/dostavijo odbor za insolventnost, upravitelj v postopku zaradi insolventnosti, stečajni upravitelj in organi sodišča, objavijo v oddelku glasila o insolventnosti z naslovom Dolžniki – fizične osebe z obveznostmi, ki ne izhajajo iz opravljanja dejavnosti:

 • odločbe odbora za insolventnost;
 • obvestila;
 • sodbe;
 • drugi procesni akti, ki jih določa zakon.

III. Portal sodišč

V skladu s členom 167 zakonika o civilnem postopku (zakon št. 134/2010) velja, da kadar tožnik utemeljeno zatrjuje, da kljub vsem prizadevanjem ni našel informacij o stalnem prebivališču toženca ali drugem kraju, kamor bi se lahko tožencu na podlagi zakona vročala sodna pisanja, lahko sodišče odobri vročanje pisanj takemu tožencu z objavo. Vročitev z objavo se opravi z objavo na vratih sodišča, na portalu pristojnega sodišča in na zadnjem znanem naslovu stalnega prebivališča osebe, ki se ji pisanje vroča. Če sodišče meni, da je potrebno, odredi objavo sodnega poziva v uradnem listu Romunije ali zelo branem nacionalnem časopisu.

Temu je na portalu sodišča namenjen Povezava se odpre v novem oknusplošni oddelek za vročitve z objavo. Poleg tega ima tudi spletišče vsakega sodišča oddelek za vročitve z objavo (glej na primer Povezava se odpre v novem oknuspletišče tribunala v Bukarešti).

Katere organizacije objavljajo obvestila?

Odvisno od zakonodaje, ki se uporablja za posamezno vrsto obvestila, so to uradni list Romunije ali institucije izdajateljice.

Glede posameznih zgoraj navedenih primerov: nacionalni poslovni register, uradni list Romunije ali sodišča.

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

I. Uradni list Romunije

Akti, ki se objavijo v delih od III do VII uradnega lista Romunije, so brezplačno dostopni na spletu v berljivi različici deset dni od njihove objave.

Izdelki v elektronski obliki, ki so za plačilo na voljo na spletu (Expert-Monitor in Autentic-monitor), vključno s pristojbinami, ki jih zaračunava neodvisna družba Monitorul Oficial, so opisani na njenem Povezava se odpre v novem oknuspletišču.

II. Nacionalni poslovni register (ONRC)

(a) Da, obvestila, ki se nanašajo na podjetnike, vpisane v poslovni register, na Povezava se odpre v novem oknuportalu nacionalnega poslovnega registra.

(b) Dostop do glasila o insolventnosti, spletne publikacije z objavljenimi procesnimi akti o podjetnikih, ki postanejo insolventni, v skladu z zakonom št. 85/2014 o postopkih za preprečevanje insolventnosti in postopkih zaradi insolventnosti, se odobri na podlagi plačane naročnine.

Dostop do oddelka glasila o insolventnosti z naslovom Dolžniki – fizične osebe z obveznostmi, ki ne izhajajo iz opravljanja dejavnosti se brezplačno odobri dolžniku, upnikom, upravitelju v postopku zaradi insolventnosti/stečajnemu upravitelju, odboru za insolventnost in sodišču v zadevah, v katerih sodelujejo.

Na Povezava se odpre v novem oknuportalu spletnih storitev nacionalnega poslovnega registra je veliko brezplačnih informacij o osebah, objavljenih v glasilu o insolventnosti.

III. Portal sodišč

Dostop do portala sodišč je brezplačen.

Katere vrste iskanj so na voljo?

I. Uradni list Romunije

V brezplačni različici uradnega lista Romunije (Povezava se odpre v novem oknue-Monitor) ni mogoče avtomatično iskanje po objavljenih aktih. Tako lahko uporabniki izberejo le datum objave prek koledarja in številko uradnega lista (za vsak del).

II. Nacionalni poslovni register (ONRC)

(a) Iskanje po podjetnikih, vpisanih v poslovni register, je mogoče na podlagi enega ali največje možne kombinacije naslednjih iskalnih kriterijev:

 • številka v poslovnem registru;
 • okrožje;
 • ime družbe;
 • datum objave;
 • davčna številka;
 • leto bilance stanja.

(b) Iskanje po dolžnikih v postopku zaradi insolventnosti je mogoče v oddelku spletnih storitev glasila o insolventnosti (BPI) (Servicii online BPI), v pododdelkih osebe, objavljene v glasilu o insolventnosti (Persoane publicate in BPI) in pregled številk glasil o insolventnosti (Sumar număr BPI), na podlagi naslednjih izbirnih kriterijev:

 • oseba, objavljena v glasilu o insolventnosti;
 • številka glasila;
 • številka zadeve;
 • davčna identifikacijska številka;
 • matična številka družbe;
 • obdobje objave;
 • leto objave v glasilu o insolventnosti.

III. Portal sodišč

Po sodnih pozivih je mogoče iskati na portalu sodišč po imenu (ime in priimek ali le eden od teh) pozvane stranke.

Pri iskanju po Povezava se odpre v novem oknusplošnem oddelku portala sodišč bodo med rezultati iskanja sodni pozivi, ki jih objavijo vsa sodišča, pri iskanju po oddelku posameznega sodišča (npr. Povezava se odpre v novem oknutribunala v Bukarešti), pa bodo med rezultati iskanja le sodni pozivi, ki jih objavi navedeno sodišče.

Od katerega datuma so uradna obvestila na voljo v elektronski obliki?

I. Uradni list Romunije

Povezava se odpre v novem oknue-Monitor – 2008

II. Nacionalni poslovni register (ONRC)

(a) Glede podjetnikov, vpisanih v poslovni register, od leta 2012.

(b) Nacionalni poslovni register je prvo izdajo glasila o insolventnosti v elektronski obliki objavil 1. avgusta 2006, ogledati pa si jo je mogoče na Povezava se odpre v novem oknuportalu spletnih storitev nacionalnega poslovnega registra.

III. Portal sodišč

Vročanje z objavo je na Povezava se odpre v novem oknuportalu sodišč na voljo od marca 2013.

Ali se lahko iskanje shrani in elektronska sporočila pošljejo, ko so kriteriji iskanja izpolnjeni?

Ni relevantno

Ali so uradna obvestila prosto dostopna kot odprti podatki? Če so, kje je mogoče najti odložišče in/ali tehnične informacije?

Portal sodišč omogoča Povezava se odpre v novem oknuomejen dostop samo do sklopov podatkov o sodnih spisih in narokih, ne pa tudi do vročanja z objavo. Informacije o tem so na voljo le v obliki zapisa HTML.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 21/03/2019

Objava uradnih obvestil - Finska


Na katerih spletiščih se objavijo uradna obvestila?

Povezava se odpre v novem oknuKuulutusrekisteri (register obvestil)

Povezava se odpre v novem oknuVirallinen lehti (uradni list)

Katere vrste obvestil se objavijo?

Register obvestil se posodablja z informacijami o obvestilih, ki temeljijo na odločitvah sodišč ali organov v zvezi z:

 1. javnimi pozivi;
 2. dokazilom o dolgu v stečajnem postopku;
 3. začetkom postopkov reorganizacije;
 4. združitvijo, razdružitvijo ali delitvijo sredstev delniške družbe ali drugim ukrepom ali odločitvijo iz zakonodaje o skupnostih in fundacijah, ki mora biti objavljena v uradnem listu, ali
 5. obvestili sodnega izvršitelja.

V uradnem listu se objavijo uradna obvestila, obvestila in drugi dokumenti, ki morajo biti objavljeni v uradnem listu v skladu z zakonom, odlokom ali drugimi odločbami, ki jih izda nižje sodišče.

Obvestila katerih organizacij se objavijo?

Register obvestil se posodablja z informacijami o javnih pozivih, ki jih izdajo okrožna sodišča, ter dokazilih o dolgu v stečajnem postopku ali postopku reorganizacije. Obvestila drugih organov, ki se vnesejo v register, vključujejo javne pozive organov, pristojnih za poslovni register, obvestila o združitvah in razdružitvah podjetij in obvestila v zvezi s prodajo zarubljenih sredstev, ki jih objavijo organi, pristojni za rubež: razprave o delitvi premoženja, sestavljanje sporazumov upnikov in korespondenca z upniki.

V uradnem listu se objavijo uradna obvestila, obvestila in drugi dokumenti, ki jih izdajo različne organizacije.

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Register obvestil: da.

Uradni list: od leta 2011 je dostopen brezplačno v obliki PDF. Za uporabo podatkovne zbirke, ki jo upravlja podjetje Povezava se odpre v novem oknuCredita, je treba plačati:

en uporabnik, cena za licenco: 185 EUR na leto; 2–5 uporabnikov, cena za licenco: 135 EUR na leto; več kot 5 uporabnikov, cena za licenco: 115 EUR na leto.

Katere vrste iskanja so možne?

Po vnosih v registru obvestil lahko iščete z naslednjimi parametri:

vrsta obvestila

predmet obvestila

identifikacijska oznaka podjetja / datum rojstva / leto rojstva

datum dospelosti

prebivališče/sedež

številka zadeve, ki jo dodeli okrožno sodišče.

Neomejeno iskanje po ključnih besedah je na voljo v plačljivi podatkovni zbirki uradnega lista.

Od katerega datuma so na voljo elektronska uradna obvestila?

Register obvestil: 1. april 2004

Uradni list: od leta 2011

Ali se lahko iskanje shrani in elektronska sporočila pošljejo, ko so kriteriji iskanja izpolnjeni?

Register obvestil: ne.

Uradni list: Iskanje je mogoče shraniti in prejemati obvestila po elektronski pošti, kadar se uporablja plačljiva podatkovna zbirka.

Ali so uradna obvestila prosto dostopna kot odprti podatki? Če so, kje je mogoče najti odložišče in/ali tehnične informacije?

Uradna obvestila niso dostopna kot odprti podatki.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 30/10/2018