Publicering av kungörelser

Information om EU-länders publicering av kungörelser på internet


Med kungörelse avses här offentliggörandet av officiella rättsliga och administrativa tillkännagivanden som inte har karaktär av lagstiftning och inte heller i något annat avseende innehåller bindande regler, och som publiceras i elektronisk form i olika officiella tidningar och andra kungörelseorgan.

I många EU-länder publiceras kungörelser i elektronisk form på internet. De rättsliga ramar och den praxis som styr hur detta går till varierar dock länderna emellan. I en strävan att göra dessa publikationer mer tillgängliga samlas här information om hur varje EU-land går till väga för att publicera sina kungörelser på internet.

Innehållet på de "nationella sidorna" beskriver vad som gäller i ett visst EU-land.

Om du vill läsa fördjupad information om ett visst land väljer du det landets flagga.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 20/05/2019

Publicering av kungörelser - Danmark


På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

Officiella tillkännagivanden publiceras i Statstidende och på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://statstidende.dk/.

Fram till den 14 oktober 2005 fanns Statstidende även i pappersformat.

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

I Statstidende publiceras särskilda lagstadgade tillkännagivanden med rättslig verkan för medborgare, företag och myndigheter samt vissa ej lagstadgade tillkännagivanden.
Bland annat offentliggörs tillkännagivanden om dödsbon (t.ex. arvskungörelser), konkursbon (t.ex. konkursbeslut), företagsrekonstruktioner, stämningar och liknande domstolskallelser, försäljning på beslut av domstol samt val och folkomröstningar.

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

Tillkännagivanden från domstolar, advokater, offentliga institutioner och privata företag publiceras.

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

Det är gratis att göra såväl engångssökningar som ständiga sökningar (se nedan).

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Statstidende har publicerats i elektroniskt format sedan 2000. Från och med den 15 oktober 2005 finns Statstidende enbart i elektronisk form.

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

Ständiga sökningar kan göras. Detta är gratis, men man måste registrera sig som användare.
Man kan också prenumerera på den dagliga pdf-versionen av Statstidende. Då skickas ett e-postmeddelande med dagens Statstidende i pdf-format på publiceringsdagarna.

Kan man få gratis tillgång till de officiella tillkännagivandena som öppna data? Var finns datakatalogen och/eller den tekniska katalogen i sådana fall?

Alla kan få tillgång till öppna data genom ReST-sökning på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://statstidende.dk. Arbete pågår för att förbättra Statstidende i tekniskt hänseende. Man överväger nu om man ska fortsätta erbjuda detta eller inte.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 27/08/2019

Publicering av kungörelser - Tyskland


På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

Eftersom Tyskland är en förbundsstat är det delstaternas uppgift att publicera sina egna officiella tillkännagivanden. De har särskilda webbplatser för detta ändamål. Länkar till vissa av dessa finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterförbundsregeringens och delstaternas juridikportal (Justizportal des Bundes und der Länder). Följande information avser endast förbundsregeringens tillkännagivanden:

Publikation Publikationens omfattning
Länken öppnas i ett nytt fönsterFörbundsrepublikens författningssamling (Bundesgesetzblatt) Endast en elektronisk kopia av den officiella tryckta versionen
Länken öppnas i ett nytt fönsterJustitieministeriets officiella kungörelseorgan (Bundesanzeiger)

Officiell del; juridisk del
(endast i elektroniskt format)

Länken öppnas i ett nytt fönsterOfficiellt kungörelseorgan på skatteområdet (Bundessteuerblatt) Pappersformat och elektroniskt format
Länken öppnas i ett nytt fönsterMinisteriernas gemensamma kungörelseorgan(Gemeinsames Ministerialblatt) Pappersformat och elektroniskt format
Länken öppnas i ett nytt fönsterOfficiellt kungörelseorgan för transportsektorn (Verkehrsblatt) Pappersformat och elektroniskt format

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

Publikation Typer av tillkännagivanden
Förbundsrepublikens författningssamling Lagar, internationella fördrag, förordningar, meddelanden, förelägganden, kungörelser och vissa beslut från den federala författningsdomstolen
Justitieministeriets officiella kungörelseorgan Förordningar, andra officiella meddelanden, upphandlingar, riktlinjer och rättsliga meddelanden Rättsliga meddelanden innefattar domstolspublikationer gällande tvistemålsregistret i enlighet med lagen om testfall avseende investerare (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz), offentliga meddelanden, brottmålsärenden, kallelser av personer och begäran om handlingar, preklusionsbeslut, upphävande av säkerhet och andra beslut, kallelser av tredje part, konkurser, insolvensförfaranden samt register över anonyma och pseudonyma verk
Officiellt kungörelseorgan på skatteområdet Skatterelaterade rättsliga bestämmelser och administrativa beslut, avgöranden från den federala skattedomstolen (Bundesfinanzhof)
Ministeriernas gemensamma kungörelseorgan Skatterelaterade rättsliga bestämmelser och administrativa beslut, avgöranden från den federala skattedomstolen (Bundesfinanzhof)
Officiellt kungörelseorgan för transportsektorn Officiella bestämmelser inom transportsekton, efterlysningar av ägare till upphittade fordon och registreringshandlingar

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

Publikation Publicerande instans
Förbundsrepublikens författningssamling Federala myndigheter
Justitieministeriets officiella kungörelseorgan Federala myndigheter och delstatsmyndigheter, domstolar och åklagare
Officiellt kungörelseorgan på skatteområdet Det federala finansministeriet och delstaternas skattemyndigheter i högsta instans
Ministeriernas gemensamma kungörelseorgan Alla federala ministerier på förstasidan
Officiellt kungörelseorgan för transportsektorn Alla federala myndigheter och tillsynsorgan i delstaterna

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

Publikation Kostnadsfri tillgång
Förbundsrepublikens författningssamling Ja (skrivskyddad åtkomst)
Justitieministeriets officiella kungörelseorgan Ja
Officiellt kungörelseorgan på skatteområdet Delvis (inte de allra senaste och de äldsta publikationerna)
Ministeriernas gemensamma kungörelseorgan Endast innehållsförteckningen
Officiellt kungörelseorgan för transportsektorn Endast titlar på officiella meddelanden (åtkomst till innehållet beviljas mot en avgift)

Vilka typer av sökningar går det att göra?

Publikation Typer av sökningar
Förbundsrepublikens författningssamling

Utan avgift: ej tillämpligt

Mot en avgift:
fulltextsökning, sökning på citering, rubrik, förkortning, utfärdandedatum, utfärdandeår och del

Justitieministeriets officiella kungörelseorgan Term, del, publiceringsdatum, publikationstyp, publicerande myndighet/domstol (administrativa och rättsliga delar), referens, titel (officiell del), ärendenummer (rättslig del)
Officiellt kungörelseorgan på skatteområdet Skattetyp, dokumenttyp, regelsekvens, datum, ärendenummer, dokumentnummer, land, ämne/huvudprincip, referens
Ministeriernas gemensamma kungörelseorgan Utgåva, sidnummer, år och fulltextsökning
Officiellt kungörelseorgan för transportsektorn Område, titel, sökord, datum, dokumentnummer

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Publikation Tillgängliga datum
Förbundsrepublikens författningssamling

Del 1 i förbundsrepublikens författningssamling och den tryckta versionen har båda varit tillgängliga sedan 1998. Den elektroniska versionen av del 2 och den tryckta versionen har varit tillgängliga sedan 1999.

Det går att söka på alla utgåvor som har publicerats från och med den 23 maj 1949.

Justitieministeriets officiella kungörelseorgan

Vissa publikationer sedan den 30 augusti 2002.
Alla publikationer sedan den 1 april 2012.

Officiellt kungörelseorgan på skatteområdet Det går att söka på upplagor som publicerats från och med 1992.
Ministeriernas gemensamma kungörelseorgan Det går att söka på upplagor som publicerats från och med 1950.
Officiellt kungörelseorgan för transportsektorn Det går att söka på upplagor som publicerats från och med 1947.

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

Publikation Automatisk sökning Öppna data
Nej Nej
Justitieministeriets officiella kungörelseorgan Endast som informationstjänst mot en avgift Nej
Officiellt kungörelseorgan på skatteområdet Nej Nej
Ministeriernas gemensamma kungörelseorgan Nej, endast publiceringsdatumet för nästa utgåva Nej
Officiellt kungörelseorgan för transportsektorn Nej Nej

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 29/08/2019

Publicering av kungörelser - Estland


På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

Viktiga officiella tillkännagivanden publiceras på webbplatsen för den officiella publikationen Ametlikud Teadaanded (Officiella tillkännagivanden). I vissa fall måste tillkännagivanden enligt lag publiceras i pressen.

Den officiella webbpublikationen Ametlikud Teadaanded har endast offentliggjorts i elektroniskt format sedan den 1 juli 2003. Den fungerar också som en databas i det statliga informationssystemet. Alla har tillgång till Ametlikud Teadaanded utan kostnad på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.ametlikudteadaanded.ee/.

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

Meddelanden, inbjudningar och kungörelser som måste publiceras enligt lag eller enligt en regeringsförordning eller ministerförordning.

Två typer av tillkännagivanden publiceras i Ametlikud Teadaanded:

 1. Tillkännagivanden som är avsedda för att ge information till en viss person och som, av sekretesskäl, inte får användas för andra ändamål. Sådana tillkännagivanden får bara publiceras under en viss tid i Ametlikud Teadaanded, varefter åtkomsten till dem begränsas. Kraven om vidareutnyttjande är inte tillämpliga på sådana tillkännagivanden.
 2. Tillkännagivanden som är avsedda att ge allmän information och som bör kunna vidareutnyttjas i ett maskinläsbart format.

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

Tillkännagivanden som statliga och lokala myndigheter samt företrädare för fria yrkesutövare (t.ex. notarier och exekutionstjänstemän) måste offentliggöra i sin verksamhet publiceras i Ametlikud Teadaanded. Även sådana tillkännagivanden offentliggörs som privata juridiska enheter måste publicera enligt lag och som offentliggörs som information till allmänheten (t.ex. delning och upplösning av företag).

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

Det går att läsa alla tillkännagivanden som publicerats i Ametlikud Teadaanded utan kostnad.

En statlig avgift måste erläggas för publikation av ett tillkännagivande i en privatpersons intresse, exempelvis ett meddelande om förlust av en handling.

Vilka typer av sökningar går det att göra?

Man kan söka på publicerade tillkännagivanden på grundval av typ, titel, utgivare och influensområde eller göra en fulltextsökning.

I tjänsten ”Mina officiella tillkännagivanden” (Minu Ametlikud Teadaanded) kan man prenumerera på flera olika slags tillkännagivanden som därefter skickas per e-post och även läsa arkiverade tillkännagivanden som handlar om en själv, men som inte längre finns publicerade. Om syftet med publiceringen av ett tillkännagivande avseende en viss person har nått sitt syfte avbryts publiceringen varpå tillkännagivandet arkiveras. Publicering av sådana tillkännagivanden avbryts också om personen bekräftar mottagandet av tillkännagivandet med sitt id-kort, med hjälp av tjänsten ”Mina officiella tillkännagivanden”.

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Den 1 juli 2003. På webbplatsen Ametlikud Teadaanded finns också tillkännagivanden som tidigare har publicerats på papper och som offentliggörs för ändamål i det allmännas intresse.

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

En person kan prenumerera på alla tillkännagivanden och få dem per e-post samt spara tillkännagivanden genom tjänsten ”Mina officiella tillkännagivanden”. För att använda denna tjänst måste användaren styrka sin identitet med hjälp av sitt id-kort eller mobil-id. Genom tjänsten kan användare också se arkiverade tillkännagivanden i Ametlikud Teadaanded som handlar om dem själva och se vilka andra personer som har läst tillkännagivandena om dem.

Det går också att använda uniforma resursidentifikatorer (URI) för att söka och hämta tillkännagivanden i Ametlikud Teadaanded. Uniciteten av en URI beror på hur många URI-komponenter som används. En URI används för att öppna ett eller flera publicerade tillkännagivanden i html-format, som i stort sett är detsamma som ett sökresultat, eller som en xml- eller xml-rdf-fil.

Med hjälp av URI kan man öppna offentligt tillgängliga tillkännagivanden som inte är avsedda som information till en viss person och vars publicering inte har avbrutits.

För att en URI ska kunna användas måste en webbadress som motsvarar det aktuella tillkännagivandets publiceringsuppgifter skapas.

Närmare anvisningar om URI-baserade sökningar finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/uriotsing.

Kan man få gratis tillgång till de officiella tillkännagivandena som öppna data? Var finns datakatalogen och/eller den tekniska katalogen i sådana fall?

Tillkännagivanden som inte är avsedda som information till en viss fysisk person, till exempel tillkännagivanden avsedda som information till allmänheten, finns tillgängliga som öppna data. Tillkännagivanden som inte längre finns publicerade och som har arkiverats är inte tillgängliga som öppna data.

Öppna data kan laddas ner i realtid som URI:er. Uniciteten av en URI beror på hur många URI-komponenter som används. En URI används för att öppna ett eller flera publicerade tillkännagivanden i html-format, som i stort sett är detsamma som ett sökresultat, eller som en xml- eller xml-rdf-fil. För att en URI ska kunna användas måste en webbadress som motsvarar det aktuella tillkännagivandets publiceringsuppgifter skapas.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 14/05/2019

Publicering av kungörelser - Grekland


På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

Länken öppnas i ett nytt fönsterNationella publiceringskontoret (Ethnikó Typografeía): publicerar tillkännagivanden i det officiella kungörelseorganet (Efimerída tis Kyvérnisis).
Organ låter publicera Nationella publiceringskontoret något betalar en avgift som motsvarar kostnader eller tillhandahåller de förbrukningsmaterial som behövs. Kostnaderna fastställs av en ständig kommitté bestående av tre tjänstemän vid publiceringskontoret. Ledamöterna utses av publiceringskontorets särskilda sekreterare.

Länken öppnas i ett nytt fönster"Insyn" (Diávgeia)

Länken öppnas i ett nytt fönsterHögsta domstolen (Áreios Págos)

Länken öppnas i ett nytt fönsterHögsta förvaltningsdomstolen (”Statsrådet”) (Symvoúlio tis Epikrateías)

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

Nationella publiceringskontoret: Artikel 7 i lag 3469/2006.

Insyn: Artikel 2 i lag 3861/2010.

Högsta domstolen: domar i civil- och straffrättsliga mål vilka avkunnats från och med 2007.

Högsta förvaltningsdomstolen (”Statsrådet”): domar i förvaltningsmål.

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

Nationella publiceringskontoret: Tillkännagivanden publiceras av organet i fråga, på begäran av en offentlig myndighet eller ett organ i den bredare offentliga sektorn.

Insyn: Sådana tillkännagivanden som avses i artikel 2 i lag 3861/2010 publiceras på internet utan dröjsmål av det organ som gör tillkännagivandet.

Högsta domstolen: Tillkännagivanden publiceras av organet i fråga.

Högsta förvaltningsdomstolen: Tillkännagivanden publiceras av organet i fråga.

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

Ja.

Vilka typer av sökningar går det att göra?

Sökningar på termer, ord eller nyckelfraser, registernummer, domnummer, utgåva, ämne, kategori, typ, organ och datum.

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Nationella publiceringskontoret: 1997

Insyn: 2010

Högsta domstolen: 2007

Högsta förvaltningsdomstolen (”Statsrådet”): 2016

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

Nej.

Kan man få gratis tillgång till de officiella tillkännagivandena som öppna data? Var finns datakatalogen och/eller den tekniska katalogen i sådana fall?

Ja.
Varje organ ansvarar för funktionen hos och innehållet i den databas med officiella tillkännagivanden som den administrerar. Datakatalogen och/eller den tekniska katalogen finns därför i de berörda organens interna databaser.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 01/07/2019

Publicering av kungörelser - Spanien


På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

Officiella tillkännagivanden publiceras i olika officiella kungörelseorgan som ges ut av de centrala, regionala och lokala myndigheter som tillsammans utgör Spaniens förvaltning.

Det finns officiella, autentiska och elektroniska versioner av alla kungörelseorgan, och vidare innehåller tidningarna databastjänster som kan användas för att lokalisera publicerade tillkännagivanden.

Följande webbplatser finns:

Staten: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.boe.es/

17 autonoma regioner och 2 autonoma städer: alla webbplatser kan nås via Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_autonomicos.php

Lokala myndigheter (officiella kungörelseorgan på provinsnivå): alla webbplatser kan nås via Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_provinciales.php

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

 • Förvaltningshandlingar (personalfrågor, förvaltningsbeslut och beslut om offentliggörande av olika förvaltningsåtgärder)
 • Meddelanden om offentlig upphandling
 • Tillkännagivanden om resultatlösa upphandlingsmeddelanden
 • Vissa tillkännagivanden från domstolarna

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

Alla offentliga förvaltningar, i respektive officiella kungörelseorgan.

Domstolarna.

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

Ja.

Vilka typer av sökningar går det att göra?

 • Fritext (inklusive personers namn)
 • Typ
 • Utfärdande myndighet
 • Utfärdandedatum
 • Publiceringsdatum
 • Officiellt nummer

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Lagen om elektronisk publicering av officiella kungörelseorgan antogs 2007.

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

Ja, när det gäller den spanska statens officiella kungörelseorgan och merparten de officiella kungörelseorganen för autonoma regioner och städer. Denna funktion finns inte för alla officiella kungörelseorgan på provinsnivå.

Kan man få gratis tillgång till de officiella tillkännagivandena som öppna data? Var finns datakatalogen eller den tekniska katalogen i sådana fall?

Tillgången till öppna data beror på vilken officiell kungörelseorgan det rör sig om, där vissa har öppna data och xml-format.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 20/06/2019

Publicering av kungörelser - Kroatien


På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

Officiella tillkännagivanden publiceras på webbplatsen för Kroatiens officiella kungörelseorgan och på det kroatiska justitieministeriets e-anslagstavla. Man kan få gratis tillgång till alla officiella tillkännagivanden i elektronisk form, men det är endast pappersversionen som har rättslig giltighet, det vill säga rättsverkan.

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://narodne-novine.nn.hr/ (Kroatiens officiella kungörelseorgan)

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://e-oglasna.pravosudje.hr/ (kroatiska justitieministeriet)

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

På e-anslagstavlan publiceras tillkännagivanden om offentlig upphandling, internetauktioner, koncessioner, anbudsinfordringar, lediga tjänster, företagsmeddelanden, meddelanden från olika kammare, beslut om inledande av konkursförfaranden och förkortade konkursförfaranden, beslut om bristande rättslig handlingsförmåga, likvidation, offentliga meddelanden från rättsväsendet och notarier samt registreringar i domstolsregistret.

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

 • Narodne novine d.d. (Kroatiens officiella kungörelseorgan).
 • På justitieministeriets e-anslagstavla finns också olika beslut som fattats av domstolar och andra behöriga myndigheter i konkursförfaranden (t.ex. beslut om inledande av konkursförfaranden och kallelser). Justitieministeriet ansvarar för att upprätthålla det it-system som krävs för att e-anslagstavlan ska fungera.

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

Ja. Det kostar inget.

Vilka typer av sökningar går det att göra?

Webbplatserna för Kroatiens officiella kungörelseorgan tillåter sökningar på ord, datum, typ eller ett specifikt område av tillkännagivanden (t.ex. växelkurs).

Via e-anslagstavlan kan man söka på aktnummer, namn på handlingar, de enheter som tillkännagivandet avser eller identifikationsnummer.

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Sedan januari 2014 har elektroniska tillkännagivanden publicerats på webbplatsen för Kroatiens officiella kungörelseorgan.

Tillämpningsprogrammet för e-anslagstavlan togs i bruk den 1 november 2014.

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

I Kroatiens officiella kungörelseorgan finns ett aviseringssystem för officiella tillkännagivanden om offentlig upphandling (e-verktyget för meddelanden om offentlig upphandling). Slutanvändarna får aviseringar skickade till sin e-post eller till en personlig elektronisk brevlåda.

Det finns inget aviseringssystem för tillkännagivanden som publicerats på e-anslagstavlan. Undantagen är skattemyndigheten (Porezna uprava) och finansmyndigheten (Financijska agencija, FINA). För dessa myndigheter har justitieministeriet inrättat en webbtjänst genom vilken de kan ladda ner data från e-anslagstavlan (flera gånger) dagligen.

Officiella tillkännagivanden finns inte tillgängliga som öppna data.

Kan man få gratis tillgång till de officiella tillkännagivandena som öppna data? Var finns datakatalogen och/eller den tekniska katalogen i sådana fall?

Officiella tillkännagivanden finns inte tillgängliga som öppna data.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 31/10/2018

Publicering av kungörelser - Cypern


På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

De publiceras i pappersformat, som är det som har rättslig verkan, och på internet där de finns fritt tillgängliga på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.mof.gov.cy/gpo.

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

Följande tillkännagivanden publiceras: lediga tjänster inom offentlig sektor, offentliga upphandlingar, expropriationer och rekvisitioner, utnämningar, befordringar samt bekräftelse och återkallelse av utnämningar, pensioneringar, utnämningar av ställföreträdande befattningshavare, uppsägningar, ministerutnämningar, meddelanden om dödsfall, presidentens tillträdande, avgång och ersättande, presidentutnämningar, beslut från Cyperns regering och parlament, lagförslag från regeringen och enskilda ledamöter, internationella avtal, ministeriernas organisationsschema och tillkännagivanden som krävs enligt lag, till exempel företagslagen.

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

 • Staten
 • Halvstatliga organisationer
 • Lokala myndigheter
 • Enskilda personer (advokater) i enlighet med företagslagen

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

Ja

Vilka typer av sökningar går det att göra?

Allt innehåll som publiceras i Cyperns officiella kungörelseorgan (Epísimi Efimerída)

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Från och med den 10 december 2004

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

Nej

Kan man få gratis tillgång till de officiella tillkännagivandena som öppna data? Var finns datakatalogen och/eller den tekniska katalogen i sådana fall?

Officiella tillkännagivanden finns att tillgå gratis som öppna data på det statliga tryckeriets webbplats (Kyvernitikó Typografeío): Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.mof.gov.cy/gpo


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 31/10/2018

Publicering av kungörelser - Lettland


På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

I Lettland publiceras officiella tillkännagivanden i Länken öppnas i ett nytt fönsterLatvijas Vēstnesis, Lettlands officiella kungörelseorgan.

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

Följande slags meddelanden publiceras i det officiella kungörelseorganet:

 • Verksamhetsberättelser
 • Auktionsmeddelanden
 • Domstolsbeslut
 • Doktorsavhandlingar
 • Information om arv
 • Information om privatisering
 • Information ur handelsregistret
 • Information ur företagsregistret
 • Information ur registret för europeiska ekonomiska intressegrupperingar
 • Information ur partiregistret
 • Information om uttagningsprov
 • Information om makars förmögenhetsförhållanden
 • Meddelanden om fysisk planering
 • Meddelanden till fordringsägare
 • Meddelanden om skuldreglering
 • Meddelanden till aktieägare och delägare
 • Meddelanden om upphävande av befogenheter
 • Meddelanden från statskassan
 • Kallelser till domstol
 • Beslut om tillhandahållande av varor och tjänster samt om utförande av byggentreprenad
 • Upphävande av handlingar och officiella stämplar
 • Övriga meddelanden

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

I det officiella kungörelseorganet publiceras officiella tillkännagivanden från myndigheter och institutioner eller från enskilda personer (registreringar i offentliga register, meddelanden, tillkännagivanden eller information från statliga organ och tjänstemän vid dessa samt från enskilda personer) i fall där sådana tillkännagivanden enligt lag ska publiceras.
Länken öppnas i ett nytt fönsterFörteckning över lagar och andra författningar om officiell publicering

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

Ja.

Vilka typer av sökningar går det att göra?

Fritextsökningar kan göras.
Resultaten kan filtreras efter publikationsår och meddelandetyp.

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

På det officiella kungörelseorganets webbplats Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.vestnesis.lv/ finns den elektroniska versionen av det officiella kungörelseorganets samtliga utgåvor från och med tidningens första publiceringsdag, nämligen den 25 februari 1993.
Handlingar som publicerades fram till den 1 juli 2012 finns också i en tryckt version av kungörelseorganet.

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

Nej.

Kan man få gratis tillgång till de officiella tillkännagivandena som öppna data? Var finns datakatalogen och/eller den tekniska katalogen i sådana fall?

Nej, men de officiella tillkännagivandena får vidareutnyttjas. Länken öppnas i ett nytt fönsterLäs mer om vidareutnyttjande av information som publicerats i det officiella kungörelseorganet.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 31/10/2018

Publicering av kungörelser - Nederländerna

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.


På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

Officiella tillkännagivanden publiceras påLänken öppnas i ett nytt fönsterhttps://officielebekendmakingen.nl. Gamla tillkännagivanden är sökbara på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://zoek.officielebekendmakingen.nl.

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

På webbplatserna publiceras alla tillkännagivanden som offentliggörs i de sju officiella kungörelseorganen. I Staatsblad offentliggörs ny eller ändrad lagstiftning. I Staatscourant offentliggörs såväl föreskrifter som men även företagsrelaterade tillkännagivanden från myndighetsorgan som har ett sådant lagstadgat uppdrag. I Tractatenblad offentliggörs fördrag och andra internationella avtal som Nederländerna är part i. I Provinciaal blad, Gemeenteblad och Waterschapsblad offentliggörs föreskrifter och ekonomiska tillkännagivanden från provinser, kommuner och vattenförvaltningar. I Blad gemeenschappelijke regelingen slutligen offentliggörs föreskrifter och tillkännagivanden från olika myndigheters samarbetsorgan.

För vilka organisationer publiceras de officiella tillkännagivandena?

Alla organisationer som har ett lagstadgat uppdrag att offentliggöra sådana tillkännagivanden.

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

De offentliga meddelandena kan läsas utan kostnad.

Vilka typer av sökningar går det att göra?

Dagens offentliggöranden läggs ut på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://officielebekendmakingen.nl. Det är endast möjligt att filtrera per officiellt kungörelseorgan.

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://zoek.officielebekendmakingen.nl kan sökningar göras på titel eller text, och det är möjligt att filtrera utifrån publiceringsdatum, publicerande kungörelseorgan, publicerande organ och ämne (i en fast förteckning).

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

1995

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

Vem som helst kan abonnera på aviseringar. Det finns två typer:

Standardtjänsten för aviseringar medger att användarna sparar en sökning. De får sedan ett mejl med en länk till varje nytt dokument som stämmer överens med sökkriterierna.

Tjänsten ”Berichten over uw buurt” (”Meddelanden om ditt område”) har en allmän inriktning. Där kan man dagligen få mejl med alla meddelanden från regionala och lokala myndigheter som gäller det egna området. Det ”egna området” kan anges utifrån det egna postnumret och en viss radie (som anges i hundratal meter).

Finns de officiella tillkännagivandena kostnadsfritt tillgängliga som öppna data? Om svaret är ja, var hittar man dem och/eller den tekniska informationen?

De officiella tillkännagivandena finns kostnadsfritt tillgängliga som öppna data via ett SRU-gränssnitt (SRU = Search/Retrieve via URL).

Handledningen (och adressen) till den här webbtjänsten finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.koopoverheid.nl/documenten/instructies/2018/03/24/handleiding-open-data-webservice-van-overheid.nl---sru (endast på nederländska).


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 06/05/2019

Publicering av kungörelser - Österrike


På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.justiz.gv.at/

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.ediktsdatei.justiz.gv.at/

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

Följande typer av tillkännagivanden publiceras på webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.justiz.gv.at/:

 • Rapporter
 • Sakkunnigyttranden
 • Yttranden
 • Utvärderingar
 • Rundskrivelser
 • Riktlinjer
 • Texter för samråd
 • Stadgor
 • Statistik
 • Handböcker
 • Meddelanden om lediga tjänster
 • Utnämningsmeddelanden

Följande tillkännagivanden publiceras på webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.edikte.justiz.gv.at/ (Ediktsdatei – ”Kungörelsefil”):

 • Insolvensförfaranden (konkurser, rekonstruktioner och skuldsanering)
 • Försäljning och arrenden i insolvensförfaranden
 • Auktioner på beslut av domstol
  • Fast egendom
  • Lös egendom
 • Tvångsförvaltning
 • Frivillig utauktionering
 • Kungörelser och tillkännagivanden i brottmålsförfaranden
  • Tillkännagivanden från brottmålsdomstolar
  • Straffrättslig lagsökning
  • Leverenskvitton i brottmålsförfaranden
  • Avslutande av utredningar
 • Tillkännagivanden till allmänheten
  • Domstolsutsedda förvaltare och delgivning genom offentlig kungörelse
  • Upphävande av säkerhet
  • Dödsfallsintyg/dödsorsaksintyg
  • Kungörelser i arvsförfaranden
  • Kungörelser i enlighet med lagen om förvar och kvarstad (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz)
  • Medborgarombud enligt § 8 i lagen om rättigheter vid vård på vårdinrättning Heimaufenthaltsgesetz)
  • Patientombud enligt § 13 i lagen om förvar på institution (Unterbringungsgesetz)
  • Delgivning genom offentligt tillkännagivande till juridiska personer
  • Delgivning genom offentligt tillkännagivande av företagsregisterdomstolarna (Firmenbuchgerichte)
  • Tillkännagivanden från företagsregisterdomstolarna
  • Kungörelser från inskrivningsdomstolar (Grundbuchsgerichte)
  • Beslut från kartelldomstolen (Kartellgericht)
 • Kungörelser från företag

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

Det förbundsministeriet för konstitutionella frågor, reformer, avreglering och rättvisa

Domstolar, åklagare, advokater och notarier

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

Ja

Vilka typer av sökningar går det att göra?

På justitieministeriets webbplats (Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.justiz.gv.at/) kan man söka på enstaka ord i alla dokument på webbplatsen.

Ordsökning kan göras i alla kategorier av tillkännagivanden som finns webbplatsen Ediktsdatei (Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.edikte.justiz.gv.at/). Dessutom kan användarna söka på ärendenummer i många kategorier. När det gäller auktioner kan man även söka på föremål. Detta är bara några exempel på alla de olika sökmöjligheter som finns i de olika kategorierna.

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Justitieministeriets webbplats (Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.justiz.gv.at/ och webbplatsen Ediktsdatei (Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.edikte.justiz.gv.at/) har funnits sedan 2000.

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

Nej

Kan man få gratis tillgång till de officiella tillkännagivandena som öppna data? Var finns datakatalogen och/eller den tekniska katalogen i sådana fall?

Man kan få gratis tillgång till tillkännagivandena på Ediktsdatei, och de kan också hanteras som html-filer (inget kopieringsskydd). En licens kan erhållas enligt lagen om vidareutnyttjande av offentlig information (Informationsweiterverwendungsgesetz – IWG). Data finns för närvarande inte som öppna data.

Publikationerna på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.justiz.gv.at/ motsvarar till övervägande del befintliga dokument i PDF-format. Det finns vissa Word-dokument, men inte många. Alla publiceras som en del av webbpubliceringssystemet (WCMS) och som gratis html-sidor. Dokumenten kan laddas ner som bilagor på html-sidorna.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 31/10/2018

Publicering av kungörelser - Portugal

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på portugisiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.


På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

De publiceras på webbplatsen för Portugals officiella kungörelseorgan, Länken öppnas i ett nytt fönster(Diário da República Eletrónico).

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

Sju typer av tillkännagivanden publiceras i Diário da República:

1. STATLIGA OFFICIELLA TILLKÄNNAGIVANDEN SOM PUBLICERAS I DET OFFICIELLA KUNGÖRELSEORGANET, SERIE 1

2. STATLIGA OFFICIELLA TILLKÄNNAGIVANDEN SOM PUBLICERAS I DET OFFICIELLA KUNGÖRELSEORGANET, SERIE 2

3. OFFICIELLA TILLKÄNNAGIVANDEN FRÅN RÄTTSVÄSENDET SOM PUBLICERAS I DET OFFICIELLA KUNGÖRELSEORGANET, SERIE 2

 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLag nr 43/2014 (publicering, identifiering och form av rättsakt)
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLagdekret nr 83/2016 (om införande av gratis tillgång till Diário da República som en allmän offentlig tjänst)
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLagstiftningsbeslut nr 15/2016 (förordning om publicering av rättsakter i Diário da República)
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLagdekret nr 177/2000 (rättsliga bestämmelser om den administrativa verksamheten vid domstolar i högre instans)
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLagdekret nr 74/2002 (om organisationen av avdelningarna vid Högsta domstolen)
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLagdekret nr 545/99 (om organisationen av avdelningarna vid författningsdomstolen)
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterGrundlag nr 2/2005 (om organisationen av och funktionssättet vid myndigheten för politisk finansiering och politiska räkenskaper)
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLagdekret nr 188/2000 (om organisationen och sammansättningen av den biträdande enheten för ordföranden i Högsta domstolen)
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLagdekret nr 73/2002 (om organisationen av avdelningarna vid högsta förvaltningsdomstolen)
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLag nr 35/2014 (den allmänna lagen om sysselsättning inom offentlig sektor)
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLag nr 98/97 (lagen om revisionsrättens organisation och förfaranden)
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLagdekret nr 440/99 (om revisionsrättens stödtjänster)
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLagdekret nr 343/99 (stadgan för tjänstemän inom rättsväsendet)
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLagdekret nr 21/85 (stadgan för tjänstemän inom rättsväsendet)
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLag nr 62/2013 (lagen om rättsväsendets organisation)
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLagdekret nr 49/2014 (om genomförande av lag nr 62/2013 av den 26 augusti 2013 (lagen om rättsväsendets organisation) och fastställande av arrangemang för domstolarnas organisation och verksamhet)
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLagdekret nr 214-G/2015 (om ett nytt offentliggörande av processlagen för förvaltningsdomstolar och stadgan för förvaltnings- och skattedomstolarna)
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLag nr 83/95 (lagen om rätten att delta i förfaranden och talan som väcks av fysiska eller juridiska personer)
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLag nr 2/2004 (arbetsordningen för tjänstemän vid avdelningar och organ inom central, regional och lokal statsförvaltning)
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLagdekret nr 4/2015 (regelverk för administrativa förfaranden)
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLagdekret nr 545/99 (om sammansättningen av och funktionssättet vid författningsdomstolens kansli och stödtjänster)

4. TILLKÄNNAGIVANDEN FRÅN FÖRFATTNINGSDOMSTOLEN SOM PUBLICERAS I DET OFFICIELLA KUNGÖRELSEORGANET, SERIE 1

 • Länken öppnas i ett nytt fönsterPortugals författning
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLag nr 28/82 (om författningsdomstolens organisation, funktionssätt och förfaranden (en konsoliderad version på engelska finns Länken öppnas i ett nytt fönsterhär)
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLag nr 43/2014 (publicering, identifiering och form av rättsakt som ska publiceras i Diário da República)

5. DOMAR FRÅN FÖRFATTNINGSDOMSTOLEN OCH REVISIONSRÄTTEN SOM PUBLICERAS I DET OFFICIELLA KUNGÖRELSEORGANET, SERIE 2

 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLag nr 28/82 (om författningsdomstolens organisation, funktionssätt och förfaranden (en konsoliderad version på engelska finns Länken öppnas i ett nytt fönsterhär)
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLag nr 98/97 (om revisionsrättens organisation och förfaranden)

6. DOMAR FRÅN FÖRFATTNINGSDOMSTOLEN, HÖGSTA DOMSTOLEN, HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN OCH REVISIONSRÄTTEN SOM PUBLICERAS I DET OFFICIELLA KUNGÖRELSEORGANET, SERIE 1

7. TILLKÄNNAGIVANDEN FRÅN HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN, CENTRALA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN NORD OCH CENTRALA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN SYD (SOM PUBLICERAS I DET OFFICIELLA KUNGÖRELSEORGANET, SERIE 1)

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

Officiella tillkännagivanden från regeringen och rättsväsendet publiceras av de sju olika statliga organisationer som anges nedan.

1. (PUBLICERADE I DET OFFICIELLA KUNGÖRELSEORGANET, SERIE 1:)

Officiella tillkännagivanden från regeringen som publiceras av utrikesministeriet och som handlar om de instrument som omfattas av internationella överenskommelser och konventioner, i enlighet med artikel 119.1 b, sista delen, i Portugals författning, artikel 3.2 b, sista delen, och artikel 8.1 s i Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 43/2014.

2. (PUBLICERADE I DET OFFICIELLA KUNGÖRELSEORGANET, SERIE 2:)

 • Officiella tillkännagivanden från regeringen som publiceras i det officiella kungörelseorganet, serie 2, och som handlar om administrativa förfaranden, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 35/2014 (allmän lag om anställning inom den offentliga sektorn) och Länken öppnas i ett nytt fönsterministerförordning nr 145-A/2011.
 • Officiella tillkännagivanden från regeringen om anpassning av ersättningsgraden till den lönegrad som kommer närmast efter respektive ursprungskategori genom ett fortsatt utövande av ledningsfunktioner inom offentlig förvaltning, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 2/2004 (arbetsordningen för tjänstemän vid avdelningar och organ inom central, regional och lokal statsförvaltning).
 • Officiella meddelanden från regeringen om inledande av disciplinära förfaranden mot en offentligt anställd tjänsteman, med okänd vistelseort, för ingivande av svaromål och en efterföljande ansökan om disciplinåtgärder, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 35/2014 (den allmänna lagen om sysselsättning inom offentlig sektor).
 • Officiella tillkännagivanden från regeringen om omorganisation av organ eller tjänster genom avveckling, sammanslagning och omstrukturering, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 35/2014 (den allmänna lagen om sysselsättning inom offentlig sektor) och Länken öppnas i ett nytt fönsterlagdekret nr 200/2006 (det allmänna systemet för avveckling, sammanslagning och omstrukturering av tjänster).
 • Officiella meddelanden från regeringen om offentliggörande av stadgarna för arbetskommittéer bestående av tjänstemän inom offentlig sektor, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 35/2014 (den allmänna lagen om sysselsättning inom offentlig sektor).
 • Officiella tillkännagivanden från regeringen om systemet för skydd av immateriellt kulturarv, inbegripet skyddsåtgärder och förfaranden för rättsligt skydd, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlagdekret nr 149/2015.
 • Officiella meddelanden från regeringen om skydd och främjande av kulturarv (i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 107/2001) och systemet för klassificering och registrering av lös egendom av kulturellt värde, samt bestämmelserna om export, frakt, import och mottagande av lös kulturell egendom (i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlagdekret nr 148/2015).
 • Officiella tillkännagivanden från regeringen om förfarandet för klassificering av fast egendom av kulturellt värde och systemet för skyddade områden och den utförliga skyddsplanen (i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlagdekret nr 309/2009).
 • Officiella meddelanden från regeringen om systemet för utnyttjande av vattenresurser, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlagdekret nr 226-A/2007.
 • Officiella tillkännagivanden från regeringen om äganderätten till vattenresurser och förfarandet för avgränsning av offentliga vattenresurser, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 54/2005 (ändrad genom Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 78/2013 och genom Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 34/2014 samt Länken öppnas i ett nytt fönsterlagdekret nr 353/2007).
 • Officiella tillkännagivanden från regeringen om rekrytering och uttagning av lärarkåren vid förskolor samt primär- och sekundärskolor, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlagdekret nr 83-A/2014.
 • Officiella meddelanden från regeringen om förskolors samt primär- och sekundärskolors autonomi, administration och förvaltning, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlagdekret nr 137/2012.
 • Officiella meddelanden från regeringen om skyldigheten att genomföra offentliga samråd om föreslagna bestämmelser om inhämtande av synpunkter och förslag, i enlighet med regelverket för administrativa förfaranden, vilket antogs genom Länken öppnas i ett nytt fönsterlagdekret nr 4/2015.
 • Officiella meddelanden från regeringen om lagar om delegering eller vidaredelegering av det delegerande eller vidaredelegerande organets befogenheter till det delegerade eller vidaredelegerade organet, i enlighet med regelverket för administrativa förfaranden, vilket antogs genom Länken öppnas i ett nytt fönsterlagdekret nr 4/2015.
 • Officiella tillkännagivanden från regeringen om licensiering för elinstallationer för produktion, transport, omvandling, distribution eller användning av elkraft, i enlighet med förordningen om licensiering för elinstallationer, vilken antogs genom Länken öppnas i ett nytt fönsterlagdekret nr 26852 av den 30 juli 1936.
 • Officiella tillkännagivanden från regeringen om Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om bolagsskatt Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas) och Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om inkomstskatt för fysiska personer (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares).
 • Officiella meddelanden från regeringen om den högsta ledningen vid tjänster och organ på central, regional och lokal förvaltning, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 2/2004.
 • Officiella meddelanden från regeringen om den högsta ledningen i styrelser vid offentliga institutioner som indirekt ingår i den statliga förvaltningen, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 3/2004 (ramlagen om statliga institut).
 • Officiella meddelanden från regeringen om organisationen, strukturen och funktionssättet gällande direkt statlig förvaltning, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 4/2004.
 • Officiella tillkännagivanden från regeringen om antalet röstberättigade som finns registrerade i röstlängden, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 13/99 (rättsliga bestämmelser om elektroniska register).
 • Officiella meddelanden från regeringen om det statliga näringslivet, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlagdekret nr 133/2013.
 • Officiella meddelanden från regeringen om erkännande och upplösning av portugisiska stiftelser och utländska stiftelser som bedriver verksamhet på det nationella territoriet, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 24/2012 (ramlagen om stiftelser).
 • Officiella meddelanden från regeringen rörande ministerkansliernas sammansättning samt organisatoriska och rättsliga struktur, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlagdekret nr 11/2012.
 • Officiella meddelanden från regeringen rörande premiärministerns kanslis sammansättning, organisation och rättsliga ram, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlagdekret nr 12/2012.
 • Officiella meddelanden från regeringen om arvingars rätt till stöd som beviljas av försvarsmaktens säkerhetsfond, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlagdekret nr 42945 av den 26 april 1960, ändrat genom Länken öppnas i ett nytt fönsterlagdekret nr 44331 av den 10 maj 1962 och genom Länken öppnas i ett nytt fönsterlagdekret nr 434-G/82 av den 29 oktober 1982.
 • Officiella meddelanden från regeringen om den allmänna reformstadgan, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlagdekret nr 498/72.
 • Officiella meddelanden från regeringen om lika rättigheter och skyldigheter för brasilianska medborgare som bor i Portugal, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlagdekret nr 154/2003.
 • Officiella meddelanden från regeringen om metrologisk kontroll av mätinstrument och mätmetoder som används i handels-, skatte- eller löneförfaranden eller inom områdena hälsa, säkerhet eller energisparande, liksom provbänkar, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlagdekret nr 291/90 av den 20 september 1990 och Länken öppnas i ett nytt fönsterministerförordning nr 962/90 av den 9 oktober 1990.

3. (PUBLICERADE I DET OFFICIELLA KUNGÖRELSEORGANET, SERIE 2)

 • Officiella rättsliga meddelanden om administrativa frågor rörande domstolarnas organisation och förvaltning vilka publiceras i det officiella kungörelseorganet, serie 2.
 • Officiella rättsliga meddelanden om kallelser av berörda parter (eller berörda motparter) vilka utfärdats av förvaltnings- och skattedomstolen (tribunal administrativo e fiscal) i förfaranden som inletts av käranden och som publicerats i det officiella kungörelseorganet, serie 2, i linje med processlagen för förvaltningsdomstolarna.
 • Officiella tillkännagivanden från rättsväsendet som handlar om överträdelser av konkurrensreglerna och som publiceras i det officiella kungörelseorganet, serie 2, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 19/2012 (den rättsliga konkurrensramen).

4. (PUBLICERADE I DET OFFICIELLA KUNGÖRELSEORGANET, SERIE 1)

 • Officiella rättsliga meddelanden om skyldigheten att offentliggöra författningsdomstolens uttalanden i det officiella kungörelseorganet, serie 1, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 28/82 (om författningsdomstolens organisation, funktionssätt och förfaranden (en konsoliderad version på engelska finns Länken öppnas i ett nytt fönsterhär) och Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 43/2014 (publicering, identifiering och form av rättsakt).

5. (PUBLICERADE I DET OFFICIELLA KUNGÖRELSEORGANET, SERIE 2)

 • Beslut från författningsdomstolen och revisionsrätten vilka enligt lag ska publiceras i det officiella kungörelseorganet, serie 2, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 28/82 (om författningsdomstolens organisation, funktionssätt och förfaranden) och Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 98/97 (om revisionsrättens organisation och förfaranden).

6. (PUBLICERADE I DET OFFICIELLA KUNGÖRELSEORGANET, SERIE 1)

7. (PUBLICERADE I DET OFFICIELLA KUNGÖRELSEORGANET, SERIE 1)

 • Tillkännagivanden från högsta förvaltningsdomstolen, centrala förvaltningsdomstolen nord och centrala förvaltningsdomstolen syd, vilka måste publiceras i det officiella kungörelseorganet, serie 1, enligt principen om parallellt eller identiskt offentliggörande i artikel 81 i Länken öppnas i ett nytt fönsterförvaltningsdomstolarnas processlag: lagen om kallelse av berörda parter (eller berörda motparter) måste publiceras i samma serie av det officiella kungörelseorganet som det tvistiga beslutet.

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

Ja. Enligt artiklarna 1 och 3 i Länken öppnas i ett nytt fönsterlagdekret nr 83/2016 (om införande av gratis tillgång till Diário da República).

Vilka typer av sökningar går det att göra?

Användarna kan utan kostnad söka på allt innehåll som har publicerats i serierna 1 och 2 av Länken öppnas i ett nytt fönsterDiário da República. Användarna kan använda två olika sökkriterier:

 • Generisk sökning (t.ex. Google) genom att skriva in text i sökfältet.
 • Avancerad sökning, genom att använda vissa sökfält.

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Den elektroniska utgåvan av Diário da República har varit giltig sedan den 1 juli 2006, och lagtexterna i denna erkänns som officiella lagstiftningsversioner, i enlighet med artikel 1.5 i lag nr 74/98 av den 11 november 1998 (ändrad och publicerad på nytt genom Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 43/2014 av den 11 juli 2014).

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

Ja. Användarna kan gå in på Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplatsen för det officiella kungörelseorganet och prenumerera på ett dagligt nyhetsbrev utan kostnad, genom att välja fördefinierade nyckelord eller publikationer i sökfälten för att få fram information utifrån deras kriterier.

Kan man få gratis tillgång till de officiella tillkännagivandena som öppna data? Var finns datakatalogen och/eller den tekniska katalogen i sådana fall?

Officiella tillkännagivanden finns inte som öppna data, eftersom det ännu inte finns någon datakatalog där all information finns i ett strukturerat format för vidareutnyttjande.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 31/10/2018

Publicering av kungörelser - Rumänien


Informationen på denna sida handlar om officiella tillkännagivanden från offentliga institutioner (meddelanden, processuella handlingar osv.) som inte utgör lagstiftning eller inte medför allmänt tillämpliga skyldigheter men som publiceras i Rumäniens officiella kungörelseorgan eller i andra publikationer. Tillkännagivandena finns på nätet i elektroniskt format, i enlighet med tillämplig lag. Därmed avses vare sig lagstiftningsakter eller domstolsbeslut, förutom sådana som måste offentliggöras för att få en viss rättsverkan (t.ex. domstolsbeslut om insolvens).

Materialet är inte uttömmande och behandlar endast vissa typer som måste bli föremål för officiella tillkännagivanden, närmare bestämt följande: handlingar som publiceras i Rumäniens officiella kungörelseorgan, handlingar som publiceras på portalen och webbplatsen för det nationella handelsregistret (Oficiul Național al Registrului Comerțului), eller i bulletinen om insolvensförfaranden och handlingar som publiceras på domstolsportalen.

På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

I. Rumäniens officiella kungörelseorgan

Det fristående företaget ”Monitorul Oficial” publicerar Rumäniens officiella kungörelseorgan i både tryckt och elektronisk form. I nedanstående avsnitt ges mer information om vilka handlingar som har publicerats och om huruvida de finns i elektronisk form.

E-produkten (”e-Monitor”) finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterdenna länk.

II. Nationella handelsregistret (ONRC)

a) Innan yrkesutövare startar näringsverksamhet måste de ansöka om registrering/listning i handelsregistret. När de bedriver eller har slutat med sin näringsverksamhet måste de begära vissa noteringar i handelsregistret om vilka handlingar och faktiska omständigheter som måste registreras enligt lag.

Registrering i handelsregistret innebär lagstadgad publicering i ONRC: dokument, data och registrerade handlingar får verkan gentemot tredje part från och med den dag då de registreras eller publiceras i Rumäniens officiella kungörelseorgan eller på ONRC:s webbplats/onlineportal enligt lag.

Registreringar och noteringar får verkan gentemot tredje part från och med den dag då de förs in i handelsregistret eller publiceras i Rumäniens officiella kungörelseorgan, del IV eller VII, eller i någon annan publikation, om detta föreskrivs i lag.

b) I ONRC publiceras även bulletinen om insolvensförfaranden i elektroniskt format: den del som innehåller kungörelsedelgivningar av handlingar med parter, meddelande av domar, kallelser och underrättelser angående processuella handlingar som utfärdats av domstol/insolvensförvaltare/domstolsutsedda likvidatorer/andra behöriga personer inom ramen för insolvensförfarandena i enlighet med lag nr 85/2014 om förfaranden för förebyggande av insolvens och insolvensförfaranden, i ändrad och kompletterad lydelse, och delen ”Gäldenärer – fysiska personer med andra skyldigheter än sådana som följer av näringsverksamhet” (Debitori – persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi) i enlighet med lag nr 151/2015 om insolvensförfaranden för fysiska personer.

När det gäller yrkesutövare som omfattas av lag nr 85/2014 om förfaranden för förebyggande av insolvens och insolvensförfaranden, i ändrad och kompletterad lydelse, ska de processuella handlingar som delges/skickas av domstolar, insolvensförvaltare (konkursförvaltare/domstolsutsedda likvidatorer) och andra personer som är behöriga enligt lag publiceras i bulletinen om insolvensförfaranden, en publikation som finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterONRC:s onlineportal.

I del IV av Rumäniens officiella kungörelseorgan publiceras domen där gäldenärens (yrkesutövarens) omstruktureringsplan fastställs, som en processhandling, enligt lag nr 85/2014 om förfaranden för förebyggande av insolvens och insolvensförfaranden, i ändrad och kompletterad lydelse.

När det gäller fysiska personer som omfattas av lag nr 151/2015 om insolvensförfaranden för fysiska personer publiceras de processuella handlingar som delges/utfärdas av insolvensnämnden, processförvaltaren, likvidatorn och domstolsmyndigheter i avsnittet ”Gäldenärer – fysiska personer med andra skyldigheter än sådana som följer av näringsverksamhet” i bulletinen om insolvensförfaranden, en publikation som finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.bpi.ro/.

III. Domstolsportalen

Länken öppnas i ett nytt fönsterDomstolsportalen administreras av justitieministeriet. Varje domstol i Rumänien har en webbplats på denna portal. Informationen på webbplatserna förs in och sköts direkt av domstolspersonalen, förutom information om ärenden och sammanträden vilken hämtas automatiskt från det elektroniska ärendehanteringssystem som används vid domstolarna.

För att få åtkomst till en viss domstols webbplats via domstolsportalens Länken öppnas i ett nytt fönsterstartsida ska man först välja den region som domstolen tillhör (dvs. Appellationsdomstolens domkrets) och därefter domstolen i fråga från listan.

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

I. Rumäniens officiella kungörelseorgan

Officiella tillkännagivanden, i enlighet med lag nr 202 av den 9 november 1998 om utformningen av Rumäniens officiella kungörelseorgan, i dess ändrade lydelse:

 • Följande handlingar ska enligt lag publiceras i del III: rättshandlingar, handlingar, underrättelser, tillkännagivanden och dylikt (t.ex. personalrekryteringsmeddelanden, utlysningar av offentliga tjänster, domar om upphävande av växlar/checkar, regelbundna verksamhetsberättelser från offentliga myndigheter, meddelanden om uttagning av sökande till det nationella institutet för domar- och åklagarkåren (Institutul Național al Magistraturii), behörighetsprov för domare och åklagare och förteckningar över lediga domar- och åklagartjänster samt meddelanden om uttagningar till tjänster som assisterande domare och åklagare vid Högsta domstolen osv.).
 • Enligt lag måste rättshandlingar avseende ekonomiska aktörer och andra juridiska personer, liksom andra handlingar som upprättas på grundval av rättsbestämmelser, offentliggöras i del IV (t.ex. beslut om erkännande i Rumänien av utländska ideella juridiska personer; domar om godkännande av en ändring av ett partis politiska stadga; distriktsdomstolens beslut om inledande av konkursförfaranden; auktionsmeddelanden om försäljning av varor; meddelanden om att giltighetstiden för kreditinstituts tillstånd har löpt ut och beslut från Rumäniens nationalbank om återkallande av sådana tillstånd; beslut från Rumäniens upphovsrättskontor om att återkalla eller upphäva registreringsintyg osv.).
 • Kollektivavtal som ingåtts på nationell nivå och på branschnivå, Internationella arbetsorganisationens konventioner och rekommendationer samt andra handlingar som utfärdas enligt rättsliga bestämmelser publiceras i del V.
 • I del VI publiceras meddelanden om tilldelning vid offentlig upphandling och tilldelningsmeddelanden om koncessionsavtal för byggentreprenad och tjänster, koncessionsavtal för statligt ägda varor och andra meddelanden som utfärdas enligt rättsliga bestämmelser (t.ex. meddelanden enligt lag nr 350/2005 om bidragssystemet; koncessioner – meddelanden om avtal enligt brådskande förordningen nr 54/2006 om systemet med koncessionsavtal för statligt ägda varor).

Märk: Enligt lag nr 98/2016 om offentlig upphandling ska meddelanden publiceras på nationell nivå via e-upphandlingssystemet Länken öppnas i ett nytt fönsterSEAP, som används för elektroniska tilldelningsförfaranden.

 • Enligt lag ska i del VII publiceras rättshandlingar om kooperativ och andra juridiska personer som har bildats genom kooperativ samt andra handlingar om samarbeten, liksom fastställts genom rättsliga bestämmelser (t.ex. undersökningsdomarens slutsats angående kooperativets registrering i handelsregistret, handlingar om utnämning av likvidatorer och andra handlingar som kan medföra förändringar av deras juridiska personlighet osv.).

II. Nationella handelsregistret (ONRC)

a) När det gäller yrkesutövare som är registrerade i handelsregistret:

 • Ett utdrag från beslutet/registreringsbeslutet (Rumäniens officiella kungörelseorgan, del IV eller VII).
 • Handlingar om ändring av stiftelseurkunder och meddelanden om ingivande av uppdaterade stiftelseurkunder (Rumäniens officiella kungörelseorgan).
 • Domar, i sådana ärenden som anges i lag (Rumäniens officiella kungörelseorgan).
 • Domstolsbeslut om upplösning (Rumäniens officiella kungörelseorgan del IV och på Nationella handelsregistrets webbplats eller onlineportal).
 • Beslut om utnämning av likvidatorer enligt artikel 237.6 i lag nr 31/1990 om företag (på Nationella handelsregistrets webbplats eller onlineportal).
 • Sammanslagningar/upplösningar (Rumäniens officiella kungörelseorgan del IV eller på företagets egen webbplats, om sökanden så önskar; i detta fall kommer uppgifter om sammanslagningen eller upplösningen att publiceras utan kostnad i det handelsregister som företaget är registrerat i).
 • Beslut om avslag på registreringsansökningar och registreringar som inte medför någon ändring av stiftelseurkunden (på Nationella handelsregistrets webbplats eller onlineportal).
 • En förteckning över de företag som ska bli föremål för en talan om upplösning från Nationella handelsregistret i enlighet med artikel 237.2 i lag nr 31/1990 om företag (webbplatsen eller onlineportalen).
 • En förteckning över de företag som ska bli föremål för en talan om avförande från Nationella handelsregistret i enlighet med artikel 237.9 i lag nr 31/1990 om företag (Nationella handelsregistrets webbplats eller onlineportal).
 • En förteckning över de företag som ska bli föremål för en talan om avförande från Nationella handelsregistret i enlighet med artikel 260.7 i lag nr 31/1990 om företag ska offentliggöras på Nationella handelsregistrets webbplats eller onlineportal.
 • Distriktsdomstolens beslut om avförande enligt artikel 237.10 i lag nr 31/1990 om företag (på Nationella handelsregistrets webbplats eller onlineportal).
 • Distriktsdomstolens beslut om avförande enligt artikel 260.8 i lag nr 31/1990 om företag (på Nationella handelsregistrets webbplats och onlineportal).

b) När det gäller yrkesutövare som omfattas av lag nr 85/2014 om förfaranden för förebyggande av insolvens och insolvensförfaranden, i ändrad och kompletterad lydelse, ska följande processuella handlingar som utfärdas av domstolar, insolvensförvaltare (konkursförvaltare/domstolsutsedda likvidatorer) och andra behöriga personer publiceras i bulletinen om insolvensförfaranden enligt lag:

 • Kallelser till domstol, meddelanden och domar,
 • kallelser och underrättelser;
 • Andra processuella handlingar som ska tillhandahållas enligt lag.

När det gäller fysiska personer som omfattas av lag nr 151/2015 om insolvensförfaranden för fysiska personer ska följande processuella handlingar som delges/utfärdas av insolvensnämnden, insolvensförvaltaren, likvidatorn och domstolsmyndigheterna publiceras i avsnittet ”Gäldenärer – fysiska personer med andra skyldigheter än sådana som följer av näringsverksamhet” i bulletinen om insolvensförfaranden:

 • Insolvensnämndens beslut.
 • meddeladen,
 • domar,
 • andra processuella handlingar som ska tillhandahållas enligt lag.

III. Domstolsportalen

När käranden hävdar, utifrån skäliga omständigheter, att han eller hon har gjort allt för att finna svarandens hemvist eller annan plats där svaranden skulle kunna delges stämningen enligt lag men inte lyckats med detta, kan domstolen godta att svaranden delges handlingarna genom kungörelse, i enlighet med artikel 167 i civilprocesslagen (lag nr 134/2010). Delgivning genom kungörelse innebär att stämningen anslås på domstolens dörr, på den behöriga domstolens portal och vid den senaste hemvisten för den person som delgivningen avser. Om det anses nödvändigt beslutar domstolen även att stämningen ska publiceras i Rumäniens officiella kungörelseorgan eller i en nationell tidskrift med stor spridning.

På domstolsportalen finns ett Länken öppnas i ett nytt fönsterallmänt avsnitt med delgivningar genom kungörelse. Vidare finns ett särskilt avsnitt med kungörelsedelgivningar på varje domstols webbplats (t.ex. Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplatsen för Bukarests distriktsdomstol).

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

Rumäniens officiella kungörelseorgan eller de utfärdande institutionerna, beroende på vilken lagstiftning som är tillämplig på tillkännagivandet i fråga.

I just de fall som nämns ovan publiceras tillkännagivandena för Nationella handelsregistret, Rumäniens officiella kungörelseorgan eller domstolarna.

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

I. Rumäniens officiella kungörelseorgan

De handlingar som publiceras i Rumäniens officiella kungörelseorgan delarna III–VII går att läsa utan kostnad på internet och finns i en läsbar version under tio dagar från publiceringsdagen.

De elektroniska produkter som går att läsa på internet mot en avgift (Expert-Monitor och Autentic-monitor), inklusive de avgifter som påförs av det fristående företaget ”Monitorul Oficial”, anges på Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplatsen.

II. Nationella handelsregistret (ONRC)

a) Ja, tillkännagivanden avseende yrkesutövare som finns registrerade i handelsregistret på Länken öppnas i ett nytt fönsterNationella handelsregistrets portal.

b) Genom en avgiftsbelagd prenumeration kan man få tillgång till bulletinen om insolvensförfaranden, webbpublikationen med offentliggjorda processuella handlingar avseende yrkesutövare som hamnar i insolvens i enlighet med lag nr 85/2014 om förfaranden för förebyggande av insolvens och insolvensförfaranden.

Gäldenärer, fordringsägare, insolvensförvaltare/insolvenslikvidatorer, insolvensnämnden och domstolen har gratis tillgång till avsnittet ”Gäldenärer – fysiska personer med andra skyldigheter än sådana som följer av näringsverksamhet” i bulletinen om insolvensförfaranden i ärenden där de har sådan ställning.

Länken öppnas i ett nytt fönsterONRC:s onlineportal finns en mängd gratis information om de personer som offentliggörs i bulletinen om insolvensförfaranden.

III. Domstolsportalen

Domstolsportalen är gratis.

Vilka typer av sökningar går det att göra?

I. Rumäniens officiella kungörelseorgan

I gratisversionen av Rumäniens officiella kungörelseorgan (Länken öppnas i ett nytt fönstere-Monitor) går det inte att automatiskt att söka på publicerade handlingar. Användare kan endast med hjälp av en kalender bara göra sökningar på publiceringsdatum och nummer av det officiella kungörelseorganet (för varje del).

II. Nationella handelsregistret (ONRC)

a) När det gäller yrkesutövare som är registrerade i handelsregistret kan sökningar göras utifrån ett av följande sökkriterier eller utifrån ett visst maxantal av dessa:

 • Nummer i handelsregistret
 • Län
 • Företagsnamn
 • Publiceringsdatum
 • Skattenummer
 • Bokslutsår

b) När det gäller gäldenärer i insolvensförfaranden kan sökningar göras i avsnittet ”Insolvensbulletinens onlinetjänster” (Servicii online BPI), underavsnitten ”Personer som publicerats i insolvensbulletinen” (Persoane publicate in BPI) och ”Nummer i insolvensbulletinen” (Sumar număr BPI), med hjälp av följande urvalskriterier:

 • Person som publicerats i bulletinen om insolvensförfaranden
 • Bulletinnummer
 • Ärendenummer
 • Skatteregistreringsnummer
 • Registrerat organisationsnummer
 • Publiceringsperiod
 • Publiceringsår i bulletinen

III. Domstolsportalen

Det går att söka efter stämningar i domstolsportalen på grundval av den instämda partens namn (för- och efternamn eller enbart något av dessa).

Om man använder domstolsportalens Länken öppnas i ett nytt fönsterallmänna avsnitt hittar man stämningar som offentliggjorts av alla domstolar. Om man använder ett avsnitt som avser en viss domstol (t.ex. Länken öppnas i ett nytt fönsterBukarests distriktsdomstol) får man enbart fram stämningar som publicerats av denna domstol.

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

I. Rumäniens officiella kungörelseorgan

Länken öppnas i ett nytt fönstere-Monitor – 2008

II. Nationella handelsregistret (ONRC)

a) När det gäller yrkesutövare som är registrerade i handelsregistret, 2012.

b) Nationella handelsregistret publicerade den första elektroniska utgåvan av bulletinen om insolvensförfaranden den 1 augusti 2006, och denna finns att läsa på Länken öppnas i ett nytt fönsterONRC:s onlineportal.

III. Domstolsportalen

Delgivningar genom kungörelse har funnits tillgängliga på Länken öppnas i ett nytt fönsterdomstolsportalen sedan mars 2013.

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya underrättelser som matchar sökningen publiceras?

Ej tillämpligt

Kan man få gratis tillgång till de officiella tillkännagivandena som öppna data? Var finns datakatalogen och/eller den tekniska katalogen i sådana fall?

Via domstolsportalen ges Länken öppnas i ett nytt fönsterschemalagd tillgång endast till dataset om ärendehandlingar och sammanträden, inte till delgivning av handlingar genom kungörelse. Information om de sistnämnda ges endast i html-format.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 22/11/2018

Publicering av kungörelser - Finland


På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

Länken öppnas i ett nytt fönsterKungörelseregister

Länken öppnas i ett nytt fönsterOfficiella tidningen

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

Kungörelseregistret aktualiseras med information om tillkännagivanden om beslut från domstolar eller myndigheter i fråga om följande:

 1. Offentlig stämning.
 2. Konkursbevakning.
 3. Inledande av skuldsaneringsförfaranden.
 4. Aktiebolags fusion, delning eller utdelning av medel eller andra i lagstiftningen om sammanslutningar och stiftelser avsedda åtgärder eller beslut som ska kungöras i officiella tidningen.
 5. Tillkännagivanden från utmätningsman.

I officiella tidningen publiceras meddelanden, tillkännagivanden och andra handlingar som måste publiceras i denna enligt lag, ett dekret eller andra beslut som fattats av en domstol i lägre instans.

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

Kungörelseregistret aktualiseras med information om offentliga stämningar som utfärdats av tingsrätter samt om konkursbevakning och skuldsanering. Tillkännagivanden från andra myndigheter som införs i registret är bland annat offentliga stämningar som utfärdats av handelsregistermyndigheterna, tillkännagivanden om fusion och delning av företag och tillkännagivanden från utmätningsmyndigheter om försäljning av utmätta tillgångar, förhandlingar om delning av tillgångar, ackordsuppgörelser och korrespondens med borgenärer.

I officiella tidningen publiceras meddelanden, tillkännagivanden och andra handlingar som utfärdas av olika organisationer.

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

Kungörelseregistret: ja

Officiella tidningen: Sedan 2011 kan man få kopior i PDF-format utan kostnad. Länken öppnas i ett nytt fönsterCredita har en avgiftsbelagd databas:

1 användare, pris per licens: 185 euro per år; 2–5 användare, pris per licens: 135 euro per år; mer än 5 användare, pris per licens: 115 euro per år.

Vilka typer av sökningar går det att göra?

Man kan söka efter tillkännagivanen i kungörelseregistret med hjälp av följande parametrar:

Kungörelsens art

Gäldenärens namn

Företags- och organisationsnummer/personbeteckning/födelseår

Utslagsdag

Hemort

Tingsrättens ärendenummer

Man kan söka på ett obegränsat antal sökord i officiella tidningens avgiftsbelagda databas.

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Kungörelseregister: den 1 april 2004

Officiella tidningen: sedan 2011

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

Kungörelseregister: nej

Officiella tidningen: Det går att spara sökningar och få aviseringar via e-post om man använder den avgiftsbelagda databasen.

Kan man få gratis tillgång till de officiella tillkännagivandena som öppna data? Var finns datakatalogen och/eller den tekniska katalogen i sådana fall?

Ej tillgängliga som öppna data.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 31/10/2018

Publicering av kungörelser - Sverige


På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

Officiella kungörelser publiceras på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterPost- och Inrikes Tidningar.

 

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

På webbplatsen publiceras kungörelser med många olika typer av innehåll. Vissa av dessa är vanligt förekommande kungörelser, andra används mer sällan.

De kungörelser som publiceras är

Bolagsverkets registreringar i

• Aktiebolagsregistret

• Bankregistret

• EEIG

• EGTS

• Europabolagsregistret

• Europakooperativregistret

• Filialregistret

• Föreningsregistret

• Försäkringsregistret

• Handelsregistret

 

Familjerättsliga registreringar

• Arvskungörelse

• Bodelning

• Förvaltarskap

• Gåvor mellan makar

 

Kallelser

• Kallelse på borgenärer

• Kallelse till stämma

• Övriga kallelser

 

Konkurser

• Bevakningsförfaranden

• Efterbevakning

• Efterutdelningsförslag

• Utdelningsförslag

• Konkursbeslut

• Nedlagd konkurs

• Slutredovisning

• Undanröjd konkurs

• Upphävd konkurs

• Utdelningsförslag

• Övrigt om konkurser

 

Kungörelser enligt plan- och bygglagen

• Bygglov

• Förhandsbesked

• Marklov

• Rivningslov

 

Likvidationsförelägganden

• Likvidationsförelägganden Aktiebolagsregistret

• Likvidationsförelägganden Föreningsregistret

 

Skuldsaneringar

• Beslut om skuldsanering

• Inledande av skuldsanering

 

Övrigt

• Ackordsförhandling

• Ansökan om dödförklaring

• Auktioner

• Dödande av förkommen handling

• Dödande av inteckning

• Emissionsbeslut

• Frivillig skuldsanering

• Förkomna bankböcker

• Förkomna försäkringsbrev

• Inlösen av minoritetsaktier

• Koncession

• Kungörelse av efternamn

• Kungörelse enligt minerallagen

• Kungörelsedelgivning

• Lagfartssammanträden

• Lediga tjänster

• Partrederiärenden

• Regeringens utnämningar

• Registreringar i stiftelseregistret

• Räntejustering, slutamortering och utlottning

• Upphävande av auktorisation för patentombud

• Uppsägning av hyresavtal

• Valmyndighetens kungörelse

• Ägarled för skepp

• Överlåtelse av försäkringsbestånd

• Övrigt

 

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

Kungörelser publiceras för alla de som har en författningsreglerad skyldighet att kungöra uppgifter. Kungörelser publiceras också med uppgifter som ska kungöras i Post- och Inrikes Tidningar enligt föreskrift i bolagsordning, stadgar eller liknande förordnande.

Det kan både vara myndigheter och enskilda som låter kungöra information. De allra flesta sorterna av kungörelserna publiceras dock på uppdrag av myndigheter (både statliga och kommunala).

 

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

Ja, kungörelserna är kostnadsfritt tillgängliga på webbplatsen. Kungörelser tas bort från webbplatsen efter två år. (Arvskungörelser tas bort efter sex år.)

Om någon vill ha en skriftlig kopia på kungörelser som inte längre är sökbara på webbplatsen behöver denne betala för utlämnande av allmän handling. Muntliga uppgifter lämnas gratis per telefon.

 

Vilka typer av sökningar går det att göra?

Det går att söka på följande begrepp:

• Tidsperiod då kungörelsen publicerades

• Sökord (ord i kungörelsen)

• Ämnesområde (orden med fet stil i listan ovan, under 1.2)

• Kungörelserubrik (orden vid punkter i listan ovan, under 1.2)

• Underrubrik

• Person- organisationsnummer

• Namn

• Län

• Registreringsdatum

• Uppgiftslämnarens namn

• Kungörelse-id för ett visst ärende

 

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Kungörelserna har varit tillgängliga på den aktuella webbplatsen sedan 1 januari 2007.

 

Går det att spara sökningar och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

Nej, det går inte att spara sökningar och man kan inte heller få aviseringar kopplade till sökningar.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 04/04/2018