Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Objava službenih obavijesti - Portugal

Izvorna jezična inačica ove stranice portugalski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

 

Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.


Na kojoj se internetskoj stranici objavljuju službene objave?

Službene objave objavljuju se na internetskoj stranici Službenog lista Portugalske Republike Poveznica se otvara u novom prozoru(Diário da República Eletrónico).

Koje se vrste objava objavljuju?

Sedam vrsta službenih objava objavljuje se u službenom listu Diário da República.

1. SLUŽBENE OBJAVE VLADE OBJAVLJENE U SERIJI 1. SLUŽBENOG LISTA

2. SLUŽBENE OBJAVE VLADE OBJAVLJENE U SERIJI 2. SLUŽBENOG LISTA

3. SLUŽBENE SUDSKE OBJAVE OBJAVLJENE U SERIJI 2. SLUŽBENOG LISTA

4. OBJAVE USTAVNOG SUDA OBJAVLJENE U SERIJI 1. SLUŽBENOG LISTA

5. PRESUDE USTAVNOG SUDA I REVIZORSKOG SUDA OBJAVLJENE U SERIJI 2. SLUŽBENOG LISTA

  • Poveznica se otvara u novom prozoruZakon br. 28/82 (organizacija, djelovanje i postupci Ustavnog suda; pročišćeni tekst na engleskom jeziku dostupan je Poveznica se otvara u novom prozoruovdje)
  • Poveznica se otvara u novom prozoruZakon br. 98/97 (organizacija i postupci Revizorskog suda).

6. PRESUDE USTAVNOG SUDA, VRHOVNOG SUDA, VRHOVNOG UPRAVNOG SUDA I REVIZORSKOG SUDA OBJAVLJENE U SERIJI 1. SLUŽBENOG LISTA

7. OBJAVE VRHOVNOG UPRAVNOG SUDA, SREDIŠNJEG UPRAVNOG SUDA REGIJE NORTE I SREDIŠNJEG UPRAVNOG SUDA REGIJE SUL (OBJAVLJENE U SERIJI 1. SLUŽBENOG LISTA)

Koje organizacije objavljuju objave?

Službene objave Vlade i službene sudske objave objavljuje sedam vrsta javnih organizacija navedenih u nastavku.

1. (OBJAVLJENE U SERIJI 1. SLUŽBENOG LISTA)

Službene objave Vlade koje objavljuje Ministarstvo vanjskih poslova i koje se odnose na instrumente uključene u međunarodne sporazume i konvencije, u skladu s posljednjom rečenicom članka 119. stavka 1. točke (b) Ustava Portugalske Republike, posljednjom rečenicom članka 3. stavka 2. točke (b) i člankom 8. stavkom 1. točkom (s) Poveznica se otvara u novom prozoruZakona br. 43/2014.

2. (OBJAVLJENE U SERIJI 2. SLUŽBENOG LISTA)

3. (OBJAVLJENE U SERIJI 2. SLUŽBENOG LISTA)

  • Službene sudske obavijesti o upravnim pitanjima koja se odnose na organizaciju sudova i upravljanje njima koje su objavljene u seriji 2. Službenog lista.
  • Službene sudske obavijesti koje se odnose na poziv zainteresiranim stranama (ili zainteresiranim drugim stranama) koje upućuje upravni i porezni sud (tribunal administrativo e fiscal) u okviru postupka koji je pokrenuo tužitelj i koje su objavljene u seriji 2. Službenog lista, u skladu sa Zakonikom o postupku na upravnim sudovima.
  • Službene sudske objave koje se odnose na povredu pravila tržišnog natjecanja koje su objavljene u seriji 2. Službenog lista, u skladu sa Poveznica se otvara u novom prozoruZakonom br. 19/2012 (pravni okvir o tržišnom natjecanju).

4. (OBJAVLJENE U SERIJI 1. SLUŽBENOG LISTA)

  • Službene sudske obavijesti koje se odnose na obvezu objavljivanja izjava Ustavnog suda u seriji 1. Službenog lista, u skladu sa Poveznica se otvara u novom prozoruZakonom br. 28/82 (organizacija, djelovanje i postupci Ustavnog suda; pročišćeni tekst na engleskom jeziku dostupan je Poveznica se otvara u novom prozoruovdje) i Poveznica se otvara u novom prozoruZakonom br. 43/2014 (objavljivanje, identifikacija i oblik pravnih akata).

5. (OBJAVLJENE U SERIJI 2. SLUŽBENOG LISTA)

  • Odluke Ustavnog suda i Revizorskog suda čije je objavljivanje u seriji 2. Službenog lista obvezno u skladu sa Poveznica se otvara u novom prozoruZakonom br. 28/82 (organizacija, djelovanje i postupci Ustavnog suda) i Poveznica se otvara u novom prozoruZakonom br. 98/97 (organizacija i postupci Revizorskog suda).

6. (OBJAVLJENE U SERIJI 1. SLUŽBENOG LISTA)

7. (OBJAVLJENE U SERIJI 1. SLUŽBENOG LISTA)

  • Objave Vrhovnog upravnog suda, Središnjeg upravnog suda regije Norte i Središnjeg upravnog suda regije Sul koje se moraju objaviti u seriji 1. Službenog lista u skladu s načelom usporednosti ili istovjetnosti oblika objavljivanja na temelju članka 81. Poveznica se otvara u novom prozoruZakonika o postupku na upravnim sudovima: poziv upućen zainteresiranim stranama (ili zainteresiranim drugim stranama) mora se objaviti u istoj seriji Službenog lista u kojoj je objavljen osporavani akt.

Je li pristup službenim objavama besplatan?

Da, u skladu s člancima 1. i 3. Poveznica se otvara u novom prozoruUredbe sa zakonskom snagom br. 83/2016 (o odobrenju potpuno javnog i besplatnog pristupa službenom listu Diário da República).

Koja su pretraživanja moguća?

Korisnici mogu slobodno pretraživati sav sadržaj objavljen u serijama 1. i 2. službenog lista Poveznica se otvara u novom prozoruDiário da República. Korisnici mogu odabrati jedan od dva kriterija pretraživanja:

  • generičko pretraživanje (npr. Google), pri čemu se tekst upisuje u polje za pretraživanje
  • napredno pretraživanje upotrebom polja za pretraživanje koje je odabrao korisnik.

Od kojeg su datuma službene objave dostupne u elektroničkom obliku?

Od 1. srpnja 2006. elektroničko izdanje službenog lista Diário da República u cijelosti je vjerodostojno, a objavljivanje akata u njemu valjano je za sve pravne svrhe u skladu s člankom 1. stavkom 5. Zakona br. 74/98 od 11. studenoga 1998. (kako je izmijenjen i ponovno objavljen Poveznica se otvara u novom prozoruZakonom br. 43/2014 od 11. srpnja 2014.).

Mogu li se pretraživanja spremiti i obavijesti poslati ako su ispunjeni kriteriji?

Da. Korisnici mogu pristupiti Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskoj stranici Službenog lista i besplatno se pretplatiti na dnevno glasilo odabirom unaprijed definiranih ključnih riječi ili objava u poljima za pretraživanje kako bi dobili informacije koje ispunjuju njihove kriterije.

Jesu li službene objave slobodno dostupne u obliku otvorenih podataka? Ako jesu, gdje se nalaze repozitorij i/ili tehničke informacije?

Službene objave nisu dostupne u obliku otvorenih podataka jer još nismo uspjeli osigurati repozitorij koji sadržava sve informacije u strukturiranom obliku koji bi omogućio njihovu ponovnu upotrebu.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 31/10/2018