Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ametlike teadaannete avaldamine - Austria

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.


Millistel veebisaitidel ametlikud teadaanded avaldatakse?

Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.justiz.gv.at

Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.ediktsdatei.justiz.gv.at

Milliseid teadaandeid avaldatakse?

Veebisaidil Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.justiz.gv.at/ avaldatakse järgmist liiki teadaandeid:

 • aruanded,
 • eksperdiarvamused,
 • arvamused,
 • hindamised,
 • ringkirjad,
 • suunised,
 • konsulteerimiseks esitatud tekstid,
 • põhikirjalised dokumendid,
 • statistika,
 • käsiraamatud,
 • teated vabade ametikohtade täitmiseks,
 • ametissemääramiste avaldamine.

Veebisaidil Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.edikte.justiz.gv.at/ (Ediktsdatei) avaldatakse järgmisi teadaandeid:

 • maksejõuetusjuhtumid (pankrot, restruktureerimine, võlgade ümberkujundamine),
 • müük ja rentimine maksejõuetusmenetluses,
 • sundenampakkumised:
  • kinnisvara,
  • vallasvara,
 • pankrotivara valitsemine,
 • vabatahtlikud enampakkumised,
 • ametlikud teated ja teadaanded kriminaalmenetluses:
  • kriminaalkohtute teadaanded,
  • kriminaalõiguslik sissenõudmine,
  • kättetoimetamise teated kriminaalmenetluses,
  • uurimiste lõpetamine,
 • avalikud teated:
  • eestkostjad ja kättetoimetamine avaliku teadaandega,
  • tühistamised,
  • isiku surnuks tunnistamise teated/surmatõendid,
  • pärimisteated,
  • arestimist ja konfiskeerimist käsitleva seaduse (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz) kohased ametlikud teated,
  • elanike esindamine vastavalt hooldekodus viibimise seaduse (Heimaufenthaltsgesetz) §-le 8,
  • patsientide ombudsman vastavalt raviasutusse paigutamise seaduse (Unterbringungsgesetz) §-le 13,
  • juriidilistele isikutele kättetoimetamine avaliku teadaandega,
  • äriregistrit pidavate kohtute (Firmenbuchgerichte) poolt kättetoimetamine avaliku teadaandega,
  • äriregistrit pidavate kohtute teadaanded,
  • kinnistusregistrit pidavate kohtute (Grundbuchsgerichte) teadaanded,
  • konkurentsikohtu (Kartellgericht) otsused,
 • ettevõtete väljaanded.

Milliste organisatsioonide ametlikud teadaanded avaldatakse?

Põhiseaduse, reformide, dereguleerimise ja kohtute föderaalministeeriumi teadaandeid

Kohtute, prokuratuuride, advokaatide ja notarite teadaandeid

Kas juurdepääs ametlikele teadaannetele on tasuta?

Jah.

Mis liiki otsinguid saab teha?

Justiitsministeeriumi kodulehel (Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.justiz.gv.at/) saab teha kõigist veebisaidil olevatest dokumentidest lihtsat sõnaotsingut.

Kõikides Ediktsdatei veebisaidi (Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.edikte.justiz.gv.at/) kategooriates pakutakse sõnaotsingu võimalust. Lisaks saavad kasutajad teha mitme teadaannete kategooria puhul otsinguid asja numbri järgi. Enampakkumiste puhul saab otsida ka objekti alusel. Need on vaid mõned otsinguliikide näited, kuna erinevate kategooriate puhul on väga erinevaid otsinguvõimalusi.

Millisest kuupäevast alates on ametlikud teadaanded kättesaadavad elektroonilises vormis?

Justiitsministeeriumi veebisait (Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.justiz.gv.at/) ja Ediktsdatei veebisait (Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.edikte.justiz.gv.at/) on olnud internetis alates 2000. aastast.

Kas otsinguid saab salvestada, et saada otsingukriteeriumidele vastavate uute väljaannete kohta teateid?

Ei.

Kas ametlikud teadaanded on vabalt kättesaadavad avatud andmetena? Kui jah, siis kust võib leida andmehoidla ja/või tehnilist teavet?

Ediktsdatei veebisaidil olevad teadaanded on vabalt kättesaadavad ja neid on võimalik seejärel ka HTML-failidena töödelda (koopiakaitse puudub). Samuti on võimalik saada litsents vastavalt teabe taaskasutamise seadusele (Informationsweiterverwendungsgesetz, IWG). Andmed ei ole praegu avatud andmete vormingus kättesaadavad.

Veebisaidil Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.justiz.gv.at/ olevad väljaanded on eelkõige seotud olemasolevate PDF-vormingus dokumentidega. On ka mõni Wordi dokument, kuigi seda esineb harva. Kõik avaldatakse veebisisu haldamise süsteemi (Web Content Management System, WCMS) osana ja on vabalt kättesaadavad HTML-lehekülgedel. Dokumendid saab HTML-lehekülgedelt manusena alla laadida.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 10/07/2020