Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Uverejňovanie úradných oznámení - Rakúsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.


Na ktorom(-ých) webovom(-ých) sídle(-ach) sa uverejňujú úradné oznámenia?

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.justiz.gv.at

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.ediktsdatei.justiz.gv.at

Aké druhy oznámení sa uverejňujú?

Na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.justiz.gv.at/ sa uverejňujú tieto druhy oznámení:

 • správy,
 • odborné stanoviská,
 • stanoviská,
 • hodnotenia,
 • obežníky,
 • usmernenia,
 • texty na konzultáciu,
 • stanovy,
 • štatistiky,
 • príručky,
 • oznámenia o voľnom pracovnom mieste,
 • oznámenia o vymenovaní.

Na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.edikte.justiz.gv.at/ (Ediktsdatei – „databáza oznámení“) sa uverejňujú tieto oznámenia:

 • prípady týkajúce sa platobnej neschopnosti (konkurzy, reorganizácie, vyrovnania dlhov),
 • predaj a prenájom v insolvenčnom konaní,
 • súdne dražby
  • nehnuteľností,
  • hnuteľného majetku,
 • súdna správa,
 • dobrovoľné dražby,
 • výnosy a oznámenia v trestnom konaní:
  • oznamy trestných súdov,
  • konanie o náhrade škody v trestných veciach,
  • oznámenia o doručení listín v trestnom konaní,
  • ukončenie vyšetrovania,
 • verejné oznamy:
  • nútení správcovia a doručovanie písomností prostredníctvom verejného oznámenia,
  • zrušenie cenných papierov,
  • úmrtné listy/potvrdenia o príčine smrti,
  • výnosy v pozostalostnom konaní,
  • výnosy podľa zákona o úschove a zabavení (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz),
  • zastúpenie rezidentov podľa paragrafu 8 zákona o pobyte v zariadeniach opatrovateľskej starostlivosti (Heimaufenthaltsgesetz),
  • ombudsmani pacientov podľa paragrafu 13 zákona o nemocničnej starostlivosti (Unterbringungsgesetz),
  • doručovanie verejných oznámení právnickým osobám,
  • doručovanie verejných oznámení obchodnými súdmi (Firmenbuchgerichte),
  • oznámenia obchodných súdov,
  • výnosy katastrálnych súdov (Grundbuchsgerichte),
  • rozhodnutia súdov pre hospodársku súťaž (Kartellgericht),
 • informácie zverejnené spoločnosťami.

Oznámenia akej(-ých) organizácie(-í) sa uverejňujú?

Oznámenia federálneho ministerstva ústavných vecí, reforiem, deregulácie a spravodlivosti

Oznámenia súdov, prokurátorov, advokátov a notárov

Je prístup k úradným oznámeniam bezplatný?

Áno.

Aké spôsoby vyhľadávania sú možné?

Domovská stránka ministerstva spravodlivosti (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.justiz.gv.at/) ponúka jednoduché textové vyhľadávanie, do ktorého sú zahrnuté všetky dokumenty na webovom sídle.

Pri všetkých kategóriách na webovom sídle Ediktsdatei (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.edikte.justiz.gv.at/) je dostupné textové vyhľadávanie. Vo viacerých kategóriách oznámení môžu používatelia vyhľadávať aj podľa čísla spisu. Pri dražbách je dostupné aj vyhľadávanie podľa predmetu. Keďže existuje široká škála možností vyhľadávania v rôznych kategóriách dokumentov, uvádza sa tu len niekoľko príkladov druhov vyhľadávania.

Od akého dátumu sú úradné oznámenia sprístupnené v elektronickom formáte?

Webové sídlo ministerstva spravodlivosti (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.justiz.gv.at/) a webové sídlo Ediktsdatei (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.edikte.justiz.gv.at/) sú dostupné online od roku 2000.

Možno ukladať vyhľadávania a zasielať oznámenia, ak sú splnené kritériá?

Nie.

Sú úradné oznámenia voľne dostupné ako otvorené dáta? Ak áno, kde možno nájsť repozitár a/alebo technické informácie?

Oznámenia na webovom sídle Ediktsdatei sú voľne dostupné a možno ich následne spracúvať ako súbory HTML (nie sú chránené pred kopírovaním). Možno získať aj licenciu podľa zákona o opätovnom použití verejných informácií (Informationsweiterverwendungsgesetz – IWG). Údaje v súčasnosti nie sú dostupné vo formáte otvorených dát.

Informácie zverejnené na Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.justiz.gv.at/ sú prevažne spojené s existujúcimi dokumentmi vo formáte PDF. Zriedkavo sa vyskytujú dokumenty vo formáte MS Word. Všetky sa uverejňujú v rámci WCMS (Web Content Management System, webový systém správy obsahu) a sú to voľne dostupné stránky HTML. Dokumenty je na stránkach HTML možné stiahnuť ako prílohy.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 10/07/2020