Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Публикуване на официални съобщения - Кипър


На кои уебсайтове се публикуват официалните съобщения?

Те се публикуват на хартиен носител, което е форматът с правно действие, както и в интернет, с безплатен достъп на Връзката отваря нов прозорецhttp://www.mof.gov.cy/gpo

Какви видове съобщения се публикуват?

Публикуват се следните видове съобщения: относно свободни позиции в публичния сектор, обществени поръчки, принудително отчуждаване и реквизиция, назначения, повишения и потвърждаване на назначения и отмяна на такива, пенсионирания, назначения на заместници на титуляри на длъжности, оставки, назначения на министри, известия за смърт, встъпване в длъжност, оттегляне и заместване на президента на Републиката, назначения на президент на Републиката, решения на Министерския съвет и Парламента, законопроекти на правителството и отделни членове, международни споразумения, организационни схеми на служби и съобщения, които се изискват по закон, напр. по Закона за предприятията.

Съобщенията на кои организации се публикуват?

  • Държавата
  • Публично-частни организации
  • Местни органи
  • Частни лица (адвокати) въз основа на разпоредбите на Закона за предприятията

Безплатен ли е достъпът до официалните съобщения?

Да

Какъв вид търсения могат да се извършват?

Всяко съдържание, публикувано в Държавния вестник на Кипър (Επίσημη Εφημερίδα)

От коя дата официалните съобщения са на разположение в електронен вид?

От 10 декември 2004 г.

Могат ли търсенията да се запазват и да се изпращат известия, когато са изпълнени всички критерии?

Не

Достъпни ли са безплатно официалните съобщения като данни със свободен достъп? Ако е така, къде може да се намери хранилището и/или техническа информация?

Официалните съобщения са свободно достъпни като данни с отворен достъп на уебсайта на държавната печатница (Κυβερνητικού Τυπογραφείου): Връзката отваря нов прозорецhttp://www.mof.gov.cy/gpo


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 31/10/2019