Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Публикуване на официални съобщения - Чешка република


На кои уебсайтове се публикуват официални съобщения?

Приложението Връзката отваря нов прозорецInfoDeska (Информационно табло) е табло за електронни съобщения на Министерството на правосъдието.

Какви видове съобщения се публикуват?

Важни съобщения във връзка със съдебни производства.

Кои организации публикуват официални съобщения?

Министерството на правосъдието на Чешката република, съдилищата, прокуратурата.

Безплатен ли е достъпът до официални съобщения?

Да.

Какви са възможните видове търсене?

Функцията за основно търсене позволява търсене по организация, издала документа (Министерство на правосъдието, съдилища, прокуратура).
След това на таблото за съобщения на конкретен съд е възможно търсене по предмет, дата на публикуване, номер на делото.

От коя дата официалните съобщения са достъпни в електронен формат?

Приложението InfoDeska съдържа документи, публикувани след 1 януари 2009 г.

Възможно ли е да се запазват търсения и да се изпращат уведомления, когато са изпълнени определени критерии?

Да, в Moje InfoDeska (моето Информационно табло) може да се абонирате за уведомления по електронна поща за нови документи.

Официалните съобщения свободно ли са достъпни под формата на свободно достъпни данни? Ако са достъпни, къде може да бъде намерено хранилището и/или техническа информация?

Официалните съобщения не са свободно достъпни под формата на свободно достъпни данни.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 17/04/2020